بررسی data warehouse

بررسی انباره داده بخش پنجم

توسط maryam | گروه مقاله های کامپیوتر | 1394/09/09

نظرات 0

مطالعه نحوه‌ايجاد چرخه‌هاي تجاری 

از طرف ديگر، به ويژه طراحي و ساخت سيستمهاي پشتيان تصميم به‌اين منظور نيست كه پردازشهاي هسته تجاري را اجرا كنند.آنها براي ديدن نحوه اجراي کار، و نيز اتخاذتصميمات استراتژيك به منظور بهبود و پيشرفت کار استفاده مي‌شوند. 

برخلاف سيستمهايOLTP كه براي قرار دادن داده در بانك اطلاعاتي طراحي شده اند، سيستمهاي پيشتبان تصميم براي اخذ اطلاعات استراتژيك خارج از بانك اطلاعاتي ساخته مي‌شوند. 
حيطه متفاوت، اهداف متفاوت 
بنابراين آنچه بحث شد دليل‌ ايجاد اطلاعات استراتژيك که نياز به ساخت سيسمتهاي اطلاعاتي دارد و تفاوت آن با سيستمهاي عملياتي كه براي اجراي کارهای ابتدايي تجاری ساخته شده‌اند، مشخص شد. 
پس بنابر‌اين ادامه تعمق در سيستمهای عملياتی برای به دست آوردن اطلاعات استراتژيک به همان صورت که در گذشته انجام مي‌شد، بی ارزش خواهد شد. به دليل رقابتهای سنگين سازمانها و تجارتهايی که هرروز پيچيده تر مي‌شوند، ادامه فعاليتهاي گذشته فقط حوادث بدی را به دنبال خواهد داشت. 
ما نياز به طراحي و ساخت سيستمهاي اطلاعاتي را داريم كه:
اهداف متفاوت را سرويس دهد.
 دارای حيطه‌هاي متفاوت باشد.
داده‌های متفاوت را پوشش دهد.
 مکانی که الگوي كاربردی متفاوت از داده داشته باشد.
 مکانی که انواع دستيابي متفاوت به داده را داراباشد.
Data warehousing ـ تنها راه حل موجود 
در‌اين بخش، متوجه مي‌شويم كه نياز به انواع متفاوتی از سيستمهاي پشتيبان تصميم براي‌ايجاد اطلاعات استراتژيك داريم .نوع اطلاعات مورد نياز جهت اتخاذ اطلاعات استراتژيک با آنچه در سيستمهای عملياتی موجود است، تفاوت دارد. به نوع جديد از محيط سيستمي ‌به منظور‌ايجاد اطلاعات استراتژيك براي تحليل، روشهای تشخيص، و نمايش كارايي احتياج داريم. 
درزير كه خصوصيات دلخواه و نيازمنديهاي پردازش‌اين نوع جديد از محيط  سيستمي ‌را ذكر مي‌كنيم.
همچنين مزاياي‌اين نوع محيط  سيستمي ‌طراحي شده براي اطلاعات استراتژيك را شرح مي‌دهيم .
بانك اطلاعاتي طراحي شده براي عمليات تحليلي 
 داده از چندين نرم افزار 
 استفاده آسان و سودمند براي session‌هاي متقابل كاربران
 
 استعمال خواندن متقابل داده 
 تقابل مستقيم با سيستم براي كاربران بدون كمك بخش IT 
 حجم به روز رساني دوره‌اي و پايا
 حجم مورد نياز شامل داده جاري و تاريخدار
 توانايي كاربران در اجراي درخواستها و دريافت نتايج online
 توانايي كاربران در مقداردهي گزارشات 
 
انبار داده تعريف شده
با توجه به بحثهای قبل به‌اين نتيجه مي‌رسيم که data warehousing تنها راه حل موجود براي‌ايجاد اطلاعات استراتژيك است .همچنين به مبناي توابع محيط  سيستمي ‌جديد دست مي‌يابيم كه دراصطلاح انبارداده گفته مي‌شود.پس اجازه دهيد كه توجه خود راروی يك تعريف تابعي انبارداده را متمرکز كنيم.
انبارداده يک محيط اطلاعاتي است كه :
يك ديد مجتمع و يكپارچه توسعه يافته را‌ايجاد مي‌کند.
 اطلاعات جاري و تاريخدار پيشرفته‌ای را به روش آسان براي اتخاذ تصميم مي‌سازد.
 تراكنشهاي پشتيبان تصميم را بدون دخالت سيستمهاي عملياتي مي‌سازد. 
 سازگاری اطلاعات سازماني را ارائه مي‌دهد.
 منبع انعطاف پذير و متقابل اطلاعات استراتژيك را ارائه مي‌دهد.

 يك محيط نه يك محصول
يك انبارداده يك محصول نرم افزاري يا سخت افزاري نيست كه آن را براي‌ايجاد اطلاعات استراتژيك خريداری كنيد.بلکه يك محيط است كه كاربرانمي‌‌توانند اطلاعات استراتژيک را پيدا کنند، يک محيط که کاربران مستقيما درتماس با داده‌ای هستند كه براي اتخاذتصميمات بهتر به آن نياز دارند.انبارداده يك محيط كاربر مدار است.
خلاصه‌اي از ويژگيهاي‌اين محيط محاسباتي جديد را كه انبارداده گفته مي‌شود، ذكر مي‌كنيم:
يك محيط‌ايده ال براي تحليل داده و پشتيبان تصميم 
 روان، انعطاف پذير و متقابل 
 100% محيط كاربر مدار
 براي پرسش ـ پاسخ ـ پرسش ـ الگويي به همين ترتيب بسيارسودمند
 ايجاد كننده توانايي كشف پاسخها براي سؤالات پيچيده، غير قابل پيشگويی 
مفاهيم بنياديdata warehousing را دوباره بررسي كنيم .كه به شرح زير هستند:
 
گرفتن كليه داده ها از سيستمهاي عملياتي 
 جايي که لازم است، شامل داده مناسب از خارج، مثل شاخصهای benchmark صنعتی
 يكپارچه سازي كليه داده ها از منابع مختلف
 از بين بردن ناسازگاريها و انتقال داده
 ذخيره داده به قالبهاي مناسب براي دستيابي آسان جهت اتخاذ تصميمات مديريتي
اگر چه با يک مفهوم ساده مواجهيم، اما استخراج داده، عمليات بارگذاري داده، انتقال داده، ذخيره سازي داده و‌ايجاد واسطه‌هاي كاربري در‌اين مفهوم در گير هستند.بنابراين تكنولوژيهاي مختلف نياز به استفاده از‌اين توابع دارند.
اگر چه تكنولوژيهاي مختلف در ‌اين مفهوم دخالت دارند، اما همه با هم در انبار داده كار مي‌كنند. نتيجه نهايي،‌ ايجاد يك محيط محاسباتي جديد به منظور ‌ايجاد اطلاعات استراتژيك برای پاسخگويی به هر نياز پيشرفته و پيچيده است. چندين ابزار فروشی در هر يك از ‌اين تكنولوژيها وجود دارند. بنابراين نيازی نيست کاملا انبار داده را از ابتدا بسازيد.
 اهداف يك انبار داده
قبل از‌اينكه به بررسی جزئيات مدلسازي و پياده سازي بپردازيم، بهتر است روی اهداف اصلي انبار داده متمركز شويم. اهداف مي‌تواند با حركت از سالنهاي يك سازمان و گوش كردن به مديريت تجاري به دست‌ايدکه به ناچار، با‌اين موارد زيردوباره برخورد مي‌کنيم:
ما كوهي از داده در‌اين سازمانها داريم، اما به آنها دسترسي نداريم.
 ما نياز به Slice و Dice كردن داده به روشهاي مختلف داريم.
 دسترسی مستقيم مردم به داده بايد آسان باشد.
 نمايش آنچه که مهم است.
احمقانه است كه دو درصد همان ماتريسهاي تجاري با شماره‌های متفاوت در يك بار مشاهده وجود داشته باشد.
هدف استفاده از اطلاعات براي اتخاذ تصميمات مديريتی ارزشمندتر بر مبناي حقيقت است.
بر اساس تجارب به دست آمده‌اين روابط، خيلي كلي هستند كه به عنوان انبار داده مشخص شود. اجازه دهيد‌اين سؤالات مديران را به نيازمنديهاي انبار داده تبديل‌ كنيم.
1- انبار داده بايد دستيابي آسان به اطلاعات يك سازمان را فراهم كند.
2- انبار داده بايد حاوی اطلاعات سازگاری از سازمان باشد.
3- انبار داده بايد با تغييرات که در‌اينده به وجود مي‌آيد تطابق داشته باشد.
4- انبار داده بايد يک مکان امن و مستحکم برای اطلاعات باشد.
5- انبار داده بايد به عنوان بنيادی به منظور سرويس دهی جهت اتخاذ تصميمات بهتر باشد.
6- تجارت بايد انبار داده را درصورتيکه موفق باشد، بپذيرد.
 
انبار داده يك سيستم تحويل اطلاعات است كه در آن، داده اوليه جهت اتخاذ تصميمات استراتژيك به اطلاعات قابل استفاده تبديل می شود. کليه اطلاعات برمبنای تاريخ آنها از سيستمهای عملياتی مختلف دريافت شده، و اين اطلاعات با اطلاعات مربوط به آن از منابع خارجی ديگر ترکيب  می شوند. البته با ناسازگاريهای داده ای  به روش مرسوم همان سيستمی پاسخ داده می شود که داده در آن قرار دارد و اين اطلاعات جمع آوری شده به صورت کارآمدی به منظور ايجاد اطلاعات مختلف برای كلاسهای متفاوت كاربران تغيير شکل داده می شودو در نهايت روشهای تحويل داده پياده سازی می شود. 
به منظور نصب يک سيستم تحويل اطلاعات، به اجزا يا بلوكهای سازنده گوناگونی نياز داريم. اين بلوكهای سازنده به بهينه‌ترين روش جهت حصول به هدف مورد نظر کنارهم قرارداده می شوند. 
قبل از بحث در مورد نحوه ايجاد اجزاء و قرارگيری آنها درمعماری ، اجازه دهيد ابتدا به چند نكته اصلی درباره انبار داده بپردازيم. 
آقای بيل اينمون كه پدرانبار داده ناميده شده تعريف زير را برای آن ارائه می کند:
«انبار داده، مجموعه داده موضوع گرا، يكپارچه، غير فرار و زمان دار است كه به منظور پاسخگويی به پرسجوهای تحليلی و آماری در جهت اتخاذ تصميمات مديريتی جمع آوری می شوند.»
آقای سين کلی، مدعی ديگر پيشبرد تئوری انبار داده آن را به روش زير تعريف می کند:
«داده درانبار داده، تفکيک شده، دردسترس، يكپارچه، زمان دار، موضوع گرا، غيرفرارو قابل دسترسی است. »
خصوصيات تعريف انبار داده
در اين بخش به بررسی و توضيح اجزاء كليدی تعريف ارائه شده برای انبار داده به منظور پاسخگويی به پرسشهای نظير اين می پردازيم که طبيعت داده درانبار داده چگونه است؟ تفاوت اين اطلاعات با اطلاعات ساير سيستمهای عملياتی در چيست؟ چرا بايد با سايرين متفاوت باشد؟ چگونه اندازه هرداده در انبار داده اعمال می‌شود؟
 
داده موضع گرا 
اطلاعات درسيستمهای عملياتی از طريق نرم افزارهای فردی نگهداری می شوند. در عمليات پردازش دستور، داده برای يک كاربرد خاص نگهداری می ‌شود. اين مجموعه داده، اطلاعات لازم را برای عملياتهايی اعم از ورود دستورات، بررسی انبار، بررسی اعتبار مشتريان و انتساب دستور برای ارسال ايجاد می‌كنند. امااين مجموعه داده فقط شامل اطلاعات لازم برای يک كاربرد خاص می باشد. ما چندين مجموعه داده حاوی اطلاعاتی درباره دستورات شخصی، مشتريان، وضعيت انبار و تراكنشهای پرجزييات خواهيم داشت، اما همه اينها بر مبنای پردازش دستورات سازماندهی شده اند.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر