دانلود پروژه کارآفرینی تلفن رو میزی

طرح توجیهی تلفن رو میزی بخش هفتم

 5ـ6 هزینه‌های ثابت و متغیر تولید

هزینه ثابت هزینه‌هایی است كه با تغییر سطح تولید، تغییر نمی‌كند هر چند با رسیدن میزان تولید (تعطیلی كارخانه) بعضی از اقلام هزینه ثابت نیز حذف می‌شوند ولی در تجربه و تحلیلهای مالی با توجه به كوتاه مدن بودن وقفه توقف می‌توان فرض كرد كه این هزینه‌ها وجود دارند. هزینه‌های متغیر اقلامی از هزینه‌ها هستند كه با تغییر سطح تولید تغییر می‌یابند در این بخش نیز بعضی اقلام نسبت به ظرفیت تولید تغییر می‌كند ولی بستگی آن 100% نمی‌باشد.
 
جدول شماره 11ـ6 هزینه‌های ثابت و متغیر تولید

شرح هزینه

هزینه متغیر

هزینه ثابت

هزینه كل(هزارریال)

مقدار (هزارریال)

درصد

مقدار

(هزارریال)

درصد

مواد اولیه و بسته‌بندی

971500

100

ــ

ــ

971500

حقوق و دستمزد

138600

35

257400

65

396000

هزینه انرژی (آب، برق، سوخت)

51200

80

12800

20

64000

تعمیرات و نگهداری

21600

80

5400

20

27000

پیش بینی نشده تولید

25925

85

4575

15

30500

اداری و فروش

15314

100

ــ

ــ

15314

هزینه تسهیلات مالی

 

 

68000

100

68000

بیمه كارخانه

 

 

1700

100

1700

هزینه استهلاك

 

 

68000

100

68000

استهلاك قبل از بهره‌برداری

 

 

22800

100

22800

جمع هزینه‌های تولیدی

1224139

 

280175

 

1664814

 
6ـ6 محاسبه نقطه سر به سر تولید
هزینه ثابت       =درصد نقطه سر به سر 
7ـ6 محاسبه قیمت تمام شده محصول
8ـ6 محاسبه قیمت فروش محصول
پارامترهای مختلفی بر قیمت فروش محصول مؤثر خواهند بود كه برخی از پارامترهای مهم در زیر شرح داده شده است.
1ـ قیمت مواد اولیه مصرفی كه یكی از مهم‌ترین هزینه‌های متغیر تولید می‌باشد و نقش عمده‌ای را در تعیین قیمت تمام شده محصول دارد.
2ـ منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تأمین مواد اولیه و كانونهای مصرف محصول، هزینه‌های مربوط را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
3ـ نوع تكنولوژی مورد استفاده از طریق تأثیر بر سرمایه‌گذاری، كیفیت محصول تولید و میزان ضایعات و... بر قیمت فروش محصول مؤثر خواهد بود.
4ـ هزینه نیروی انسانی مورد نیاز تأثیر مستقیم در هزینه‌های متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد.
5ـ ظرفیت تولید واحد بر روی قیمت فروش محصول مؤثر است به این ترتیب كه افزایش ظرفیت تولید از طریق سرشكن نمودن هزینه‌های سربار باعث كاهش قیمت تمام شده محصول می‌گردد.
با توجه به استعلام قیمت انجام شده محصول داخلی 100 هزار ریال و محصول مشابه خارجی در حدود 140 هزار ریال در بازارهای داخلی به فروش می‌رسد.
9ـ6 محاسبه سود ناخالص طرح
(تعمیرات و نگهداری+ انرژی+ مواد اولیه)- (فروش كل) = سود ناخالص
837600 = (27000+63900+971500)- (1900000)= سود ناخالص
ریال 837600000=سود ناخالص
10ـ6 محاسبه سود خالص طرح
{استهلاك قبل از بهره‌برداری + استهلاك}- {ارزش افزوده ناخالص}= سود خالص
ریال 769600000= (22800000+45200000) ـ 837600000 = سود خالص
ریال 769600000 = سود خالص
11ـ6 دوره برگشت سرمایه
مدت زمانی كه مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش (سرمایه كل) از طریق سود ناخالص برگشت پیدا می‌كند برابر است.
      کل سرمایه گذاری=دوره برگشت سرمایه


               (22800+45200+ 51200+ 266300)  /   1135800   = دوره برگشت سرمایه
 
12ـ6 توجیه اقتصادی
كلیه محاسبات صورتهای مالی (مشتمل بر سود و زیان و گردش وجوه نقدی و...) برای زمان اجرای یك ساله طرح و ملی 5 سال اول بهره‌برداری و نیز تعاریف و محاسبات شاخصهای اقتصادی طرح به طور كامل توسط نرم افزار كامپیوتری انجام گرفته است و نتایج محاسبات كامپیوتری صورتهای مالی و شاخصهای اقتصادی طرح حاكی از سود آوری طرح بوده است. 
عمدتاً می‌توان شاخصهای اصلی آن از قبیل نرخ بازده داخلی، میزان تولید در نقطه سر به سر، سالهای برگشت سرمایه و نسبت سود و زیان ویژه به سرمایه نقدی تأكید نمود كه دلیل قاطعی بر توجیه پذیری و پایداری اقتصادی طرح و وجود اطمینان كافی در سرمایه گذاری برای احداث این واحد می‌باشد.
سود بانكی ـ سود خالص = توجیه اقتصادی
سرمایه‌گذاری كل × 25/0 = سود بانكی
283950 = 1135800 ×25/0 = سود بانكی
485650 = 283950 ـ 769600
283950>485650

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر