پایگاه داده رابطه ای بخش سوم

پایگاه داده رابطه ای بخش سوم

توسط amin8505 | گروه برنامه نویسی | 1394/09/24

نظرات 0

 5-2-3 ایمنی عبارات

یادآور می شویم که در حساب چندگانه رابطه ای (بخش 5-1)، می توان عباراتی نوشت که بی نهایت رابطه تولید کند. این موضوع ما را به تعریف ایمنی برای عبارات حساب چندگانه رابطه ای سوق می دهد. برای قلمروی حساب رابطه ای نیز وضعیت مشابهی رخ می دهد. یک عبارت مانند 
حساب رابطه ای

نا ایمن است. زیرا مقادیری از نتیجه را که در قلمروی عبارت نیستند را پذیرش می کند.
در قلمروی حسابهای رابطه ای نیز باید نگران شکل فرمول در شرطهای "There exist" و "For all" باشیم. به عبارت 
فرمول در شرطهای "There exist" و "For all"
وقتی p شامل بعضی فرمولهای شامل x یا z است توجه نمایید. می توانیم قسمت اول فرمول را         r)  y (< x,y >   فقط با مقدار داخل r مورد ارزیابی قرار دهیم. اگرچه برای تست کردن قسمت دوم فرمول،
قسمت دوم فرمول
باید مقادیری برای z که در r ظاهر نشده اند را مورد توجه قرار  دهیم. بنابراین در حالت کلی تست کردن قسمت دوم فرمول بدون ملاحظه کردن تعداد نامتناهی از مقادیر بالقوه برای z ، امکانپذیر نیست. در عوض برای ممنوع کردن عبارات مانند آنچه قبلاً ذکر شد، محدودیتهایی را اضافه کردیم.
در حساب چندگانه رابطه ای، هر متغیر وجودی تعیین شده را به یک دامنه مشخص رابطه محدود می کنیم. چون در قلمروی حساب اینکار را نمی کنیم،  برای کار با موارد مشابه مثالمان، قواعدی را به تعریف ایمنی اضافه می کنیم. عبارت:
{ < x1 ,x2 ,….,xn > | P(x1 ,x2 ,….,xn) }
را ایمن گوییم هرگاه همه موارد زیر را داشته باشیم:

هدف از قواعد اضافی  این است که مطمئن شویم که می توانیم  "There exist" و "For all" را تست کنیم بدون آنکه مجبور باشیم بینهایت حالت ممکن را تست کنیم. به قاعده دوم در تعریف ایمنی توجه کنید. برای آنکه x (P1(x))  برقرار باشد، نیاز به این داریم که فقط یک x پیدا کنیم که P1(x) برقرار باشد. در حالت کلی،  باید تعداد خیلی زیاد از مقادیر برای تست وجود داشته باشد. اگرچه اگر عبارت ایمن باشد، می توانیم توجه مان را به مقادیری از dam(P1) محدود کنیم. این محدودیت چندگانه هایی که باید مورد توجه قرار دهیم را به تعداد محدودی کاهش می دهد.5-2-4 قدرت بیانی زبان 
زمانی که قلمرو حساب رابطه ای برای عبارات ایمن محدود شود، با قدرت بیانی برای حساب چندگانه رابطه ای که برای عبارات ایمن محدود شده اند برابر ند. از آنجا که ما قبلاٌ به این نکته توجه داشته ایم که حساب رابطه ای متغییربا جبر رابطه برابر است ؛نتیجه می گیریم که هر سه مورد زیر با هم برابرند: 
جبر رابطه پایه (بدون عملکردهای جبری رابطه ای بسط یاف