سوال های برنامه نویسی بخش نهم

سوال های برنامه نویسی بخش نهم

توسط amin8505 | گروه مقاله های آموزشی | 1394/07/14

نظرات 0

 آزمـون 9

1. كدام يك از گزاره‌هاي زیر درست است؟
الف) C زبان برنامه‌نويسي ساخت‌يافته و همه‌منظوره است.
ب) برنامه‌هاي زبان C قابليت انتقال بالايي دارند حتي بيشتر از ساير زبانهاي سطح بالا. 
ج) زبان C باتوجه به توانايي نوشتن خيلي مختصر برنامه‌هاي منبع معروف شده است.
د) همة موارد فوق

 
2. اگر int معمولي بتواند از 32768- تا 32767+ تغيير نمايد، در اين صورت unsigned int  در كدام دامنه‌هاي زیر تغيير می‌کند؟
الف) صفر تا 65535 ب) صفر تا 32767
ج) صفر تا 16384 د) 16384- تا 16383
 
3. كدام يك از اعلانهای زیر راه مناسب براي جايگزيني رشته در آراية كاراكتري است؟
الف) char text[ ] = "Esfahan" ب) char text[7] = "Esfahan"
ج) هر دو د) هيچ كدام
 
4. نوع دستور زير چيست؟
الف) دستور مركب
ب) دستور كنترل
ج) دستور عبارتي
د) دستور انتقال
if (x>a)
 y = 5.0 ;
else
 y = 10.0 ;

5. برنامه‌ای در C شامل اعلانها و جايگزيني مقادير اولية زیر است.
float x = 0.005 , y = -0.01 ;
مقدار عبارت 2 * x + y = = 0 برابر است با
الف) 0 ب) 0.001
ج) 1 د) 0.015
 
6. مقدار a چقدر است؟
الف) a = ´c´
ب) a = ´d´
ج) a = 0
د)a = 1
#include<stdio. h>
main ()
{
char a , c = ´c´ , d = ´d´ ;
a = (c<d) ? c: d ;
}
7. برنامة زیر را در نظر بگيريد.
#include<stdio. h>
main ()
{
char line[80] ;
…………….
scanf ("%s" , line) ;
……………
}
اگر رشتة Isfahan is a city از دستگاه ورودي استاندارد و در هنگام اجراي برنامه وارد گردد، كدام قسمت از رشته در آراية line جايگزين مي‌گردد؟
الف) كل رشته ب) فقط كلمة Isfahan
ج) فقط حرف تكي I د) هيچ كلمه‌اي در آرايه جايگزين نمي‌شود.
 
8. با توجه به اعلان زير کدام گزينه خروجي صحيح را چاپ مي‌کند؟
int i , J , k ;
الف) printf ("%f%f%d" , sqrt(i+j) , abs (i-k) , i) ;
ب) printf ("%c%d%d" , sqrt (i+j) , abs (i-k) , i) ;
ج) printf ("%f%d%d" , sqrt (i+j) , abs (i-k) , i) ;
د) printf ("%d%d%d" , sqrt (i+j) , abs (i-k) , i) ;
 
9. برنامة زير چه عملي انجام مي‌دهد؟
الف) اعداد صحيح 0 تا 9 را چاپ مي‌كند.
ب) اعداد صحيح 1 تا 9 را چاپ مي‌كند.
ج) اعداد صحيح 0 تا 8 را چاپ مي‌كند.
د) اعداد صحيح 1 تا 8 را چاپ مي‌كند.
# include<stdio. h>
main ()
 int i = 0 ;
for (i =0 ; i < = 9 ;)
printf ("%d" , i + +) ;
}

10. تابع f چه مي‌كند؟ 
f (char *p[ ] , char *q[ ])
{
register int i ;
 for (i = 0 ; p[i] ; + + i)
 if (!strcmp (p[i] , q)) 
 return i ;
 return –1 ;
}
الف) به دنبال كاراكتر q در رشتة p مي‌گردد. اگر آن را يافت موقعيت آن و در غير اين‌صورت -1 را برمي‌گرداند.
ب) در رشتة q مي‌گردد. اگر q در p بود موقعيت شروع آن و در غير اين‌صورت -1 را برمي‌گرداند.
ج) رشتة q را در رشتة p كپي مي‌كند و آدرس شروع آن را برمي‌گرداند. اگر عمل كپي صورت نگرفت -1 را برمي‌گرداند.
د) رشتة q را به دنبال رشتة p مي‌چسباند و موقعيت شروع آن را برمي‌گرداند. اگر p خالي باشد -1 را برمي‌گرداند.
 
11. دستور continue در ميان كدام یك از دستورهای زير  استفاده نمی‌شود؟
الف) while ب) for
ج) switch د) do while
 
12. كدام گزينه درست نيست؟
الف) در زبان C هر ارزش غيرصفر به معني true و ارزش صفر به معني false است. 
ب) در زبان C ارزشي كه براي ثابت ´x´ و "x" درنظر گرفته مي‌شود يكسان نيست.
ج) خطاي منطقي از كامپايل و اجرا شدن برنامه جلوگيري مي‌كند.
د) تقسيم بر صفر خطاي كمپايل محسوب نمي‌شود.
 
13. اگر متغير x مثبت باشد، مقدار a چقدر است؟
a = (x < = 0) ? 5: 200
الف) نامفهوم ب) 200
ج) 5 د) 0
 
14. خروجي حاصل از برنامة مقابل چقدر است؟
الف) 11
ب) 19
ج) 99
د) 0
# include < stdio. h>
# define Rows 3
# define columns 3
int x[Rows][columns] = {11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19} ;
main ()
 int a , b , c = 99 ;
for (a = 0 ; a < Rows ; + + a)
for (b = 0 ; b < columns ; + + b)
if (x[a][b]< c) c = x[a][b] ;
 printf ("%d" , c) ;
}

15. كدام دسته از عملگرهاي زير جزء عملگرهاي زبان C اند؟
الف) (* , ^ , - , +) ب) (* , / , % , - , +)
ج) (: = , ! = , !) د) (= = , != , * *)
 
16. خروجي حاصل از برنامة مقابل چيست؟
# include<stdio. h>
main ()
{
int a , b = 0 ;
 int c[5] = {1 , 2 , 3 , 4 , 5} ;
 for (a = 0 ; a<5 ; ++a)
 b += c[a] ;
 printf ("%d" , b) ;
}
الف) 15
ب) 10
ج) اجرا نخواهد شد.
د) 14
 
17. خروجي دستورهای زير چيست؟
i =1 
printf ("%d , %d , %d" , i , i + + , i) ;
الف) 1، 1، 1 ب) 1، 2، 1
ج) 2، 2، 1 د) هيچ كدام
 
18. كدام يك از عبارات زير درست است؟
الف) تمام عضوهايي كه يك يونيون را تشكيل مي‌دهند از فضاي حافظه به‌طور مشترك استفاده مي‌كنند.
ب) يونيونها براي كاربردهايي مناسب‌اند كه چندين عضو دارند و نيازي نباشد همزمان مقادير در تمام عضوها جايگزين شوند.
ج) يونيون ممكن است عضوي از ساختار و ساختار عضوي از يونيون باشد.
د) همة موارد فوق
 
19. اگر تابع زیر را به‌صورت swap(5 , -5) صدا بزنيم كدام گزينه صحيح است؟
void swap (int A , int B)
{
A = A + B ;
B = A - B ;
A = A - B ;
printf ("%d , %d" , A , B) ;
}
الف) 0 , 0 ب) 5 , -5
ج) -5 , 5 د) /0 , 0
20. فرض كنيد a متغير صحيح بدون علامت با مقدار 0x6db7 باشد. عبارت زير چه عملي انجام مي‌دهد؟
b = a << 6 ;
الف) بيت ششم از سمت چپ را به راست منتقل مي‌كند.
ب) تمام بيتهاي a را شش خانه به راست انتقال می‌دهد و الگوي بيتهاي حاصل را در متغير صحيح بدون علامت b قرار مي‌دهد.
ج) تمام بيتهاي a را شش خانه به چپ انتقال ‌می‌دهد و الگوي بيتهاي حاصل را در متغير صحيح بدون علامت b قرار مي‌دهد.
د) هيچ كدام 
 پاسخنامه نهم

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر