دانلود پروژه کار آفرینی کشت توام اردک و ماهی

طرح توجیهی کشت توام اردک و ماهی بخش هفتم

 خرید جوجه اردکها

 

نوع طیور

تعداد در هر دوره

تعداد دوره در سال

وزن تولید در هر دوره

وزن تولید در سال

قیمت هر کیلو

قیمت کلی (ریال)

اردک

3000 قطعه

3

1500

13500 کیلوگرم

8000 ریال

000/000/108

 

 

 

 

 

ارزش کلی

000/000/108

خوراک درنظر گرفته شده جهت تغذیه اردکها علاوه بر علوفه ای است که جهت مصرف درنظر گرفته شده و به صورت چرای آزاد نیز دراختیار اردکها قرار خواهد گرفت.

ترکیب مناسب خوراک اردکها

 

نوع غلات مصرفی

نسبت درصد

قیمت هر کیلو

ذرت دانه ای

60%

1260 ريال

سویا

10%

1950 ريال

سبوس

10%

620 ريال

جو

10%

850 ريال

تفاله چغندر

10%

750 ريال

جدول خوراک اردکها ( دوره در 50 روز درنظر گرفته شده )

 

شرح

تعداد در هکتار

تعداد در 10 هکتار

خوراک هر قطعه در روز

کل خوراک روزانه

ارزش کل خوراک دوره (ریال)

خوراک اردکها

-

4000 کیلوگرم

3000

70 گرم

45 گرم

210 کیلوگرم

135 کیلوگرم

000/550/11

000/556/4

 

 

 

 

ارزش کلی 250روز

750/318/48

متوسط قیمت علوفه تر هر کیلوگرم: 675 ريال

متوسط خوراک به قیمت کنستانتره بازار  1100 ريال

جدول تولید اردکها

 

نوع طیور

تعداد در هر دوره

تعداد دوره در سال

وزن تولید در هر دوره

وزن تولید در سال

قیمت هر کیلو

قیمت کلی (ریال)

اردک

3000 قطعه

3

1500

13500 کیلوگرم

8000 ریال

000/000/108

 

 

 

 

 

ارزش کلی

000/000/108

اعتبارات سرمایه طی طرح

 

نوع ماشین آلات

تعداد

نوع دستگاه

بهای واحد

بهای کل

باسکول

1 عدد

1 تنی ساده

000/000/2 ریال

000/000/2 ریال

تراکتور باغی

1 دستگاه

گلدن

000/000/25 ریال

000/000/25 ریال

قایق پارویی

1 دستگاه

قایق ساده چوبی

000/500/2 ریال

000/500/2 ریال

یخچال

1 دستگاه

-

000/000/1 ریال

000/000/1 ریال

کولر

1 دستگاه

-

000/900ریال

000/900ریال

سمپاش

1 دستگاه

موتوری

000/500/2 ریال

000/500/2 ریال

یونجه خوردکن

1 دستگاه

با الکتروموتور

000/200/2 ریال

000/200/2 ریال

آبخوری اردکها

200 عدد

جامبو

000/28 ریال

000/600/5 ریال

دان خوری اردکها

300 عدد

چوبی

500/1 ریال

000/500/4 ریال

وانت

1 دستگاه

نیسان

000/000/80 ریال

000/000/80 ریال

 

 

 

جمع کل

000/200/126 ریال

هزینه های جاری طرح (نیروی انسانی مورد نیاز طرح به شرح جدول زیر است)

 

نوع شغل

تعداد

تعدادماه

حقوق ماهیانه

کل حقوق سالیانه

مدیر طرح و سرپرست

1 نفر

17 ماه

000/000/2 ريال

000/000/34 ريال

حسابدار

1 نفر

12 ماه

000/900 ريال

000/800/10 ريال

کارشناس آبزیان

1 نفر

6 ماه

000/500 ريال

000/000/3 ريال

نگهبان روز و شب

2 نفر

12 ماه

000/900 ريال

000/600/21 ريال

رانندۀ تراکتور

1 نفر

12 ماه

000/900 ريال

000/800/10 ريال

کارگر آماده کردن علوفه

1 نفر

12 ماه

000/800 ريال

000/600/9 ريال

کارگر توزیع خوراک

1 نفر

12 ماه

000/800 ريال

000/600/9 ريال

کارگر آبرسانی

1 نفر

12 ماه

000/500 ريال

000/000/6 ريال

کارگر دائم مزرعه

1 نفر

12 ماه

000/500 ريال

000/000/6 ريال

 

 

 

جمع کل

000/400/111 ريال

جدول هزینه های قبل از بهره برداری

 

هزینه مطالعات اولیه ( تهیه طرح، اخذ مجوز و ...)

هزینه مربوط به بهره بردایر آزمایشی

000/000/3 ريال

هزینه آموزش کارگران

000/000/2 ريال

هزینه ثبت شرکت و هزینه های متفرقه

000/000/2 ريال

هزینه های تسهیلات مالی

000/000/2 ريال

جمع کل

000/000/11 ريال

                    جداول سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، کل سرمایه گذاری و نحوه سرمایه گذاری

شرح

هزینه کل

زمین

000/000/380 ريال

محوطه سازی (جاده سازی و خیابان درختکاری حصارکشی)

000/600/30 ريال

تسطیع، زهکشی، کانال کشی

000/500/26 ريال

ساختمانها

000/000/131 ريال

استخرهای پرورش ماهی

000/000/354 ريال

تأسیسات

000/500/81 ريال

وسایل حمل و نقل

000/000/80 ريال

ماشین آلات

000/110/37 ريال

وسایل دفتری و آزمایشگاهی

000/000/5 ريال

پیش بینی نشده

000/000/10 ريال

هزینه های قبل از بهره برداری

000/000/11 ريال

جمع کل

000/710/597 ريال

جدول سرمایه در گردش

 

شرح

هزینه کل

خوراک ماهی و اردک

750/068/392 = 750/318/48 + 000/500/287 + 000/250/56 ریال

حقوق و دستمزد کارگران

000/400/111 ریال

خرید کود و مواد اولیه

500/427/2 ریال

انواع انرژی مورد نیاز

940/291/2 ریال

سایر هزینه های جاری

000/000/10 ریال

جمع کل

190/188/518 ریال

کل و نحوه سرمایه گذاری

 

شرح

سهم متقاضی 40%

تسهیلات بانکی 60%

جمع

سرمایه در گردش

276/275/207 ریال

914/912/310 ریال

190/188/518 ریال

سرمایه ثابت

000/084/239 ریال

000/626/358 ریال

000/710/597 ریال

جمع کل سرمایه گذاری

276/359/446 ریال

914/538/669 ریال

190/898/115/1 ریال

سود تسهیلات بانکی متوسط 12% می باشد.

جدول هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری

جدول هزینه استهلاک

جدول هزینه استهلاک

 

 

 

شرح

ارزش دارایی

نرخ

هزینه استهلاک

ساختمان و محوطه سازی

000/600/161 ریال

8%

000/928/12 ریال

ماشین آلات

000/110/37 ریال

10%

000/711/3 ریال

تاسیسات

000/500/81 ریال

8%

000/520/6 ریال

وسایل حمل و نقل

000/000/80 ریال

20%

000/000/16 ریال

هزینه های پیش بینی نشده

000/000/10 ریال

15%

000/500/1 ریال

اثاثیه دفتری و آزمایشگاه

000/000/5 ریال

20%

000/000/1 ریال

 

 

جمع کل

000/659/41 ریال


جدول هزینه تعمیر و نگهداری

 

جدول هزینه تعمیر و نگهداری

 

 

 

شرح

ارزش دارایی

نرخ

هزینه استهلاک

ساختمان و محوطه سازی

000/600/161 ریال

2%

000/232/3 ریال

ماشین آلات

000/110/37 ریال

3%

300/113/1 ریال

تاسیسات

000/500/81 ریال

4%

000/260/3 ریال

وسایل حمل و نقل

000/000/80 ریال

10%

000/000/8 ریال

اثاثیه دفتری و آزمایشگاه

000/000/5 ریال

4%

000/200 ریال

 

 

جمع کل

300/805/15 ریال

توضح: هزینه وانت و اثاثیه دفتری و آزمایشگاه می تواند در تکمیل طرح موردنظر قرار گیرد و در صورت نیاز به طرح اضافه شود.

 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید و محاسبۀ قیمت تولید

جدول تفکیک هزینه های ثابت و متغیر تولید

 

شرح هزینه

هزینه متغیر

هزینه ثابت

درصد

مقدار

درصد

مقدار

مواد اولیه و خوراک

100

750/068/392 ریال

-

-

حقوق و دستمزد

35

000/990/38 ريال

65

000/410/72 ريال

آب و برق و سوخت

80

552/833/1 ريال

20

388/458 ريال

تعمیرات و نگهداری

80

240/644/12 ريال

20

060/161/3 ريال

استهلاک

-

-

100

000/659/41 ريال

هزینه قبل از بهره برداری

-

-

100

000/00/11 ريال

سود تسهیلات مالی

-

-

100

669/344/80 ريال

پیش بینی نشده

85

000/500/8 ريال

15

000/500/1 ريال

جمع هزینه ها

 

542/036/454 ريال

 

117/533/210 ريال

محاسبه قیمت تمام شده

659/569/664 ريال

از تقسیم جمع هزینه های ثابت و متغیر تولید به مقدار تولید سالیانه قیمت تمام شده به دست می آید.

قیمت تمام شده اردکها و ماهیهای طرح در هر کیلوگرم:  

5855 = 113500 ÷ 659/569/664 ريال

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر