مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته كشاورزی >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-300183
موضوع پروژه:

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 705
قیمت: 85500 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word + PDF
تعداد صفحات: 100
شرح پروژه:
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                             صفحه       
چکیده..................................................................................................... 1
فصل اول: مقدمه....................................................................................... 2
فصل دوم: بررسی منابع.............................................................................. 5
1-2- منشا و اهلی...................................................................................... 5
2-2- نژادها............................................................................................ 5
3-2-اهداف پرورش کبوتر........................................................................... 7
1-3-2- مصرف گوشت جوجه کبوتر............................................................. 7
2-3-2- تامین کود مزارع............................................................................ 8
3-3-2- نامه رسانی................................................................................... 8
4-3-2- مسابقه و سرگرمی.......................................................................... 8
4-2- پرورش و نگهداری............................................................................ 9
5-2- محاسن پرورش کبوتر......................................................................... 10
6-2- تغذیه کبوتر...................................................................................... 11
1-6-2- تغذیه کبوتر بالغ............................................................................. 11
2-6-2- تغذیه جوجه کبوتر.......................................................................... 12
7-2- شیر کبوتر....................................................................................... 13
8-2- گوشت کبوتر.................................................................................... 15
9-2- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی................... 19
10-2- همبستگی....................................................................................... 20
1-10-2- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت................................. 20
11-2- رگرسیون ( وایازی )........................................................................ 21
12-2- وراثت پذیری................................................................................. 21
13-2- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری................................................... 22
1-13-2- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر.................................................. 23
2-13-2- همبستگی ژنوتیپی و محیطی........................................................... 23
14-2- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات.................................................... 23
15-2- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص........................................ 24
1-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب............................. 24
2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی............................ 25
1-2-15-2-  برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی...................... 25
1-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد..................... 25
2-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین............. 26
2-2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس.................. 27
16-2- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون............... 28
17-2- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر.................................................. 28
18-2- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها...................... 30
19-2- انتخاب.......................................................................................... 31
1-19-2- انتخاب داخل نژادی....................................................................... 31
20-2- سیستم های آمیزشی.......................................................................... 33
1-20-2- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات....................................... 33
1-1-20-2- آمیزش خویشاوندی.................................................................... 33
2-1-20-2- آمیزش غیرخویشاوندی............................................................... 33
21-2- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر...................... 33
22-2- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر.............................................................. 34
23-2- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند.......... 34
1-23-2- وزن جوجه کبوتر......................................................................... 34
2-23-2- میزان و الگوی رشد...................................................................... 35
فصل سوم: مواد و روشها........................................................................... 37
1-3- محل اجرای طرح.............................................................................. 37
2-3- کبوتران مورد استفاده در طرح.............................................................. 37
3-3- نحوه اجرای طرح.............................................................................. 38
4-3- جمع آوری اطلاعات........................................................................... 39
5-3- روش آماری.................................................................................... 39
فصل چهارم : نتایج................................................................................... 41
1-4- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین..................................................... 41
1-1-4- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری...................... 41
2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری................................ 41
3-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد ماده  و برآورد وراثت پذیری............................ 42
2-4- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان......................................................... 44
1-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری..... 44
2-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت پذیری..... 46
3-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآورد وراثت پذیری..... 48
4-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآورد وراثت پذیری..... 49
5-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری...... 50
6-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری...... 51
7-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری 53
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث..................................................................... 62
1-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از میانگین والدین به تفکیک جنس.............. 62
2-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد نر به تفکیک جنس....................... 62
3-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد ماده  به تفکیک جنس.................... 63
2-5- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری صفات.................. 64
1-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری .... 64
2-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت............. 64
3-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن قطعات لاشه و برآورد وراثت.... 65
پیشنهادات................................................................................................ 66
پیوست ها................................................................................................ 67
فهرست منابع........................................................................................... 79
چکیده انگلیسی......................................................................................... 84

          
                                      فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 1-2- تجزیه شیمیایی کود کبوتر......................................................... 8
جدول 2-2- جیره پیشنهادی برای کبوتران پرورش دهنده جوجه.......................... 12
جدول 3-2- ماکرو و میکرو المانهای موجود در شیر کبوتر............................... 14
جدول 4-2- مقایسه بین کلسترول گوشت جوجه کبوتر با دیگر مواد پروتئینی.......... 16
جدول 5-2- آنالیز اجزای گوشت جوجه کبوتر................................................. 16
جدول 6-2- مقایسه بین گوشت جوجه کبوتر و دیگر حیوانات.............................. 16
جدول 7-2- قطعات لاشه جوجه کبوتر معمولی در سن یک ماهگی....................... 17
جدول 8-2- درصد راندمان لاشه در کبوتران گوشتی نسبت به وزن زنده............... 17
جدول 9-2-تاثیرات سن و جنس بر روی وزن بدن و قطعات لاشه در نژاد تگزان…. 18
جدول 10-2- ترکیبات گوشت جوجه کبوتر ایرانی و خارجی.............................. 19
جدول 11-2-.شباهت فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری.................. 25
جدول 12-2- تجزیه و تحلیل واریانس فنوتیپی در خویشاوندان تنی و ناتنی............ 27
جدول 13-2- وراثت پذیری در مورد برخی صفات کبوتر................................. 29
جدول 14-2- برآورد همبستگی ژنوتیپی در کبوتران....................... ………… 30
جدول 15-2- مقایسه بین وزن تخم و وزن جوجه های بیرون آمده از تخم............... 35
جدول 16-2- درصد رشد بین گونه های کبوتران در سنین مختلف....................... 36
جدول 1-3- جیره مورد استفاده در آزمایش………………………………… 38
جدول 1-4- تابعیت نتاج ازمیانگین والدین در سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری…. 43
جدول 2-4- تابعیت نتاج ازوالد نردر سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری…… 43
جدول 3-4- تابعیت نتاج ازوالد ماده در سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری….. 44
جدول4-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده وبرآورد وراثت پذیری 55
جدول5-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآوردوراثت پذیری 56
جدول6-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآوردوراثت پذیری 57
جدول7-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآوردوراثت پذیری 58
جدول8-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری 59
جدول9-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری 60
جدول10-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری 61

                                             فهرست نمودارها
  عنوان          صفحه

نمودار شماره 1- برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین با استفاده از ضریب تابعیت... 67
نمودار شماره2- برآورد وراثت پذیری نتاج از والد نر با استفاده از ضریب تابعیت.............. 67
نمودار شماره 3- برآورد وراثت پذیری نتاج از والد ماده با استفاده از ضریب تابعیت.......... 68
نمودار شماره4- همبستگی بین نتاج با والدین برای صفت وزن زنده................................ 68
نمودار شماره 5- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری برای صفت وزن زنده.... 69
نمودار شماره 6- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن زنده.................. 69
نمودار شماره 7- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن لاشه... 70
نمودار شماره 8- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن لاشه................. 70
نمودار شماره 9- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن سینه... 71
نمودار شماره 10- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن سینه............... 71
نمودار شماره 11- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن پشت. 72
نمودار شماره 12- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن پشت............... 72
نمودار شماره 13- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن ران.. 73
نمودار شماره 14- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن ران................ 73
نمودار شماره 15- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن بال... 74
نمودار شماره 16- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن بال................. 74
نمودار شماره 17- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن احشاء خوراکی.................................................................................................. 75
نمودار شماره 18- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن احشاء خوراکی.. 75


                                               فهرست اشکال

     عنوان                                                                                           صفحه

تصویر شماره 1- نژاد کبود 76
تصویر شماره 2-  نژاد تیزپر 76
تصویر شماره 3- نژاد کوهی 77
تصویر شماره 4- نژاد پروازی 77
تصویر شماره 5- لاشه جوجه کبوتر در سن 30 روزگی 78
تصویر شماره 6- قطعات لاشه 78

چکیده
این تحقیق به منظور  برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با نامهای:کبود-تیزپر-کوهی وپروازی انجام شد.برای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت  نتاج از والدین برای صفت وزن زنده استفاده شد.برای برآورد ضریب همبستگی فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.ضریب همبستگی فنوتیپی برای صفت وزن زنده و وزن لاشه و نیز قطعات لاشه شامل:وزن سینه، پشت، ران، بال و احشاء خوراکی  محاسبه شد. نتایج نشان داد که برآورد وراثت پذیری از میانگین والدین برای وزن زنده برای نژادهای کبود، کوهی، تیزپرو پروازی  به تفکیک جنس به ترتیب درجنس نر 305/0، 47/0، 55/0و 64/0 در جنس ماده 43/0، 49/0، 63/0و 67/0 برآورد گردید. بالاترین وراثت پذیری درجنس نرمربوط به نژاد  پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد . در جنس ماده نیز بالاترین وراثت پذیری مربوط به نژاد  پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد.همچنین وراثت پذیری نتاج ( میانگین دو جنس نتاج ) از میانگین والدین  مربوط به صفت وزن زنده در سن 30 روزگی در نژادهای فوق با استفاده از تابعیت نتاج از والدین  به ترتیب:  42/0، 47/0، 58/0و62/0 برآورد گردید که بالاترین وراثت پذیری برای نژاد پروازی و پایین ترین برای نژاد  کبود برآورد  گردید.ضرایب همبستگی نیز نشان داد که بین نتاج و خویشاوندان و بین برادران و خواهران تنی در نژادهای  فوق در تمامی صفات همبستگی پایینی وجود دارد . برآورد وراثت پذیری از طریق روابط خویشاوندی نشان داد که وراثت پذیری وزن زنده در 30 روزگی در سطح بالایی برآورد گردید. در مورد صفت وزن لاشه و قطعات لاشه در سطح تقریبا متوسط برآورد گردید.                        
کلید واژه ها:
فصل اول پیشگفتار
جمعیت جهان در سال 2000 میلادی در حدود 6.4 میلیارد نفر بر آورد شده است . همچنین ميانگين  سرعت رشد جمعیت در بین سال های  2000-1990 را 5/2 درصد كه  در کشورهای در حال توسعه 2/2 درصد و در کشورهای توسعه یافته  6/0 درصد برآورد کردند ( 15 ) .
با وجود افزایش سرسام آور جمعیت وظیفه اصلی متخصصين کشاورزی و به ویژه علوم دامی تهیه و تولید مواد غذایی جدید به نحو مطلوب با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و علمی می باشد .
با کمی دقت در مورد تغذیه در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه متوجه می شویم علاوه بر اختلافاتی که در مورد کمیت تغذیه به چشم مي خورد کیفیت مواد غذایی نیز اختلافات فاحشی نشان می دهد. زیرا در کشورهای پیشرفته در سال های اخیر با ارتقاء فرهنگ تغذیه از کمیت غذا کاسته و بر کیفیت آن تأکید بیشتری دارند . از طرف دیگر یکی از معیارهای مهم در تشخیص و تعیین پیشرفت یک کشور میزان مصرف  پروتئین سرانه در آن کشور می باشد(  11 ). .طبق آمار موجود رشد خالص و افزایش جمعیت در ایران در حدود 2 درصد در سال می باشد که نرخ بالایی در جهان محسوب می شود و بدین ترتیب سالیانه در حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود(20). به منظور برنامه ریزی برای افزایش سریع جمعیت لازم است منابع سریع الوصول غذایی در داخل کشور در نظر گرفته شود (9 ).
به دلایل فوق برای رفع نیازهای فوری و احتیاجات آینده نمی توان فقط متکی به افزایش تولید گوشت قرمز در حد مطلوب بود ، زیرا طبق آمار موجود کل ظرفیت مراتع ایران قابلیت تغذیه و سير كردن 35 میلیون واحد دامی را دارد در حالی که در حال حاضر این مراتع مورد استفاده برای بیش از 80 میلیون واحد دامی می باشد .  این گونه بهره برداری نامناسب به مرور سبب تخریب و از بین رفتن بیشتر مراتع کشور شده و مراتع را در معرض  خطر نابودی کامل قرار میدهد که نتیجه چنین فاجعه ای در آینده کاهش تولید گوشت قرمز در داخل کشور و افزایش واردات گوشت و علوفه خواهد بود ( 9 ).
از طرف دیگر وجود تعداد زیادی واحدهای مرغداری اشباع شده در اکثر مناطق کشور و از طرفی نیاز مبرم مردم به مصرف گوشت سفید ، نیاز کشور را به تولید منابع جدید گوشت سفید بیشتر می کند .
در ایران منابع اصلی تامین کننده پروتئین ،گوشت گوسفند ، گوساله و مرغ می باشد و امروزه  خوشبختانه توجه به منابع جدید در دستور کار تولید کنندگان قرار دارد که از جمله می توان به پرورش کبک و بلدرچین و كبوتر گوشتي  اشاره نمود .
یکی از پرندگانی که می توان از گوشت آن به عنوان یک منبع پروتئین با ارزش استفاده نمود کبوتر است. در کشور ما تصور درستی از گوشت طیور وجود ندارد و برداشت اول از گوشت طیور فقط مرغ است ، در صورتی که می توان با توجه به شرایط اقلیمی در منطقه با سرمایه گذاری و برنامه ریزی اصولی مبادرت به پرورش سایر پرندگان از جمله کبوتر نمود(11) . 
کبوتر به دلیل رشد سریع تر ، سهولت پرورش ، کیفیت بالای گوشت و نیز از طرفی به دلیل کوتاه بودن دوره پرورش آن می تواند در برنامه کاری پرورش دهندگان قرار گیرد ( 18 ). 

ضرورت ها و اهداف تحقيق 
در بسياري از كشورهاي جهان تحقيقات بر روي كبوتر انجام گرديده است. اين پژوهشها چه از نقطه   نظر بحث تغذيه و مدیریت پرورش گله و چه از نظر اصلاح نژاد این پرنده تقريباً قابل قبول بوده است . در ايران تحقیقاتی که بر روی کبوتر در سالهای اخیر آغاز شده  بيشتر جنبه تغذيه اي داشته است . پژوهش در زمينه اصلاح نژاد جهت افزايش راندمان توليدمثل ، افزايش وزن در دوران پروار  انجام نشده است. تحقيق حاضر به اين منظور انجام گرديده است. 
اهداف اين آزمایش به شرح ذيل مي باشد :
1 – تعيين وزن 30 روزگي در چهار گروه نژادي به تفكيك جنس. 
2 – تابعيت وزن جوجه ها در سن 30 روزگي به تفكيك جنس از ميانگين والدين جهت انتخاب والدين براي توليد نسل بعدي. 
3 – بررسی قطعات لاشه جوجه ها در 30 روزگي شامل : وزن لاشه ، سينه ، پشت ، ران ها ، بال ها و احشاء خوراكي. 
4 – بررسی قطعات لاشه خويشاوندان پدري و مادري در 30 روزگي شامل وزن لاشه ، سينه ، پشت ، ران ها ، بال ها و احشاء خوراكي. 
5 – ميزان همبستگي  فنوتیپی وزن پدر و مادر با برادران و خواهران خودشان و برآورد وراثت پذیری صفات  مورد مطالعه. 
6 – ميزان همبستگي فنوتیپی  وزنی و لاشه اي نتاج با خويشاوندان پدري و مادری و برآورد وراثت پذیری صفات  مورد مطالعه.
فصل دوم بررسی منابع
1-2- منشاء و اهلی شدن
واژه کبوتر یک واژه اصیل فارسی است که از دو واژه کبو ( آبی ) و تر تشکیل شده است. در لغت نامه دهخدا نام های زیر به این پرنده داده شده است : کفتر ، کبتر ، نامه بر ، عند و فاخته . کبوتر از خانواده پرندگان و زیر خانواده Columbidae و گونه Colamba Livia می باشد (19).
اجداد کبوتران اهلی فعلی ( Rock dove  ) کبوتری شبیه « کبوتر حرم » بوده است . در ایران و مصر  باستان  كبوتر به عنوان  سریعترین وسیله پیام رسانی مورد استفاده قرار مي گرفته است(18).
تخمین تاریخ دقیق خو گرفتن کبوتربا انسان و وارد شدن آن به صورت پرنده ای نیمه اهلی در زندگی انسان کار دشواری است . احتمال بسیار قوی وجود دارد که انواع کبوترهای دست آموز و زینتی کنونی نسل بعدی کبوترهای چاهی   یا کبوترهای صخره ای  باشند . زیرا چنانچه  کبوتری دست آموز و یا زینتی را به حال خود گذاریم که بدون اعمال انتخاب و سایر روشهای خالص کردن صفات به طور آزاد آمیزش کنند طبق تجربیات به عمل آمده ظرف چند نسل آمیزش آزاد گردشی به عقب می کنند و مشخصات اجداد خود یعنی کبوتر صخره ای یا کوهی را بروز خواهند داد (40).
استفاده از کبوتر جهت بهره برداری از گوشت سابقه ديرينه دارد  ( 46). در ایالات متحده آمریکا در اواسط قرن 19 میلادی تولید گوشت جوجه کبوتر یک ماهه را به ویژه در ایالات جنوبی آن به صورت صنعتی آغاز نمودند . در قرن 19 میلادی این صنعت در کشورهای اروپایی نیز وجود داشته است ( 11). به گزارش سازمان خوار وبار جهاني در سال 2005 توليد گوشت كبوتر در جهان 19958 تن بوده است .در بازارهاي آمريكا ساليانه حدود 2 ميليون جوجه كبوتر به فروش مي رسد ( 11).  ولی استفاده از کبوتر جهت بهره برداری از گوشت آن و به عنوان پرنده زینتی یا پرواري  یا جهت مصرف دارویی به  2500 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد( 46) .

2-2- نژاد ها
1-2-2- نژاد کارنیه 
این نژاد از کبوترهای جنوب بلژیک و شمال فرانسه به وجود آمده است . در اوایل قرن بیستم در آمریکا بر روی آن کار شده است . این کبوتران به وزنی در حدود 750-650  گرم می رسند . در کبوترهای جوان آماده ذبح وزن آنان حدود 500 گرم می باشد.  فرم سینه طویل تر ، بدون دم و پهن تر   ، این نژاد را از شاهی سفید متمایز می کند (16).

2-2-2-  نژاد مونداین 
یکی از قدیمی ترین کبوترهای فرانسه به شمار می آید و وزنی در حدود 900-750 گرم پیدا می کند . کبوتر جوان آماده ذبح آن حدود 600  گرم وزن دارد . این نژاد در رنگهای مختلف ظاهر   می شود (16).
3-2-2- نژاد تگزان 
این نژاد از آمیختگی نژادهای مونداین و کینگ به وجود می آید . این نژاد یک نژاد گوشتی به حساب می آید که رنگ نرها سفید ، کمی سرخ یا خاکستری و ماده ها سرخ کمرنگ یا خاکستری کمرنگ می باشند(18).
4-2-2- نژاد کینگ 
یک نژاد گوشتی آمریکایی است که در قرن نوزدهم میلادی در این کشور  از آمیخته گری بین نژادهای مونداین و مالت  به وجود آمده است . وزن آن 900 تا 1000 گرم می باشد در نوع سفید آن جوجه های نر ، سفید رنگ با پرهای کوتاه و منقار سفید و ماده ها با پرهای بلندتر و پر پشت تر و حلقه خاکستری بر روی منقار هستند(18).
نوع سفید کبوترهای کانادایی کینگ که از ترکیب کبوتر مودنا  با کینگ آمریکایی به وجود آمده اند برای بازارهای استرالیا مناسب می باشند (18).
کبوترهای کینگ کانادایی وقتی با نژادهای دیگر کبوتران ( مانند مودنا ، کینگ آمریکایی و  . . . ) آمیزش می کنند سالیانه 12 تا 14 جوجه سفید پوست 350 الی 500 گرمی تولید می کند ( 17).

5-2-2- نژاد جانت رانت  
كبوتري است گوشتي كه در ايتاليا ، فرانسه ، اسپانيا و آمريكا پرورش داده مي‌شود ، انواع آن بنام نژاد هاي ايتاليايي ، رومي ، اسپانيايي و آمريكايي وجود دارند ، اين كبوتر  بيش از دو قرن است كه پرورش داده مي‌شوند . وزن اين نژاد به 1000 گرم مي رسد  و در بوجود آمدن نژاد كينگ نقش داشته است (17).
6-2-2- نژاد راندون   
منشأ اين نژاد از منطقه خاور ميانه است ، منقار آن كوتاه و شاهپرهاي دم و بال بسيار بلند هستند . اين پرنده دو واريته دارد ، اولي راندون مصري يا راندون قاهره و دومي راندون سوريه است . راندون سوري كوچكتر از واريته مصري بوده و بهتر پرواز مي كند . فاصله  دو سر بال در حالت باز شده در نژاد راندون به 80 سانتيمتر مي‌رسد(17).


7-2-2-  نژاد نان 
نژادي است فرانسوي با هيكلي بزرگ كه از آميخته گري نژاد هاي رومي و مونداين به وجود آمده است . وزن  اين نژاد به بيشتر از 800 گرم نيز مي‌رسد از خصوصيات ظاهري آن چشمان سفيد ، مردمك سياه و كاكلی است كه به رنگهاي سرخ ، زرد ، سياه ، سفيد و ابلق ديده مي شود (16).
8-2-2- نژاد لينس  
نژادي است گوشتي  كه منشأ آن كشور لهستان است . وزن آن 600 گرم و طول آن 40 سانتيمتر  است . پرهاي سر و دم تيره رنگ است كه به سمت زير شكم روشن تر مي شود . بالها به رنگ روشنتر با دوخط انتهايي بر روي بال است(17).
9-2-2-  نژاد داماشن 
نژادي است بسيار قديمي كه منشأ  آن از خاور ميانه و كشور سوريه ( دمشق ) است كه در قرن 17 ميلادي شناخته شده است . از خصوصيات ظاهري اين پرنده وجود حلقه سياه دور چشمان و دو خط تيره رنگ بر روي بالهاست وجزو نژاد هاي متوسط است(21) . سرگرد ، نوك ظريف و هيكلي   هارمونيك از خصوصيات اين نژاد است . ماهيچه سينه با توجه به ريخت شناسي  پرنده ، قوي و برجسته  و  خصوصيات لاشه، زيباييی و بازار پسندي خاصي به آن اعطا مي كند . توانائي جنسي خوب و عموماً زاد آوري مطلوبي دارد . همانگونه كه از نامش پيداست قدرت پرواز بسيار بالايي دارد. عموماً بين پرورش دهندگان كبوتري كه زمان بيشتري پرواز كند  ارزش بالاتري دارد . سويه هاي اين نژاد زياد و معمولاً در مناطق مختلف نامهای محلي گوناگوني دارند . وزن زنده پرنده نر و ماده بالغ ، بين 300 تا 400 گرم در نوسان است (16).

3-2- اهداف پرورش کبوتر
1 -3-2– مصرف گوشت جوجه کبوتر
گوشت جوجه کبوتر خوشمزه و خوش طعم است و می تواند در کنار سایر گوشتها در تغذیه انسان به کار رود 
اصطلاح جوجه کبوتر به کبوتری اطلاق می شود که مدت 28 الی 30 روز از تولدش گذشته باشد . جوجه در این موقع 360 الی 680 گرم وزن دارد و برای تهیه غذا مناسب می باشد . جوجه های  پروار شده به نحو محسوسی بیش از کبوتران بالغ پروتئین قابل هضم و جذب داشته و در عین حال پروتوپلاسم مایع بیشتری دارند و از لحاظ ویتامین B و فسفر از والدین خود غنی تر  می باشند (13).


2-3-2– تامین کود مزارع
کود کبوتر از کودهای غنی از ازت می باشد که می توان در کود پاشی مزارع سبزی ، میوه و باغ گل از آن استفاده کرد . به طور متوسط هر کبوتر محبوس در قفس سالیانه حدود 5 کیلوگرم  کود توليد كرده  و اگر آزاد باشد 5/2 کیلوگرم کود تولید می کند (13).
یکی از دلایل ساخت کبوترخانه ها مخصوصا در استانهاي جنوبي ایران جمع آوری و بهره برداری از کود با ارزش این پرنده است . کود کبوترها حاوی مقدار قابل توجهی ازت می باشد هر کیلو کود کبوتر حاوی 48 گرم ازت خالص می باشد (18) . علاوه بر آن گاز ناشی از کود کبوتر در خاک مانند نماتد كشهاي شیمیایی  گونه هايي از این آفت را از بین می برد  (18).

                              جدول شماره 1-2- تجزیه شیمایی کود کبوتر ( 18) .

ماده خشک پروتیئن خام ازت الیاف خام خاکستر خام چربی خام انرژی خام کلسیم فسفر
8/95 6/28 58/4 2/13 2/20 1/0 3411 3/3 35/0

3-3-2- نامه رساني
اين هدف در گذشته هاي دور يكي از اهداف اساسي پرورش كبوترها بوده است  و پادشاهان ، شاهزادگان ،‌اميران و فرماندهان نامه هاي خويش را به كمك كبوترهاي نامه بر مي فرستادند(13) . 
4-3-2- مسابقه و سرگرمي
حس جهت يابي در كبوتر ، بسيار قوي است و به كمك اين حس پرنده مي تواند جهت و محل آشيانه خود را از فرسنگها مسافت تعيين نمايد و به سوي آن پرواز كند؛ به خصوص كبوترهاي قاصد و نامه بر كه نسبتا ازاندام قوي تري نيز نسبت به انواع ديگر برخوردارند و اندوخته هاي بدن شان نيز نسبت به همنوعان خود بيشتر است . كبوتر نامه بر در مدت پيمودن فاصله بين نقطه پرواز تا آشيانه كه گاهي تا چند روز طول می کشد از اندوخته هاي بدن استفاده مي كند و تا آنجا كه در توان دارد به سوي لانه پرواز مي كند(13).

4-2- پرورش و نگهداری
پرورش جوجه کبوتر در زمینه اقتصادي از ایالات متحده جایی که پرورش کبوترها ( کینگ  و کاریناکس  ) در آنجا توسعه یافت شروع شد .کبوتر اغلب به لحاظ زیبایی و پرواز پرورش داده می شود و به همین جهت گران ترین کبوتران آنهایی هستند که می توانند بهتر پرواز کنند . حال اگر اصلاح نژاد بر اساس وزن و تولید گوشت بنا شود ، خود به خود یک کبوتر گوشتی تولید شده و جهت پرورش به سمت تولید گوشت و تولید این کبوتران هدایت می شوند (6).
پرورش کبوتر نه تنها مشکل نیست بلکه در ضمن سادگی ، با صرفه نیز  می باشد . زیرا اولا کبوتر مانند مرغ و بوقلمون به آسانی بیمار نمی شود و ثانیا  تهیه دان کبوتر آسان است  و مانند مرغ دارای فرمولهای پیچیده و مشکل نیست(19).
کبوترها پس از جفت گیری تا 5 سال تخم گذاری مطلوبی دارند و پس از تولد جوجه  هایشان از آنها نگهداری می کنند و جوجه هایی که تولید می کند ظرف مدت یک ماه پروار خواهند شد و قابل فروش می باشند(18) .
جهت تکثیر و تولید جوجه کبوتر احتیاجی به ماشین جوجه کشی یا دستگاههای پرورش جوجه نیست بلکه خود والدین تمام این کارها را با مقدار دانه ای کمتر از 40 کیلوگرم در سال برای هر جفت می توان انجام داد (18).
به ازای هر 10 جفت پرنده پرورشی نیاز به 6 متر مربع فضا می باشد و به میزان 5 فوت مربع برای هر جفت فضا  نیاز می باشد تا پرندگان به راحتی تغذیه کنند . بهترین جعبه های لانه دارای عرض 60 سانتی متر و ارتفاع 40 سانتی متر و عمق 40 سانتی متر می باشند (25 ) .
سیستم تغذیه آب به روش نیپل برای پرورش کبوتران توصیه نمی شود زیرا کبوتران باید منقار خود را داخل آب فرو کنند و بهتر است  آبشخورها در نزدیک منطقه پرواز قرار داشته باشد ( 25).
پس از جفت گیری در روز اول کبوتر ماده یک تخم می گذارد و روز دوم بدون تخم گذاری و روز سوم نیز یک تخم دیگر گذاشته می شود .
بر عکس سایر ماکیان کبوتران زندگی کاملا  منوگامی داشته و در سن 5 تا 7 ماهگی  به بلوغ جنسی می رسند . هر چه مقدار وزن آنها سنگین تر باشد به همان نسبت دیرتر بالغ می شوند . بعد از اینکه کبوتر ماده با نری جفت گیری نمود تقریبا 44-40  ساعت پس از زمان جفت گیری اولین تخم گذاشته می شود ( 34).
تخم کبوترها حدود 20 گرم وزن دارد و نسبت زرده به وزن تخم  19 درصد می باشدکه  از سایر گونه های طیور کمتر است (18).پس از 18-17 روز جوجه ها از تخم خارج شده و به ندرت هر دو جوجه با هم متولد می شوند . فاصله زمانی بین تولد دو جوجه اغلب 24-12  ساعت می باشد . در 5-4 روز اول تولد غذای جوجه ها را شیرابه چینه دان تشکیل می دهد که این شیرابه بسیار مغذی بوده و توسط سلول های چین خورده چینه دان ترشح می شود و تولید آن نیز توسط هورمون پرولاکتین کنترل می شود . معمولا از روز پنجم به بعد تغذیه جوجه ها مخلوط با غذایی که پدر و مادر استفاده می کنند آغاز می شود. تغذیه جوجه ها به صورت دهان به دهان تا سن 30 روزگی جوجه ادامه پیدا می کند . (18).
معمولا کبوترها در هر فاز فعال تخم گذاری دو عدد تخم می گذارند و در هر سال هشت  فاز فعال تخم گذاری وجود دارد فاصله بین فازهای فعال در پاییز و زمستان 45 روز و در بهار و اوایل تابستان 30 روز می باشد (18).
ارزش پرورش یک جفت جوجه کبوتر بستگی به کبوترهایی دارد که آنها را پرورش می دهند . ثابت شده است کبوترهایی كه دارای وزن بالایی در سن دوره پروار بوده اند ، الزاماً جوجه های آنها این شرایط را نداشته است بلکه شرایط دیگری از جمله : شرایط نگهداری ، تغذیه ، آب و هوا و به خصوص شرایط پدر و مادر از نظر رسیدگی به جوجه ها در وزن دوره پروار تاثیر داشته  است (25).
همچنین اين شرایط در مورد جوجه هایی که مادران آنها تولید تخم بالایی داشته اند نيز ثابت شده است .
بخاری (2002 ) ثابت کرد کبوترهایی که مادران آنها تولید تخم بالایی داشته اند جوجه هایشان دارای این شرایط تخم گذاری نبوده اند(25).
جوجه ها 28 تا 30 روز پس از تولد قابل فروش می باشند که این بهترین زمان برای ذبح جوجه ها می باشد و بیشتر رستوران ها خواستار جوجه هایی با متوسط وزن بین 350 تا 400 گرم  می باشند ( 29و33).
افت پس از کشتار در کبوتر  حدود 20 الی 25 درصد وزن زنده می باشد و در گوشت آماده طبخ افت استخوان کبوتر کمتر از گوشت سایر ماکیان است (18).
دوره نگهداری کبوتران پرورشی  جهت توليد جوجه به طور متوسط 5 سال بوده و معمولا در سال های دوم و سوم بیشترین تولید را داشته که از سال پنجم در حد چشمگیری کاهش می یابد .  بخاری (2003) تولید 15-12 قطعه جوجه را مناسب و بین 20-16  قطعه را جزء بسیار خوب به شمار می آورند (25).نژادهای مناسب که ویژگی های زیر را داشته باشند جزء نژادی خوب پرورش محسوب می شوند ( 25).
الف ) بارور هستند و سالیانه بین 12 الی 16 جوجه تولید می کنند .
ب ) جوجه های فربه و چاق که رشد خوبی داشته باشند تولید می کنند .
ج ) در برابر بیماری ها مقاومت خوب و طبیعی از خود نشان می دهند .
5-2-  محاسن پرورش کبوتر
1-5-2- پرورش آسان
کبوترها در پرورش جوجه های خود نقش زیادی دارند به همین دلیل پرورش کبوتر نسبت به سایر طیور آسان تر می باشد(18).

2-5-2- عدم رقابت تغذیه ای با انسان
در تغذیه کبوتر می توان از دانه هایی استفاده نمود که در تغذیه انسان کاربردی ندارد مانند : دانه سورگوم، قره ماش ، گاودانه  به مقدار زیاد ( در حدود 60-50 درصد در جیره)(18)..
3-5-2- مصرف کمتر سوخت فسیلی
کبوترها در دماهای 15-10 درجه سانتی گراد به راحتی زاد و ولد می کنند(18) .
4-5-2-  تولید مستمر
کبوترهای مولد را می توان تا 5 سال نگهداری نمود و از آنها بصورت مستمر و مطلوب جوجه گرفت  در مقابل، مرغ های مادر را حداکثر تا 2 سال می توان نگهداری کرد و پس از آن صرفه اقتصادی نخواهند داشت(18) .
6-2- تغذیه کبوتر
1-6-2- تغذیه کبوتر بالغ
تغذیه کبوتر در مراحل مختلف زندگی این پرنده و اهداف گوناگون پرورش دهنده از نقطه نظر مواد مغذی متغیر است . به عنوان مثال تغذیه کبوتران نا بالغ با كبوتران بالغ که در مراحل پرورش جوجه های خود هستند و یا کبوترانی که با اهداف پرواز نگهداری می شوند فرق دارند . کبوتران بالغ در تغذیه سخت گیر نیستند ولی در میان دانه ها بهترین را انتخاب می کنند ( 16 ) .
کبوتران بالغ ( بدون جوجه ) عموما جیره ای با حدود5/13 درصد پروتئین ، 65 درصد کربوهیدارات ، 5/3 درصد فیبر خام و 3 درصد چربی نیاز دارند (43 ).
جدول NRC پیشنهاداتی برای تغذیه کبوتران ارائه نموده است . مؤلفین زیادی حدود احتیاجات کبوتر را زمانی که بدون جوجه و یا درحال پرورش آن هستند توصيه کرده اند . جدول شماره 2-2- جیره پیشنهادی برای کبوتران بالغ ، هنگامی که در حال پرورش جوجه هستند را نشان می دهد . این جیره حاوی 8/18 درصد پروتئین خام می باشد (46 ).
یکی از مهمترین مواد مغذی در بحث  پرورش ، میزان انرژی و پروتیئن جیره می باشد که در این زمينه  مطالعات تقریبا خوبی انجام گرفته است .
سطوح مختلف انرژی و پروتئين  (بین 18و20 درصد)  بر طول چرخه تخم گذاری ، تولید سالیانه ، وزن تخم و تولد جوجه ها از تخم و مرگ و میر آنها تاثیری نداشت (36و50) .
میزان پروتئین خام 12 تا 18 درصد و انرژی متابولیسمی در حدود 12 مگا ژول بر کیلوگرم برای تولید مثل پیشنهاد می شود ( 52 ) .
کبوتران با توجه به  منبع انرژی از چربی ها بهتر از کربوهیدارات ها استفاده می کنند (52) .
 جدول شماره 2- 2-  جیره پیشنهادی برای کبوتران پرورش دهنده جوجه(52).
ردیف مواد مورد استفاده درصد
1 ذرت 5/35
2 گندم 5/20
3 سویا 21
4 آفتابگردان 8/9
5 پودر یونجه 2/2
6 چربی 2
7 شکر 5/1
8 کربنات کلسیم 2
9 فسفات بی کلسیک 2/2
10 نمک 3/0
11 اوگیلو المنت ها 2/0
12 مکمل ویتامین 8/0
13 بنتونيت 2

بوچر   ( 1985 ) اعلام کرد رژیم غذایی پروتئین 14 درصد در خوراک کبوتران  برای تولید جوجه هایی با وزن مناسب كافي می باشد (26).
عموما وقتی کبوتران به صورت دستی تغذیه می شوند ، دوبار در روز و در هر بار به مدت نیم ساعت مورد تغذیه قرار می گیرند(26). 
مصرف خوراک در فصول سرد سال و زمانی که در حال پرورش جوجه هستند بیشتر است . علاوه بر دانه ،کبوتران به مواد معدني  و ویتامین و سنگريزه  نياز دارند . از آنجایی که دانه ها در مقابل نیاز کبوتران مقدار کمتری مواد معدني دارند ، در اختیار قرار دادن این مواد به صورت دائم برای این پرنده ضروری است . افزودن ویتامین A و مکمل  ريبوفلاوين تولید مثل کبوتران را افزایش می دهد ( 46 ) .

2-6-2-  تغذیه جوجه کبوتر 
جوجه کبوترها در روزهای اولیه پس از تولد بسیار ناتوانند و تا چندین روز چشمان آنها بسته است . در این روزها والدین منقار آنها را در منقار خود گرفته و از طریق دهان به دهان ماده اي مغذي به نام شیر کبوتر را كه تحت تاثیر هورمون پرولاکتین از دیوار چینه دان ترشح می شود به آنها می خورانند ( 16 ).
شیر کبوتر معمولا تا 12 روز  توسط والدین ترشح می شود . این ماده تا 5 روز به صورت خالص غذای اصلی جوجه کبوتر ها است که اگر به آنها نرسد تلف می شوند(16)....
HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir