بررسی data warehouse

بررسی انباره داده بخش اول

توسط maryam | گروه مقاله های کامپیوتر | 1394/09/09

نظرات 0

 مقدمه: سير تحول

منشاء اصلی پردازش DSS به روزهاي خيلي دور در تاريخ سيستمهاي كامپيوتري و اطلاعاتي بر مي‌گردد. جالب است بدانيم كه سيستمهاي پشتيبان تصميم دارای قدمت طولانی وپيچيده در تكنولوژي اطلاعاتي است.و سير تحول آن تا به امروز ادامه داشته است .
درحدود دهه1960 جهان کامپيوتر موفق به‌ايجاد نرم افزارهايي شد كه با استفاده از فايلهاي Master اجرا مي‌شدند.اين نرم افزارها در قالب برنامه ها و گزارشاتی بودند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، که معمولاٌ به زبان COBOL نوشته مي‌شد. پانچ كارتها يک ابزار ذخير سازی عمومی به حساب مي‌آمدند. فايلهاي Master توسط نوارهاي مغناطيسيي نگهداری مي‌شدند كه براي ذخيره سازي ارزان قيمت حجم زيادي از داده مناسب بودند، اما بخاطر‌اينکه دسترسي به اطلاعات مي‌بايست به صورت متوالي باشد‌اين روش زياد مفيد نبود. در يك گذار در فايل نوار مغناطيسي كه از100% ركوردها عبور مي‌شود، عموما فقط 5 درصد ازاين ركوردها يا حتی كمتر مورد نظر بودند. بعلاوه بسته به داده درون فايل و پردازشی که بايد روی آن انجام مي‌شد، دسترسي به فايل نوار ورودي بيشتر از 20 تا 30 دقيقه به طول مي‌انجاميد.
 در اواسط دهه 1960، به طور گسترده‌ای رشد استفاده از فايلهاي Master و نوار مغناطيسي افزايش يافتند و در پی آن مقادير هنگفتی داده افزونه نيز به وجود آمد. ازدياد فايل Master و داده افزونه منجر به بروز چندين مشكل شد:
نياز به داده همزمان به محض عمل به روز رساني
  پيچيدگي نگهداري برنامه ها
  پيچيدگي‌ايجاد برنامه‌هاي جديد
  نياز به سخت افزار گران براي پشتيباني كليه فايلهاي Master
جالب است كه اگر فقط ابزار ذخيره سازي داده، نوار مغناطيسي باشد، جهان پردازش اطلاعات شاهد هيچ پيشرفتی نبود، . اگر هرگز چيزي براي ذخيره داده حجيم به وجود نمی آمد، سيستمهاي سريع و خيلي بزرگ درجهان ظاهر نمي‌‌شد، ونيز هرگز سيستمهاي ATM و شبيه آن به وجود نمي‌‌آمد. حقيقتا، اگر قابليت ذخيره سازي و مديريت داده در انواع جديد ابزارهای ذخيره سازی وجود نداشت، هرگز بستر لازم برای همکاری تكنسينها و تجار با هم به وجود نمی آمد.
 
 ظهور DASD
در 1970 تقريبا هر روز يک تكنولوژي جديد براي ذخيره سازي و دسترسي داده به وجود مي‌آمد.در دهه 1970 زمان تحول وسيله ذخيره سازي دستيابي مستقيم (DASD )بود. ديسك ذخيره سازي اصولا با نوار مغناطيسي از نظر قابليت دسترسی مستقيم تفاوت داشت. ونيازي نبود كه ركوردها 1,2,…,n تا n+1 ركورد مرور شود.
آدرس ركورد n+1 ام شناخته شده بود، موضوع ساده‌اي بود كه بفهميم ركورد n+1 ام دقيقا در كجای ديسک قرار دارد. از‌اين گذشته، زمان مورد نياز برای دسترسی به ركورد n+1 ام، كمتر از زمان مورد نياز براي مرور يك نوار بود. در حقيقت زمان مورد نياز براي قرار دادن يك ركورد در DASD فقط به اندازه چند ميلي ثانيه بود.
به همراه DASD نوع جديدی از نرم افزارها توليد شد که به عنوان يك سيستم مديريت بانك اطلاعاتي مطرح گرديد. هدف از ساخت DBMS بدين منظور بود كه براي برنامه نويسان ذخيره سازي و دستيابي داده در محيطDASD آسان گردد.به علاوه‌اين ابزار، عمليات مختلفی را براي ذخيره سازي داده در DASD، از جمله فهرست گذاری داده و غيره راانجام مي‌داد. از طريق DASD وDBMSيك راه حل تكنيكي براي حل مشكلات فايلهاي Master پديد آمد.وهمچنين موضوع بانك اطلاعاتي مطرح شد.با وجود آشفتگی كه فايلهاي Master‌ايجاد کرده بودند و داده افزونه جمع آوري شده از آنها بسيارزياد بود، بدين سبب عجيب نبود كه در دهه 1970 بانك اطلاعاتي تعريف شده به عنوان يك منبع مجزای داده براي كليه پردازشها مورد استفاده قرار گيرد.
دراواسط دهه 1970 پردازش تراكنش بر خط (OLTP) دسترسی سريعتر به داده را امكان پذير ساخت. باباز شدن كليه چشم اندازهاي جديد براي تجارت و پردازش، اکنون كامپيوتر مي‌تواند برای انجام اعمالي كه قبلا غير ممكن به نظر مي‌رسيد، مثل سيستمهاي رزور درايو، سيستمهاي پاسخگوي بانك، سيستمهاي كنترل ساخت و مانند آن مورد استفاده قرار گيرد.اگر دنيا در مرحله استفاده از فايل نوار مغناطيسي باقی مي‌ماند، ساخت بيشتر سيستمهايي كه امروزه توليد مي‌شود امكان پذير نبود.
تكنولوژي زبانهاي نسل چهارم وکامپيوترهای شخصی در دهه 1980 اکثر تكنولوژيهاي جديد، مثل کامپيوترهای شخصی و زبانهاي نسل چهارم، شروع به فعاليت نمودند.كاربر نهايي نقش جدی را به عهده گرفت- كنترل مستقيم داده و سيستم – که نقش قبلي رزرو شده براي پردازنده داده بود. از طريق کامپيوترهای شخصی و زبانهاي نسل چهارم موقعيتی پيش آمد كه کاربر بيشتر مي‌توانست با داده درپردازش تراكنشهاي بر خط ارتباط برقرار کند. MIS (سيستمهای اطلاعات مديريتی)، همانطور که قبلا به کار مي‌رفت، مي‌توانست پياده سازي شود. امروزه همانطور كه سيستمهای پشتيبان تصميم شناخته شدند، سيستمهای اطلاعات مديريتی نيز برای تصميمهاي مديريتی استفاده شدند.در گذشته داده و تكنولوژي با هم استفاده مي‌شد تا تصميمات عملياتي جزئي اتخاذ شود.اما هيچ بانك اطلاعاتي نمي‌‌تواند هم پردازش تراكنش عملياتي و هم پردازش تحليلی را در يك زمان انجام دهد.شكل 1-1 نمونه‌اي از بانك اطلاعاتي را نشان مي‌دهد.
4-1 سيستم استخراج 
در نهايت از سير تحول سيستمهاي کلان OLTP، سيستمی کاربردی براي استخراج اطلاعات ظهور کرد. 
انباره داده
 
 
 
سيستم استخراج از جمله آسانترين نوع برنامه هاست.‌اين سيستم درون يك فايل يا بانك اطلاعاتي را جستجو مي‌كند، از بعضي معيارها براي انتخاب داده و يافتن داده مورد نظر، انتقال داده به فايل يا بانك اطلاعاتي ديگر استفاده مي‌کند. در واقع‌اين سيستمها حداقل به دو دليل زير خيلی عوام پسند است:
به دليل‌اينکه پردازش استخراج مي‌تواند داده را خارج از مسير پردازش جاری بدون لطمه به كارايي پردازش، انتقال ‌دهد.بنابر‌اين وقتي داده نياز به تحليل فوری دارد، هيچگونه‌ايرادی در کاهش كارايي به وجود نمی آيد.
وقتي داده از طريق برنامه استخراج به خارج از حيطه پردازش تراكنش منتقل مي‌شود، يك تغيير مکان در كنترل رخ مي‌دهد. پس كاربر نهايي مالك داده كنترل اصلی را در دست دارد. به‌اين دلايل ، پردازش استخراج خيلي زود در همه جاگسترش پيداکرد.
 مشکلات سيستمهای توسعه يافته امروزی
سيستمهای توسعه يافته رويكردهای زير را ارائه مي‌كند:
فقدان اعتبار داده
  بهره وری پايين
  ناتواني در تبديل داده به اطلاعات
فقدان اعتبار داده
فقدان اعتبار داده در شكل  نمايش داده شده است. دو دپارتمان يك گزارش مديريتی تحويل مي‌دهند- يك دپارتمان ادعا مي‌كند كه دارای فعاليتی کمتر از 15 درصد است وديگري مي‌گويد كه بالاي 10درصد فعاليت مي‌کند.نه تنها دو دپارتمان همزمان با يکديگر فعاليت نمی کنند بلکه در موارد زيادديگری نيز با هم تفاوت دارند. به علاوه تلاش در جهت تطابق کامل دو دپارتمان کار مشكلی است. در صورتيکه مستند سازي خيلي دقيقی انجام شده باشد، همسو سازی کليه اهداف کاربردی مي‌تواند ممکن باشد.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر