پایگاه داده رابطه ای بخش بیست و دوم

پایگاه داده رابطه ای بخش بیست و دوم

توسط amin8505 | گروه برنامه نویسی | 1394/09/24

نظرات 0

 تمرین مهارت

6-1 یک نمودار E-R برای یک شرکت بیمه اتومبیل ایجاد کنید که مشتری های آن، هر کدام دارای یک یا چند ماشین هستند. هر اتومبیل به هر تعداد تصادف ثبت شده است؟
6-2 ادارة ثبت و بایگانی، داده هایی را در مورد موجودیت های زیر نگه می دارند:(a)  دوره ها که عبارتند از: تعداد دوره ها، عناوین واحدها، برنامه امور درسی و پیش نیازها. (b) دوره های پیشنهادی که عبارتند از: شماره دوره، سال، ترم، شماره بخش، معلمان، مدت دوره ها و کلاس. (c) دانش آموزان که عبارتند از: شماره شناسایی دانش آموزان، نام و برنامه درسی. (d) معلمان که عبارتند از: شماره شناسایی، نام، بخش اداری و عنوان. به علاوه ثبت نام دانش آموزان در دوره ها و نمره هایی که در هر دوره ثبت نامی، به دانش آموزان می دهند، باید بصورت مناسبی مدل سازی شود.
یک نمودار E-R برای اداره ثبت و بایگانی ایجاد کنید. همه فرضیه هایی را که در مورد      محدودیت های مرتبط ایجاد می کنید، ثبت کنید.
6-3 یک پایگاه داده را بررسی کنید که برای ثبت نمره های دانش آموزان در دوره های مختلف استفاده می شود.
a . یک نمودار E-R ایجاد کنید که امتحانات را به عنوان موجودیت مدل سازی می کند و از روابط سه گانه برای پایگاه داده استفاده می کند.
b . یک نمودار جایگزین E-R ایجاد کنید که فقط از روابط دوگانه بین student و course-offerings استفاده کند. مطمئن شوید که فقط یک رابطه بین یک دانش آموز خاص دو دوره پیشنهادی وجود دارد، با این حال شما می توانید نمره های یک دانش آموز در امتحانات مختلف در یک دوره پیشنهادی را ارائه کنید.
6-4 یک نمودار E-R برای ثبت اطلاعات موفقیت های تیم دلخواه خود طراحی کنید. شما باید مسابقات انجام شده، امتیازات در هر مسابقه، بازیکنان در هر مسابقه و آمار یک یک بازیکنان برای هر مسابقه را ذخیره کنید. خلاصه آمارها باید به عنوان صفات مشتق شده مدل سازی شود.
6-5 یک نمودار E-R را بررسی کنید که در آن یک گروه موجودیت، چندین بار ظاهر می شود. چرا این تکرار اضافی، عمل نادرستی محسوب می شود که باید تا حد ممکن از آن اجتناب کرد؟
6-6 یک پایگاه داده دانشگاه برای تنظیم وقت کلاسها برای امتحانات نهایی را بررسی کنید. این پایگاه داده، بعنوان گروه موجودیت واحد exam با صفات room-number ,section-number ,course-name و time می توانست مدل سازی شود. و یا یک یا چند گروه موجودیت دیگر همراه با گروههای رابطه می توانست ارائه شود تا با بعضی از صفات گروه موجودیت exam جایگزین شود. مانند موارد ذیل:
-  courseبا صفات department,name  وc-number 
- section با صفات s-number و enrollment و موارد وابسته به عنوان یک گروه موجودیت ضعیف در course
- room با صفات capacity ,r-number و building
الف) یک نمودار E-R را ارائه دهید که استفاده از تمام سه گروه موجودیت اضافی لیست شده را نشان
 می دهد.
ب) توضیح دهید که ویژگی های کاربردی چه تاثیری بر انتخاب کردن یا نکردن هر یک از گروههای موجودیت اضافی دارد.
6-7 هنگام طراحی یک نمودار E-R برای یک پروژه خاص، شما چندین گزینه برای انتخاب دارید. 
الف) شما، باید چه معیارهایی را برای انتخاب مناسب در نظر بگیرید؟
ب) سه نمودار E-R جایگزین طراحی کنید که اداره ثبت و بایگانی دانشگاه در تمرین 6-2 را ارائه کند. معیارهای اندازه گیری هر کدام را فهرست کنید. در تائید یکی از این جایگزین هابحث کنید.
6-8 یک نمودار E-R را به عنوان یک گراف می توان در نظر گرفت. موارد زیر در رابطه با ساختار یک برنامه پروژه چه مفهومی دارند؟
گراف گسسته
گراف دارای دورو
6-9 ارائه رابطه سه گانه با استفاده از روابط دوگانه را بررسی کنید. این موارد در بخش 6-5-3 توصیف شده و در شکل 6-29 نشان داده شده است. (صفات ارائه نشده است).
الف) یک نمودار ساده از RB ,RA ,C ,B ,A ,E و RC ارائه دهید که با هیچ یک از نمونه هایC ,B ,A و R نمی تواند منطبق شود.
ب) یک نمودار E-R از شکل b6-29 را طوری تغییر دهید تا محدودیت هایی را ایجاد کند که تائید می کنند هرنمونه RB ,RA ,C ,B ,A ,E و RC که محدودیت ها را برآورده می کنند با یکی از نمونه های C ,B ,A و R منطبق است.
پ) تغییرات فوق را تعدیل کنید تا مشارکت کامل محدودیت ها در رابطه سه گانه بررسی شود.
ت) موارد فوق ما را ملزم می سازد که صفت کلید اولیه برای E ایجاد کنیم. نشان دهید چگونه E را به عنوان یک گروه موجودیت ضعیف در نظر گرفته شود تا صفت کلید اولیه مورد نیاز نباشد.
6-10 یک گروه موجودیت ضعیف را در داخل گروه موجودیت قوی از طریق افزودن صفات آن به صفات کلید اولیه گروه موجودیت شناسایی آن، می توان ایجاد کرد. توضیح دهید در صورت انجام چنین کاری چه نوع تکرار اضافه حاصل می شود.
شکل 6-29 نمودار E-R برای تمرین مهارت 6-9 وتمرین 6-22 
شکل 6-29 نمودار E-R برای تمرین مهارت 6-9 وتمرین 6-22

6-11 شکل 6-30، ساختار شبکه ای عمومی سازی و ویژه کاری را نشان می دهد. (صفات ارائه نشده است). در مورد گروههای موجودیت B ,A و C توضیح دهید که چگونه صفات گروههای موجودیت بزرگترXو Y به آنها می رسد. توضیح دهید که موردی را که در آن یک صفت از X دارای نام یکسانی با برخی از صفات Y است، چگونه بررسی کنیم.
شکل 6-30 نمودار E-R برای تمرین 6-11 
شکل 6-30 نمودار E-R برای تمرین 6-11

6-12 دو بانک را جداگانه که قصد دارند با هم ادغام شوند، بررسی کنید. فرض کنید هر دو بانک دقیقاً از یک برنامه پایگاه داده E-R استفاده می کنند.- شکل  6-25 (البته، این فرضیه بسیار غیر واقعی است و ما مورد واقعی تری در 8-22 بررسی می کنیم.) اگر بانک ایجاد شده باید یک پایگاه داده واحد داشته باشد، ممکن است با بعضی مسائل مواجه شویم:
این احتمال که هر دو بانک، دارای شعبه هایی با نام مشترک باشند.
این احتمال که بعضی از افراد مشتریان هر دو بانک اصلی باشند.
این احتمال که بعضی از شماره حساب ها و وام ها، در هر دو بانک بکار رفته باشند. (برای وام یا حساب های مختلف) توضیح دهید چرا هر کدام از این مسائل احتمالی، ممکن است باعث ایجاد مشکل شوند. یک راه حل برای این مسئله پیشنهاد کنید. برای این راه حل هر گونه تغییراتی را که باید صورت گیرد توضیح دهید و بگویید چه تاثیراتی بر برنامه و داده ها می گذارد.
6-13 موقعیتی را که در تمرین 6-12 توصیف شد، با این فرض که یک بانک در آمریکا و دیگری در کانادا است دوباره ملاحظه کنید. مانند قبل، بانک ها از برنامه شکل 6-25 استفاده می کنند به جز اینکه بانک کانادایی شماره social-insurance را بکار می برد که دولت کانادا به آنها داده است، در صورتیکه بانک آمریکایی شماره social-security را برای مشخص کردن مشتریان بکار می برد. چه مسائلی (غیر از آنچه در تمرین 6-11 تعیین شد) در مورد این مساله چند ملیتی ممکن است اتفاق بیافتد؟ شما چطور آنرا    برطرف می کنید؟ مطمئن شوید که هر دو برنامه و رقم های داده واقعی را در پاسخ خود لحاظ کنید.

تمرینات
6-14 تفاوت بین اصطلاحات کلید اولیه، کلید کاندید و کلید سوپر را توضیح دهید.
6-15 یک نمودار E-R برای یک بیمارستان با یک گروه از بیماران و یک گروه از پزشکان ایجاد کنید. با هر بیمار، گزارشی از تست ها و آزمایش های مختلف صورت گرفته را، همراه کنید.
6-16 جدول های مناسبی برای هر کدام از نمودار های E-R در تمرین های 6-1 تا 6-2 ایجاد کنید.
6-17 نمودار E-R از تمرین 6-4 را گسترش دهید تا اطلاعات مشابهی برای همه تیم ها در لیگ ایجاد کنید.
6-18 تفاوت بین گروه موجودیت ضعیف و قوی را بیان کنید.
6-19 می توان هر گروه موجودیت ضعیف را فقط با اضافه کردن صفات مناسب به گروه موجودیت قوی تبدیل کرد. پس چرا ما گروه های موجودیت ضعیف داریم.
6-20 مفهوم ترکیب را بیان کنید. دو مثال ارائه کنید که در آن این مفهوم مفید باشد.
6-21 نمودار E-R در جدول 6-31 را ملاحظه کنید که یک کتابفروشی آن را مدل سازی می کند.
 شکل 6-31 نمودار E-R برای تمرین 6-21
شکل 6-31 نمودار E-R برای تمرین 6-21

الف) گروههای موجودیت کلیدهای اولیه آنها را لیست کنید.
ب) فرض کنید کتابفروشی کاست موسیقی و دیسک های فشرده به مجموعه فروش خود می افزاید. ممکن است که موسیقی مشابهی در دیسک و کاست با قیمت های متفاوت ارائه می شود. نمودار E-R را برای مدل سازی این بخش اضافی، گسترش دهید. از تاثیر آن بر سبد خرید صرف نظر کنید.
پ) حالا با استفاده از عمومی سازی، نمودار E-R را بسط دهید تا مواردی که سبد خرید شامل هر نوع ترکیبی از کتاب ها، کاست های موسیقی یا دیسک های فشرده باشد را مدل سازی کنید.
6-22 در بخش 6-5-3، ما یک رابطه سه گانه (در شکل a6-29 تکرار شد). را با استفاده از رابطه های دوگانه ارائه کردیم و در شکل 6-29b نشان داده شد. جایگزین های موجود در شکل 6-29c را بررسی کنید. معیار اندازه گیری نسبی این دو گزینه ارائه رابطه سه گانه به وسیله رابطه های دوگانه را توضیح دهید.
6-23 برنامه های رابطه موجود در بخش 6-9-7 را که از نمودار E-R در جدول 6-25 ایجاد شدند، بررسی کنید. برای هر برنامه، مشخص کنید که چه محدودیت های کلید خارجی، در صورت وجود، باید ایجاد شود.
6-24 یک گروه طبقه بندی عمومی سازی- ویژه کاری برای شرکت فروش موتور اتومبیل طراحی کنید. این شرکت، موتور سیکلت، ماشین ریلی، ماشین بارکش و اتوبوس می فروشد. جایگاه صفات در هر سطح گروه را تصحیح و تطبیق کنید. توضیح دهید چرا آنها نباید در یک سطح بالا یا پایین تر قرار گیرند.
6-25 تفاوت بین محدودیت های اعضای شرطی- تعریفی و کاربر- تعریفی را توضیح دهید. کدام یک از این محدودیت ها می توانند سیستم را بطور خودکار چک کنند؟ در مورد پاسخ خود توضیح دهید.
6-26 تفاوت بین محدودیت های گسسته و اشتراکی را توضیح دهید.
6-27 تفاوت بین محدودیت های کامل و نسبی را توضیح دهید.
6-28 UML معدل نمودارهای E-R در شکل های  6-8c, 6-9, 6-11, 6-12 و 6-20 را ترسیم کنید.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر