پایگاه داده رابطه ای بخش بیست و نهم

پایگاه داده رابطه ای بخش بیست و نهم

توسط amin8505 | گروه برنامه نویسی | 1394/09/25

نظرات 0

7-4-4 تجزيه بي نقص  

 فرض کنید R الگوي رابطه و F مجموعه وابستگي هاي عملیاتی روی R باشد. R1 و R2 شكل تجزيه R است. r(R) يك رابطه با الگوي R است. مي گوييم كه اين تجزيه، تجزيه بي نقص نام دارد اگر براي همه نمونه هاي پايگاه داده ها مجاز است (بعبارتي ،نمونه هاي پايگاه داده وابستگي هاي عملیاتی و       محدوديت هاي ديگر رامتقاعد ميكند).
 
از طرف ديگر اگر طرح r روي R1 و R2  باشد محاسبه الحاق طبيعي درنتايج نقشه ها دقيقا به r بر   مي گردد. اين تجزيه ، تجزيه معيوب ناميده ميشود . اصطلاح تجزيه متصل بي عيب و تجزيه معيوب گاهي درمكان تجزيه بي عيب و تجزيه معيوب بكارميرود. 
مي توانيم وابستگي هاي عملیاتی را كه استفاده مي شود نشان دهيم وقتي تجزيه هاي خاص بي عيب هستند. R و R1 و R2 و F مانند بالا هستند. شكل R1 و R2تجزيه بي عيب R هستند اگرحداقل در وابستگي هاي عملیاتی F+ یکی از موارد زیر برقرار باشند:
R1 ∩ R2 -> R1
R1 ∩ R2 -> R2
از طرف ديگر، اگرR2 ∩R1  یک سوپركليد از هردویR2  وR1 ایجاد نماید، تجزیه  R تجزيه        بي نقصي است. مي توانيم بستار صفت را به طور مناسبي براي كليد اصلي امتحان كنيم که قبلاً درباره آن صحبت کردیم. براي نمونه اين الگورادراينجا بررسي ميكنيم.
bor-loan= (customer-id, loan-number,amount)
که در بخش 7-1-2 تجزیه کردیم به 
borrower=(customer-id, loan-number)
loan= (loan-number , amount)
اینجا borrow∩loan = loan-number و loan-number -> amount قانون تجزيه بي نقص را متقاعد می کنند. به طوركلي تجزيه يك الگو به چند الگوی امتحاني براي تجزيه بي نقص كه پيچيده تراست مي باشد.
زمانيكه امتحان براي تجزيه دوتايي شرايط مناسبي دارد لازم است كه شرايط تنها براي همه   محدوديت هاي وابستگي عملیاتی باشد در فصل هاي بعد انواع ديگر از محدوديت ها رابررسي مي كنيم (خصوصا يك نوع محدوديت كه وابستگي هاي چند مقداری ناميده ميشود در بخش 7-6-1 بحث خواهيم كرد).
 
استفاده از تئوري وابستگي هاي عملیاتی حفاظت وابستگي را آسانتر مشخص كرده است که از      ad-hoc که در بخش 7-3-3 درباره آن بحث کردیم استفاده می کند.
 F مجموعه وابستگي هاي عملیاتی در الگوي R است و فرض کنید R1 و R2 و R3 و ...  تجزيه R هستند. محدوديت F به  Ri  مجموعه Fi  همه وابستگي هاي عملیاتی در F+ است كه تنها شامل صفات Ri است.
چون همه وابستگي هاي عملیاتی محدودشده شامل صفات يك الگو رابطه می باشد این امكان وجود دارد كه چنين وابستگي را با کنترل تنها يك رابطه برای متقاعد شدن امتحان می کنیم.
توجه كنيد كه تعريف محدوديت براي همه وابستگي هاي F+ استفاده شده، نه F بودند. براي مثال فرض كنيد F={A ->B, B -> C} و تجزیه AC و AB را داشته باشيم. محدوديت F به AC در A -> C  است چون A -> C در F+ ميباشد حتي اگر F  وجود نداشته باشد.
مجموعه محدوديت هاي F1,F2,F3,…Fn مجموعه وابستگي هايي است كه ميتواند بطور موثر مورد كنترل واقع شود. اكنون بايد بپرسيم كه آيا فقط آزمون محدوديت هاكافي است؟ فرض کنید   . F' مجموعه وابستگي هاي عملیاتی روی الگوي R است. اما به طوركامل F'≠F  نيست. به هرحال حتي اگر F'≠F باشد، ممكن است F'+=F+ باشد. اگراين حروف درست باشد پس هروابستگي در F رابطه منطقي راتوسط F' نشان مي دهد واگر ثابت كنيم كه F' متقاعد شده است، ثابت كرده ايم كه F متقاعد شده است. به تجزيه داراي خصوصیت F'+=F+ یک تجزيه حفاظت وابستگي       مي گويند.
شكل 7-11 الگوريتمي رابراي امتحان كردن حافظ وابستگي نشان مي دهد . ورودي يك مجموعه D={R1,R2,R3, …, Rn} از الگوهاي رابطه تجزيه است و مجوعه F وابستگي هاي عملیاتی مي باشد. اين الگوريتم هزينه بر است زيرا شامل محاسبه F+ مي باشد.
compute F+;
for each schema Ri in D do
begin.
Fi : = the restriction of F+ to Ri;
end 
F':=0
for each restriction Fi do
begin
F' = F' U Fi
end 
compute F'+;
 if (F'+ = F+) then return (true)
else return (false);
شکل 7-11 آزمون برای حفاظت وابستگی
 
به جای بکارگیری الگوریتم شکل 7-11 ما دو روش جایگزین دیگر را مورد بحث قرار می دهیم:
اولا توجه كنيد كه هرعضو F مي تواند دريكي از روابط تجزيه امتحان شود ، پس تجزيه حافظ وابستگي است . اين روش آساني است براي اينكه حفاظت وابستگی را نشان دهيم . به هرحال هميشه اين كار انجام نمي شود مواردي وجود دارد كه حتي اگر تجزيه از وابستگي محافظت كند وابستگي درF وجود دارد كه درهررابطه تجزيه نمي تواند امتحان شود. بنابراين، اين جايگزين مي تواند تنها درشرايط مناسب به آساني كنترل شود .اكنون دومين جايگزين را براي حفاظت وابستگي ارائه مي دهيم كه ازمحاسبه F+ ممانعت مي كند. بعد از نمایش آزمون و قبل از آزمون انتقال را توضیح می دهیم. 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر