پایگاه داده رابطه ای بخش هفدهم

پایگاه داده رابطه ای بخش هفدهم

توسط amin8505 | گروه برنامه نویسی | 1394/09/24

نظرات 0

6- 7- 3 صفات وراثتی

یک صفت مهم گروههای موجودیت بزرگ و کوچک که توسط عمومی سازی و ویژه کاری ایجاد می شود صفات وراثتی نامیده می شود. صفات گروههای موجودیت بزرگ توسط گروههای موجودیت کوچک برداشته می شود. برای مثالcustomer و employee، صفات person را به خود می گیرد. بنابراین، customer بوسیله صفات (name) و ((street و (city) و نیز صفت های شماره شناسایی توصیف می شود، employee هم با صفات (name) و ((street و (city) و بعلاوه صفات شماره شناسایی کارمند و میزان حقوق  توصیف می شود.
یک گروه موجودیت کوچک همچنین مشارکت در گروههای رابطه گروه موجودیت بزرگ در آن شرکت می کند را به ارث می برد. از آنجای که گروههای فوق کارمند در رابطه work-par شرکت    می کند، گروه موجودیت مدیر، منشی و متصدی هم در این رابطه شرکت می کند. صفات وراثت در همه سطوح گروهای موجودیت کوچک بکار می رود. گروههای موجودیت فوق در هر رابطه ای که گروه موجودیت person شرکت می کند می توانند مشارکت کنند.
یک قسمت خاص از یک مدل E-R خواه با عمومی سازی تکمیل شود یا با ویژه کاری، اما اساساً نتیجه یکی است.
یک گروه موجودیت بزرگ با خصوصیات و روابطی که در همه گروههای موجودیت کوچک خود به کار می رود.
گروههای موجودیت کوچک که ویژگی های مجزا که فقط دریک گروه موجودیت کوچک خاص بکار می روند.
آنچه در ذیل می آید، اگر ما اغلب فقط به عمومی سازی اشاره می کنیم اما ویژگی های مورد بحث، بطور کامل به هر دو فرایند تعلق دارد.
جدول6- 20 طبقه بندی گروههای موجودیت را نشان می دهد. در جدول employee ،یک گروه موجودیت کوچک از person و یک گروه موجودیت بزرگ از گروههای موجودیت officer و teller و secretary است. دریک طبقه بندی، یک گروه موجودیت خاص ممکن است به عنوان یک گروه موجودیت کوچک فقط دریک رابطه ISA داخل شود. به عبارت دیگر، گروههای موجودیت در این نمودار فقط وراثت واحد دارند. اگر یک گروه موجودیت در بیشتر از یک رابطه ISA ، یک گروه موجودیت کوچک باشد، پس آن گروه وراثت چندتای دارد و به ساختار حاصله یک شبکه نامیده میشود.

6-7-4 محدودیت ها در عمومی سازی
طراح پایگاه داده، برای مدل سازی بهتر و مناسبتر یک پروژه ممکن است محدودیت های معینی را در یک عمومی سازی خاص قرار دهد. یک نوع از محدودیت شامل تعیین موجودیت های است که        می توانند یک گروه موجودیت کوچک خاص باشند. این چنین عضویتی ممکن است از موارد زیر باشد:
تعریف شرط: در مورد شرایط مجزای گروههای موجودیت کوچک، عضویت بر این اساس ارزیابی می شود که یک موجودیت، یک شرط واضح را تایید می کند یا خیر. برای مثال، فرض کنید که گروه موجودیت بزرگ account، صفت account-type را دارد. همه موجودیت های account براساس نشان دادن صفتaccount-typeارزیابی می شوند. فقط صفاتی که شرط account-type=saving-account را تایید کنند، امکان حضور در گروه موجودیت کوچک saving-account را دارند. همه موجودیت هایی که شرطaccount-type=saving-account را تایید کنند گروه checking-account قرار می گیرند. از آنجائیکه تمام گروههای موجودیت کوچک براساس صفت یکسانی (در این مورد، براساس account-type) ارزیابی می شوند، این نوع عمومی سازی، تعریف صفت نامیده می شود.
تعریف کاربر: گروههای موجودیت کوچک توسط شرایط عضویت محدود نمی شوند، بلکه کاربر پایگاه داده، موجودیت ها را برای یک گروه موجودیت معین فراهم می کند. برای مثال، فرض کنید که سه ماه بعد از استخدام، کارمندان بانک به یکی از چهار تیم کاری فرستاده می شود. بنابراین، ما این تیم ها را به عنوان چهار گروه موجودیت کوچک از گروه موجودیت بزرگ employee نشان می دهیم. یک کارمند خاص، خود به خود براساس شرایط توصیفی واضحی به یک تیم خاص فرستاده نمی شود. در عوض، کاربر به خاطر تصمیم خود، توزیع تیم را با شیوه ای شخصی ایجاد می کند. این توزیع توسط عملی انجام  می شود که یک موجودیت را به یک گروه موجودیت اضافه می کند.
دومین نوع محدودیت ها به این مسئله مربوط است که موجودیت ها به بیش از یک گروه موجودیت کوچک در داخل عمومی سازی منفرد تعلق دارد یا خیر. گروههای موجودیت کوچک احتمالاً یکی از موارد زیر است:
گسستن: یک محدودیت گسسته بستگی به این امر دارد که یک موجودیت به بیش از یک گروه موجودیت کوچک متعلق نباشد. در مثال ما، موجودیت account فقط می تواند یک شرط را برای صفت account-type تایید کند. یک موجودیت می تواند یک حساب   پس انداز یا یک حساب جاری باشد اما هر دوی اینها نمی تواند باشد.
اشتراک: در عمومی سازی اشتراکی ممکن است یک موجودیت به بیش از یک گروه موجودیت کوچک دریک عمومی سازی منفرد تعلق داشته باشد. برای توضیح بیشتر، به مثال تیم کاری کارمند توجه کنید، فرض کنید که مدیران خاصی در بیش از یک تیم کاری شرکت میکنند. بنابراین: ممکن است یک کارمند خاص در بیش از یک گروه موجودیت تیم که گروه موجودیت کوچک employee هستند شرکت کند. بنابراین عمومی سازی اشتراکی است.
به عنوان مثال دیگر، فرض کنید که عمومی سازی مورد استفاده در گروههای موجودیت employeeوcustomer منتهی به یک گروه موجودیت بزرگ person می شود. اگر یک کارمند بتواند یک مشتری هم باشد، عمومی سازی است. اشتراک موجودیت کوچکتر مورد پیش فرض است. محدودیت گسسته باید بطور واضح در عمومی سازی (یا ویژه کاری) قرار گیرد. با افزودن کلمه گسسته در کنار شکل مثلث، می توان به یک محدودیت گسسته دریک نمودار E-R اشاره کرد.
محدودیت نهایی، تکامل محدودیت دریک عمومی سازی با ویژه کاری مشخص می کند که آیا یک موجودیت در گروه موجودیت بزرگ حداقل باید به یکی از گروههای موجودیت کوچک در داخل عمومی سازی/ ویژه کاری تعلق داشته باشد یا خیر. این محدودیت ممکن است یکی از موارد زیر باشد:
عمومی سازی یا ویژه کاری کامل: هر موجودیت بزرگ باید به یک گروه موجودیت کوچک تعلق داشته باشد.
عمومی سازی نسبی: برخی موجودیت های بزرگ احتمالاً به هیچ گروه موجودیت کوچکی تعلق ندارد. عمومی سازی نسبی پیش فرض است. در نمودار E-R عمومی سازی کامل را با استفاده از خطوط دوبل می توان مشخص کرد که مربعی را که نشانگر گروه موجودیت بزرگ است به نماد مثلث مرتبط می کند. (این نماد مشابه نماد برای مشارکت کامل دریک رابطه است)
عمومی سازی account کامل است . باید همه موجودیت های حساب، حساب پس انداز یا حساب جاری باشد. از آنجائیکه گروه موجودیت بزرگ واقع در عمومی سازی غالباً فقط ترکیبی از موجودیت ها در گروه موجودیت کوچک است، محدودیت کامل برای گروه موجودیت بزرگ که عمومی سازی شده است معمولاً کامل است. زمانیکه عمومی سازی نسبی است، یک گروه موجودیت بزرگ محدود به ظاهر شدن دریک گروه موجودیت کوچک نمی شود. گروههای موجودیت تیم کاری یک ویژه کاری نسبی را نشان می دهند. از آنجائیکه کارمندان فقط سه ماه بعد از کار، به یک تیم فرستاده می شوند، ممکن است. برخی از موجودیت های employee عضو هیچ یک گروههای موجودیت کوچک تیم نباشد.
گروههای موجودیت تیم را می توان بطور کاملتری به عنوان ویژه کاری نسبی اشتراکی employee نشان دهیم. عمومی سازی checking-account و saving-account و account یک عمومی سازی کامل و گسسته است. کامل بودن و گسسته بودن محدودیت ها وابسته به یکدیگر نیستند. همچنین ممکن است طرح محدودیت ها نسبی- گسسته و کامل- اشتراکی باشد. می توان ملاحظه کرد که افزایش و حذف معین الزامات نتیجه محدودیت هایی است که در عمومی سازی یا ویژه کاری خاص بکار می رود. برای مثال، زمانیکه محدودیت کامل در جایگاه صحیحی است، موجودیتی که به یک گروه موجودیت بزرگ افزوده شده است، باید حداقل به یکی از گروههای موجودیت کوچک هم اضافه شود. همراه با یک محدودیت شرطی- تعریفی تمام موجودیت های بزرگ که آن شرط را تأیید می کنند، باید به آن گروه موجودیت کوچک اضافه شوند. سرانجام یک موجودیت که از یک گروه موجودیت بزرگ حذف می شود از همه گروههای موجودیت کوچک مرتبط که به آنها تعلق دارد نیز حذف می شود.


6- 7- 5 ترکیب
یک محدودیت مدلE-R این است که این مدل نمی تواند روابط را در بین روابط نشان دهد. برای روشن شدن نیاز به چنین ساختاری، به رابطه سه گانه work-on توجه کنید که قبلاً در بین employee، branch و job دیدیم (شکل 6-12 را ملاحظه کنید). حالا فرض کنیم که می خواهیم نام مدیران را برای کار انجام شده توسط یک کارمند در یک شعبه ثبت کنیم، به عبارت دیگر می خواهیم نام مدیران را برای ترکیبهای  employee)و  branch و (job ثبت کنیم. حالا فرض کنیم که یک گروه موجودیت manager وجود دارد.
یک جایگزین برای ارائه این رابطه، ایجاد یک رابطه چهارگانه manages بین کارمند، شعبه ، شغل  و مدیر  است. (یک رابطه چهارگانه وابسته است به- رابطه دو طرفه بین manager و employee به ما امکان نمی دهد که نشان دهیم کدام 
  شکل 6-21 نمودار E-R با رابطه های زاید 
شکل 6-21 نمودار E-R با رابطه های زاید
job- branch ترکیب از یک کارمند توسط کدام مدیر اجرا می شود.) با استفاده از ساختارهای اصلی مدل سازی E-R، نمودار E-R از جدول 6-21 بدست می آید. (برای سادگی و تسهیل بیشتر صفات گروههای موجودیت را حذف کرده ایم.)
به نظر می رسد که گروههای رابطه work-on و manages را می توان در داخل گروه رابطه منفرد ترکیب کرد. با این حال، بهتر است آنها را در یک رابطه منفرد ترکیب نکرد زیرا بعضی از ترکیبات job ، branch و employee ممکن است یک مدیر نداشته باشند.
 شکل 6-22 نمودار E-R  ترکیب
شکل 6-22 نمودار E-R  ترکیب

جدول حاصل دارای اطلاعات زائدی است. با این حال، از آنجائیکه هر ترکیب  employee)و  branch و (job در manages و work-off هم هست. اگر مدیر بجای موجودیت manager، یک عدد می بود، ما می توانستیم یک صفت چند مقداری manager در رابطه work-on ایجاد کنیم. اما انجام این کار، یافتن، مثلاً سه گانه employee)و  branch و (job که یک مدیر مسئول آن است را مشکل تر می سازد. (از نظر منطقی و نیز هزینه اجرا). از آنجائیکه مدیر، یک موجودیت manager است، این جایگزینی در هر موردی غیر ممکن است.
بهترین شیوه برای مدل سازی یک موقعیت مثل مورد فوق، استفاده از ترکیب است. ترکیب یک نظریه است که در آن روابط به عنوان موجودیت های بزرگ بررسی می شوند. بنابراین، در مورد مثال بالا، گروه رابطه work-on (گروههای موجودیت employee و  branch و job را مرتبط می کند)         به عنوان یک گروه موجودیت بزرگ تلقی می شود. این چنین گروه موجودیتی در حالتی مثل هر گروه موجودیت دیگری بررسی می شود. پس می توان یک رابطه دو طرفه manages بین work-on و manager ایجاد کرد تا نشان دهیم چه کسی چه وظیفه ای را انجام می دهد. شکل 6-22 یک نماد را برای ترکیب نشان می دهد که عموماً برای ارائه این موقعیت استفاده می شود.

6-7-6 نمادهای E-R جایگزین
شکل 6-23 گروه نمادهایی را که در نمودار E-R استفاده کرده ایم خلاصه کرده است. استاندارد جهانی برای نماد نمودار E-R وجود ندارد و کتابهای مختلف و نرم افزارهای نمودار E-R از نمادهای مختلف استفاده می کنند.
شکل 6-24 تعدادی از نمادهای جایگزین را که بطور وسیعی استفاده می شود، نشان می دهد: یک گروه موجودیت ممکن است با یک مربع همراه با یک اسم در داخل آن نشان داده می شود و صفات یکی بعد از دیگری در داخل مربع لیست می شوند. صفات اصول اولیه با لیست کردن آنها در قسمت بالا همراه با یک خط که آنها را از صفات دیگر جدا می کند، نشان داده می شوند.

   شکل 6-23 نمادهای مورد استفاده در E-R
شکل 6-23 نمادهای مورد استفاده در E-R

متاسفانه یک نماد E-R استاندارد وجود ندارد. نماد مورد استفاده در این کتاب بااشکال مربع، لوزی و بیضی نماد چن  نامیده می شود و توسط چن در مقاله اش برای بیان مفهوم مدل سازی E-R استفاده شد. موسسه ملی استاندارد و فناوری در آمریکا، یک استاندارد به نام IDEF1X را در سال 1993 عرضه کرد  که از نماد خطوط جانبی استفاده می کند. IDEF1X همچنین شامل نمادهای مختلف دیگری است که مانشان نداده ایم وعبارتند از خطوط عمومی درکنار رابطه برای ارائه مشارکت کامل وشکل دایره برای ارائه مشارکت نسبی. ابزارهای مختلفی برای ساختن نمودار وجود دارد که هرکدام اختلافات نمادین خاص خود را دارد. برای اطلاعات بیشتر، قسمت منابع راملاحظه کنید.
   شکل 6-24 نمادهای جایگزین در E-R
شکل 6-24 نمادهای جایگزین در E-R
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر