دانلود پروژه آمار درآمد و تولید ناخالص ملی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

دانلود پروژه آمار درآمد و تولید ناخالص ملی

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 بررسي

درآمدو توليد ناخالص ملي
بر حسب فعاليت‌هاي اقتصادي 
سال‌هاي 1371 - 1379

فهرست
رشد درآمد گروه‌ هاي مختلف و توليد ناخا لص ملي بر حسب فعا ليت‌هاي اقتصادي 3
درآمد و توليد ناخا لص ملي بر حسب فعا ليت‌هاي اقتصادي 4
آمار مربوط به گروه كشاورزي در بين سا ل‌ هاي 1371 - 1379 5
آمار مربوط به گروه نفت در بين سا ل‌ هاي 1371 – 1379 5
آمار مربوط به گروه صنايع و معادن در بين سا ل ‌هاي 1371 – 1379 6
آمار مربوط به گروه خدمات در بين سا ل ‌هاي 1371 – 1379 7
آمار مربوط به توليد ناخا لص ملي در بين سا ل‌هاي 1371 – 1379 8
روش بدست آوردن ميا نگين : 9
روش بدست آوردن واريانس  : 9
روش بدست آوردن انحراف از معيار 10
روش بدست آوردن ضريب تغييرات 10

رشد درآمد گروه‌ هاي مختلف و توليد ناخا لص ملي بر حسب فعا ليت‌هاي اقتصادي

1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379
گروه
كشاورزي
9 0.4 2.2 4.5 3.1 0.2 8.7 -8.6 2.9
گروه
نفت -0.2 5.4 -5.7 1.2 0.9 -5.2 2.3 -5.8 8.6
گروه
صنايع ومعادن 2.6 0.1 0.3 -1.9 15.4 5.1 -3 9.5 8.8
گروه
خدمات 4.9 2.2 3.5 5.1 6.3 5 4.1 3.9 4
توليد
ناخالص ملي 4.7 1.8 1.5 3.7 6.6 3.4 3.6 1.7 5.1
توليد ناخالص ملي
(بدون نفت) 5.3 1.4 2.4 4 7.2 4.3 3.7 2.3 4.8
1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379
گروه
كشاورزي 12033.4 15330.9 20481.6 34574.5 38868.2 43162.2 56750.7 65420.7 79120.9
گروه
نفت 5798.4 21096.0 26666.0 31426.0 41805.9 40763.5 28266.6 63292.8 101705.3
گروه
صنايع ومعادن 13010.5 17160.6 2450.0 33009.1 50039.9 58447.9 62316.3 81223.4 110104.9
گروه
خدمات 34237.5 47455.2 61930.6 90496.8 120507.9 152760.6 185237.4 231027.6 295101.4
توليد
ناخالص ملي 64501.7 100124.3 131771.4 188184.3 248971.6 291768.6 328521.7 434384.6 576493.1
درآمد و توليد ناخا لص ملي بر حسب فعا ليت‌هاي اقتصادي

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink