مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته حقوقی - قضایی >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-500663
موضوع پروژه:

ژئوپلیتیک مرز ایران وکشور آذربایجان

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 1648
قیمت: 82000 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 83
شرح پروژه:

 بخش اول 9
1-مفهوم مرز: 10
2-اهميت مرز 10
گفتار دوم:برخي تعاريف واصطلاحات مرزي: 12
1-تعريف مرزبان 12
2-تعريف مرز: 13
3-انواع مرزهاي زميني: 13
4-تعريف تجاوز مرزي: 15
5-تعريف مرز نشين: 16
6-تعريف تردد مجاز: 16
7-متردد بين مرزي: 16
ب)تعاريف واصطلاحات مربوط به رودخانه مرزي 17
1-رودخانه مرزي: 17
2-اصلاح مسيررودخانه: 17
3-حفظ وتثبيت كناره وبستر رودخانه: 17
ج)تعاريف واصطلاحات مربوط به معاهدات مرزي: 18
1-تعريف معاهده: 18
2-تعريف پروتكل: 18
4-قرارداد: 19
5-يادداشت تفاهم: 19
6-پيمان: 19
7-مصونيت سياسي(ديپلماتيك) 20
گفتار اول: 21
مشخصات كلي مرزها: 21
مرزهاي دريايي ايران شامل: 21
گفتار اول: 22
مرزهاي خشكي ايران شامل: 23
ج)اطلاعات كلي راجع به كشور جمهوري اسلامي ايران: 24
مرز ايران وجمهوري آذربايجان: 26
1-مشخصات مرز: 26
2-ويژگيهاي مرز: 28
هـ)اطلاعات كلي راجع به كشور جمهوري آذربايجان: 29
الف)موقعيت جغرافيايي: 32
ب)سابقه تاريخي مذهي و ويژگيهاي ژئوپتيكي: 33
ج)جغرافياي طبيعي: 34
د)جغرافياي انساني: 36
هـ)شبكه ارتباطي: 36
راهها: 37
1-راههاي برون كشوري: 37
راه آهن: 38
راه هاي هوايي: 39
و)بررسي نظامي: 39
معابر ومحورهاي نفوذي آذربايجان (دهيلز بنديها) 40
1-دهيلز ارس: 40
2-دهليز كالو: 40
3-دهليز اهر: 41
4-دهليز اردبيل: 41
5-دهليز ميانه: 41
بخش سوم 43
رژيم حقوقي رودخانه ارس 43
رژيم حقوقي درياي خزر 43
الف)پيشينه رژيم حقوقي 43
گفتار اول :رژيم حقوقي رودخانه ارس 44
ميزان مرزهاي ايران وآذربايجان 48
گفتار دوم :رژيم حقوقي درياي خزر: 49
الف)پيشينه رژيم حقوقي 50
2-رژيم حقوقي در دوره پس از فروپاشي شوروي: 51
ب)مواضع كشورهاي ساحلي درياي خزر: 52
1-جمهوري اسلامي ايران: 53
2-فدراسيون روسيه: 54
3-قزاقزستان: 54
4-تركمنستان: 55
5-آذربايجان: 55
نتيجه: 56
بخش چهارم 57
گفتار اول: ناپيوستگي آذربايجان با نخجوان: 58
گفتار سوم: حضور آمريكا در منطقه وگسترش ناتو به شرق 63
بخش پنجم 65
گفتار دوم: ادعاي ارضي قفقاز نسبت به مناطق پيراموني 68
گفتار چهارم: مشكلات امنيتي آذربايجان با ايران: 70
گفتار پنجم: 72
بررسي دلايل اهميت كشور آذربايجان براي ايران: 72
1-آذربايجان بعنوان همسايه اي با اهميت: 72
2-آذربايجان  ،دومين كشور با اكثريت شيعه  در جهان: 73
3-تاريخ وفرهنگ مشترك ميان دو كشور: 74
4-تاثير گسترش روابط با آذربايجان بروجه سياسي ايران: 74
5-وجودمنابع مشترك انرژي در درياي مازندران: 75
6-آذربايجان با بازارهاي بكروپرلود: 75
7-نياز آذربايجان به ايران براي رسيدن به بازارهاي جهاني: 76
8-نياز آذربايجان به ايران براي حفظ ارتباط وتدارك نخجوان: 76
9-بهره گيري مشترك از رودخانه ارسي: 77
10-اهميت نحوه خاتمه وحل فصل بحران قره باغ: 77
نتيجه گيري وپيشنهادات: 80
الف-در زمينه اقتصادي: 81
ب-در زمينه هاي سياسي،امنيتي ودفاعي: 83
ج)در زمينه فرهنگي واجتماعي: 83
فهرست منابع 85
 
مقدمه:
سرزميني كه امروزه به نام جمهوري آذربايجان خوانده مي شود به دنبال شسكت ايران در جنگهاي خود با روسيه وطي قراردادهاي گلستان (1813 م) وتركمنچاي (1828م) از ايران جدا و به روسيه ضميمه گشت.
در طول تاريخ هيچ كشوري به اندازه روسيه قلمروهاي خاك ايران را براي هميشه به اشغال در نياورده است ،قلمروهايي كه طي دوره هاي درازمدت تاريخي زيرسيطره فرهنگي ايرانيان بودند يا دست كم خراجگذار ايران بودند بيشتر بخشهاي اسياي مركزي تقريبا به مدت سه هزار سال كانونهاي ممتاز فرهنگ وتمدن ايراني بوده واغلب اوقات تا اندازه اي تحت كنترل سياسي ايران قرار داشته اند.
در اوايل دهه 1990 شاهد تحولي عظيم در محو سياست جهاني بوده ايم. براي نخستين بار يك امپراطوري بدون جنگ از درون متلاشي شد.خروج يكي از اركان قدرت از گردونه نظام دو قطبي ژئوپلتيك جهاني را به گونه اي متاثر كرد كه تثبيت نظام جديد بر مبناي روابط ومناسبات بين الملل نياز به گذشت زمان دارد.
گورباچف در 25 دسامبر 1991 از سمت خودكناره گيري كرد و اتحاد جماهير شوروي نيز از حوقي در 31 دسامبر همچنين سال از بين رفت.فروپاشي اتحاد جماهير شوروي يك فرايند سياسي بود كه نتيجه آن تجزيه يك واحد يكپارچه به 15 واحد سياسي با جغرافياي جدا از هم بود.
در اطراف ايران دولتهاي جديدي بنامهاي آذربايجان ،ارمنستان وتركمنستان ظهور كردند كه قبلا روابط اين جمهوريها از كانال مسكو انجام گرفت ليكن امروز آنها مستقلا مي توانند با همسايه خود يعني ايران تعامل داشته باشند.
با توجه به وابسته بودن بحث آذربايجان به قفقاز لازم است اشاره اي به منطقه قفقاز و اهميت آن از نظر ژئوپلتيك داشته باشيم.
قفقاز بعنوان منطقه سرحدي ايران در تاريخ گذشته خود موضوع رقابت قدرتهاي پيراموني بوده ومدتها نيز جزئي از سرزمين وقلمرو وحاكميت دولت ايران محسوب مي شده است.
اين منطقه در محدوده اي به وسعت چهارصدوبيست وپنج هزار كيلومتر بين غرب درياي خزر وشرق درياي سياه ودرهمسايگي شمال غرب ايران وشمال تركيه واقع شده است. رشته كوههاي قفقاز بزرگ به طور هزار ودويست كيلومتر در جهت شمال غربي از شبه جزيره تامان در تنگه كرچ(بين درياي سياه ودرياي آزوف) وجنوب شرقي تا شبه جزيره آبشوران در غرب درياي خزر در شرق جمهوري آذربايجان)كشيده شده است.
منابع نفت وگاز درياي خزر جزء سومين ذخائر مهم جهان بعد از خليج فارس و سيبري در شرق قفقاز است.پس از جنگ سرد غرب تمايل زيادي به نفوذ در قفقاز داشته است.علاقمندي پيمان ناتو هنوز در قفقاز وگسترش به آن براي حايل شدن بين شمال وجنوب وجداكردن ارتباط زميني ايران وروسيه براي انزواي بيشتر ايران ونيز جداكردن روسيه از قفقاز صورت گيرد.
وجود مناطق بحراني بالفعل وبالقوه چچن ،قره باغ،آنجارستان واستقرار موشكهاي اتمي بر چيده  شده از آلمان در تركيو وفعال شدن نيروي هوايي ناتو در تركيه وهمكاري نظامي تركيه با اسرائيل وحضور فعال اسرائيل در منطقه را مي توان بعنوان تهديدهاي منطقه نام برد.
در اين راستا جمهوري آذربايجان امنيت خود را در خروج از نفوذ روسيه و در محوره پيوستن به غرب و ساختارهاي اروپاي –امريكايي به ناتو جستجو مي كند. در نقطه مقابل ايران در محور پيوستگي با روسيه ودوري از محور آمريكا حركت مي كند.بنابراين در اين زمينه آذربايجان در تضاد با سمت وسوي حركت ايران است ودر نهايت از سوي ايران احساسي عدم امنيت مي كند.
در اين تحقيق تلاش بر آن بوده كه ضمن بيان موارد مصطلح مرزي،اشاره به وضعيت كلي مرزهاي ميهن اسلامي داشته سپس مرز ايران وكشور جمهوري آذربايجان تبيين وعوامل ژئوپلتيكي آذربايجان وروابط اين كشور با ايران بررسي تا درپايان به يك نتيجه گيري وپيشنهاد مناسب است يابيم.
 بخش اول
گفتار اول:مرز ومرزباني
گفتار دوم: برخي تعاريف واصطلاحات مرزي
الف)تعاريف و اصطلاحات عمومي مرزي
ب)تعاريف واصطلاحات مربوط به رودخانه هاي مرزي
ج)تعاريف و اصطلاحات مربوط به معاهدات مرزي 
 گفتار اول )مرز ومرزباني:
1-مفهوم مرز:
در زميني حدود وثغور حاكميت كشور مهمترين عامل تشخيصي وجدا كشور از كشورهاي همسايه عامل مهم بوجود آورنده ومدت سياسي يا طبيعي وانساني در كشور بزرگترين عامل موثر د رامنيت واستقلال كشور وحافظ موجوديت نظام عامل موثر در مناسبات سياسي و اقتصادي كشور با كشورهاي همسايه وبالاخره آخرين در قلمرو كشور.
2-اهميت مرز
تاثيرات مستقيم وگسترده مرزهاي كشور بر استقلال وتماميت ارضي حاكميت ملي امنيت داخلي اوضاع اقتصادي،فرهنگ وايدئولوژي،ديپلماسي ونيروي نظامي ان كشور اهميت ويژه مرزها يا آشكار مي سازد. بدين لحاظ توجه به وضعيت مرزها همواره از اهميت واولويت خاصي برخوردار بوده ودولتها براي كنترل مرزهاي خودناچار به سرمايه گذاري مي باشند. با بررسي چگونگي تاثيرات مرزها بر هر يك از عوامل فوق مي توان به اهميت مرزها بيشترپي برد.
1-2 مرز استقلال وتماميت  ارضي:خطوط مرزي كه مشخص كننده حدود يك واحد سياسي مي باشد در واقع عامل مهم به وجود آورنده ودولت سياسي در يك سرزميني كه ممكن است فاقد هر گونه وحدت طبيعي يا انساني باشد نيز هست اصولا مرزهاي هر كشور صرف نظر از اينكه حافظ موجوديت آن نظام است بزرگترين تاثير را در وضعيت واستقلال آن مملكت دارد.بدين لحاظ هر گونه تغيير در خطوط مرزي با دقت بسيار مورد توجه قرار مي گيرد.
2-2مرز حاكميت ملي: مرزهاي هر كشور در واقع حدود وثغور حاكميت آن كشور است وضعيت آنها نشان دهنده قوت يا ضعف آن حاكميت مي باشد لذا كنترل مرز اگر براساس سياستهاي صحيح ودقيق وبا مراقبت كامل انجام بگيرد موجب تثبيت حاكميت دولت خواهد شد.
3-2 مرز وامنيت داخلي: هر دولتي كه بخواهد در داخل كشور امنيت برقرار كرده شرايط وامكانات سازندگي را فراهم كند بايد از مرزهايي مطمئن برخوردار باشد.در غير اينصورت اشكالات ناشي از ناامني كه از مرزها نشات مي گيرد مانع هر گونه سازندگي وپويايي در كشور خواهد بود. امنيت داخلي كشور هنگامي به نحو مطلوب برقرار مي شود كه نسبت به مرز اهتمام شود و در تقدم اول اقتدار نظام در مرز تجلي يابد.

4-2-مرزهاي هر كشور تاثير عميقي بر چگونگي فعاليتهاي اقتصادي،روابط ومبادلات مرزي مرزنشينان ونقش برجسته اي در شكل دهي مناسبات اقتصاد ميان دولتها به عهده دارد.وضعيت مرزها در اوضاع كليدي وهدايت كننده داشته واز كاربرد وسيعي برخوردار است .بدين جهت سيستم مرز داراي هر كشور بعنوان يكي از مهمترين متغيرهاي موثر در سياست خارجي محسوب گرديده و مرزبانان وظايف حسابرسي را به عهده دارند.از طرفي اهميت مرزها و ضرورت برقراري امنيت در آنها ايجاب مي كند تا دولت ها سعي نمايند حتي المقدور در مرزهاي كشور خود تشخيص نداشته باشند.

گفتار دوم:برخي تعاريف واصطلاحات مرزي:
الف:تعاريف واصطلاحات عمومي مرزي
1-تعريف مرزبان
مرزبان افسري است از نيروي انتظامي كه با دريافت استار از وزارت امور خارجه د رمرز گمارده مي شود تا علاوه بر استقرار نظم وامنيت در مرز وكنترل ومراقبت از خط مرز با استفاده به قراردادهاي مشترك مرزي وبرقراري ارتباط باهمتاي خود در آن سوي مرز نسبت به حل وفصل مسايل مرزي وحفظ واستيغاي حقوق دولت ومرزنشينان اقدام نمايند.
2-تعريف مرز:
آخرين حد قلمرو زميني ،هوايي،دريايي وتحت الارضي هر كشور را مرز آن كشور مي گويند.
مرز خط فرضي وقراردادي است كه منظور تعيين حدود يك واحد سياسي(كشور) روي زمين و اسناد مرزي مشخص مي شود.
3-انواع مرزهاي زميني:
1-3-از نظر پيدايش وتطبيق آنها باگروههاي قومي وزباني شامل:
- مرزهاي پيشتاز ومرزهاي پيش ازسكونت
- مرزهاي تطبيقي
- مرزهاي تحميلي
2-3 از نظر تطاق با عوارض طبيعي:
- مرزهاي طبيعي
-مرزهاي هندسي
-مرزهاي پيشتاز وپيش از سكونت: خطوط مرزي كه در نواحي خالي از سكونت پيش از اين كه اجتماعات انساني پديد ايند ترسيم شده اند،مرزهاي پيشتاز ناميده ميشود مانند مرز ميان كانادا وآلاسكا
-مرزهاي تطبيقي: مرزهايي كه با توجه به جغرافيايي انساني نواحي ومنطبق با الگوهاي فرهنگي قومي تعيين مي گردد به مرزهاي تطبيقي معروفند مانند خط مرزي هندوستان و پاكستان كه در تيين خط مذكور كمال دقت شد تا خطوط مرزي ترسيم شوند كه در حد امكان نواحي مسلمان نشين را از نواحي هندونشين جدا كنند.
-مرزهاي تحميلي:به خطوط مرزي كه بدون توجه به سيمان فرهنگي ناحيه وتنها در اثر سياستهاي بين المللي بوجود آمده اند مرزهاي تحميلي گفته مي شود مانند مرز ميان ايران وجمهوري مسلمان نشين آسياي ميانه (شوروي سابق) كه مردم هم زبان هم كيش را از يكديگر جدا كرده است.
مرزهايي كه در امتداد خط اتشي بس كشيده شده اند نيز جز مرزهاي تحميلي مي باشد. مانند خط آتشي بس ميان اردن واسرائيل ويا مرز ميان كره شمالي و كره جنوبي.
-مرزهاي طبيعي: مرزهايي هستند كه با استفاده از عوارض طبيعي تعيين مي گردند مانند مرزهايي كه درامتداد رشته كوه كشيده مي شود يا مرزاهيي كه در امتداد مسير رودخانه ،كانال و يا درياچه علامتگذاري مي گردند همچنين مرزهايي كه از ميان بيابان جنگل ويا باتلاق عبور مي كنند.
-مرزهاي هندسي:در بسياري از كشورها جايي كه استفاده از عوارض طبيعي براي تعيين خط مرز ممكن نباشند از خطوط نصف النهار فمدارها ويا خطوط مستقيم ومدور استفاده مي كنند. اين گونه مرزها يا مرزهاي هندسي گويند مانند مرز ميان ايالات متحده آمريكا وكانادا كه توسط مدار 49 درجه عرض شمالي تعيين شده است.
-مرزهاي هوايي: حاكميت هر دولت در مرزهاي خشكي ودريايي آن دولت پايان مي يابد. اين مرزها در واقع به صورت سطوحي نمايان مي شوند كه تا جو زمين امتداد دارند ودر عين حال قلمرو هوايي دو دولت مجاور را از هم جدا مي كند...

HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir