مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته كشاورزی >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-300248
موضوع پروژه:

شبیه سازی رشد وعملکرد برخی ژنوتیپ های سویا Glycine max L.

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 1086
قیمت: 107000 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word + PDF
تعداد صفحات: 242
شرح پروژه:
فهرست مندرجات
چکیده : 1
فصل اول مقدمه 3
1-1- مقدمه و تاريخچه سويا 4
1- 2- مشخصات گياه شناسی 5
1-2-1-ريشه 7
1-2-2- ساقه 7
1-2-3- برگ 8
1-2-4- گل و غلاف 9
1-2-5- دانه 11
1- 3- رشد و تکامل سویا 13
1-4- مورفولوژی دانه و جوانه زنی 16
1-5- اکولوژی سویا 17
1-5-1- احتیاجات جوی 17
1-5-2-انتخاب واریته 20
1-5-3- حاصلخیزی 22
1-5-4- نیاز سویا به نیتروژن 22
1-5-5- آهک دادن 24
1-6- عملیات زراعی و تهیه بستر 26
1-6-1- کنترل علف هرز 27
1-6-2- تاریخ کاشت 28
1-6-3- فاصله ردیف و میزان کاشت 33
1-6-4- ميزان بذر 36
1-6-5- عمق کاشت 38
1-6-6- ماشین آلات کشت 39
1-6-7- آغشته سازی با باکتری 39
1-6-8- ضدغفونی بذر 41
1-9- نیاز سویا به عناصر غذایی 48
1-10- آبياری 49
1-11- برداشت محصول 50
1-11-1- خشک کردن و انبار داری 52
1-12- فرآيند و مصارف سويا 53
1-13- ترکیبات دانه 54
1-13-1- اجزای فعال بیولوژیکی 58
1-13-2-  تهیه کنجاله 59
1-13-3- روغن سویا 59
1-13-4-  فرآورده های پروتئینی 60
1-14- مدل سازی : 62
1-4-1- مدل هاي خانواده DSSAT 63
فصل دوم بررسی منابع 64
2-1-ارتفاع بوته 65
2-2- اجزای عملکرد و شاخص های رشد 66
2-3- عملکرد دانه ، بیولوژیک و شاخص برداشت و شاخص های رشد 73
2-4- کیفیت بذر(روغن ، پروتئین) 78
2-5- مدل سازی بر اساس معادلات ریاضی 81
فصل سوم مواد و روش ها 84
فصل چهارم نتایج و بحث 92
4-1 ارتفاع بوته 93
4-2- تعداد غلاف در بوته 96
4-3- تعداد غلاف در متر مربع 100
4-4- تعداد دانه در غلاف 102
4-5- تعداد دانه در متر مربع 105
4-6- وزن صد دانه 110
4-7- وزن پوسته غلاف بدون دانه 113
4- 8-عملکرد غلاف 115
4-9- عملکرد دانه 118
4-10- عملکرد بیولوژیک 123
4-11- شاخص بر داشت 127
4-12- درصد روغن 132
4-13- عملکرد روغن 135
4-14- درصد پروتئین 138
4-15- عملکرد پروتئین 141
4 – 16 - شاخص سطح برگ 145
4-17- سرعت رشد محصول 147
4-18-  سرعت جذب خالص 150
4-19- مدل سازی 152
4-19-1- شبیه سازی شاخص سطح برگ و شاخص برداشت 152
4-19- 2- شبیه سازی وزن ساقه، برگ و غلاف 159
4-19-3- شبیه سازی عملکرد دانه 164
پیشنهادات 170
فهرست منابع 171
چکیده انگلیسی 187

فهرست نمودارها
نمودار 4-1: تاثیر تاریخ های کاشت بر ارتفاع بوته 95
نمودار 4-2 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر ارتفاع بوته 95
نمودار 4-3: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  برارتفاع بوته 96
نمودار 4-4: تاثیر تاریخ های کاشت بر تعداد غلاف در بوته 98
نمودار 4-5 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر تعداد غلاف در بوته 99
نمودار 4-6: تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم  برتعداد غلاف در بوته 99
نمودار 4-7: تاثیر تاریخ های کاشت بر تعداد غلاف در متر مربع 101
نمودار 4-8 : تاثیر  رقم بر تعداد غلاف در مترمربع 101
نمودار 4-9: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  برتعداد غلاف در مترمربع 102
نمودار 4-10  :    تاثیر تاریخ های کاشت بر تعداد دانه در غلاف 104
نمودار 4-11 :      تاثیر ژنوتیپ و رقم بر تعداد دانه در غلاف 104
نمودار 4-12:   تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  برتعداد دانه در غلاف 105
نمودار 4-14 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر تعداد دانه در مترمربع 106
نمودار 4-15: تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم  برتعداد دانه در مترمربع 107
نمودار 4-16: تاثیر تاریخ های کاشت بر وزن صد دانه 111
نمودار 4-17 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر وزن صد دانه 112
نمودار 4-18: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر وزن صد دانه 112
نمودار 4-19: تاثیر تاریخ های کاشت بر وزن پوسته غلاف بدون دانه 114
نمودار 4-20 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر وزن پوسته غلاف بدون دانه 114
نمودار 4-21: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر وزن پوسته غلاف بدون دانه 115
نمودار 4- 22 :  تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد غلاف 117
نمودار 4-23 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد غلاف 117
نمودار 4-24:      تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر عملکرد غلاف 118
نمودار 4-25: تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد دانه 122
نمودار 4-26 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد دانه 122
نمودار 4-27:    تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر عملکرد دانه 123
نمودار 4- 28 : تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد بیولوژیک 125
نمودار 4-29 : تاثیر  رقم بر عملکرد بیولوژیک 126
نمودار 4-30: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر عملکرد بیولوژیک 126
نمودار 4- 31 : تاثیر تاریخ های کاشت بر شاخص برداشت 128
نمودار 4-32 : تاثیر رقم بر شاخص برداشت 129
نمودار 4-33:  تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر شاخص برداشت 129
نمودار 4- 34 : تاثیر تاریخ های کاشت بر درصد روغن 134
نمودار 4-35 : تاثیر  رقم بر درصد روغن دانه 134
نمودار 4-36: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر درصد روغن دانه 135
نمودار 4 - 37 : تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد روغن 136
نمودار 4-38 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد روغن دانه 137
نمودار 4-39  : تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر عملکرد روغن دانه 137
نمودار 4 - 40 : تاثیر تاریخ های کاشت بر درصد پروتئین کنجاله 140
نمودار 4-41 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر درصد پروتئین کنجاله 140
نمودار 4-42: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر درصد پروتئین کنجاله 141
نمودار 4- 43 : تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد پروتئین کنجاله 142
نمودار 4-44 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد پروتئین کنجاله 142
نمودار 4-45  : تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر عملکرد پروتئین کنجاله 143
نمودار 4- 46  : روند تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخ های مختلف کاشت 146
نمودار 4- 47  :  روند تغییرات شاخص سطح برگ در ارقام سویا 147
نمودار 4- 48  : تغییرات  سرعت رشد محصول در تاریخ های مختلف کاشت 148
نمودار 4- 49  :   تغییرات سرعت رشد محصول  در ارقام سویا 149
نمودار 4- 50  :  تغییرات  سرعت  جذب خالص در تاریخ های مختلف کاشت 151
نمودار 4- 51  :  روند تغییرات سرعت جذب خالص در ارقام سویا 152
نمودار 4-52 : روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه 153
نمودار 4-53 : روند تغییرات شاخص سطح برگ (a) و شاخص برداشت (b) 155
نمودار 4-54 : روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه 156
نمودار 4-55 : روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه 157
نمودار 4-56 : روند تغییرات وزن ساقه (a) وزن برگ (b) و وزن غلاف (c) 159
نمودار  4 -  57 : روند تغییرات وزن ساقه (a)، وزن برگ (b) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه 161
نمودار 4-58 : روند تغییرات وزن ساقه (a) وزن برگ (b) و وزن غلاف (c) 162
نمودار 4- 59 : روند تغییرات وزن ساقه وزن برگ و وزن غلاف 163
نمودار 4-60 : روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در شرایط مزرعه 164
نمودار 4-61 : روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در شرایط مزرعه 165
نمودار 4- 62 : روند تغییرات میانگین عملکرد دانه در شرایط مزرعه 167
نمودار 4-63 : روند تغییرات میانگین عملکرد دانه در شرایط مزرعه 168

 

فهرست جداول

جدول (1-1) مراحل رشد سویا 13
جدول 1-2-  پیشنهاد میزان بذر کاری براساس فاصله بین ردیف 36
جدول 1-3-  مثال هائی از انواع علف کش ها 42
جدول 1- 4-  مقادیر تقریبی ترکیبات دانه سویا در قسمت های مختلف آن. 55
جدول 1-5-  اسید های آمینه در پروتئین سویا. 56
جدول 1-6-  :اسید های چرب روغن سویا 57
جدول 1-7- فرآورده های کنجاله بدون چربی 59
جدول 1-8- درصد ترکیبات کنجاله بدون چربی 61
جدول 3-1- آزمون خاک قبل از آزمایش 86
جدول 3-2- پارامتر های مورد استفاده در ارزيابی خروجی های مدل. 89
جدول 3-3- مراحل نموی استاندارد جهت ورود به مدل DAST . 90
جدول 4-1 : تجزیه واریانس ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلاف در متر مربع، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در متر مربع در تیمار تاریخ کاشت و رقم 107
جدول 4-2: مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلاف در متر مربع، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در متر مربع 108
جدول 4-3 : مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر  ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلاف در متر مربع، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در متر مربع 109
جدول 4-4: تجزیه واریانس وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در تاریخ کاشت و رقم 130
جدول 4-5: مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه،وزن پوسته غلاف بدون دانه، عملکرد غلاف ،عملکرد دانه،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت 130
جدول 4-7 : تجزیه واریانس درصد روغن، عملکرد روغن، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین تحت تاثیر تاریخ کاشت و رقم  . 143
جدول 4-8:جدول مقایسه میانگین اثرات ساده تیمار تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن، عملکرد روغن، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین . 144
جدول 4-9:جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن، عملکرد روغن، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین . 144
 
چکیده :
به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ارقام سویا ، آزمايشی در مزرعه تحقيقاتی دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در چهار تكرار در سال 1388 اجرا شد. تيمار های آزمايش شامل چهار تاريخ كاشت 13  ارديبهشت ، 23 ارديبهشت،3 خرداد و 13 خرداد (با فواصل 10 روز) در كرت های اصلی و چهار  رقم سويای ميان رس بهاره (از گروه سه) شامل Williams،L-17 ،Zin  و  M7 در كرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته از تاریخ کاشت سوم و رقم ویلیامز با متوسط 8/95 سانتی متر به دست آمد و تاریخ کاشت چهارم و رقم M7 با میانگین 8/72 ساتی متر کمترین میزان را به خود اختصاص داد. بالاترین مقدار عملکرد دانه از تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز با متوسط 63/5387  کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تاریخ کاشت چهارم و ژنوتیپ L-17 با میانگین 71/3168 کیلوگرم در هکتارکه کمترین میزان را دارا بودند ، 2/41 درصد برتری نشان داد. اما بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک از تاریخ کاشت دوم و رقم زان حاصل شد که با تیمار تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز تفاوت معنی داری نداشته و هردو در گروه اول جای گرفتند. تاریخ کاشت دوم و رقم زان با 8/124 عدد بیشترین تعداد غلاف در بوته را به دست آورد ولی بالاترین تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه با متوسط 08/2 عدد ومیانگین 65/9 گرم از تیمار تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز به دست آمد. درصد روغن و پروتئین نیز تحت تاثیر اثرات متقابل تیمار تاریخ کاشت و ارقام  قرار گرفت . بالاترین  و پایین ترین میزان درصد روغن به ترتیب  از تاریخ کاشت چهارم و رقم ویلیامز با 92/22  درصد و تیمار تاریخ کاشت دوم و ژنوتیپ L-17 با 87/19 درصد به دست آمد ، تیمار تاریخ کاشت دوم و لاین M7 با میانگین 67/34 درصد  توانست بالاترین میزان درصد پروتئین  را به خود اختصاص داد و کمترین درصد پروتئین از تیمار تاریخ کاشت چهارم و رقم ویلیامز با متوسط 09/30 درصد به دست آمد. شاخص سطح برگ در تاریخ های کاشت مختلف متفاوت بود بالاترین میزان از تاریخ کاشت دوم در مرحله آغاز غلاف دهی با 31/5 به دست آمد. در بین ارقام نیز رقم ویلیامز توانست با 98/4 در مرحله آغاز پر شدن دانه بیشترین مقدار را از آن خود کند. بیشترین میزان سرعت رشد محصول از تاریخ کاشت دوم در مرحله آغاز غلاف دهی با 38/25 کیلو گرم بر متر مربع در روز حاصل شد. بین ارقام نیز رقم ویلیامز با 66/23 کیلو گرم بر متر مربع در روز در آغاز مرحله غلاف دهی بیشترین مقدارسرعت رشد محصول را به دست آورد. بالاترین میزان سرعت جذب خالص از تاریخ کاشت دوم با 41/21 کیلوگرم بر متر مربع در روز در مرحله ظهور نخستین برگ به دست آمد و کمترین مقدار نیز از تاریخ کاشت چهارم در مرحله رسیدگی کامل  با 78/0 کیلوگرم بر متر مربع در روز حاصل شد. رقم ویلیامز نیز بالاترین مقدار سرعت جذب خالص را به دست آورد و کمترین مقدار از ژنوتیپ M7 با میانگین 8/0 کیلوگرم بر متر مربع در مرحله رسیدگی کامل  حاصل شد . در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز با دارا بودن بیشترین عملکرد و شاخص های رشد مناسب برای منطقه ورامین شناخته شد.نتایج شبیه سازی در این تحقیق در بر گیرنده مناسب بودن مدل رشد DSAT جهت بررسی روند رشد سویا می باشد. بر این اساس نمودارهای ترسیم شده مدل در مورد شاخص سطح برک شاخص برداشت وزن برگ وزن ساقه وزن غلاف و عملکرد دانه شبیه نمودارهای مزرعه ای بوده و ضریب مدل نزدیک به یک می باشد..
واژگان کلیدی : سویا ، تاریخ کاشت ، رقم ، عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشد .شبیه سازی رشد

فصل اول
مقدمه
1-1- مقدمه و تاريخچه سويا
  در واپسين سال هاي قرن بيستم شايد بتوان سويا را منبع اساسي و عمده پروتئين مصرفی و مردمان قرن آينده خواند. امروزه سويا به عنوان يک کالاي استراتژيک نه تنها پاسخگوي مصارف غذايي متنوع و متعدد در زنجيره غذايي است، بلکه مصارف صنعتی فراواني نيز دارد. گفته ها و مطالبی که در آثار ادبي آمده گوياي اين واقعيت است که سويا يا لوبيای روغني از نباتات قديمی و بومی آسياست که در سال 2838 قبل از ميلاد در نواحی شمال شرقی چين شناسايی و کشت آن مرسوم شد. همچنين سويا يکي از پنج دانه مقدس (برنج، گندم، جو، ارزن و سويا) محسوب می شده است. تاريخچه زراعت سويا دارای سه مرحله است. مرحله اول با کشت آن توسط مردم قديم چين شروع شد، مرحله دوم در دهه دوم قرن بيستم هنگامی که سويا به صورت يکی از صادرات مهم آسيای شرقی درآمد آغاز گرديد و مرحله سوم از حدود سی سال پيش با ابداع روش های مدرن کاشت، داشت و برداشت سويا شروع شد و با توليد ارقام سازگار با شرايط محيطي متفاوت و همچنين پيشرفت صنايع فرآورده های غذايي زمينه مناسبی برای افزايش سريع سطح زير کشت اين گياه فراهم شد(کوچکی ،1380).
تصور می شود موطن اصلی این گیاه شمال شرقی چین باشد و استرالیا مرکز محتمل پراکندگی برای تمام منطقه اقیانوس آرام از جمله چین است. با توجه به مدارک و اسناد تاریخی، نیمه شرقی شمال چین به عنوان منطقه اهلی شدن سویا شناخته شده است. استخراج روغن از سویا برای اولین بار در سال 1915 در آمریکا انجام شد (ناصری، 1370) و فعالیت های اصلاح بر روی گیاه سویا از سال 1940 بطور جدی آغاز شد که منجر به تولید ارقام با عملکرد بالا و سازگار نسبت به انواع شرایط محیطی گردید. 
در ایران اولین بار در سال 1317 مقداری بذر سویای خوراکی برای ناحیه گیلان و نیز مقداری بذر سویای علوفه ای برای ناحیه کرج از آلمان وارد و زیر نظر بنگاه اصلاح بذر مورد ارزیابی قرار گرفت. کلیه آزمایشات حاکی از عملکرد مطلوب این گیاه بود اما بدلیل عدم وجود بازار فروش کشت آن رونق نگرفت (کریمی ،1368). در سال 1341 گروه صنعتی بهشهر مقداری بذر سویا از ژاپن وارد کرد و پس از انعقاد قرارداد با زارعان، در ترویج و افزایش سطح زیر کشت آن تلاش های زیادی مبذول کرد به طوری که در سال 1353 سطح زیر کشت این محصول به حدود 20 هزار هکتار و در سال 1355 به 60 هزار هکتار رسید و محصولی بالغ بر 100 هزار تن تولید نمود (رمزی، 1385). 
در حال حاضر آمریکا بزرگترین صادر کننده و تولید کننده سویا در دنیا است که همراه با کشورهای چین و برزیل و آرژنتین بیش از 90% تولید جهان را به خود اختصاص داده اند ( فائو، 2005 ، رستگار، 1385).  
 کشت سويا هم در زراعت بهاره و هم در زراعت تابستانه صورت مي گيرد، کشت دوم آن در ايران بعد از محصولاتي چون گندم، جو، سيب زميني، کاهو و باقلا انجام مي شود و بدين لحاظ نياز به اختصاص زميني خاص جهت کشت ندارد. مهم ترين مناطق کشت سويا در استان هاي گلستان و مازندران (گرگان،گنبد،ساري) و در استان های لرستان وآذربايجان شرقي (دشت مغان) است. 
موارد استفاده سویا در کشاورزی و صنعت متکی به روغن زیاد (20%) و پروتئین فراوان (40%) دانه است. از آن جایی که سویا منبع سرشاری از پروتئین و روغن است ماده خاصی برای مصارف گوناگون در صنعت و کشاورزی شده است. سطح کشت آن در تغییر بوده و تحت تأثیر قیمت سویا نسبت به سایر محصولات مخصوصاً ذرت مقدار مازاد، میزان صادرات و وضعیت هوا در فصل کاشت می باشد، به طوری که اگر شرایط برای کشت ذرت مناسب نباشد سطح زیر کشت سویا افزایش می یابد(رمزی ،1385).

1- 2- مشخصات گياه شناسی :
سوژا یا سویا گیاهی یکساله از خانواده بقولات، جنس گلایسین، و گونه ماکس که به خاطر درصد قابل توجه روغن در دانه آن به عنوان دانه روغنی کشت می شود. این گیاه خودگشن بوده و مقام نخست در تأمين روغن گياهي در جهان را دارا است. حدود 40 گونه که به صورت بوته های در هم و پیچیده هستند در منطقه آسیا و استرالیا پراکنده هستند. گیاه سویا به عنوان یک گیاه با ارزش از نظر پروتیین و روغن با داشتن حدود 40 درصد پروتیین و 20 درصد روغن امروزه نزدیک به 60 درصد پروتیین گیاهی و 30 درصد روغن گیاهی مورد نیاز جهانیان را تامین می نماید.سویا گیاهی است روز کوتاه که بطول روز حساس بوده و به این خاطر از نظر زمان رسیدگی به ارقام مختلف در گروههای رسیدگی سه صفر تا دوازده (000 تا 12 ) قرار می گیرند. 
به طور کلی ارقام سویا از نظر طول دوره رویش به سه گروه تقسیم می شوند : 
زودرس  70 تا 95 روز  
  متوسط رس :  100تا 130 روز  
  دیر رس :   140 تا 180 روز 
در این طبقه بندی زودرس ترین ارقام در گروه های 2 تا 7 قرار می گیرند (فروزان، 1380).
در کشور ما ارقام گروه های 2، 3، 4، 5 و 6 با توجه به نواحی مختلف و شرایط آب و هوایی منطقه تطابق بیشتری را نشان داده و در چهار دسته زیر تقسیم بندی می گردند: 
- ارقام زودرس شامل گروه های 2 و3 : مانند ارقام چیپوا، هاراسوی، زان، ویلیامز و سپیده 
- ارقام متوسط رس شامل گروه 4 : مانند ارقام کلارک ، بونوس و وین 
- ارقام دیررس شامل گروه 5 : مانند ارقام هیل، سحر، ساری و تلار 
- ارقام خیلی دیررس شامل گروه 6 : مانند ارقام هود ، لی، فورست 
سویا در ایران معمولا در دو فصل بهار و تابستان کشت می شود. در بهار به عنوان کشت اول و در تابستان به عنوان کشت دوم کشت می شود ( فروزان، 1380).

 
1-2-1-ريشه 
سویا دارای یک ریشه اصلی عمیق بوده که تعداد زیادی ریشه های فرعی یا جانبی از آن منشعب می شوند که در صورت وجود رطوبت و عدم خشکی یا وجود لایه غیر قابل نفوذ، ریشه می تواند تا عمق 150 سانتی متری خاک نفوذ نماید ( رمزی، 1385).
ریشه های فرعی حاصل از ریشه اصلی دارای پراکنش افقی بوده که پس از 40 تا 50 سانتی متر رشد با وجود رقابت ریشه های ردیف های کناری به سمت عمق گرایش پیدا کرده و تا عمق نفوذ ریشه اصلی در خاک فرو می روند. رشد ریشه در دوره رویشی سریع تر از رشد قسمت های هوایی بوده و عمق آن در مرحله گلدهی اغلب 2 برابر ارتفاع ساقه است ولی وزن ریشه خشک کمتر از وزن خشک اندام های هوایی می باشد. رشد ریشه تا زمان تشکیل دانه ادامه یافته و سپس قبل از ورود به مرحله رسیدگی فیزیولوژیک متوقف می شود. 
سویا از گونه های گیاهی تثبیت کننده نیتروژن است و این عمل از طریق همزیستی با باکتری های خانواده ریزوبیاسه صورت می گیرد. باکتری های این خانواده هوازی و گرم منفی هستند و دارای شکل میله ای می باشند. باکتری مناسب سویا برادی ریزوبیوم ژاپنیکوم نام دارد. مقدار نیتروژن تثبیت شده توسط ریزوبیوم ها ممکن است تا 80 درصد کل نیتروژن مورد نیاز را در شرایط مساعد تثبیت، تامین نماید. قسمت اعظم نیتروژنی که در اختیار گیاه قرار می گیرد به مصرف تولید دانه می رسد (وارول و پاترسون 1992). باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم به طور طبیعی در خاک های ایران وجود نداردو به همین جهت لازم است این باکتری همراه بذر به خاک اضافه گردد (رمزی، 1385). 

1-2-2- ساقه :
ساقة و برگ های سویا پوشیده از کرک یا موهای بسیار ظریف خاکستری یا قهوه ای رنگ کوتاهی پوشیده شده است. ارتفاع بوته ها گاهی به 150سانتی متر و حتی بیشتر و گاهی واریته هایی یافت می شود که به طور قابل ملاحظه ای بزرگ تر هستند (کریمی ، 1384). یک ساقة اصلی مستقیم، استوار و استوانه ای که کاملا" مشخص بوده و از بخش تحتانی بوته می تواند شاخه ها و یا انشعابات متعددی ایجاد شود، پایه گل را تشکیل می دهد( کریمی ،1384، رستگار، 1385، خواجه پور، 1383). رشد ساقه با خروج محور لپه ها از خاک شروع شده و با تکامل دانه ها در داخل نیام پایان می یابد. ساقة سویا مخروطی شکل بوده و دارای تعدادی گره یا بند (19تا24) می باشد (رستگار، 1385، لطیفی، 1372).  با انجام انشعابات ساقه، از قطر ساقة اصلی کاسته شده و با کاهش تراکم، تعداد شاخه های انشعابی یا فرعی که اغلب در قاعده ساقة اصلی قرار دارند بیشتر می شود. تعداد ساقه های فرعی در ارقام دیررس زیاد بوده و برعکس، در ارقام زودرس تعداد آنها کمتر است. با افزایش ساقه های فرعی در بوته، عملکرد  دانه نیز افزایش خواهد یافت. تعداد   ساقه های مزبور از صفر تا 6عدد متغیر می باشد( رمزی، 1385).  
1-2-3- برگ 
سویا دارای برگ های هترومورف یا غیر همگن است. پایین ترین گره نزدیک خاک، محل برگ های لپه ای ، دومین بند محل اتصال برگ های ساده یا اولیه یک برگچه ای و سایر بند ها به ترتیب محل اتصال برگ های سه برگچه ای متناوب بوده و قاعده شاخه ها و پایه گل ها محل برگ های ضمیمه می باشد. (رستگار ، 1385 ). 
برگ های لپه ای یا کوتیلدونی اولین برگ هایی هستند که در بوته جوان ظاهر می شوند. این برگ ها بدون دمبرگ و به شکل متقابل می باشند. مواد غذایی درون این دو برگچه قرار دارد. این برگچه ها به صورت اپی جیل یا برون خاکی به سطح خاک راه می یابند. 
این برگچه ها در اوایل دورة رشد هنگامی که ظهور برگ های اصلی به تعویق می افتد، دارای اهمیت ویژه ای می باشند، چرا که فعال بودن آنها به مدت 10تا 12روز پس از جوانه زنی که سیستم ریشه ای هنوز فعال نیست، در عملکرد نهائی دخالت دارد. بنابراین هر گونه خسارت یا حذف شدن این برگ ها توسط آفات و یا بیماری ها عملکرد نهائی را کاهش خواهد داد 
برگ های ساده یا اولیه، یک برگچه ای و دارای دمبرگ بوده (به طول 1تا 2سانتی متر) که به صورت متقابل و ساده هستند. این برگ ها کمی بزرگ تر از برگچه های دو لپه ای هستند و به شکل بیضوی تا باریک کشیده و بعضا" خیلی کشیده و کرکدار دیده می شوند. برگ های ضمیمه، برگ های ساده و خیلی کوچک هستند که بصورت جفت در قاعده شاخه ها و قاعده پایه گل ها قرار دارند. این گل ها فاقد دمبرگ و برجستگی در محل اتصال می باشند ( رستگار، 1385).   
برگ اصلی سویا، برگی است مرکب و هر برگ مرکب از 3 و بندرت 4 برگچه ای تشکیل شده و از این رو این برگ ها را سه برگچه ای (Trifoliate) می نامند. شکل این برگچه ها قلبی شکل یا مثلثی نوک تیز می باشد. برگ های اصلی سویا همانند برگ های اصلی لوبیای معمولی دارای دمبرگ طویل است. با این تفاوت که در سویا، تمامی سطوح اعم از ساقه، شاخه ها، برگچه های اصلی، دمبرگ ها و میوه ها پوشیده از کرک های زبر و خشن بوده، در صورتی که اندام های فوق در لوبیا فاقد کرک های خشن هستند. آرایش برگ ها در سویا می تواند عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد. به طور معمول برگ های قائم نسبت به برگ هایی با آرایش افتاده دارای کارایی بالاتری از نظر فتوسنتز بوده و بنابراین گزینش در جهت ایجاد برگ های قائم در حفظ رطوبت و کاهش فشار کمبود آب موثر خواهد بود. 
این آرایش برگی به سبب سایه اندازی کمتر به برگ های تحتانی و سهولت نفوذ نورکافی به پای بوته ها، باعث عمر بیشتر برگ های تحتانی و سهولت نفوذ نورکافی به پای بوته ها، افزایش طول عمر برگ های محدوده پایین بوته شده و تولید ماده خشک را افزایش می دهد. از طرف دیگر ارقام دارای برگ های قائم به دلیل حجم کم بوته قابلیت کشت درتراکم های بالا را داشته و در نتیجه ماده خشک بیشتری را تولید خواهند نمود.  وجود کرک نیز در اندام های مختلف سویا، تعرق را به میزان 25% کاهش می دهد و برگ های سویا در هنگام رسیدگی دانه، ریزش می کنند ولی در برخی ژنوتیب ها در مرحلة رسیدگی، برگ ها بر روی بوته ها باقی می مانند که انجام عمل برگ ریزی توسط مواد برگ ریز صورت می گیرد. 

1-2-4- گل و غلاف 
مهم ترین عوامل تحریک کنندگی و تشکیل گل در سویا عبارتند از طول روز و شب، درجه حرارت و ویژگی های ژنتیکی گیاه. رنگ گل در سویا متفاوت بوده و اغلب به رنگ های ارغوانی، سفید تا آبی و بنفش دیده می شود ( کریمی، 1384، رستگار، 1385). گل های سویا کوچک بوده، به طول 6تا 7میلی متر و دارای دمگل کوتاه می باشند. اختصاصات خانواده پروانه آسا: هر گل شامل 5 کاسبرگ، 5 گلبرگ ( یک بزرگ به نام درفش یا استاندارد، 2بال و 2 ناو) ، 10پرچم (9عدد بهم چسبیده و یکی آزاد ) و یک مادگی کرک دار می باشد (رستگار، 1385). این گل ها در محل اتصالات دمبرگ به ساقه اصلی یا شاخه فرعی که به آکسیل خوانده می شود، به وجود می آیند. 
آرایش گل سویا به صورت خوشه ای می باشد. تعداد گل ها در یک آرایش خوشه ای بین 2 تا 20عدد متغیر بوده و تعدا گل های خوشه ای در یک بوته نیز درحدود 15 تا 20عدد می باشد. گل های سویا 99 درصد خود گشن و حدود1 درصد دگرگشن می باشند ( کریمی، 1384، رستگار، 1385، ویس، 2000) . دلیل این امر آزاد شدن گرده ها پیش از باز شدن گل ها می باشد بطوری که ارقام کاشته شده در کنار هم نیز به ندرت قادر به استفاده از گرده های یکدیگر خواهند بود( ویس، 2000) .تمامی گل های تولید شده در یک بوته، تولید میوه نکرده و تعداد زیادی از آنها (حدود 20 تا 80درصد ) ریزش می کنند. حداکثر ریزش گل و غلاف های جوان در مرحله اوج گلدهی و بعد از آن صورت می پذیرد. در سویا مراحل ریزش گل و میوه های جوان به شرح زیر است : 
1-    ریزش جوانه گل قبل از گرده افشانی 
2-   ریزش گل بعد از گرده افشانی و تلقیح 
3-   ریزش غلاف های جوان و نارس در سنین مختلف 
عملکرد در سویا به تعداد گل وابسته بوده و بنابراین با درصد ریزش گل و غلاف همبستگی عکس دارد. به طور کلی در هر بوته سویا 25 تا 30 درصد گل ها تبدیل به غلاف شده و بقیه گل ها ریزش می کنند. متعاقب این امر تعدادی از غلاف های جوان در سنین مختلف می ریزند و تعدادی نیز با وجود رشد کامل عاری از دانه بوده که به آنها غلاف های پوک گفته می شود. بنابراین به طور معمول ریزش توام گل و غلاف در ارقام مختلف سویا زیاد است . 
در هر دو سیستم رشد (محدود و نامحدود ) ریزش گل و غلاف در قسمت پایین بوته بیشتر است. در سیستم رشد نامحدود غلاف بندی در بخش فوقانی بوته کم بوده و بیشترین غلاف ها در قسمت وسط بوته تشکیل می گردد. در ارقام  با رشد محدود تعداد غلاف ها در انتهای بوته بیشتر بوده و بطور نسبی معادل غلاف های وسط بوته است. 
تبدیل گل به غلاف در سویا تدریجی صورت می گیرد بنابراین در بوته سویا به طور همزمان اندام هایی نظیر غنچه، گل و همچنین غلاف ها در سنین مختلف دیده می شود. غلاف ها بعد از تکامل گل شروع به رشد می کنند (فروزان، 1380) و هر گل بارور شده تولید یک نیام می کند (رستگار، 1385) در مراحل اولیه  غلاف های کوچک،  گوشتی و نرم و پرزدار هستند و به تدریج که بزرگ تر می شوند (فروزان ، 1380) و به طول 3 تا 10سانتی متر و عرض 2 تا 4 سانتی متر می رسند ( رستگار، 1385، ویس، 2000) در مراحل آخر رنگ غلاف ها، زرد، قهوه ای، قهوه ای روشن، متمایل به سفید و استخوانی است و دانه ها سخت شده و حالت شیری ندارند(فروزان، 1380، رستگار، 1385،  ویس 2000) .تعداد غلاف ها در بوته ممکن است به 400عدد برسد (رستگار، 1385). غلاف ها معمولا زمانی که می رسند ، می شکنند و بذر آزاد شده می ریزد (رستگار، 1385، ویس، 2000). زود یا زیاد شکستن غلاف ها یک صفت زیان آور محسوب می شود و خشکی هوا و حرارت نیز موجب تشدید ریزش دانه ها می گردد. 
ارقامی نیز که  غلاف بندی آنها از نزدیکی سطح زمین شروع می شود، در برداشت با کمباین مقدار زیادی تلفات دارند و هرچه غلاف بندی از سطح بالاتری شروع شود این صفت مطلوب تر خواهد بود. 

1-2-5- دانه 
دانه سویا دارای اشکال بیضوی، تخم مرغی، گرد و مدور می باشد که در وسط دانه دارای فرورفتگی می باشد وقطر آنها بین 5تا10میلی متر بوده و به صورت دسته های2 تا 3 تایی داخل غلاف قرار دارند ( رمزی، 1385، ویس، 2000). 
نمو دانه پس از تلقیح به سرعت صورت می پذیرد. رشد دانه ها در غلاف بطئی بوده ولی پس از متوقف شدن دوره گل، این رشد شدت یافته و مواد غذایی در مدت 30تا 40 روز پس از تلقیح در دانه ها ذخیره می گردد. این مرحله یکی از بحرانی ترین دوره های رشد نبات بوده و بایستی به طور حتم رطوبت و مواد غذایی کافی در خاک موجود باشد( کریمی ، 1384، رستگار ،1385 ). اگر آب در این مرحله جهت آبیاری در دسترس نباشد و یا بارندگی اتفاق نیافتد به علت ریزش برگ ها و غلاف ها، عملکرد دانه می تواند تا 80درصد افت کند. در این دوره حدود 30 تا40 درصد فسفر و پتاس جذب بوته می شود. 
دانه های موجود در غلاف اغلب بعد از 65 تا 75 روز پس از تلقیح به مرحله رسیدگی فیزیولوژیک می رسند.   تشکیل و رشد دانه سویا طی سه مرحله انجام می گیرد : در مرحلة اول بلافاصله پس از تشکیل نیام شروع می شود، انتقال مواد فتوسنتزی به دانه خیلی کند و در پایان این مرحله وزن دانه برابر 5% کل وزن دانه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک می باشد. در مرحلة دوم سرعت انتقال مواد به دانه افزایش یافته و تا مرحله فیزیولوژیک ادامه دارد و در مرحلة پایانی رطوبت دانه کم شده و به مرحله رسیدگی نهائی می رسد .
رنگ دانه ها سفید، استخوانی، زرد، زرد نخودی، قهوه ای، قهوه ای مایل به سبز، قرمز وسیاه ولی ارقام تجاری زرد کمرنگ می باشند( کریمی، 1384، خواجه پور، 1383، ویس، 2000). ارقامی که در روغن کشی مورد استفاده قرار می گیرند اغلب به رنگ زرد  نخودی و یا متمایل به رنگ سبز هستند. مقطع دانه های رسیده بایستی به رنگ کرم بوده و برعکس مقطع سبز یا پسته ای رنگ دلیل نارسی بذر است. 
ارقامی که بذور آنها به رنگ قرمز، قهوه ای تیره و سیاه باشند دارای روغن اندک (کمتر از 12درصد ) و پروتئین بیشتر می باشند، و از این رو بیشتر جهت تولید علوفه کشت می شوند. 
مقدار روغن دانه هایی که در روغن کشی استفاده می شوند در حدود 16 تا 24درصد (باتوجه به نوع ژنوتیب و محیط ) بوده و پروتئین چنین دانه هایی نیز بین 35 تا45 درصد متغیر می باشد ( رستگار، 1385). 
روغن سویا حاوی 10 درصد اسید لینولنیک، 55 درصد اسید اولئیک و 30 درصد اسید لینولئیک می باشد. میزان پروتئین و روغن در سویا رابطه عکس دارند. گاهی میزان بالای پروتئین باعث کم شدن باروری بذر می گردد. دما نیز بر میزان افزایش روغن دانه تأثیر دارد: به طوری که بالا رفتن میزان دما باعث افزایش میزان روغن می شود که بر میزان پروتئین تأثیر معکوس دارد ، دانه ها قابل هضم و دارای کلسیم، آهن، ویتامین بالا می باشند (رستگار، 1385). 
وزن هزار دانه در سویا دارای طیف وسیعی است به طوری که مقدار آن بین 80 تا 450 گرم نوسان می باشد. برای کاشت، ارقامی مناسب هستند که وزن هزار دانه آنها  120 تا 230 گرم باشد.
ارقامی که وزن کمتری دارند به دلیل اندوخته اندک غذایی، درصد سبز مطلوبی در مزرعه نخواهند داشت. 
البته ژنوتیب هایی که وزن هزار دانه بیشتری دارند (لپه های درشت تری را دارا می باشند) با توجه به سبز نمودن اپی جیل سویا، در خاک های سنگین، نیمه سنگین و سله دار، درصد سبز کمتری رانشان می دهند (کوچکی ،1380).

1- 3- رشد و تکامل سویا 
مراحل رشد سویا به دو مرحله رویشی و زایشی (جدول 1-1) تقسیم می شود که با علایم اختصاری ذیل قابل شناسایی می باشد و لازم به ذکر است که هر مرحلة ویژه رویشی Vو زایشیR  به صورتی تعریف می شود که 50% و یا بیشتر بوته های مزرعه در آن مرحله و یا فراتر از آن مرحله باشد. فنولوژی در واقع کلیدی است برای توصیف فرآیند های رشد ونمو از مرحلة جوانه زنی تا بلوغ که بدین وسیله پویایی رشد و نمو و عملکرد در گیاه شناخته  می شود. 
جدول (1-1) مراحل رشد سویا 
شمارة مرحله تشریح اختصاری توضیح 
VE جوانه زدن لپه ها به روی خاک رسیده اند 
VC کوتیلدون برگ های ساده ظاهر نشده و لپه ها گسترش یافته اند 
V1 گره اول برگ های ساده باز شده اند
V2 گره دوم یک برگ مرکب + دو برگ ساده دیده می شود (5برگ ساده)
V3 گره سوم برگ ها در سه گروه بر روی شاخه اصلی مشاهده می شوند. 
VN گره چندم تعداد غیر قابل شمارش برگ مرکب روی ساقه اصلی و فرعی 
R1 شروع شکوفه ها یک گل در هر گره روی ساقه اصلی 
R2 شکوفه کامل گل ها حتی در گره های بالای بوته ظاهر شده 
R3 شروع غلاف غلاف های 5میلی متری در بالاترین گره ها 
R4 غلاف بندی کامل غلاف های 2سانتی متری در یکی از چهار گره انتهائی 
R5 شروع تشکیل دانه دانه های 3میلی متری در یکی از چهار گره انتهائی 
R6 دانه بندی کامل دانه های پرشده 3میلی متری در یکی از چهار گره انتهائی 
R7 شروع رسیدگی کامل یک دانه نرمال و رسیده روی غلاف های ساقه اصلی 
R8 رسیدن کامل 95درصد غلاف ها به رنگ اصلی دیده می شود 
    منبع : (مهر وکاوینس ، 1977و فروزان، 1380) 

مهر و همکاران (1972) و کاوینس (1977) به ترتیب (در سال های 1972و 1977) مراحل رشد و نمو سویا را به دو قسمت تقسیم بندی نمودند. در حال حاضر تقسیم بندی سال  1977 مهر و کاوینس بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد (المور، 1999). رشد و نمو سویا پدیده ای است تدریجی که از زمان جوانه زنی بذر آغاز و تا هنگام رسیدن دانه ادامه می یابد. این گیاه در دوران رشد ونمو خود تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ممکن است که رشد و باوری آن را افزایش یا کاهش دهند .        
    ريشه سويا تا عمق 5/1 متري زمين نفوذ مي کند، بنابراین اين گياه در خاک های عميق رشد بيشتري داشته و محصول بالاتری تولید می کند. بهترين خاک براي کشت سويا خاک رسی شنی مي باشد و در صورتی که دارای هوموس باشد به مراتب بهتر است. براي تهيه زمين سويا بايستي زمين را در پاييز شخم زد تا بقاياي گياهان پوسيده شده و شفيره آفات از بين برود. سپس در صورت موجود بودن آب کافی زمين را در زمستان يخ آب داد که خود موجب از بين رفتن و نابودي حشرات شده و از طرف ديگر ذخيره آب را در خاک بالا مي برد. در اواخر زمستان يا بهار زمين را شخم سطحی زده و دو يا سه بار ديسک عمود بر هم می زنند و سپس با ماله کشيدن زمين را مسطح می کنند. در اراضي رسی و سنگين تهيه زمين مستلزم دقت بيشتري است. زيرا زمانی که زمين آماده کار می باشد و باصطلاح گاورو است خيلي کوتاه می باشد. در اين نوع خاک ها بايستی در مواقعی که خاک بيش از حد لازم خيس و يا خشک است از کار در زمين خودداری نمود چون ريشه سويا در خاک به وسيله غده های باکتری نیتروژن توليد مي کند. بنابراین مقدار کمي کود اوره معادل 50کیلوگرم يا معدل 100 کيلوگرم فسفات آمونيوم می توان به زمين اضافه کرد. البته لازم به ذکر است که در هر نوع خاک بلافاصله قبل از کشت بذر با باکتری مخصوص سويا آغشته شود و سپس کشت مي شود. ميزان کود فسفر مورد نياز برابر 150 کيلوگرم سوپر فسفات می باشد و مقدار کود پتاسه مورد نياز برابر 50 کيلوگرم سولفات پتاسيم است. کود حيواني نيز بايستي به زمين داده شود. مشکل اساسي سويا ،سبز شدن آن مي باشد زيرا سويا به سله و خشکی سطح خاک حساسيت فوق العاده ای دارد و زمين هاي کلوخ دار باعث عدم جوانه زدن بسياری از دانه ها می گردد، بنابراين در اين مرحله بايد مواظبت های لازم به عمل آيد و در صورت امکان عمليات سله شکني انجام شده و تا سبز شدن کامل، رطوبت خاک به وسيله آبياری نگهداری شود. زمان کاشت سويا معمولا در بهار پس از رفع خطر سرمای بهاره مي باشد . سويا را حتما بايستی به صورت خطي و براي سهولت آبياری روي پشته کاشته و در کشت از بذر پاش استفاده نمود. اما مهم ترين دليل کاشت خطی اين است که مي توان بذر را در عمق مناسبی با رطوبت قرار داد. سویا در گسترة وسیعی از خاک ها در صورت وجود زهکش قابل کشت است ولی خاک های شنی برای این گیاه مناسب نیستند. اگرچه کشت و خروج نهال از خاک های سنگین رسی ممکن است با اشکال روبرو شود ولی بعد از تثبیت، سویا بهتر از هر محصول دیگری با خاک های سنگین سازش دارد. خاک های بافت متوسط بر ای زراعت سویا ایده آل می باشند. سویا در خاک های غنی از مواد آلی و خاک هایی که مواد غذایی کافی ذخیره دارند نیز تولید خوبی دارد. خاک هائی که از نظر حاصلخیزی ضعیف هستند باید بر اساس آزمایش خاک و یا آزمایش اندام های گیاه توسط کود شیمیایی تقویت شوند. PH  خاک جهت رشد کامل گیاه و تشکیل گرهک های تثبیت نیتروژن ریشه باید بین 6 الی 8/6 باشد. رطوبت خاک بطور مستقیم بر درصد سبز شدن بذور و رشد گیاهان آثار نامطلوبی دارد. فشردگی خاک حتی در حد کم سبب کاهش رشد و نمو و عملکرد سویا می شود. باید از کشت این محصول در زمین های فشرده خوداری کرد مگر این که امکان اجرای عملیات لازم در تهیه بستر به منظور رفع مشکل وجود داشته باشد. 

1-4- مورفولوژی دانه و جوانه زنی :
دانه های سویا در شکل ظاهری متفاوت بوده ولی به طور کلی بیضی شکل و دارای جنین هستند که توسط پوسته خارجی دانه احاطه شده است و به مقدار ناچیز دارای بافت آندوسپرم می باشند. ناف دانه روی پوسته خارجی دانه با چشم غیر مسلح دیده می شود.  شکل ناف دانه بیضی بوده و در واقع محل اتصال دانه به تخمدان است.
میکروپیل سوراخ ریزی است که در پوسته خارجی دانه در یکی از دو سرناف دانه قرار دارد و گاهی در زیر پوسته خارجی دانه قابل رویت است. پوسته خارجی شامل 8 تا 10 لایه سلول است که خارجی ترین لایه متشکل از سلولهای پالییده، اپیدرم نام دارد. لایه بعدی در زیر اییدرم ، هیپودرم بوده و 6 تا8  لایه دیگر داخلی ، لایه های پارانشیم هستند که از سلول های پهن با دیواره نازک تشکیل می شوند....
HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir