مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته عمران >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-500539
موضوع پروژه:

به دست آوردن شیب بهینه دایکهای ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis Ansys

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 881
قیمت: 94500 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 194
شرح پروژه:

فهرست مطالب

چکیده 5

2-2- سازه‌هاي ساحلي 18

2-3-1- ديوارهاي ساحلي 19

2-3-2- ديواره‌ها 20

2-3-3- پوششهاي ساحلي 21

2-3-4- تپه‌هاي ماسه‌اي 21

2-3-5- ابشکنها 22

2-3-6- دايکها 22

شکل 3-1- موج گرانشي سطحي به همراه مشخصات ان 26

شکل 3-2-جبهه و راست گوشه موج 28

شکل3-3- حرکت مداري ذرات زير موج 29

شکل3-4 – نيم رخهاي امواج مختلف 32

3-3- طبقه بندي امواج اب 34

شکل3-5- طبقه بندي امواج دريا بر اساس پريود موج 34

3-3-2- طبقه بندي فيزيکي 36

شکل 3-6-موج نوساني 36

شکل 3-7-تفاوت بين موج نوساني و انتقالي 38

3-3-3-طبقه بندي رياضي 39

3-3-4-طبقه بندي بر اساس ارتفاع موج 41

3-4-تئوريهاي موج 42

3-4-1- معادلات اساسي حرکت موج 44

شکل3-8-تعريف پارامترهاي مورد استفاده در معادله اساسي حرکت موج 45

airy جدول 3-1مشخصات تئوري موج 48

3-4-3- امواج استوکس 48

جدول 3-2- نتايج موج استوکس مرتبة دوم 50

3-4-4-امواج کنويدال 53

شکل 3-10-نيم رخهاي سطحي موج نويدال 54

شکل 3-11 نيم رخهاي سطحي موج نويدال 55

شکل 3-13-رابطة بين  و پارامتر   57

شکل 3-14-رابطة بين و پارامتر  وبين ارتفاع بدون بعد تاج   و پارمتر   58

3-4-5-نظرية موج تنها 62

شکل 3-17 نيم رخ موج تنها 63

3-5- محدوديتهاي کاربرد نظريه هاي امواج 67

شکل 3-19- نواحي اعتبار نظريه هاي مختلف موج   68

شکل3-20-نظرية تحليلي   69

شکل 3-22-محدوده کاربردامواج نويدال 70

3-6- نتيجه گيري 70

4-2- کليات 74

4-2-1- تعريف 74

4-2-2- هدف از بکار بردن دايکهاي ساحلي 74

4-2-3- انواع دايکهاي ساحلي 74

4-2-3-1- دايکهاي تيپ يک 74

4-2-3-2- دايکهاي تيپ دو 75

4-2-3-3- دايکهاي تيپ سه 75

4-2-4- مناطق و محدوده‌هاي بارگذاري 75

شکل 4-1- محدوده‌هاي بارگذاري بر روي دايک ساحلي 76

منطقه 1- محدوده‌اي که کاملا مستغرق مي‌باشد 76

4-2-5- نيروهاي وارده بر دايکهاي ساحلي 76

4-2-6- نقاط و عوامل شکست دايکهاي ساحلي 77

4-2-6-1- روگذري اب يا سرريز شدن اب از روي تاج 77

4-2-6-2- فرسايش در شيب بيروني 77

4-2-6-3- گوه لغزش در شيب دروني 78

شکل 4-2- صفحه شکست بدون وجود برم 79

شکل 4-3- صفحه شکست با وجود برم 79

4-2-6-4- کمبود پايداري در خاکريز 79

4-2-6-5- روگذري 79

4-2-6-6- پايپينگ 80

4-2-6-7- اثرات برخورد مواد خارجي به دايک 80

4-2-6-8- اثرات نيروي يخ بر دايک 81

4-2-6-9- روانگرايي 81

4-2-7- اناليز دايک 81

4-2-7-1- انتهاي ساخت 81

4-2-7-2- فروافتادن ناگهاني اب 82

4-2-7-3- تراوش پايدار 82

4-2-7-4- زلزله 82

4-2-8- حداقل فاکتورهاي اطمينان 82

4-3- طراحي اوليه دايکهاي ساحلي 83

4-3-1- پارامترهاي حاکم در طراحي 83

4-3-1-1- پارامترهاي محيطي مربوط به موج 83

پارامتر تشابه شکست ( ): 84

خاصيت گروهي موج: 85

4-3-1-2- پارامترهاي سازه‌اي 86

دانه‌بندي ارمور: 86

تخلخل و نفوذپذيري سازه: 86

شيب سازه: 86

ضخامت لايه ارمور: 87

وزن سنگ‌هاي زيرلايه: 87

4-3-1-3- پارامترهاي هيدروليکي 87

بالاروي و پايين‌امدگي موج: 87

سرريزي موج: 87

عبور موج: 88

انعکاس موج: 88

4-3-2- روابط پايداري 90

4-3-2-1- هادسن 90

4-3-2-2- روش فن در مير 94

شرايط ژرفاب: 94

شکل 4-4- ضريب نفوذ‌پذيري P 95

شکل 4-5- مقايسة فرمول هادسن و فن در مير براي هستة نفوذپذير بعد از برخورد 1000 موج 97

شکل 4-6- مقايسه فرمول هادسن و فن در مير براي هستة نفوذناپذير بعد از برخورد 5000 موج 97

شکل 4-7- ارتفاع موج در مقابل پارامتر شکست با تاثير سطح اسيب 98

در شکل (4-7) اثر پارامتر سطح اسيب نشان داده شده است. دراين شکل 4 سطح اسيب ديده مي‌شود که عبارتند از S=2 (شروع اسيب)، S=5-8 (اسيب متوسط) و S=12 (اشکارشدن لاية فيلتر). سازه با   ازمايش شده است. 98

شکل 4-8- ارتفاع موج در مقابل پارامتر تشابه شکست با تاثير نفوذپذيري 99

شکل 4-9- ارتفاع موج در مقابل اسيب 99

شرايط اب کم عمق: 100

4-3-2-3- اثرات شکل ارمور و دانه‌بندي 100

جدول 4-3- ضرايب تجديدنظر براي شکلهاي ارمور 101

4-3-2-4- لايه‌هاي ارمور متشکل از قطعات بتني 101

4-3-3-1- کلياتي مربوط به خزش 104

شکل 4-10- اجزاي يک دايک ساحلي 104

شکل 4-11-عوامل موثر در ارتفاع دايک 105

4-3-3-2- روابط متداول براي محاسبه خزش نسبي موج 106

شکل 4-15- مقادير خزش موج به همراه فاکتورهاي تاثير 111

4-3-3-3- شيب متوسط 111

4-3-3-4- تاثير ابهاي کم عمق در خزش موج 112

شکل 4-17- اثر ابهاي کم عمق بر طيف موج 113

شکل 4-18- وابستگي   و   براي شيبهاي متفاوت 114

4-3-3-5- اثر زاوية حملة موج 114

شکل 4-19- تعريف زاوية حملة موج 114

4-3-3-6- اثر برم 116

شکل 4-21- دياگرام عرض و عمق برم 117

4-3-3-6-1- اثر عرض برم (rB) 117

شکل 4-22- تعيين تغييرات در شيب برم 118

4-3-3-6-2- اثر عمق برم   118

4-3-3-7- اثر زبري المانها 120

شکل 4-24- اثر زبري المانهاي مختلف 121

4-3-4- پايين روي موج 122

4-3-5- دبي سرريزي موج 123

شکل 4-26- ارتفاع ازاد تاج در روگذري موج 123

شکل 4-27- مقادير روگذري مجاز ارائه شده توسط owen 124

شکل 4-28- مقادير روگذري مجاز ارائه شده توسط Franco 124

شکل 4-29- تصويري از روگذري موج 126

شکل 4-30- تصويري از روگذري موج 126

شکل 4-31- خطرات روگذري 127

شکل 4-32- خطرات روگذري 127

4-3-6- عبور موج 129

4-3-6-1- استفاده از   129

4-3-6-2- روش تفکيک   از يکديگر 129

4-3-7- انعکاس موج 130

4-3-8- محاسبة ضخامت لايه ارمور اوليه 130

n= تعداد لايه‌هاي ارمور (معمولا 2) 130

4-3-9- لايه ارمور ثانويه 132

4-3-10- لايه فيلتر 133

4-3-11- سکوي پنجه 133

4-3-12- هسته 133

4-3-13- محاسبة عرض تاج 133

5-2- اناليز حساسيت در تعيين تاثير مش‌بندي 135

شکل 5-1- مقطع مدل شده از دايک در Plaxis 135

جدول 5-1- نتايج تاثير مش‌بندي 136

شکل 5-2- تاثير مش‌بندي بر روي تغيير مکان 136

شکل 5-3- تاثير مش‌بندي بر روي ضريب اطمينان 137

5-3- روند انجام اناليز 137

5-4- اناليز انتهاي ساخت 139

شکل 5-6- تغييرات تغيير مکان با شيب در مرحلة انتهاي ساخت 139

شکل 5-7- محاسبة ضريب اطمينان در انتهاي ساخت براي شيب‌هاي مختلف 140

شکل 5-8- نتايج ضرايب اطمينان در انتهاي ساخت 141

5-5- مرحلة نشت پايدار 141

شکل 5-9- تغييرات تغيير مکان در مرحلة نشت پايدار 142

شکل 5-10- تغييرات ضريب اطمينان در مرحلة نشت پايدار براي شيبهاي مختلف 142

شکل 5-11- مقايسه ضرايب اطمينان در حالت نشت پايدار 143

5-6- مرحلة فروافتادگي ناگهاني 143

جدول 5-2- مقايسه تغيير مکانها در انواع اناليزها و شيبها 145

شکل 5-13- مقايسه حداکثر تغيير مکان در مرحله فروافتادگي ناگهاني 145

شکل 5-14- مقايسه ضرايب اطمينان در مرحلة فروافتادگي ناگهاني 146

5-7- اناليز شبه استاتيکي 146

شکل 5-15-  حالت بيشينة اثر تخريبي زلزله بر دايک ساحلي 146

شکل 5 -16- بيشينه تغيير مکان در مرحله زلزله با شتاب افقي درجهت سمت ساحل 147

جدول 5-3- مقايسه تغييرات مکان بين حالت زلزله‌ و انتهاي ساخت 148

جدول 5-5- مقايسه تاثير زلزله در شيبهاي مختلف بر ضريب اطمينان 151

5-8- اناليز مربوط به مسلح کردن دايک 151

شکل 5-20- حساسيت مدول‌ مختلف براي مسلح سازها 152

شکل 5-21- تاثير مدول مختلف براي ضرايب اطمينان 152

شکل 6-10- تغييرات   در بازه زمان در قسمت چپ هسته 173

شکل 6-11- تغييرات   در بازه زمان درقسمت راست هسته 174


مراقبت از جان و مال انسانها در قسمتهاي ساحلي، بخصوص در مناطقي که شيب ساحل نسبت به بستر دريا کم مي‌باشد متخصصين را بر ان داشت تا براي حفاظت از انسانها و هرانچه به انها وابسته است از انواع متفاوتي از سازه‌هاي حفاظتي استفاده کنند.

با توجه به تنوع و تعدد سازه‌هاي مذکور، استفاده از هر کدام منوط به شرايط خاص مربوط به خود مي‌باشد. از انجا که بحث اصلي در ارتباط با دايکهاي حفاظتي است مطالب مربوط به ان در قالب 6 فصل بجز اين فصل و همچنين 5 ضميمه تنظيم گرديده است بطوري که فصل اول (فصل حاضر)، اختصاص به نحوه و روند انجام پروژه دارد.

فصل دوم، در ارتباط با سازه‌هاي ساحلي و نکات مهم مطرح در طراحي هر يک از انها مي‌باشد.

به علت اهميت بسيار بالاي موج در طراحي کلية سازه‌هاي دريايي به عنوان يک نيروي مهم، در فصل سوم بحث مفصلي پيرامون مکانيک حرکت موج مطرح مي‌گردد.

در فصل چهارم روابط طراحي و هر انچه که به طراحي و اناليز دايک مربوط مي‌گردد، ارائه مي‌شود و در نهايت در دو فصل پنجم و ششم اناليز يک دايک و بررسي متغيرهاي مختلف با تغيير پارامتر شيب مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.

بررسي متغيرهايي مانند نشت، اثر پردة اب‌بند، تاثير پتوي رسي، دخالت مسلح‌سازها و همچنين اناليزهايي چون اناليز انتهاي ساخت، اناليز نشت پايدار و در نهايت اناليز زلزله بصورت شبه استاتيکي، مواردي است که در قالب فصل پنجم با نرمافزار plaxis مورد بررسي قرار مي‌گيرد...

HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir