پروژه درس آمار بررسی میزان صرفه جویی آب


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه درس آمار بررسی میزان صرفه جویی آب

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

پیشگفتار 3

فصل اول 6
چکیده 7
مقدمه 8
مسئله تحقيق 12
پرسشنامه نظرسنجی 13
روش گرد آوری اطلاعات 14
جامعه نمونه 15
پرسشنامه 16
فصل دوم 17
پیشینه پژوهش 17
مقدمه 18
الگوي مصرف و تلفات آب شهري 20
جدول 1- الگوي توصيه شده مصارف سرانه خانگي برحسب ليتر در روز (تا سال 1390) 21
جدول 3- جزئيات مصرف سرانه خانگي در تهران (1365) 22
جدول 5- آب به حساب نيامده شبكه هاي شهري برخي استانهاي كشور 23
عوامل مؤثر بر كاهش تقاضاي آب شهري 25
جدول 7- مقايسه ميانگين فروش آب شهري و قيمت تمام شده آن در سال 1375 28
آب صنعت 30
فصل سوم 33
تجزیه و تحلیل داده ها 33
چکیده 34
جنس پاسخ‌گویان 35
جدول توزیع پاسخ‌گویان بر اساس جنس 35
نمودار  پراکندگی جنسی پاسخ‌گویان 35
سن پاسخ‌گویان 36
جدول توزیع پاسخ‌گویان بر اساس سن 36
نمودار پراکندگی سنی پاسخ‌گویان 37
سطح تحصیلات پاسخ‌گویان 37
جدول توزیع پاسخ‌گویان بر اساس تحصیلات 37
نمودار پراکندگی تحصیلی پاسخ‌گویان 38
جدول توزیع پاسخ‌گوها بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه جویی 38
نمودار پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه‌جویی 39
در مصرف چه چیزهایی می توان صرفه جویی کرد؟ 39
جدول توزیع پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی 39
نمودار پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی 40
جدول توزیع پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب 40
نمودار پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب 41
نمودار پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلات عدم صرفه جویی درمصرف آب 42
جدول توزیع  پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب 42
نمودار پراکندگی  پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب 43
جدول توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها در مورد اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی 43
نمودار پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی 44
جدول توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی 45
نمودار پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی 45
نمودار چند بر فراوانی 45
نمودار جعبه ای 45
نمودار ساقه و برگ 46
جدول توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه جویی 47
نمودار پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی 47
جدول توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی 48
نمودار پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی 48
جدول توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی 50
نمودار پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی 50
نمودار میله ای 50
نمودار جعبه ای 51
نمودار ساقه و برگ 51
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري‌ 55
پيشنهادات 56
مشکلات تحقیق 57
محدوديت هاي تحقيق 58
منابع و ماخذ 59

پیشگفتار:
صرفه  جویى کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردن است.» هرچند همه ما بارها این جمله را شنیده یا خوانده  ایم، اما اغلب از کنار آن بى  تفاوت گذشته  ایم. این  که چرا در اغلب خانواده  هاى ایرانى با وجود تربیت دینى و آموزه  هاى اخلاقى، صرفه  جویى هنوز نهادینه نشده یا رنگ و بویى ندارد پرسش مهمی است که گاه بی توجه از کنار آن عبور می کنیم.
 در مبانى عقیدتى مسلمانان به مراتب این امر مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در قرآن کریم آمده است: «از نعمت  هاى الهى بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد.» (سوره اعراف آیه ۳۱) صرفه  جویى به تعبیرى ترسیم آینده در قالب برنامه  ریزى صحیح و درست است. بنابراین صرفه  جویى کردن به معناى داشتن تفکرى آینده  نگرانه است به گونه  اى که هم مى  توان از زندگى امروز احساس رضایت و هم از آینده خیالى آسوده داشت.
حیات موجودات زنده در گرو آب به عنوان مایع حیات است. گرچه منابع آبی در جهان به شکل های مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانه و... دیده می‌شود، اما عدم تناسب میان مصرف و چرخه تولید آب و عدم تناسب در پراکندگی جغرافیایی سبب شده است، معضلات عمده‌ای برای انسان پدید آید. هر گونه حیات محتاج آب است. امروزه معضل آب در جهان سبب شده است که جمله"انسان ها برای ادامه حیات خود به آب آشامیدنی نیاز دارند" به یکی از سرفصل های مهم و بنیادین برنامه ریزان  و سیاستگذاران مبدل شود.
با افزایش جمعیت شهرهایی مانند بجنورد، کمبود منابع آب طبیعی به نگرانی عمده این شهرها بدل شده است. گاهی بدلیل مشکلات کمبود آب ، این ماده را جیره بندی می‌کنند تا مصرف آن تعدیل شود. اما به راستی مشکل از کجا آب می خورد؟
درپی اظهار نگرانی از کمبودها و یا افزایش تقاضای تأمین  بموقع و مناسب و عدم امکان تأمین بیشتر آب درفصل تابستان به علل مختلف از جمله خشکسالی ها و جریان کم ورودی به سدها و یا افت سفره های  زیرزمینی، زنگ های خطر کمبود  و لزوم اعمال صرفه جویی و چاره جویی بحران به صدا درآمده‌است. اما واقعیت این است که بدون شناخت و توجه به نقش، اهمیت، خواست و فرهنگ  مصرفی بخشهای کوچک یا بزرگ مردم، صرفه جویی آب امکان پذیر نیست مصرف کنندگان  باید ارزش واقعی آبهای تأمین شده و اهمیت حفاظت و نگهداری و مصرف بهینه آنها را بیش از پیش شناخته و مورد توجه قراردهند تا هر یک به سهم خود، در رسیدن به اهداف صرفه جویی، تلاش کنند.
یکی از راههای افزایش آگاهی و ایجاد انگیزه و علاقه مندی برای صرفه جویی  بین مردم تبلیغاتی است که رسانه های مختلف می توانند انجام دهند. رسانه ها باید مردم را از مشکلاتی که در اثر مصرف بی رویه آب با آن دست بگریبان می شوند بهتر و بیشتر آگاه نمایند تا با جلب مشارکت مردم و هماهنگی گروه های مختلف مصرف کننده بتوان این معضل را تا حدودی بر طرف کرد. در واقع مصرف‌کنندگان می دانند که تلاش امروز آنان برای رفاه بهتر فرزندانشان دررآینده است و هدر دادن منابع فعلی آب، به معنی محروم کردن نسلهای بعدی از این موهبت الهی است.
مدتی است که دولت، هفته اول تیرماه را به عنوان هفته صرفه جویی درمصرف آب آب انتخاب، معرفی و به کار گرفته است و با تمام توان و به کارگیری رسانه های گروهی، سعی در شناسایی و جلوگیری از اتلاف و یا به هدر دادن آب که یکی از نعمات گران قدر و بزرگ خداوندی است، می نماید.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink