دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش دهم

 1-6-4-9- سناریوی Use Case تعیین و ثبت گروه خونی

سناریوی شماره 18

سیستم انتقال خون

نام: تعیین گروه خونی

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، پس از آنکه اهدا کننده برای بار اول به واحد انتقال خون مراجعه نمود قبل از خون دهی باید غلظت و گروه خونی توسط Actor کارمند مشخص شود.

Assumption: منظور از کارمند در این Use Case در حقیقت تمامی کارمندان شاغل در شعبه سازمان انتقال خون می باشند که به نحوی از سیستمهای رایانه ای در شعبه استفاده می نمایند و با نام کاربری و کلمه عبور خاص خود وارد سیستم می شوند. و منظور از اهدا کننده کسی است که برای اهدای خون به صورت مجانی و یا فروش خون به مرکز انتقال خون مراجعه می نماید.

Communicate: کارمند ، اهدا کننده

Extended:  منوی اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): گروه خونی از قبل مشخص نشده است. مجوز خون گیری صادر نشده است.

مراحل:

Actor

System

1- کارمند بر روی ثبت گروه خونی کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به ثبت نتایج را نمایش می دهد.

3- کارمند اطلاعات مربوط به نتیجه آزمایش اولیه جهت غلظت و گروه خونی را ثبت می نماید.

4- سیستم پس از تحلیل نتایج ، نتیجه را که شامل مجوز و یا لغو خون دهی است را به همراه گروه خونی نمایش می دهد.

5- کارمند اطلاعات را به اهدا کننده می دهد.

 

6- کارمند در صورت مجاز بوده اهدا کننده برای خون دهی ، یک کپی از اطلاعات موجود را به واحد خونگیری ارسال می نماید

7- سیستم تائیدیه ارسال را نمایش می دهد.

Constraints: بدون داشتن مجوز برای خون دهی هیچ اهدا کننده ای نمی تواند خون بدهد.

Alternative Flow: در صورتی که سیستم قادر به ارائه نتایج و مجوز نبود باید به گونه ای با استفاده از وسایل مکانیکی قدیمی به بررسی و تشخیص غلظت و گروه خونی جهت صدور مجوز پرداخت.


1-6-5- نمودار کلیUse Case  سیستم

نمودار کلیUse Case  سیستم
 
Class Diagrams

2-1- نمودار کلاس اصلی سیستم
 
 نمودار کلاس اصلی سیستم

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر