پایگاه داده رابطه ای بخش دوم

پایگاه داده رابطه ای بخش دوم

توسط amin8505 | گروه برنامه نویسی | 1394/09/23

نظرات 0

 5-1-2 تعاريف رسمي

حالا ما براي بيان تعاريف رسمي آماده هستيم. يك منطق رابطه اي چندتايي به شكل زير بيان مي شود:
منطق رابطه اي چندتايي
 
t يك متغير آزاد مي باشد . متغير چندتايي S گفته مي شود كه يك متغير ناگزير مي باشد . يك شكل منطق رابطه اي چندتايي از عناصر خارجي ساخته مي شود. يك عنصر به يكي از اشكال زير مي باشد :
منطق رابطه اي چندتايي

  ( حوزه ) از صفت x است . ما فرمولي از عناصري كه از قوانين زير پيروي مي كنند مي سازيم :
يك اتم ، يك فرمول است .
اگر P1 يك فرمول باشد ، آنگاه ~P1 و ( P1 ) فرمول هستند .
اگر P1 و P2 فرمول باشند ، آنگاه P1VP2 و P1^P2 و P2     P1 فرمول هستند.
اگر P1 (S) يك فرمول باشد متشكل از يك متغير چندتايي آزاد s و r يك رابطه هست ، آنگاه
 نيز فرمول هستند . 
همچنين ما مي توانيم براي روابط جبري عبارت هاي معادلي را كه در ظاهر هم مشكل نباشند را بنويسيم .
در جبر رابطه اي چندتايي ، اين عبارت ها شامل 3 قانون زير مي باشند :
جبر رابطه اي چندتايي
 
5-1-3 اطمينان در بيان 
يك نتيجه پاياني براي آدرس داده وجود دارد . يك بيان جبر رابطه اي چندتايي ممكن يك رابط نامحدود عمومي می باشد . كه ما اين عبارت را اين گونه مي نويسيم :
loan ) }  { t | ~ ( t
به طور نامحدود چندتايي هاي زيادي كه در loan نيستند ، وجود دارد . بيشتر اين چندتايي ها شامل مقاديري هستند كه هرگز در پايگاه داده ظاهر نمي شوند .
بدون شك ما اميد چنداني براي پذيرش اين چنين عبارت هائي را نداريم . براي ياري ما محدوديت در جبر رابطه اي چندتايي را تعريف مي كنند. ما حيطه يك فرمول رابطه اي چندتايي را معرفي مي كنيم و p به طور حسي ، مكان p به شكل دامنه ( p ) مشخص مي شود ، همه مقادير ارجاع شده به وسيلة p در آن هست. آنها شامل مقادير نام برده شده در خود p هستند به همان خوبي مقاديري كه در يك رابطة چندتايي ذكر شده در p ظاهر مي شوند . بدين ترتيب ، موقعيت p هست همه مقاديري كه صريحاً در p ظاهر مي شوند يا اين كه در يك يا بيشتر روابطي كه اسامي آنها را به وجود مي آورند در p ، پديدار مي شوند . براي مثال دامنه      (t [ amount] > 1200   loan  t  ) مجموعه اي شامل 1200 مجموعه همه مقادير ظاهر شده در loan است . 
همچنين دامنه loan ) )   ( ~ ( t مجموعه از همه مقادير پديد آمده در loan است زماني كه رابطه loan در عبارت نامبرده شده .
ما گفتيم كه يك عبارت { t | p ( t ) } درست است اگر همه مقادير كه به وجود مي آيند در مجموعه مقادير از دامنه ( P ) عبارت loan ) }  { t | ~ ( t  مجموعه از همه مقاديري كه در loan وجود دارند بنابراين ، اين امكان وجود دارد كه داشته باشد يك چندتايي t كه در loan نیست و شامل مقاديري كه وجود ندارد در loan . به طور مثال عبارت هايي از حساب رابطه اي چندتايي كه ما در اين قسمت مي نويسيم درست هستند .


5-1-4 زبانهاي تواناي پرمعني 
حساب رابطه اي چندتايي محصور شده با عبارتهاي درست كه در روابط قوي جبري پايه برابر هستند با (عملگرهاي  p , u , - , x ,   اما بدون عملگرهاي رابطه اي عمومي چون  g و عملگرهاي رابطه اي خارجي) بنابراين براي هر جمله جبري رابطه اي فقط عملگر پايه به كار مي رود و يك جمله ( توضيح ) معادل در حساب رابطه اي چندتايي است و براي هر جمله رابطه اي چندتايي يك حساب رابطه اي چندتايي برابر آن وجود دارد .
ما اينجا اين تحقيق را اثبات نخواهيم كرد ؛ نكات مربوط به فهرست كتب شامل مراجعه به دلايل مي باشد . برخي قسمتهاي اين دلايل شامل تمرين ها است .
ما توجه خواهيم كرد به حساب رابطه اي چندتايي كه هيچ معادلي براي عملگرهاي به هم پيوسته ندارند و آن مي تواند به پشتياني تراكم بسط داده شود و ادامه دادن حساب رابطه اي چندتايي به طور دستي بيان علم حساب كه درست مي باشد. 

5-2 قلمرو حساب رابطه ای
شکل دوم حساب رابطه ای، که قلمرو حساب رابطه ای نامیده می شود، از متغیرهای سد  استفاده می کند. این متغیرها به جای استفاده از مقادیر یا چندگانه کلی از متغیرهای برگرفته از مقادیری استفاده می کند که برخواسته از قلمرو خصوصیات اند. البته قلمرو حساب رابطه ای به طور دقیقی به حساب رابطه ای چندگانه مربوط می شود.
قلمرو حساب رابطه ای به عنوان تئوری بنیادین بسیاری از مفاهیم مورد استفاده زبان، بکار میرود. درست شبیه جبر رابطه ای که به عنوان پایه ای برای زبان SQL بکار میرود.

5-2-1 تعریف رسمی
یک عبارت در قلمرو حساب رابطه ای به صورت: 
{ < x1 ,x2 ,….,xn > | P(x1 ,x2 ,….,xn) }
است بطوریکه x1 ,x2 ,….,xn متغیرهای قلمرو را بیان می کند. P بیانگر یک فرمول ترکیب اتم هاست، همانگونه که در حساب رابطه ای چند تایی بود. اتم در قلمرو حساب رابطه ای یکی از شکلهای زیر را داراست:
اتم در قلمرو حساب رابطه ای
 
ما با استفاده از قواعد زیر یک فرمول از اتم ها ایجاد کرده ایم:
هر اتم یک فرمول است.
اگر P1  یک فرمول است، بنابراین ⌐P1  و (P1) هم فرمول هستند.
اگر P1 و P2 فرمول هستند، بنابراین   نیز فرمول هستند.
اگر P1(X) یک فرمول از x است، بطوریکه x یک متغیر قلمروی مستقل است، آنگاه
 
نیز یک فرمول است. 
برای نمایش خلاصه تر می نویسیم:
 فرمول

5-2-2 پرس وجوهای نمونه
اکنون پرس وجوهایی از قلمرو چندگانه رابطه ای برای نمونه هایی که قبلاً توضیح دادیم ارائه می دهیم. به شباهت این عبارات و عبارات مشابه قلمرو چندگانه رابطه ای توجه نمایید.
یافتن شماره وام، نام شعبه و مبلغ وامهای بیشتر از 1200دلار:
یافتن شماره وام، نام شعبه و مبلغ وامهای بیشتر از 1200دلار
یافتن همه شماره وامها برای وامهای با مبلغ بیشتر از 1200دلار:
یافتن همه شماره وامها برای وامهای با مبلغ بیشتر از 1200دلار:
اگرچه پرس و جوی دوم مانند آن مورد که برای چندگانه حساب رابطه ای نوشتیم، به نظر میرسد، اما با هم یک تفاوت مهم دارند. درحساب چندگانه، وقتی می نوشتیم  برای بعضی متغیر چندگانه s، بلافاصله آنرا با نوشتن یک  به یک رابطه متصل می کردیم. اگر چه، وقتی در قلمرو حساب  می نویسیم  ، b به یک چندگانه اشاره نمی کند، اما بلکه به مقدار یک قلمرو  اشاره دارد. بنابراین، دامنه متغیر b تا وقتی که زیر فرمول  loan < l , b , a > متغیر b را به نامهای شعبه که در رابطه دیده می شوند محدود می کند، نا محدود است.
اکنون ما چندین مثال از پرس و جوها در قلمرو حساب رابطه ای بیان می کنیم.
چندین مثال از پرس و جوها
 
در زبان انگلیسی این عبارت را اینگونه تفسیر می کنیم: "مجموعه همه متغییرهای c (نام مشتری) که در آن برای همه متغییرهای های x,y,z (نام شعبه، شهر شعبه، موجودی) اگر شهر شعبه بروکلین است، آنگاه این عبارات همواره درست است:
o در رابطه account با شماره حساب a، نام شعبه x وجود دارد.
o در رابطه depositor یک چندگانه با نام مشتری c وشماره حساب a وجود دارد.

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر