دانلود پروژه کارآفرینی تلفن رو میزی

طرح توجیهی تلفن رو میزی بخش سوم

زمین و ساختمانشامل

1ـ4 زمین مورد نیاز طرح
2ـ4 ساختمانهای اداری
3ـ4 ساختمان واحد تولید
4ـ4 هزینه‌های ساختمان سازی
5ـ4 پلان طرح
 
1ـ4 زمین مورد نیاز
اختصاص فضای مناسب و كافی جهت امور تولید و تأسیسات كارخانه از نظر سهولت در امر نزد كاركنان و جابجایی مواد اولیه و محصولات حائض اهمیت است مساحت مربوط به هر یك از قسمتهای واحد تولید اعم از سالن تولید، انبارها، تأسیسات و تعمیرگاه، آزمایشگاه، ساختمانهای غیرتولیدی و در نهایت زمین و محوطه سازی در این بخش آورده شده است.
 
1ـ1ـ4 مساحت سالن تولید
 برای محاسبه مساحت سالن تولید ابتدا مساحت خالص دستگاهها از كاتالوگهای مربوط به دستگاه استخراج می‌شود سپس با توجه به خصوصیات كاری هر دستگاه فضای مورد نیاز جهت مواد اولیه و محصول خروجی دستگاه، مانور اپراتور، تعمیرات و نگهداری و... برآورد شده است به مساحت خالص دستگاه افزوده می‌شود و این جمع مساحت مورد نیاز هر دستگاه را بیان می‌كند و با در نظر گرفتن تعداد دستگاه مورد نیاز جمع كل مساحت هر نوع ماشین محاسبه می‌شود و برای كارهای غیرضروری یعنی غیرماشینی نیز مساحت میز كار و محوطه مورد نیاز به همین صورت محاسبه می‌شود جمع مساحتهای فوق مساحت ماشین آلات یا تجهیزات را تشكیل می‌دهد برای تأمین مساحت راهروها، گسترش آتی و سایر موارد مورد نیاز مساحت ماشین آلات را در عدد 5/3 ضرب می‌كنیم این عدد مساحت كل سالن تولید می‌باشد.
 
2ـ1ـ4 مساحت انبارها
در هر واحد تولیدی انبار به عنوان یكی از اركان مهم كارخانجات محسوب می‌شود و غیرقابل حذف هستند به طور معمول وظایف زیر به انبار مواد اولیه محول می‌شود.
1ـ انبار كردن مواد خام كه در انتظار ورود به جریان تولید هستند.
2ـ انبار كردن قطعات خریداری شده كه در انتظار ورود به جریان تولید هستند.
3ـ انبار كردن لوازم یدكی و دیگر قطعات مورد استفاده
وظایف دیگری همچون صورت برداری و گزارش وضعیت موجودیها به منظور تهیه گزارشات مالی شركت و همچنین سفارش خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز به این بخش محول می‌گردد ولی چون معمولاً انبارها دو قسمت هستند به توضیح درباره دو بخش می‌پردازیم.
الف) انبار مواد اولیه
با توجه به مواد اولیه (فیبر مدار چاپی، جعبه پایه تلفن و درب جعبه تلفن، جعبه گوشی تلفن و درب جعبه گوشی تلفن، جعبه‌های بسته‌بندی و كارتن بسته‌بندی) حجم مورد نیاز با توجه به فضای اشغالی هر یك از مواد اولیه به دست می‌آید.
 
ب) انبار محصول
محاسبه فضای مورد نیاز برای نگهداری محصول تولید شده بر مبنای تولید یك ماه صورت می‌گیرد و با توجه به الگوی جریان مواد و مساحت مورد نیاز برای انبار مواد و محصولات یك انبار كلی به مساحت 100 متر مربع جهت نگهداری مواد اولیه و محصولات در این واحد تولیدی پیش بینی می‌گردد.
 
3ـ1ـ4 مساحت تأسیسات و تعمیرگاه
با توجه به تأسیسات مورد نیاز این واحد شامل تأسیسات آب، برق، سوخت و... مساحت محاسبه می‌شود و همچنین در این واحد به منظور انجام تعمیرات جزئی و اتفاقی مساحت 20 متر مربع به منظور احداث تعمیرگاه اختصاص می‌یابد جمع كل مساحت 55 متر مربع
 
4ـ1ـ4 مساحت ساختمانهای اداری رفاهی و خدماتی
در صنایع كوچك ساختمانهای اداری متمركز و معمولاً در معرض دید ساخته می‌شوند سایر سرویسهای دیگر را نیز در محلی مناسب كه دسترس استفاده كنندگان را میسر سازد مستقر می‌شوند در محاسبه مساحت مورد نیاز بخشهای اداری برای اتاق مدیر واحد 30 متر مربع به ازای هر مهندس 20 متر مربع و به ازای هر كارمند اداری 10 متر مربع تخصص می‌یابد و برای نگهبانی و سرایداری 40 مترمربع منظور می‌گردد مساحت كل مورد نیاز 145 مترمربع می‌باشد.
 
5ـ1ـ4 مساحت زمین، ساختمان و محوطه سازی
برای محاسبه زمین مورد نیاز واحد لازم است مساحت كل مورد نیاز بخشهای تولیدی، خدمات، اداری، رفاهی و... محاسبه شوند برای برآورد مساحت زمین مورد نیاز واحد جمع مساحت ساختمانها در عدد  5/3 ضرب می‌گردد این ضریب استاندارد و برطبق اصول مهندسی است پس از مساحت زمین مورد نیاز مساحت بخشهای مختلف محوطه سازی را به این صورت عمل می‌كنیم.
معادل مجموع زیربنای ساختمانها، پاركینگ، خیابان‌كشی و فضای باز مورد نیاز خاك‌برداری و تسطیح در نظر گرفته می‌شود برای خیابان‌كشی و پاركینگ 20% زمین و برای فضای سبز نیز 40% زمین در نظر گرفته می‌شود مساحت كلی حصاركشی نیز با محاسبه طول حصاركشی و ارتفاع دیوار به دست می‌آید حصاركشی كارخانه به ارتفاع 2 متر می‌باشد كه یك متر پایین آن از جنس آجر و سیمان و بالای آن نرده آهنی می‌باشد جمع كل مساحت 3880 مترمربع می‌باشد مساحت زمین مورد نیاز برای این طرح در جدول زیر آمده است.
جدول شماره 1ـ4 زمین مورد نیاز طرح:
 

مساحت

(مترمربع)

قیمت واحد

(ریال)

قیمت كل

(هزار ریال)

توضيحات

2000

50000

100000

 

 
 
2ـ4 ساختمانهای اداری
بخشهای اداری به منظورهای مختلف مثل اداره كارخانه، ارائه سرویس به كاركنان، ارائه سرویس به مشتریان و طرفهای قرارداد تأمین مواد و... در كارخانه احداث می‌شود در صنایع كوچك ساختمانهای اداری متمركز و معمولاً در معرض دید یعنی در قسمت جلوی اولین ساختمان بعد از در ورودی كارخانه می‌باشد سایر سرویسها نیز در محلی كه دسترسی استفاده كنندگان را میسر سازد مستقر می‌شوند در محاسبه مساحت مورد نیاز بخشهای اداری برای اتاق مدیر واحد 30 مترمربع به ازای هر مهندس 20 مترمربع و به ازای هر كارمند اداری 10 مترمربع تخصص یافته است همچنین برای ساختمان نگهبانی و سرایداری 40 مترمربع منظور می‌گردد محاسبه بخشهای دیگر و جمع بندی محاسبات فوق براساس تعداد پرسنل تولیدی و غیرتولیدی واحد محاسبه می‌گردد.

3ـ4 ساختمان واحد تولید
برای محاسبه سالن تولید ابتدا مساحت خالص دستگاهها از كاتالوگهای مربوط به دستگاه استخراج می‌شود سپس با توجه به خصوصیت كاری هر دستگاه فضای مورد نیاز جهت مواد اولیه و محصول خروجی و مانور اپراتور، تعمیرات و نگهداری و... برآورده شده به مساحت خالص دستگاه افزوده می‌گردد این جمع مساحت مورد نیاز هر دستگاه را بیان می‌كند سپس با در نظر گرفتن تعداد دستگاه مورد نیاز جمع كل مساحت هر نوع ماشین محاسبه می‌شود برای كارهای غیرماشینی نیز مساحت میز كار و محوطه مورد نیاز به همین صورت محاسبه می‌گردد جمع مساحت فوق مساحت ماشین آلات یا تجهیزات را تشكیل می‌دهد به منظور تأمین مساحت راهروها گسترش آتی و سایر موارد مورد نیاز مساحت ماشین آلات در عدد 5/3 ضرب می‌شود این عدد كل مساحت سالن تولید می‌باشد.
4ـ4 هزینه‌های ساختمان سازی
هزینه خرید زمین و هزینه‌های محوطه سازی (خاك برداری و تسطیح، خیابان‌كشی و پاركینگ، فضای سبز، دیواركشی و چراغهای پایه بلند برای روشنایی محوطه) و نیز هزینه‌های ساختمان سازی (سالن تولید، انبارها، تعمیرگاه، تأسیسات و آزمایشگاه، ساختمانهای اداری و سایر موارد) تماماً براساس قیمتهای اخذ شده برای شرایط محل احداث واحد محاسبه می‌گردد مقادیر مورد نیاز برای هر یك از موارد فوق در بخشهای قبلی اشاره شد در جدول 3ـ4 جمع بندی شده است.
 
جدول 3-4 هزینه‌های ساختمان سازی

شرح

نوع ساختمان

مساحت (مترمربع)

قیمت واحد (ریال)

كل هزینه

 (هزار ریال)

سالن تولید

سوله فلزی

270

550000

148500

انبار مواد اولیه

سوله فلزی

60

400000

24000

انبار محصول

سوله فلزی

40

400000

16000

ساختمان اداری

اسكلت فلزی

50

800000

40000

ساختمان نگهبانی و رفاهی و سرایداری و...

آجری و تیرآهن

95

650000

61800

تأسیسات و تعمیرگاه

سوله فلزی

55

450000

24800

جمع كل زیربنا

570 مترمربع

جمع كل هزینه‌ها

315100

 
1ـ4ـ4 هزینه محوطه سازی
این هزینه معادل مجموع زیربنای ساختمانها، پاركینگ، خیابان‌كشی و فضای باز مورد نیاز خاك‌برداری و تسطیح درنظر گرفته می‌شود برای خیابان‌كشی و پاركینگ 20% زمین و برای فضای سبز نیز 40% زمین در نظر گرفته می‌شود مساحت حصاركشی نیز با طول حصاركشی و ارتفاع دیوار به دست می‌آید حصاركشی كارخانه به ارتفاع 2 متر می‌باشد كه یك متر پایین آن از جنس آجر و سیمان و بالای آن نرده آهنی می‌باشد برآورد در جدول 2ـ4 آورده شده است.
جدول 2ـ4 هزینه‌های محوطه سازی

شرح كار

مقدار كار (مترمربع)

قیمت واحد (ریال)

كل هزینه (هزارریال)

خاك‌برداری و تسطیح

800

2500

2000

حصاركشی

380

120000

45600

آسفالت و پیاده‌رو سازی (20% مقدار زمین)

200

35000

7000

ایجاد فضای سبز روشنایی و غیره (15% مقدار زمین)

500

30000

15000

جمع كل

69600

 
5ـ4 پلان طرح
نقشه شماره 1ـ4 پلان طرح
نقشه شماره 1ـ4 پلان طرح
1ـ سالن تولید
2ـ انبار مواد اولیه
3ـ انبار محصول
4ـ ساختمان اداری و رفاهی و خدماتی
5ـ نگهبانی
6ـ نمازخانه
7ـ تأسیسات برق
8ـ تأسیسات آب
9ـ تأسیسات سوخت
 
انرژی و تأسیسات
شامل
1ـ5 انرژی برق 
2ـ5 انرژی آب
3ـ5 سوخت
4ـ5 تأسیسات حرارتی
5ـ5 تأسیسات برودتی
6ـ5 ارنباطات
7ـ5 تأسیسات تهویه و اطفاء حریق
 
1ـ5 انرژی برق
اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین تأسیسات هر واحد صنعتی تأسیسات برق می‌باشد زیرا تقریباً همه دستگاهها اصلی خط تولید نیاز به برق دارند از طرفی نیروی برق تأمین كننده انرژی مربوط به سایر تأسیسات و همچنین روشنایی كارخانه خواهد بود. به منظور بررسی انرژی برق مورد نیاز واحد ابتدا مقدار برق مصرفی هر یك از بخشهای تولیدی محوطه، تأسیسات و... برآورد می‌گردد.
الف) برق مورد نیاز خط تولید 
بخش عمده برق صرف این بخش می‌شود به مقدار 15 كیلووات مصرف می‌شود.
ب) برق روشنایی ساختمانها و محوطه 
 به منظور برآورد برق مورد نظر برق تخمینی از مقدار برق برحسب مساحت ساختمانها زده می‌شود برای هر مترمربع زیربنای سالن تولید، ساختمانهای اداری رفاهی و خدماتی به طور متوسط 20 وات برق در نظر گرفته می‌شود همچنین برای هر مترمربع مساحت و تأسیسات 10 وات منظور می‌گردد برق مصرفی مقدار 4/10 كیلووات برای روشنایی ساختمانها می‌باشد چون واحد تولیدی یك نوبت كاری دارد برق محوطه با توجه به روشنایی در مواقع ضروری به تعداد 11 چراغ پایه بلند كه پیش بینی شده و خاموشی دستگاه در شب نیازی به برق در شب برای محوطه نیست.
ج) برق مورد نیاز تأسیسات
 با توجه به تأسیسات پیش بینی شده برای طرح مقدار برق مصرفی 3/2 كیلووات می‌باشد.
د) برق مصرفی سالیانه 
برق مصرفی سالیانه واحد براساس زمان كار هر یك از بخشهای مصرف كننده برق و توان مورد نیاز محاسبه می‌شود در جدول 1ـ5 مشخص شده است.
2ـ5 انرژی آب
آب مورد نیاز واحد صنعتی شامل مصارف خط تولید، تأسیسات، ساختمانها و محوطه می‌باشد آب مورد نیاز خط تولید به مصرف تهیه اسید می‌رسد آب بهداشتی و آشامیدنی مورد نیاز روزانه واحد براساس مصرف سرانه هر نفر 150 لیتر برآورد می‌گردد همچنین جهت تأمین آب مورد نیاز جهت آبیاری محوطه به ازای هر مترمربع فضای سبز 5/1 لیتر در روز منظور می‌شود با توجه به موارد بالا آب مصرفی واحد به دست می‌آید در جدول 1ـ5 این مقدار ذكر شده است.
3ـ5 سوخت
یكی از منابع تأمین انرژی واحدهای صنعتی، سوخت می‌باشد، چنین تأسیساتی در همه واحدهای صنعتی پیش بینی می‌شود موارد مصرف سوخت در واحدهای صنعتی مختلف شامل تأمین دمای مورد نیاز فرایند، گرمایش ساختمانها و سوخت وسایل نقلیه است و نیز در این واحد سوخت به مصرف تأسیسات گرمایش و وسایل تخلیه می‌رسد كه پس از برآورد مقدار و نوع سوخت مورد نیاز تأسیسات سوخت رسانی پیش بینی می‌شود.
الف) سوخت مورد نیاز تأسیسات گرمایش
با توجه به سطح سالنهای تولید، اداری، رفاهی و خدماتی مقدار سوخت مصرفی مشخص می‌شود مقدار سوخت مصرفی به ازای هر 100 مترمربع زیربنای سالن تولید، آزمایشگاه ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی 25 لیتر گازوئیل تخمین زده می‌شود .
ب) سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه
برای وسایل نقلیه سوخت مورد نیاز روزانه 60 لیتر بنزین می‌باشد.
4ـ5 تأسیسات حرارتی 
به منظور گرمایش ساختمانهای تولید از بخاری صنعتی به تعداد یك دستگاه به ازای هر 270 مترمربع زیربنا استفاده می‌شود همچنین جهت گرمایش ساختمانهای اداری رفاهی و خدماتی و آزمایشگاهها از سیستم گرمایش مركزی (شوفاژ) استفاده می‌شود.
5ـ5 تأسیسات برودتی 
برای سرمایش سالن تولید به ازای هر 200 مترمربع زیربنا یك دستگاه كولر آبی 6000 و برای سرمایش ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی نیز به ازای هر 100 مترمربع زیربنا یك دستگاه كولر آبی 4000 در نظر گرفته می‌شود. به منظور تهویه سالن تولید نیز به ازای هر 150 مترمربع یك دستگاه تهویه در نظر گرفته می‌شود.
جدول تأسیسات حرارتی

عنوان

شرح

تعداد

واحد

هزینه كل (هزارریال)

تأسیسات گرمایش

بخاری صنعتی شوفاژ

از هر كدام یكی

مترمربع

6400

 
6ـ5 ارتباطات 
در این واحد تولیدی به دو خط تلفن نیاز است كه شرح آن در جدول زیر آمده است.
جدول ارتباطات

عنوان

شرح

تعداد

واحد

هزینه كل (هزارریال)

ارتباطات

دو خط تلفن

دو خط

پالس

3000

 
7ـ5 تأسیسات تهویه و اطفاء حریق
در اكثر واحدهای صنعتی كوچك كپسولهای آتش نشانی تكافوی نیازهای ایمنی و اطفاء حریق واحد را می‌كند در این واحد نیز با توجه به اینكه مواد و محصولات قابلیت احتراق زیادی ندارد از همین سیستم استفاده می‌گردد تعدادكپسولهای آتش نشانی به مساحت ساختمانی بستگی دارد به ازای هر 100 مترمربع مجموع سالنهای تولید، انبارها، تأسیسات و... یك عدد كپسول آتش نشانی در نظر گرفته می‌شود مجموع كپسولها 6 عدد آمده است تهویه در برودتی ذكر شده است.
جدول 1ـ5 هزینه‌های انرژی مصرفی

شرح

واحد

مصرف روزانه

مصرف سالانه

هزینه واحد (ریال)

هزینه كل (هزارریال)

آب مصرفی

مگاوات

8/4

1296

950000

53200

برق مصرفی

مترمربع

2/34

56

1700

2200

سوخت مصرفی

 

گاز طبیعی

هزار متر مكعب

1/0

1/28

115000

3200

نفت

متر مكعب

 

 

 

 

بنزین

لیتر

60

8100

650

5300

جمع كل

63900

 
 
جدول شماره 1ـ5 برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای انرژی و تأسیسات

ردیف

عنوان

مقدار

واحد

ارزش كل (هزارریال)

1

تأمین برق از شبكه سراسری

2/34

كیلو وات

22200

2

برق اضطراری توسط دیزل ژنراتور

%

كیلو وات

%

3

گاز طبیعی

9/13

متر مكعب

1400

4

ایجاد تأسیسات تأمین آب

8/5

متر مكعب

4200

5

مازوت

%

متر مكعب

%

6

تأسیسات گرمایش ساختمانها

415

متر مربع

6400

7

تأسیسات سرمایش و تهویه ساختمانها

415

متر مربع

4000

8

برجهای خنك كننده

%

متر مكعب

%

9

تصفیه شیمیایی آب (بدون املاح)

%

متر مكعب

%

 

10

دیگ بخار

%

تن در ساعت

%

 

11

سیستم چرخش روغن داغ

%

MJ

%

 

12

اطفاء حریق

تعداد 6 كپسول

2400

 

13

هوای فشرده

 

%

 

14

تصفیه پساب

فاضلاب انسانی

5000

 

15

باسكول

 

%

 

16

سیستم ارتباطی تلفن

دو خط

3000

 

17

جمع ارزش تأسیسات عمومی

 

48600

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر