پروژه آمار در مورد بررسی اهمیت کتابهای موجود در کتابخانه


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار در مورد بررسی اهمیت کتابهای موجود در کتابخانه

HyperLink
قیمت: 45000 ریال - چهار هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست

مقدمه 3
طرح مسئله 4
هدف تحقیق 5
اهمیت تحقیق 6
فرضیه 7
جذابیت برنامه های صبح گاهی و مشکلات آن ها 8
روش اجرا 15
جامعه آماری مورد مطالعه 16
نمونه و شیوه ی نمونه گیری 16
نمونه 17
ابزارهای اندازه گیری 18
روش های آماری 19
علم آمار 20
روش‌های آماری 21
سطوح اندازه گیری 23
تعریف متغیرها 23
پرسش نامه 24
نتیجه گیری کلی 37
کتابخانه آموزشگاهی 45
منابع و مآخذ 46

مقدمه: 
اصولاً هر کسی در زندگی برای آینده ی خود تصمیم های فراوانی دارد و در آینده از خود توقع دارند که به اکثریت آن ها برسد پس با توجه به این نیاز و هدف فرد باید برابر نامه ریزی دقیق و حساب شده به آینده نزدیک شود و روزها را سپری کند و در افراد حداقل افرادی هستند که برای آینده ی خود هدف ندارند و به آینده توجه نمی کنند. افرادی که برنامه ریزی دقیق و حساب شده برای آینده دارند نیاز به ابزار و وسایل و امکاناتی دارند از جمله ی این امکانات و وسایل کتاب ها، مجلات و ..... هستند. و افراد با استفاده از این موارد می توانند آینده ای روشن و درخشان، داشته باشند و زندگی همراه با شور و نشاط برای آن ها ایجاد می شود.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink