بررسی data warehouse

بررسی انباره داده بخش دوازدهم

توسط maryam | گروه مقاله های کامپیوتر | 1394/09/09

نظرات 0

 در واقع ناحيه تحويل داده دسترسی مستقيم به اطلاعات ازانبارداده حرفه ای يا از  data mart های وابسته به آن يا از مجموعه data mart های منطبق برهم را برای كاربران آسان می‌سازد. هدف اصلی دستيابی به اطلاعات در انبارداده پاسخگويی به پرسجوهای online و تحليلهای متقابل می باشد. در عين حال انبارداده ، گزارشهای موردی و مناسب را نيز توليد خواهد کرد.

تقريبا کليه انبارهای مدرن برای پردازش تحليلی برخط (OLAP) ايجاد می‌شود. در اين راستا، انبارداده اصلی، داده را از بانکهای اطلاعاتی چند بعدی خاص(MDDB)، تهيه می‌كند و داده خلاصه شده در ساختار اطلاعاتی به نام cube  چند بعدی نگهداری می‌شود. كاربران ، تحليل پيچيده چند بعدی را با استفاده از cube های  اطلاعاتی در MDDB ها انجام می‌دهند.
گردش اطلاعات 
گردش: برای تحويل اطلاعات، در صورتيکه طراحی برمبنای تکنيک بالا به پايين باشد گردش داده ازانبارداده حرفه ای و data mart های وابسته به آن آغاز می شود .اگر طراحی به روش پايين به بالا باشد ،گردش داده از مجموعه data mart های منطبق برهم شروع می شود. عموما تغيير شکل داده در گردشهای اطلاعاتی برای desktop های کاربر در session های پرسجوخود کاربر می‌باشد. همچنين اطلاعات درج شده از طريق گزارشات مناسب يا موردی در  دسترس كاربران قرار می گيرد. گاهی مجموعه نتايج پرسجوها يا گزارشات فردی توسط ابزار گزارشگيری يا پاسخگوی درخواست در ناحيه ذخيره‌ سازي داده ای به صورت اختصاصی برای هر کاربر نگهداری می‌شود.
انباره داده

در بسياری از انبارهای داده، داده درنرم افزارهای پشتيبان تصميم  پايين روند خاصی مثل سيستمهای اطلاعاتی اجرائی (EIS) وdata mining ، گردش می کند. ساير گردشهای اطلاعاتی عمومی تر در بانکهای اطلاعاتی اختصاصی چندبعدی جهت OLAP می باشد.
موقعيتهای سرويس دهی. در بخش تحويل اطلاعات، می‌توان سرويسهای درخواست رااز desktop كاربر، از يك سرويس نرم افزاری يا ازخود بانک اطلاعاتی ايجاد كرد. اين يكی از تصميمات بحرانی برای طراحی معماری خواهد بود. برای توليد گزارشات موردی و مناسب، ممكن است طراح بخواهد تا يك سرويس گزارشگيری محاوره ای ايجاد كند. اين سرويس به منظور ايجاد و اجرای گزارشات كاربران به آنها كمك می كند. همچنين گزارشات استاندارد را برای اجرا در فواصل مناسب ايجاد خواهد کرد.
ذخيره سازيهای داده. به منظور تحويل اطلاعات می‌توان به ذخيره سازيهای داده به صورت يک عمل ميانی در طی کارتوجه  کرد:
ثبتهای موقت اختصاصی  برای نگهداری  نتايج درخواستها و گزارشات فردی برای كاربردهای تكراری 
ثبتهای داده برای گزارشهای استاندارد

بانکهای اطلاعاتی اختصاصی چندبعدی
عملکردها و سرويسها 
با نگاهی به ليست کلی عملکردها و سرويسهای ذکر شده در زير، می توان از آن به منظور ايجاد ناحيه تحويل اطلاعات معماری انبارداده استفاده کرد. اين ليست به تحويل داده مرتبط است و سطح وسيعی از عملکردها و سرويسها را پوشش می دهد.در واقع اين يک ليست کلی است که اندازه و پيچيدگی هر عملکرد و سرويس را نشان نمی دهد.درمعماری تکنيکی انبارداده بايد حجم و پيچيدگی هر عملکرد و سرويس نيز تعيين شود.

ايجاد امنيت برای کنترل دسترسی به اطلاعات 
نمايش دسترسی های کاربر برای بهبود عملکرد سرويس و افزايش کارايی آن در آينده
اعطای مجوز به کاربران برای مشاهده اطلاعات انبارداده
تسهيل دستيابی به اطلاعات از طريق پنهان ساختن پيچيدگيهای داخلی ذخيره سازی داده از ديد کاربران
شکل دهی دوباره قالب پرسجوهای به صورت خودکار برای اجرای بهينه عملياتها
ايجاد پرسجوهای کاربردی با استفاده از جداول تجميع شده برای دريافت نتايج سريعتر
کنترل پرسجوها و پرسجوهای فرار
ايجاد سرويس خودکار توليد گزارش کاربری، شامل يک سری از امکانات مختلف انعطاف پذير به منظوربرنامه ريزی ،و اجرای گزارش 
نگهداری مجموعه نتايج پرسجوها و گزارشات برای استفاده در آينده
ايجاد سطوح چندگانه خوشه سازی داده 
ايجاد trigger  هايی برای نمايش بارگذاری داده
ايجاد قوانين کاربری جهت انجام تحليل پيچيده در طی پردازش تحليلی برخط (OLAP)
ايجاد دادهای خاص برای سيستمهای پشتيبان تصميم مثل EIS و data  mining
معماری انبارداده و پياده سازی گزينه منتخب 
درطی اين مباحث از واژهdata mart استفاده کرديم.  Data mart ها که به صورت ساده‌ترتعريف می شوند، كوچكتر از انبارداده هستند كه می‌توانند به صورت مستقل عمل نمايد يا می‌توانند دارای اتصالات داخلی باشند که انبارداده يكپارچه سازی شده كلی راايجاد کنند.
انتخاب معماری يك تصميم مديريتی است كه می‌تواند براساس عواملی همچون زيرساخت جاری ، محيط تجاری و ساختار كنترلی و مديريتی مد نظر،  تعهدات و حوزه فعاليتهای پياده سازی ، قابليت استخدامهای سازمان محيط تكنيكی،و منابع موجود انتخاب شوند.
 
گزينه های مختلف برای انتخاب معماری 
انتخاب معماری مناسب برمبنای اينكه محل انبارداده و data martهای آنها كجا قرار خواهند گرفت ، تعيين خواهد شد يا تعيين می‌شود. برای مثال، اطلاعات می‌تواند در يك موقعيت مركزی قرارگيرد که به صورت مركزی مديريت شود. و يا اينكه  اطلاعات می‌تواند در محلهای توزيع شده و يا موقعيتهای remote قرارگيرد که به صورت مركزی يا مستقل مديريت شود. 
 معماری انبار سراسری
انبارداده سراسری از همه يا بخش بزرگی از گروههايی از انبار داده مجتمع شده کاملی با درجه بالايی از دسترسی به اطلاعات و دپارتمانها و خطوط تجاری تشکيل شده است .انبارداده سراسری طراحی می شود وبرمبنای نيازهای کلی ساخته می شود.انبار داده سراسری می‌تواند به صورت يک مخزن عمومی برای اتخاذ تصميمات برمبنای داده باشد كه در کل سازمان يا يك زيرمجموعه بزرگی از آن وجود داشته با‌شد.
يك تعبير نادرست آن است كه يک انبارداده سراسری متمركزمی باشد. از واژه سراسری در اينجا بدين منظور استفاده می‌شود كه حوزه دستيابی به اطلاعات و موارد كاربرد آن  نه ساختار فيزيكی متمرکز باشد.يک انبارداده  سراسری متمرکز شده برای سازمانی استفاده می شود كه در يك موقعيت واحد قرار گيرد و به وسيله دپارتمان سيستمهای اطلاعاتی مديريت می‌شود. يک انبار سراسری توزيع شده نيز توسط يک سازمان استفاده می شود ،اما داده را در چندين موقعيت فيزيكی در سازمان توزيع می‌كند و به وسيله دپارتمان سيستمهای اطلاعاتی مديريت می‌شود.
انباره داده

زمانيكه از مديريت انبار داده توسط دپارتمان سيستمهای اطلاعاتی صحبت می شود، الزاما به معنی آن نيست که آن انبارداده را کنترل می کند. برای مثال موقعيتهای توزيع شده می‌تواند از طريق يك دپارتمان خاص يا يك خط تجاری كنترل شود. اين بدان معنی است كه آنها تصميم مي‌گيرند كه چه داده ای به داخل انبارداده منتقل شود ،چه زمانی داده به روزرسانی ‌شود،کداميک از دپارتمانهای ديگر يا خطوط تجاری ديگر می‌تواند به آن دسترسی پيداكنند، کداميک از آن دپارتمانها می توانند به صورت انحصاری  به آن داده دسترسی داشته باشندو به همين ترتيب...  به هر حال به منظور مديريت پياده سازی ، موارد ذکر شده نياز به پشتيبانی در حجم كلی تری دارد و اين امکان پشتيبانی عموما توسط سيستمهای اطلاعاتی ايجاد می‌شود. برای مثال ،سيستمهای اطلاعاتی عموما اتصالات شبكه‌ای رانيز مديريت می‌كنند.
عموما داده برای انبارداده ممکن است از سيستمهای عملياتی و منابع داده خارج از سازمان، از طريق پردازشهای batch در ساعات اوج عملياتی استخراج ‌شوند. سپس اين اطلاعات پالايش می شود تا قلم داده های  ناخواسته حذف شود و به منظور پاسخگويی به نياز های کاربردی و كيفيت بالاتر داده تغييرشکل يابند.ودرنهايت به درون بانک اطلاعاتی انبار داده مورد نظر برای دستيابی كاربران نهايی بارگذاری ‌شوند.
معماری انبار سراسری، به كاربران نهايی اين امكان را می ‌دهد تا يك ديد حرفه ای تر ياوسيع تر از داده داشته باشند. بايد مطمئن شد که اين امر يک نيازکاربر است ،چراکه اين نوع محيط می‌تواند برای پياده‌سازی خيلی زمان‌گير و پرهزينه باشد.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر