بررسی data warehouse

بررسی انباره داده بخش نهم

توسط maryam | گروه مقاله های کامپیوتر | 1394/09/09

نظرات 0

 مثلا دريک تحليل تجاری به دنبال قابليت انجام تحليلهای پيچيده با استفاده از اطلاعات انبارداده می باشيم. كاربرحرفه ای مايل است تا بتواند انبارداده را مرور كند، داده دلخواه را بردارد وپرسجوهای خود را قالب‌بندی کند، در لايه‌های داده حرکت کند و گزارشات مشخص وپرسجوهای تخصصی راايجاد كند.

انباره داده
به منظورايجاد اطلاعات برای سطح وسيعی از كاربران ،لايه تحويل اطلاعات حاوی روشهای مختلف تحويل اطلاعات طراحی شده است.
تحويل گزارشات تخصصی اصولا گزارشات از پيش تعريف شده ای برای كاربران مبتدی وموردی هستند.پرسجوهای پيچيده، تحليلهای چندبعدی، وتحليلهای آماری برای پاسخگويی به نيازکاربران حرفه ای مثل تحليلگران تجاری فراهم شده است. در حقيقت اين اطلاعات در سيستمهای اطلاعاتی اجرايی  برای مجريان ارشد و مديران سطح بالا ايجاد می‌شوند. همچنين  برخی از انبارهای داده ،داده را برای کاربردهای داده کاوی (DataMining)فراهم می‌كنند. كاربردهای داده کاوی سيستمهای كشف دانش هستند كه الگوريتمهای کاوش به كشف روشها و الگوهای استعمال داده كمك می‌كنند.
در انبارداده، ممكن است چندين مكانيزم برای تحويل اطلاعات وجود داشته باشد که عموما برای پرسجوها و گزارشات online  ايجاد می شوند. كاربران پرسجوهای خود را به صورت online وارد كرده و نتايج را به صورت online دريافت می‌كنند. گزارشات برنامه ريزی شده را می توان از طريق  e-mail ارسال کرد يا برای تحويل اطلاعات ازintranet سازمان استفاده کرد. و درنهايت،تحويل اطلاعات تحت internet می تواند بستر مناسب ديگری باشد.
 لايه فراداده 
Metadata در انبارداده شبيه به data dictionary يا كاتالوگ داده در سيستم مديريت بانك اطلاعاتی است. در data dictionary اطلاعاتي درباره ساختارهای منطقي داده، فايلها و آدرسها، و همچنين اطلاعاتی راجع به index ها نگهداری می شود. درواقع data dictionary حاوی اطلاعاتی درباره داده‌ها دربانك اطلاعاتی است.[1]
به طور مشابه ، metadata نيز حاوی داده‌ای درباره داده های انبارداده  می باشد. اين تعريف يك تعريف كاربردی عمومی است که نياز به شرح دقيق دارد. Metadata درانبارداده شبيه به يك data dictionary است، اما معنای وسيعتری دارد. دراين بخش برای تکميل مطلب ، metadata را به عنوان يکی از اجزاء معماری انبارداده دقيقتر بررسی می کنيم.
 انواع فراداده 
فراداده در يك انبارداده  به سه گروه اصلی تقسيم می‌شود: 
فراداده عملياتی 
 فراداده استخراجی 
 فراداده کاربر نهايی
 فراداده عملياتی 
همانطور كه می‌دانيد داده در انبارداده  از سيستمهای عملياتی حرفه ای منتقل می شود. اين سيستمهای منبع دارای ساختارهای متفاوت داده است. اجزاء داده انتخاب شده برای انبارداده ، طول فيلدها و نوع داده ها می تواند در هر سيستم منبع متفاوت است. در انتخاب داده از سيستمهای منبع برای انبارداده، ممکن است ركوردها از هم شکافته شوند، بخشهای مختلف چندين ركورد از فايلهای منبع مختلف باهم تركيب شده ويا باچندين نوع شمای كد وطول فيلد مواجه شويم. وقتی اطلاعات به كاربران نهايی تحويل داده می شود، بايد اين قابليت نيز وجود داشته باشد که مجموعه داده منبع اصلی در صورت تمايل دوباره بازيابی شوند. فراداده عملياتی ، حاوی کليه اطلاعات در مورد منابع داده عملياتی است.
 فراداده استخراجی
اين فراداده حاوی اطلاعاتی در مورد استخراج داده از سيستمهای منبع، مثل فركانسهای استخراج، روشهای استخراج، و قواعد تجاری استخراج داده باشند.همچنين اين نوع فراداده حاوی اطلاعاتی درباره کليه تغيير شکلهای داده است که درلايه data staging قرار دارد.
  فراداده کاربرنهايی
اين نوع فراداده يك نقشه راهنمای انبار داده  است كه برای کاربران نهايی اين قابليت را ايجاد می کنند که اطلاعات لازم را در انبارداده بيابند .فراداده کاربران نهايی به كاربران اين امکان را می دهد تا اصطلاحات فنی خودشان را استفاده كنند و اطلاعات را به آن روشهايی جستجو ‌كنند که به صورت طبيعی ،كاربران در تجارت با آنها آشنايی دارند.
 لايه مديريت و کنترل
اين لايه از معماری انبارداده  در بالای سايرلايه ها قرار دارد.در واقع لايه مديريت و كنترل، سرويسها و فعاليتها را در انبارداده هماهنگ می‌كند. اين لايه تغيير شکل وانتقال داده را در حافظه انبارداده كنترل می‌كند. از طرف ديگر، نحوه تحويل داده را به كاربران مديريت می‌كند. اين لايه با سيستمهای مديريت بانک اطلاعاتی كار می‌كند و اين قابليت را ايجاد می کند که داده به صورت مناسب در مخازن ذخيره شودو نحوه انتقال داده به ناحيه data staging واز آنجا به حافظه انبار داده  را برای مدير سيستم نمايش می دهد.
لايه كنترل و مديريت جهت انجام اعمال كنترلی و مديريتی به صورت متقابل با لايه فراداده کار می کند. همانطور كه لايه فراداده حاوی اطلاعاتی درباره خود انبارداده است، فراداده منبع اطلاعاتی در حوزه مديريتی نيزهست.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر