دانلود پروژه کارآفرینی تلفن رو میزی

طرح توجیهی تلفن رو میزی بخش سوم

زمین و ساختمانشامل

1ـ4 زمین مورد نیاز طرح
2ـ4 ساختمانهای اداری
3ـ4 ساختمان واحد تولید
4ـ4 هزینه‌های ساختمان سازی
5ـ4 پلان طرح
 
1ـ4 زمین مورد نیاز
اختصاص فضای مناسب و كافی جهت امور تولید و تأسیسات كارخانه از نظر سهولت در امر نزد كاركنان و جابجایی مواد اولیه و محصولات حائض اهمیت است مساحت مربوط به هر یك از قسمتهای واحد تولید اعم از سالن تولید، انبارها، تأسیسات و تعمیرگاه، آزمایشگاه، ساختمانهای غیرتولیدی و در نهایت زمین و محوطه سازی در این بخش آورده شده است.
 
1ـ1ـ4 مساحت سالن تولید
 برای محاسبه مساحت سالن تولید ابتدا مساحت خالص دستگاهها از كاتالوگهای مربوط به دستگاه استخراج می‌شود سپس با توجه به خصوصیات كاری هر دستگاه فضای مورد نیاز جهت مواد اولیه و محصول خروجی دستگاه، مانور اپراتور، تعمیرات و نگهداری و... برآورد شده است به مساحت خالص دستگاه افزوده می‌شود و این جمع مساحت مورد نیاز هر دستگاه را بیان می‌كند و با در نظر گرفتن تعداد دستگاه مورد نیاز جمع كل مساحت هر نوع ماشین محاسبه می‌شود و برای كارهای غیرضروری یعنی غیرماشینی نیز مساحت میز كار و محوطه مورد نیاز به همین صورت محاسبه می‌شود جمع مساحتهای فوق مساحت ماشین آلات یا تجهیزات را تشكیل می‌دهد برای تأمین مساحت راهروها، گسترش آتی و سایر موارد مورد نیاز مساحت ماشین آلات را در عدد 5/3 ضرب می‌كنیم این عدد مساحت كل سالن تولید می‌باشد.
 
2ـ1ـ4 مساحت انبارها
در هر واحد تولیدی انبار به عنوان یكی از اركان مهم كارخانجات محسوب می‌شود و غیرقابل حذف هستند به طور معمول وظایف زیر به انبار مواد اولیه محول می‌شود.
1ـ انبار كردن مواد خام كه در انتظار ورود به جریان تولید هستند.
2ـ انبار كردن قطعات خریداری شده كه در انتظار ورود به جریان تولید هستند.
3ـ انبار كردن لوازم یدكی و دیگر قطعات مورد استفاده
وظایف دیگری همچون صورت برداری و گزارش وضعیت موجودیها به منظور تهیه گزارشات مالی شركت و همچنین سفارش خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز به این بخش محول می‌گردد ولی چون معمولاً انبارها دو قسمت هستند به توضیح درباره دو بخش می‌پردازیم.
الف) انبار مواد اولیه
با توجه به مواد اولیه (فیبر مدار چاپی، جعبه پایه تلفن و درب جعبه تلفن، جعبه گوشی تلفن و درب جعبه گوشی تلفن، جعبه‌های بسته‌بندی و كارتن بسته‌بندی) حجم مورد نیاز با توجه به فضای اشغالی هر یك از مواد اولیه به دست می‌آید.
 
ب) انبار محصو