بررسی data warehouse

بررسی انباره داده بخش چهاردهم

توسط maryam | گروه مقاله های کامپیوتر | 1394/09/09

نظرات 0

 در اينجا به طور خاص به بررسی دياگرام اطلاعاتی نرم افزار فروش خودرو می‌پردازيم. در بخش پايين دياگرام ، مقياسها و معيارها مشاهده می کنيد كه مدير فروش خودرو جهت استفاده در تحليل به انها احتياج دارد.سپس به ستونهای عنوان توجه کنيد.

اينها ابعاد تجاری هستند كه مدير فروش خودروبرای تحليل مقياسها و معيارهابه آن نياز دارد. زيرهر عنوان ستون سلسله مراتب و گروه‌های بعد را در آن بعد تجاری وجود دارد. آنچه زير هر عنوان ستون است صفات وابسته به آن بعد تجاری می باشند.
آنچه زير هر عنوان ستون داده ديده می شود سه نوع داده ورودی زير می باشند: 
 
مقياسها و معيارها 
ابعاد تجاری 
صفات و بعد تجاری 
پس وقتی مدل ابعادی را برای ارائه اطلاعاتی كه حاوی اطلاعات نرم افزار فروش خودرومی باشد تنظيم می‌كنيم، نياز به جمع آوری ساختارهای داده جهت ارائه اين سه نوع داده ورودی هستيم. اجازه دهيد درباره چگونگی انجام آن بحث كنيم.
در ابتدا اجازه دهيد با مقياسها يا معيارهايی شروع كنيم كه در پايين دياگرام اطلاعاتی نرم افزار ديده می شود. اينها  factهايی جهت تحليل هستند. در دياگرام فروش خودرو، fact ها به صورت زير هستند: 
قيمت واقعی فروش، قيمت فروش، قيمت اختياری، قيمت كامل،اضافه دلالی،اعتبار دلال،فاکتور دلال،مبلغ زير پرداختی،اقدامات سازنده،مبلغ نهايی
 هركدام از اين قلمهای داده مقياس يا fact هستند. قيمت واقعی فروش يك fact درباره قيمت واقعی برای فروش است. قيمت كل يك fact درباره قيمت كل مرتبط با فروش است.همانطور كه هركدام ازقلمهای واقعی را مورد بررسی قرارداديم ،درواقع می توان کليه اين ساختارهای  داده ای مجزا رادريک گروه قرار دهيم. در واژگان بانك اطلاعات رابطه ای، ساختار داده رايك جدول رابطه‌ای می گوييم. پس معيارها ياfactهای دياگرام اطلاعاتی نرم افزار در قالب جدول fact قلمداد می شود. برای تحليل فروش خودرواين جدولfact جدول fact فروش خودرو خواهد شد.
جدول fact نامش را از مفهوم تحليل می‌گيرد؛ در اين مورد، نام آن می تواند فروشهای خودرو باشد. هر قلم factيا مقياس به داخل جدول fact به صورت يک صفت برای فروش خودرو می آيد.
اجازه دهيد يك نوع درخواست را در سيستم فروش خودرو بررسی کنيم. چه مقدار پردازش فروش ماشين جيپ Cherokee مدل سال 2000 با استاندارد خاص در ژانويه 2000 درفروشگاه بزرگ اتومبيل  Samبرای خريدارانی كه خانه دارند و كمتر از سه سال توسط Daimler-Chrysler داراييشان محاسبه شده ، انجام شده است؟. قيمت واقعی فروش، قيمت MSRP فروشهاو قيمت كل مقاديری هستند که می بايست مورد تحليل قرار گيرند . اين fact ها در صفات جداول بعد مختلف تحليل می‌شوند. صفات در جداول بعد به عنوان محدوديت‌ها و فيلترها ی درخواستها عمل می‌كنند. همچنين  يك يا کليه صفات هر جدول بعد می‌تواند در يك درخواست بازيابی شود. علاوه برآن هر جدول بعد شانس مساوی در قرارگيری در بخشی از درخواست دارد.
انباره داده
قبل از اينكه برای نحوه قرارگيری جداول fact و بعد در مدل ابعادی‌ تصميمی گرفته شود و ارتباطاتی ايجاد شود، اجازه دهيد مروری داشته باشيم بر اينکه برای دستيابی به مدل ابعادی به چه چيزهايی نياز داريم و اهداف آن چه هستند . در اينجا بعضی از معيارهای ترکيب جداول در مدل ابعادی وجود دارد.
مدل بايد بهترين دسترسی به داده را فراهم كند.
 كل مدل بايد درخواست گرا (برمبنای درخواست) باشد.
 بايد برای درخواستها و تحليلها بهينه شده باشد. 
 مدل می بايست نحوه تقابل بين جداول بعد و جدول fact را نمايش دهد.
  همچنين بايد به روشی سازماندهي شده باشد كه هر بعد بتواند در تقابل يکسان با جدول fact باشد. 
 مدل بايد قادر به حمايت ازعمليات  Drill down و Roll up در سلسله مراتب بعد باشد. 
به توجه به موارد بالا ، يك مدل ابعادی می بايست به صورت جدول fact در وسط و جداول بعد سازماندهی شده دراطراف جدول fact با توجه به شرايط آنها باشد. در اين سازماندهی هر جدول بعد يك ارتباط سيستم با جدول fact در وسط دارد. اين مورد لازم است چراکه هر جدول بعد با صفاتش بايد شانس مساوی در شرکت در يک درخواست جهت تحليل صفات در جدول  factداشته باشد.
انباره داده

به همين خاطر سازماندهی در مدل ابعادی شبيه star ، با جدول fact هسته ستاره و جداول بعدی درگوشه های ستاره می باشند. بنابراين مدل ابعادی را يك شمای STAR گويند. 
اجازه دهيد شمای star رابرای فروش خودرو بررسی کنيم که در شكل2-15 نشان داده شده است. 
جدول fact فروشها، در مركز است. در اطراف اين جدول fact ،جداول بعد اعم از محصول، دلال،آمار مشتری، روش پرداخت و زمان هستند. هر جدول بعد با جدول fact به صورت n :1 (يك به n) ارتباط دارد. به بيان ديگر، برای يك رديف جدول بعد محصول، يك يا چند رديف مرتبط در جدول fact وجود دارد.
 
 شمای STAR
حالا كه با شمای ستاره‌ای آشنا شديم، اجازه دهيد يك مثال ساده بزنيم و خصوصيات آن را مورد بررسی قرار دهيم. ايجاد شمای STAR اصول تكنيك طراحی داده برای انبار داده است که لازم است ،درک مناسبی از اين تكنيك بدست آوريم.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر