بررسی data warehouse

بررسی انباره داده بخش پانزدهم

توسط maryam | گروه مقاله های کامپیوتر | 1394/09/09

نظرات 0

  مروری بريك شمای ساده STAR

در اين بخش يک شمای ساده star برای تحليل سفارش طراحی خواهيم کرد. فرض کنيد که مدل  برای يک شركت توليدی باشد که دپارتمان بازاريابی تعيين چگونگی انجام سفارشات دريافتی شركت را عهده داراست.
اطراف جدول fact چهار جدول بعد مشتری، فروشنده، تاريخ سفارش و محصول وجود دارد. اجازه دهيد شروع به بررسی اين مدل نمايم.بهتر است از ديد دپارتمان بازاريابی به ساختار نگاه كنيم. كاربران در اين دپارتمان سفارشات را با استفاده ازمقدارهای دلار، هزينه،مقدار سود،و تعداد فروش  تحليل خواهند كرد. اين اطلاعات در ساختار جدول fact قراردارد . كاربران اين مقياسها را با شکستن ارقام در تركيب با مشتری، فروشنده، تاريخ و محصول تحليل می‌كنند. کليه اين ابعاد در تحليل كاربران از اين ساختار مورد استفاده هستند. ساختار شمای star ساختاری است كه می‌تواند به آسانی توسط كاربران درك شود و کاربر به راحتی می‌توانند با آن كار كنند. ساختارنحوه ديدطبيعی كاربران نسبت به مقياسهای بحرانی در ابعاد تجاريشان را منعکس می کند.
وقتی به مقدار سفارشات توجه می‌كنيد، ساختار شمای star مستقيما به سوالاتی از قبيل چه چيزی، چه وقت، توسط چه كسی و برای چه كسی پاسخ می‌دهد.از طريق شمای star كاربران می توانند به آسانی پاسخهايی برای سؤالاتی از قبيل اينکه: برای يك مقدارمفروض ازپول چه محصولی فروخته شده بود؟ مشتری چه کسی بود؟ كدام فروشنده سفارش را فروخته است؟ چه زمانی سفارش انجام شده بود؟‌بپردازند.
وقتی يك درخواست برای انبار داده ساخته می‌شود، نتايج درخواست از طريق تركيب‌يااتصال يك يا چند جدول بعد با جدول fact توليد می‌شود. Join ها بين جدول fact و جداول مجزای بعد هستند. ارتباط يك رديف ويژه در جدول يا رديف‌ها در هر جدول مشخص است. اين ارتباطات مجزا به صورت ميله هايي درشماي star نشان داده شده است.
انباره داده
يك درخواست ساده از شماي star فرض کنيد. اجازه دهيد بگوييم كه دپارتمان بازرگاني مي‌خواهد مقدار فروش به دلار و سفارش براي محصول big-part، در منطقه mark ،انجام شده توسط فروشنده ای به نام Jan Doe در طي سالهاي 1975تا 1980 را محاسبه کند . محدوديت‌ها (قواعد) و توابع براي درخواست‌ها به آساني به وسيله نگاه كردن به شماي star به دست می آيد. در واقع تحليل، drill down به طور خلاصه به منظور اخذ جزئيات اطلاعات سطوح پايين‌تر است. در نظر بگيريد كه دپارتمان بازرگاني مي‌خواهد به سطح فصل در سال 1999 براي همان توليد big parts brand، drilldown كند. پس تحليل بايد به سطح پايين توليدات مجزا كه آن brand است هدايت شود. بالاخره، تحليل به سطح جزئي در region مي رسد. كاربران مي‌توانند همه تحليل drill-down را باشماي star به آساني، پوشش دهند. بارجوع به شكل 2-17 می توان تحليل drill-down از شماي star مشتق شده را مشاهده کرد.
انبار داده

درون يك جدول بعد  (dimension): 
در بالا به اين مطلب كه يك جز كليدي شماي star مجموعه جداول بعد می باشد اشاره شد. اين جداول بعد، ابعاد تجاري در ماتريسها را براي يك تحليل ارائه مي‌دهند. بهتر است به درون يك جدول بعد توجه كنيم و آن را مورد مطالعه قرار دهيم.
كليد جدول بعد : كليد اصلي جدول بعد به صورت منحصر به فرد براي هر رديف در جدول مشخص شده است. 
جدول عريض است: عموما، يك جدول بعد دارای چندين ستون يا صفت  است. البته اين مورد براي جداول بعدی که دارای 50 صفت می  باشند معمولی نيست. بنابراين ما مي‌گوييم كه جداول بعد عريض هستند. اگر شما به عنوان يك جدول با ستونها و سطرهاي با آن می نگريد ، جدول دارای جلوه ای عرضی  است.
صفات متني :درون جدول بعد مقدار عددي به كار رفته براي محاسبات را پيدا خواهيد كرد. صفات در يك جدول بعد از قالب متني هستند. اين صفات در واقع توضيحات طراح از اجرا در طي ابعاد تجاري را ارائه مي‌كنند.كاربران با استفاده از اين توضيحات درخواست‌هايشان را تصحيح مي‌كنند.
صفات مستقيما مرتبط نيستند: مکررا  متوجه می شويد بعضي از صفات در جدول بعد مستقيما به ساير صفات ديگر مرتبط نمي با‌شد. 
نرمال نيست : صفات در يك جدول بعد ، بارها و بارها در درخواستها استفاده مي‌شوند. يك صفت به عنوان يك عامل محدودکننده در يك درخواست در نظر گرفته می شود و مستقيما به عنوان ماتريسهايی برای جدول fact می باشد. به منظور افزايش كارايي ، بهتر است اگر درخواست يك صفت از جدول بعد اتخاذ می شود ، به صورت مستقيم از جدول fact اخذ شود و جداول مياني ديگري درگير نشوند. اگر شما جدول بعد را نرمال كنيد، شما جداول مياني خلق خواهد شد و دراينصورت كارايي را کاهش خواهيد داد. بنابراين جدول بعد بهتر اشت غير نرمال باشد.
Drill down و Rolled up: صفات در يك جدول بعد قابليت گرفتن جزئيات از سطوح بالاتر تجميع تا سطوح پايين تر جزئيات را فراهم مي‌آورد. براي مثال سه صفت كد پستي، منطقه در يك سلسله مراتب هستند و در نتيجه مي‌توانيد كل فروش با منطقه را درنظر بگيريد پس با drill كل فروش در شهر و سپس با کدپستی خاص اين  درخوست را ريز کنيد . به روش مشابه  مي‌توان ابتدا كل فروش را براي يک كدپستي خاص پرسجو کرده و سپس براي شهر و منطقهRoll up  را انجام دهيم.
سلسله مراتبات چندگانه : در مثال بعدمشتری يک سلسله مراتب جداگانه از يک مشتری به صورت كدپستي، شهر و منطقه وجود دارد. اما جداول بعد اغلب براي چند سلسله مراتب ايجاد شده‌اند. به همين خاطر از طريق down drill مي‌توان در طي هر سلسله مراتب چندگانه مرور کرد. براي مثال جدول بعد محصول براي يك فروشگاه دپارتمان را در نظر بگيريد، در اين تجارت، دپارتمان بازرگاني مي‌تواند روش خود را براي تقسيم بندی محصولات درگروه‌هاي محصول داشته باشد. از طرف ديگر دپارتمان حسابداري مي‌تواند به صورت متناوب توليدات را در گروه‌ها و دپارتمان‌هاي قديمي گروه‌بندي كند.
پس از اين مورد جدول بعد محصول صفاتي از بازرگاني- محصول- گروه، بازرگاني- محصول- دپارتمان، دارايی- محصول- گروه و دارايی- محصول- دپارتمان خواهد داشت.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر