پایگاه داده رابطه ای بخش چهاردهم

پایگاه داده رابطه ای بخش چهاردهم

توسط amin8505 | گروه برنامه نویسی | 1394/09/24

نظرات 0

6-4 نمودارهای موجودیت-رابطه
بطور خلاصه در بخش 1-3-3 دیدیم، نمودار E-R می تواند ساختار کلی پایگاه داده را با نمودار بیان کند. نمودارهای E-R ساده و مشخص هستند. چنین نمودارهایی شامل مفاهیم اصلی زیر می باشند.
مستطیلها که گروه موجودیت ها را نشان می دهند.
بیضی ها که صفات را نشان می دهند.
لوزیها که گروه رابطه ها را نشان می دهند.
خطها که رابطه بین صفتها و گروه موجودیت ها و گروه موجودیتها به گروه رابطه ها         می باشد.
بیضی های دوگانه که صفات چند مقداری را نشام می دهد.
خطوط دو گانه که مشارکت کلی موجودیت در گروه رابطه را نشان می دهد.
مستطیلهای دوگانه که گروه موجودیتهای ضعیف را نشان می دهد. (بعداً در بخش 6-6 شرح می دهیم).
نمودار 6-7 که شامل دو موجودیت یعنی customer و loan می باشد و از طریق یک گروه رابطه دوگانه borrower بهم مربوط می شوند را در نظر بگیرید. صفتهای مربوط به customer عبارتند از customer_id و customer_name و  customer_streetو customer_city. صفتهای مربوط به   loan، شماره وام   و amount است. در شکل 6-7 صفات گروه موجودیت ها که اعضای کلید اصلی هستند را به شکل زیر خط دار نشان می دهیم. گروه رابطه borrower ممکن است چند به چند، یک به چند، چند به یک و یک به یک باشد. برای تشخیص بین این انواع یک خط مستقیم و یا یک خط غیر مستقیم بین گروه رابطه و گروه موجودیت می کشیم. 
یک خط مستقیم از گروه رابطه borrower به گروه موجودیت loan مشخص می کند که borrower در هر دو رابطه یک به یک و یا چند به یک است. Borrower   نمی تواند یک گروه رابطه چند به چند یا یک به چند از customer به loan باشد.
یک خط غیر مستقیم از گروه رابطه borrower به گروه موجودیت loan مشخص  می کند که borrower در هر دو رابطه چند به یک یا یک به چند است.
 شکل 6-7

با مراجعه به نمودار E-R در شکل 6-7 دیدیم که گروه رابطه borrower چند به چند است. اگر گروه رابطه borrower از customer به loan یک به چند باشد، پس خط کشیده شده از borrower به customer با یک فلش که به گروه موجودیت customer اشاره می کند، مستقیم خواهد بود.  (شکل a6-8). به همین ترتیب اگر گروه رابطه borrower از customer  به loan چند به یک باشد، پس خط از borrower به loan با فلشی به گروه موجودیت loan اشاره می کند. (شکل b6-8). بالاخره اگر گروه رابطه borrower یک به یک باشد، آنگاه خطها از borrower به شکل فلشی خواهد بود: یکی اشاره به گروه موجودیت loan و یکی اشاره به گروه موجودیت customer دارد. (شکلc6-8).
اگر گروه رابطه بعضی از صفات مربوط به آن را داشته باشد این صفات را به ان گروه رابطه ها وصل می کنیم. مثلاً در شکل 6-9 صفت توصیفی access_date را داریم که صفت متصل شده به گروه رابطه depositor است تا بیشترین تاریخ های اخیری که در آن مشتری به حساب خود دستیابی داشته است را تعیین کند.
 شکل 6-8 روابط (a) یک به چند. (b) چند به یک (c) یک به یک
 
شکل 6-8 روابط (a) یک به چند. (b) چند به یک (c) یک به یک
 
 
 شکل 6-9
شکل 6-9 نمودار E-R با یک صفت که به یک رابطه اضافه شده است.

شكل6-10 چگونگي تركيب صفاتي كه بتواند علائم E-R را ارائه دهند نشان مي دهد. در اينجا تركيب صفت name با اجزاء تشكيل دهنده آن يعني first-name و middle-initial و last-name را با صفت customer-name نشان مي دهيم.
همچنين صفت تركيبي addressكه صفتهاي تشكيل دهنده آن street و city و state و zip-code هستند جانشين صفتهاي customer-street و customer-city مي شوند.
street خودش صفت تركيبي است كه صفتهاي تشكيل دهنده آن street-number و street-name و apartment-number هستند.
در شكل 6-10 صفت چند مقداري شماره تلفن با بيضي دوگانه به تصوير كشيده شده اند . و صفت  age  مشتق شده با خط چين ترسيم شده اند . نقش نمودار هاي E-R  توسط مارك كردن خطهايي كه لوزيها و مستطيلها وصل مي كند نشان داديم. شكل 6-11 نقش علائم مدير  و كارگر  بين گروه موجوديت كارمند  و رابطه گروه works-for نشان داده شده است.
 
شکل 6-10 نمودار E-R با صفات مرکب، چند مقداری، و مشتق شده.
شکل 6-10 نمودار E-R با صفات مرکب، چند مقداری، و مشتق شده.


گروه رابطه هاي دو گانه براحتي مي تواند نمودار  E-R را تعيين كند . شكل 6-12 شامل سه گروه موجوديت كارمند وشغل  و شعبه  است كه از طريق گروه رابطه works-on به هم مربوط مي شوند.     مي توانيم بعضي از انواع روابط چند به يك را در گروه روابط غير دوگانه تعيين كنيم. فرض كنيد يك كارمند بتواند بيش از يك شغل در هر شعبه داشته باشد. (مثلا"  jones نمي تواند يك مدير و يك حسابرس در يك شعبه باشد.  اين محدوديت را مي توان با فلشي علامت دار به شغلي را كه در كنار works-on وجود دارد تعيين كرد. از يك گروه بيش از يك فلش مي توانيم خارج كنيم ، وقتي نمودار E-R  با دو يا چند فلش گروه غير دو گانه خارج مي شود ، مي توان اين دو روش را تفسير كرد. فرض كنيد گروه رابطه R بين گروه موجوديت An و …  و A2 و A1  وجود دارد ، و فقط گروه موجوديت An و …  و Ai+2 و Ai+1  در روي فلش هستند. پس اين دو امكان وجود دارد:
1- تركيب خاص موجوديت ها از Ai و …  و A2 و A1   مي تواند به بيش از يك تركيب در موجوديتها از An و …  و Ai+2 و Ai+1  مرتبط شود . بنابراين كليد اوليه براي رابطه  R مي تواند توسط واحد كليدهاي اوليه Ai و …  و A2 و A1  ساخته شود.
2- براي هر گروه موجوديت Ak , i < K ≤ n هر تركيب موجوديت ها از گروه موجوديت هاي ديگر مي تواند بيش از يك موجوديت از Ak مرتبط شود. گروه 
 {A1 , A2 , ….. , Ak-1, Ak+1 , ….. ,An }  برای i<k≤n است که این شکلها کلید کاندیدا هستند.
شکل 6-11 نمودار E-R با نمایشگر نقش  
شکل 6-11 نمودار E-R با نمایشگر نقش
 
هر كدام از اين تفاسير در كتابها و سيستمهاي مختلفي مورد استفاده هستند. به منظور جلوگيري از اين بي نظمي اجازه داريم تنها يك فلش را از گروه رابطه خارج کنیم كه هر دو تفسير برابر هستند. در فصل 7  ( بخش7-4 ) مطالعاتي در باره وابستگي هاي عملكرد داشتيم كه اجازه داد هر كدام از اين تفسير ها به روش غير مبهمي تعيين شوند. 
 شکل 6-12 نمودار E-R  با یک رابطه سه گانه
شکل 6-12 نمودار E-R  با یک رابطه سه گانه
 
شکل 6-13 مشارکت کلی یک گروه موجودیت در یک گروه رابطه
شکل 6-13 مشارکت کلی یک گروه موجودیت در یک گروه رابطه

خطهاي دو تايي در نمودار E-R  براي نشان دادن گروه موجوديتي است كه مشاركت آن در گروه رابطه كلي است استفاده مي شوند. مثلا" ، رابطه  borrower بين مشتريها و وامها را بررسي كرديم.
يك خط دو تايي از loan به borrower در شكل6-13 نشان مي دهد كه هر وام بايد حداقل به يك مشتري مرتبط شود، و در يك قسمت بين گروه موجوديت گروه و رابطه دوگانه مي توان حداقل و حداكثر كار دینالیتی مرتبط شده با هم را داشت كه به شكل l…h كه l حداقل و h  حداكثر كار دنيا ليتي است نشان داده شده است. 
حداقل مقدار 1 مشاركت كلي گروه موجوديت در گروه رابطه را نشان مي دهد . حداكثر مقدار1 نشان مي دهد كه گروه موجوديت بيش از يكبار در گروه رابطه شركت كرده ، در حاليكه حداكثر مقدار* نشان مي دهدكه محدوديتي نيست . توجه كنيد كه علامت 1…* در روي خط دوتايي برابر است.
 شکل6-14 محدودیتهای کاردینالیتی روی گروه رابطه
شکل6-14 محدودیتهای کاردینالیتی روی گروه رابطه

مثلا" در شكل 6-14 بين loan و borrower  محدوديت کارديناليتي را مورد توجه قرار دهيد . به اين معنا كه حداقل و حداكثر كاردیناليتي در هر دو 1 هستند. به عبارتي هر loan  بايد دقيقاً به يك customer  مرتبط شود . محدوديت 0….* از customer به borrower نشان مي دهد كه يك customer  مي تواند وامهاي بين 0 يا بيشتر آنرا داشته باشد. بنابراين رابطه borrower از customer به loan يك به چند است . به علاوه مشاركت loan در borrower کلي است.
اين آسان است كه 0…..* را بين customer و borrower بد تعبير كنيم ، و فكر كنيم كه رابطه borrower از customer به loan چند به يك است – اين دقيقاً عكس تفسير در ست است – اگر هر دو قسمت از رابطه جزئي حداكثر مقدار 1 را داشته باشند اين رابطه يك به يك است، اگر محدوديت     كاردينالیتي l….* بين customer و borrower را تعيين كنيم. خواهيم گفت كه هر مشتري حداقل بايد يك وام داشته باشد. 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر