مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته معماری >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-40092
موضوع پروژه:

دبستان دخترانه در بافت تاریخی کاشان

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 928
قیمت: 105000 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 227
شرح پروژه:
فهرست مطالب
چکيده مطالب 
مقدمه

 فصل اول : جستجو براي دستيابي به برنامه کالبدي 
1) گفتگو با مديران و مسئولان آموزش و پروش
2) از نمونه ها بياموزيم:
2-1- دبستان شهيد بهشتي (بهارنو)
2-2- دبستان بهشت
2-3- دبستان رازي 
2-4- مجموعه کتابچي 
2-5- دبستان آسيه 
2-6- راهنمايي محتشم
2-7- دبيرستان دخترانه هدف 
2-8- مجموعه غير انتفاعي مهدوي
2-9- مجموعه غير انتفاعي راه رشد 
2-10- مدرسه شيروشي ژاپن 
2-11- دبستان توت فرنگي در کانادا 
2-12- دبستان ميشل زینر دروين 
2-13-دبیرستان مارک ایندرسدورف آلمان
 2-14- نتايج حاصل از بررسي نمونه ها 
3)آنچه از کتب و نشريات ادواري حاصل آمد 
3-1-ضوابط طراحي ساختمان هاي آموزشي 
3-2-آیین کار طراحی(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)
3-3-اصول ومبانی طراحی فضاهای آموزشی درمقطع دبستان 
3-4-اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي جلد ششم
3-5- سرشماري نفوس و مسكن 1375 شهرستان كاشان
3-6-انتخاب رنگ مناسب فضاهاي آموزشي
3-7-ويژگي مدارس دخترانه
3-8-پهنه بندي اقليمي ساختمانهاي آموزشي
3-9-اصول و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي
3-10-معماري سنتي كاشان
3-11- قوانين و دستورالعملهاي احداث بناهاي جديد در حريم بناهاي تاريخي در بافت قديمي
3-12-طراحي اقليمي 
3-13-مجلات مدرسه نو (سازمان نوسازي و تجهيزات مدارس) 
3-14-الگوسازي مدارس دوره ابتدايي و راهنمايي براي اقليم گرم و مرطوب و اقليم سرد 
3-15-نقش فضاهاي آموزشي در يادگيري دانش آموزان 
3-16-تاريخ تحولات مدارس ايران 
3-17-تهيه بروشور رنگ مناسب فضاي آموزشي در دوره ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان
 3-18-اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي 
4) تاملي در بستر طرح   
4-1- زمين 
4-2- محله 
4-3- منطقه 


فصل دوم: برنامه کالبدي 
1) کليات :
1-1- برنامه راهبري ، موضوعي ، عملکردي 
1-2- بودجه کلي در اختيار 
1-3- شعار هاواهداف از جهت عملکردي و معنوي 
2) برنامه فضايي :
2-1- عرصه هاي تشکيل دهنده مدرسه، نوع ارتباط عرصه ها با يک ديگر،سطح زيربناي هرعرصه، تذکرات درباره کيفيت عرصه ها
2-2- فضاهاي تشکيل دهنده هرعرصه، نوع ارتباط فضاها با يکديگر   ،سطح زير بناي هر فضا ، تذکرات درباره کيفيت فضا ها 
2-3- بخش هاي تشکيل دهنده فضاي باز ، نوع ارتباط بخش ها ، سطح هم بخش و تذکرات درباره کيفيت هر بخش 
2-4- نوع ارتباط بين فضاي باز و بسته 
3) طرح و بستر طرح :
3-1- تاثير زمين بر طرح(فضای باز و بسته)
3-2- تاثير همسايگان ( ساختمانها و معابر ) بر طرح 
3-3- تاثير خصوصيات منطقه بر طرح(شرایط آب و هوایی-زلزله)
4) فن ساختمان :
4-1- سازه 
4-2- مصالح 
4-3- تاسيسات مکانيکي و الکتريکي 


فصل سوم : طرح و طراحي 
1)مقدمه (کليات طرح )
2)نقشه ها و تصاویر خارجی و داخلی 
3)گام هاي رسيدن به طرح 
3-1-گزینه ها(آلترناتيوها )
3-2انتخاب گزينه مطلوب 
3-3تجزيه و تحليل طرح به دست آمده 
4)خصوصيات کلي طرح
4-1- تفاوت با برنامه
4-2-هماهنگی با محیط اطراف 
 4-3- مصالح به کار رفته
 4-4-تاسيسات مکانیکی
 4-5-تدابیر اقليمي 


فهرست منابع
پيوست 
 
چکیده مطالب
بعد از انتخاب موضوع و پیدا کردن سایت متناسب با موضوع وبررسی مدارس اطراف ،با توجه به وجود مدرسه دو شیفته با مشکلات زیاد وکمبود مدرسه ابتدائی (شعاع دسترسی و درصد جمعیت زیاد گروه سنی دبستان) مجاورت زمین با راهنمایی دخترانه و همچنین کاربری آموزشی در طرح تفضیلی وکاربری زمین در گذشته ،لزوم طراحی مدرسه دخترانه شهری را بیان می کند.
در مراحل بعد برای شناخت موضوع به بررسی چندین نمونه وبازدید عینی یا کتابخانه ای بنا و فضاها ی آن ،جمع آوری مطالعات انجام شده و ضوابط موجود برای ساختما نهای آموزشی ومتناسب برای این گروه سنی با توجه به نیازهای روز و ویژگی دخترانه بودن آن انجام گردید وتحقیقات با شناخت و تحلیل ویژگیها وپتانسیل های سایت و ویژگیها و اصول معماری به کاررفته دربافت اطراف و اقلیم گرم وخشک ادامه یافت وبا جمع آوری اطلاعات سازه ای و تائسیساتی و مصالح رایج در منطقه ومتناسب با فضاها تکمیل گردید .پس از تصمیم گیری وجمع آوری نتایج وتعیین ریز فضاها ومساحت های آن که به تدوین برنامه فضایی انجامید ،مرحله طراحی آغاز گردیدوبا ارائه آلترناتیوهای مختلف ،تجزیه تحلیل آنها وانتخاب آلترناتیو برگزیده ، مراحل طراحی ابتدایی آغاز که به طراحی تفضیلی انجامید.  
                                                                                                   

مقدمه 
اهميت دادن به طراحي فضاهاي آموزشي امري مهم و جدي مي نمايد زيرا با توجه به نيازهاي اساسي در مناطق دور افتاده و وجود مدارس دو نوبتي در شهرهاي بزرگ و مدارس قديمي و تخريبي ، مدارس کنوني با شتاب و بدون توجه به مطلوبيت مدرسه و شکل زمين ، ويژگي سايت و اقليم ، نيازهاي کودکان ،  استانداردهاي فني ، ملاحظات محيطي هويت معماري و..... بصورت تيپ ساخته مي شود . و فضايي که در درون اين مدارس پديد مي آيد فاقد هر گونه نقش سازنده و حمايت کننده در تعليم و تربيت کودکان و نوجوانان بوده و فضايي کسل کننده و ملال آوربي هيچ تناسبي با روحيات سراسر شور و تحرک کودکان است که باعث مي شود ذهن کنجکاو و روح پوينده کودک سرکوب گردد و اين امر در نهايت پتانسيل ابتکار و خلاقيت را از جامعه خواهد گرفت . بنابراين  دستيابي به اصول طراحي مدارس دبستاني براي کودکان که بر سه پایه شناخت نيازهاي جسمي – رواني کودکان ، شناخت نظام آموزشي در جهت هماهنگي فضاي فيزيکي با اهداف ، برنامه ريزي و روشهاي آموزشي و شناخت عوامل محيطي موثر بر کالبد مدرسه استوار است که امري بسيار مهم و ضروري براي طراحي مي باشد. با اين وجود عدم ارتباط بين پژوهش ، آموزش و عمل را مي تواني از نقایص مهم جامعه علمي و اجرايي فعلي ايران دانست . پيچيدگي و چند بعدي بودن مسئله آموزش و پرورش و ساخت مراکز آموزشي که از ابعاد مختلفي چون روانشناسي کودک و نوجوان ، روانشناسي محيط ، جامعه شنا سي ، مسائل اعتقادي و فرهنگي ، فلسفه معماري ، ابعاد کالبدي و فضايي ، کيفيت هاي بصري و ادراکي و ابعاد زيبا شناسي و جنبه هاي محيطي و اقليمي و مسائل تکنولوژي و غيره برخوردار است . مستلزم همکاري متخصصين مختلف در يک نظام سيستمي و مرتبط خواهد بود ساخت معماري با هويت و کيفيت مطلوب مستلزم پيوند نزديک و ارتباط دائمي و مستقيم بين چهار عامل تحقيقات و تدوين اصول و ضوابط آموزش طراحان ، طراحي و اجرا مي باشد که مي بايست بطور دائم تداوم يافته که به تکامل مطلوب برسد . 
اين گزارش که با مطالعات ، برداشتهای ميداني و کتابخانه ای فراوان صورت گرفته به منظور طراحي يک دبستان دخترانه 15کلاسه دريافت قديم کاشان با توجه به ويژگي هاي بافت و سيستم آموزشي مدرن و متناسب با روانشناسي رشد کودکان و ضوابط مدارس ابتدايي انجام گرديده است .در همين راستا و به جهت دستيابي به  نظم فکري و قانونمندي کلي در طي مسير در فصل اول به جستجو براي دستيابي به برنامه کالبدي پرداخته شده و در فصل دوم برنامه کالبدي تدوين شده است و در فصل سوم طراحي با توجه به برنامه کالبدي بدست آمده ، انجام شده است . 
در فصل اول سعي شده با گفتگو با مديران و مسئولان ، بررسي نمونه هاي داخلي و خارجي و نمونه های در حال اجرا و مطالعه کتب ، مجلات ، مقالات و تحقيقات انجام شده در اين زمينه و همچنين آشنايي با بستر طرح ، شناخت کلي و آشنايي با موضوع در جهت دستيابي به برنامه کالبدي انجام گيرد و در فصل دوم به کليات و امهات طرح برنامه فضايي ، بستر طرح و فن ساختمان که برنامه کالبدي را تشکيل مي دهند اشاره شده است و در فصل سوم به توضیح گامهای رسیدن به طرح شامل آلترناتیوها ،انتخاب گزینه مطلوب ،تجزیه وتحلیل طرح بدست آمده از جهت ،خصوصیات کلی طرح ،تفاوت با برنامه ، هماهنگی با محیط اطراف ، مصالح ،تائسیسات ،تدابیر اقلیمی اختصاص دارد . 
هدفم از اين گزارش آشنايي با فرآيند طراحي معماري بوده است و انتخاب موضوع مدرسه تنها يک برنامه است و حتي طراحي از طرح بر اين مهمتر بوده است گزارش حاضر حاوي فعاليتهايي است که براي دستيابي به طرح معماري ارائه شده است. دقت در مصاديق و گستره فعاليت ها و فضاها ، جمع آوري آراء و نظريات مديران با مشخص شدن برنامه مدرسه در قالب کالبدي و همچنين محل استقرار آن و سپس ارائه ايده هاي اوليه در قالب صورتهاي کلي ساختمان و کليات تقسيم بندي دروني براي دستيابي به طرح معماري ارائه شد و در جلسات منظمي توسط استاد راهنما به نقد و بررسي اين صورتها در قالب آداب و روش و مراحل طراحي و توجه به برنامه هاي طرح  ،عرصه ها، فضاها ، ارتباطات ، کيفيات و کمیت آنها پرداخته شد ، نتايج حاصل از اين جلسات صورت کلي ارائه شده را در مراتب مختلف آن اصلاح مي نمود و وضوح بيشتري مي بخشيد . 
اميدوارم گزارشی که پيش روداريد و نتيجه ماهها تحقيق و برداشت از منابع گوناگون است ، مقبول واقع شود و گامي در جهت طراحي مدارس برپایه نيازهاي کودکان و استانداردهاي آموزشي جديد باشد . 
در خاتمه لازم است از راهنمايي هاي دلسوزانه و زحمات بی دريغ اساتيدراهنما ،آقاي مهندس نوايي و آقاي مهندس رزمگاه و تمامي اساتيدي که در مراحل مختلف برنامه ريزي و طراحي مرا ياري نمودند تشکر و قدر داني نمايم . 

فصل اول : جستجو براي دستيابي به برنامه هاي کالبدي

جستجو براي دستيابي به برنامه کالبدي از طريق مصاحبه و گفتگو با دست اندر کاران ، بررسي نمونه هاي موجود در داخل و خارج کشور ، مطالعه کتب و نشريات تخصصي صورت گرفته است .


1  ). گفتگو با مديران مدرسه و مسئولان آموزش و پرورش ناحيه مربوطه 

نتايح حاصل از بحث با مديران و کارشناسان آموزشي :
1- مناسب سازي فضاهاي آموزشي با نياز هاي کودکان از طريق شناخت نياز هاي جسمي – رواني مبتني بر دستاوردهاي علوم انساني و تربيتي. 
2- شناخت نظام آموزشي در جهت هماهنگ کردن فضاهاي فيزيکي با اهداف ، برنامه ريزي ها و روش هاي آموزشي در دبستان. 
3- طراحي فضاها به گونه اي باشد که روح پوينده وخلاق کودکان سرکوب نشده وامکان ابتکارو خلاقيت داشته باشند .4- دبستان بهتر است 1يا 2 طبقه باشد زيرا رفت آمد براي مسئولان مدرسه وبچه ها علاوه بر خستگي ، مشکلات سر وصدا و ايمني را دربردارد .
5- حياط جدا و پلکان مخصوص براي کودکان کلاسهاي اول و دوم باعث آرامش آنها مي شود بهتر است بچه ها از پله هاي جداگانه يا با تاخير تخليه شوند .
6-قسمت نيمه باز و يا پیلوتي براي تفريح بچه ها در فصل زمستان بسيار مفيد است 
7- ساختمان به گونه اي طراحي و اجرا شود که بهره برداران بضاعت نگهداري داشته باشند و با توجه به کاربري آموزشي از مصالح با دوام و با کمترين احتياج  به تعمير و بازسازي طراحي شود (مثلاً با در نظر گرفتن جلو آمدگي بام میتوان سلامت نما را حفظ کرد . )
8- امکان ورزش در محيط مدرسه با آرامش و آزادي براي دختران بسيار اهميت دارد .محيط آراسته به درخت و سبزه که متناسب با روحيه حساس ، آرام و ضعيف آنها باشد ( سعي در برداشتن محدوديت حر کتي دختران در فضاي باز با ايجاد محرميت) .
9- ايجاد باغچه هايي که به دست خود بچه ها احداث و نگهداري و کنترل مي شوند در نشاط روحي و تلاش گروهي وپذيرش تعهد و مسئوليت آنها توصيه مي شود 
10- بهره گيري از نور خورشيد در فضاهاي مختلف از اهمیت زيادي برخوردار است 
11- با قرار دادن نيمکت وسکوو.... در فضاي بازمیتوان امکان نشست رودر رو ، مباحثه و تبادل نظر و مذاکره را به وجود آورد. 
12- باید به فضاي نماز خانه با اختصاص محل وسيع و سقف بلند و رنگ ملايم و همچنين جدا کردن محل وضو از توالت اهميت داد 
13- قرار دادن آينه در فضاي مختلف و کلاس و جالباسي در راهروها به جذابيت فضاها مي افزايد 
14- پرده هاي کلاسها در علاقه بچه ها بسيار تاثير گذار است ، به طوري که بچه ها کلاسي را دوست دارند که پرده هاي زيباتري داشته باشد
15- در طراحي بايد به عرض درها (جهت ورود و خروج وسايل ) و آبرو در راهروها جهت شستشو و همچنين عرض راهرو که امکان فعاليتهاي مختلف و متنوع را مي دهد توجه شود و به راهرو به عنوان فضاي آموزشي توجه شود . 
16- بهتر است لوله کشي رو کار انجام شود و شوفاژ خانه به گونه باشد که مزاحمت ايجاد نکند .
17- در بافت سنتي کاشان با وجود کم بودن تعدادکودکان و نوجوانان کمبود فضاي آموزشي احساس مي شود زیراشعاع دسترسي مدارس ابتدايي کمتر از 500متر مي باشد.( دبستان مصطفوي – سعيدي در نبش خيابان علوي به صورت دوشيفته (پسرانه و دخترانه ) با 5 کلاس 35 تا 40 نفره وجود داردکه به دلیل کمبود فضاي بازي و ورزش  براي ورزش به راهنمايي زعيم مراجعه مي کنند  . 
18- ضرورت رعايت مقياس کودکان در مدارس ( مشکل در عبور و مرور از پله ) و توجه به مسائل اقليمي و تاسيسات مکانيکي با توجه به اقليم گرم و خشک و گرماي زياد هوا . 
HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir