پایگاه داده رابطه ای بخش دوازدهم

پایگاه داده رابطه ای بخش دوازدهم

توسط amin8505 | گروه برنامه نویسی | 1394/09/24

نظرات 0

 6- 2- 2 گروه های رابطه

رابطه، ارتباطی بین چند موجودیت است. برای مثال می توانیم رابطه ای را توصیف کنیم که مشتری هایز  به وام 15- L مربوط می سازد. این رابطه مشخص می کند که هایز ، مشتری با شماره وام 15- L است.
گروه رابطه، مجموعه ای از روابطی از یک نوع است که معمولاً رابطه ای ریاضی براساس 2 ≤ n (احتمالاً مبهم) گروه  موجودیت ها است. اگر En , . . . ,E2  ,  E1گروه های موجودیت ها باشند. گروه رابطه R ، زیر مجموعه ای است از 
{ ( e1 ,e2 ,….,en ) | e1   E1 , e2   E2,…., en   En }
 گروه رابطه borrower
شکل 6-2 گروه رابطه borrower

به دو گروه  موجودیت ها( مشتری و وام) در جدول 6-1 توجه کنید. ما گروه رابطه بدهکار را بیان می کنیم تا رابطه بین مشتری و وامهای بانکی که مشتریان دارند را نشان دهیم. جدول6- 2 این رابطه را نشان می دهد.
به عنوان مثال دیگر، به دو گروه موجودیت های وام و شعبه توجه کنید، ما می توانیم گروه رابطه معین کنیم  تا روابط وام بانکی و شعبه ای که آن وام در آن نگه داشته می شود را نشان دهیم. 
رابطه بین گروه های موجودیت ها، به عنوان مشارکت نامیده می شود. به عبارت دیگر گروه های موجودیت ها En , . . . ,E2  ,  E1در گروه رابطه R شرکت می کنند. یک نمونه رابطه در چهارچوب    E-R، رابطه بین موجودیت ها در پروژه دنیای واقعی را نشان می دهد که مدل سازی می شود. در توضیح این مطلب باید گفت شخص مشتری هایز که شماره شناسایی مشتری 9011- 89- 677 و موجودیت وام  15- L دارد در نمونه رابطه بدهکار شرکت می کند. این نمونه رابطه نشان می دهد که در پروژه دنیای واقعی شخصی با نام هایز که دارای شماره شناسایی 9011- 89- 677 است وامی را با شماره 15-L برداشته است.
کارکردی که یک موجودیت در یک رابطه دارد نقش آن موجودیت نامیده می شود. از آنجائیکه گروه موجودیت هایی که در گروه رابطه شرکت می کنند معمولاً مشخص و مجزا هستند نقش ها ضمنی است و معمولاً معین و مشخص نیستند. با این حال هنگامیکه یک رابطه نیازبه روشن شدن دارد، آنها مفید هستند. این چنین مواردی در زمانی است که گروه های موجودیت در یک گروه رابطه مشخص و مجزا نیستند. به عبارت دیگر، همان گروه موجودیت بیش از یکبار در یک گروه رابطه در نقشهای مختلف شرکت می کند. در این نوع از گروه رابطه که گاهی اوقات گروه رابطه recursive نامیده میشوند، نامهای واضح نقش، برای مشخص کردن نحوه شرکت یک موجودیت در یک نمونه رابطه ضروری است. به عنوان مثال یک گروه موجودیت کارمند توجه کنید که اطلاعات را در مورد همه کارمندان بانک ثبت می کند. ممکن است ما گروه رابطه کاری داشته باشیم که توسط زوج های منظم مجموعه کارمندان مدل سازی می شود. در این روش همه روابط کاری توسط زوج (کارگر- مدیر) مشخص می شود، (مدیر- کارگر) حذف می شوند.
همچنین یک رابطه صفاتی به نام صفاتی وصفی داشته باشد. به گروه رابطه سپرده گذار همراه با گروه های موجودیت  مشتری و شماره حساب توجه کنید. ما می توانیم صفت تاریخ دسترسی را با آن رابطه مرتبط سازیم تا آخرین تاریخ را که یک مشتری به سراغ حساب رفته است مشخص کنیم. رابطه سپرده گذار در میان موجودیت هایی از قبیل مشتری، جونز  و حساب 217-A ، عدد 23 می 2001 برای 
 Access_date به عنوان صفتی برای گروه رابطه depositor
شکل 6-3 Access_date به عنوان صفتی برای گروه رابطه depositor

صفت تاریخ دسترسی دارد که بدین معنی است که آخرین تاریخی که جونز به حساب 217- A دسترسی داشته است 23 می 2001 بوده است.
جدول 6- 3 گروه رابطه سپرده گذار را با صفت وصفی، تاریخ دسترسی نشان می دهد. برای حفظ سادگی جدول، تنها بعضی از صفات دو گروه  موجودیتها نشان داده می شود.
به عنوان مثال دیگری از صفت وصفی در رابطه، فرض کنید که گروه های موجودیت های دانش آموز و دوره را داریم که در گروه رابطه علت ثبت نام، شرکت می کنند. ما می خواهیم صفت وصفی نمره همراه با رابطه، ذخیره سازی کنیم تا ثبت کنیم که آیا دانش آموز این دوره را برای نمره گرفتن گذرانده است یاکه فقط مستمع آزاد است.
یک نمونه رابطه دریک گروه رابطه معین باید کاملاً از موجودیتهای شرکت کننده قابل تشخیص باشد. بدون اینکه از صفت وصفی استفاده کند. برای پی بردن به این نکته، فرض کنید زمانیکه مشتری به سراغ حساب می رود، می خواهیم همه داده ها را مدل سازی کنیم. صفت تک عددی تاریخ دسترسی، تنها یک تاریخ دسترسی را می تواند ذخیره کند. ما نمی توانیم چند تاریخ دسترسی را به وسیله چند نمونه رابطه بین همان مشتری و حساب نشان دهیم زیرا رابطه های نمونه با استفاده موجودیتها شرکت کننده، قابل تشخیص نیستند. روش درست برای کنترل این مورد ایجاد صفت چند رقمی تاریخ دسترسی است که همه تاریخهای دسترسی رامی تواند ذخیره کند.
با این حال، بیشتر از یک گروه رابطه شامل همان گروه های موجودیت  وجود دارد. در مثال ما گروه موجودیت های مشتری و وام در گروه رابطه بدهکار شرکت کنند. به علاوه فرض کنید که هر وامی باید مشتری دیگری داشته باشد که به عنوان ضامن برای وام عمل می کند. پس گروه  موجودیت های مشتری و وام ممکن است در گروه رابطه ضامن شرکت کنند.
گروه  رابطه بدهکار و شعبه وام، یک نمونه از گروه رابطه دوطرفه را ارائه می کند. به عبارت دیگر مجموعه ای که عامل دو گروه  موجودیتها می شود. اغلب گروه های رابطه در سیستم پایگاه داده دوطرفه هستند. با این حال گاهی اوقات، گروه های رابطه بیش از دو گروه  موجودیت ها هستند.
به عنوان مثال به گروه های موجودیت های کارمند- شعبه و شغل توجه کنید. مثال موجودیت شغل می تواند شامل مدیر- گوینده- شنونده و غیره باشد. موجودیت شغل ممکن است صفات عنوان و سطح را داشته باشند. گروه رابطه کاری در میان کارمند- شعبه و شغل نمونه ای از رابطه سه طرفه است. رابطه سه طرفه بین جونز و پری ریج و مدیر نشان می دهد که جونز به عنوان مدیر شعبهپری ریج عمل می کند. جونز همچنین ممکن است به عنوان مدیر شعبه دان تون  عمل کند، که با رابطه دیگری نشان داده می شود. هنوز ممکن است رابطه دیگری بین اسمیت  ، دان تون و گوینده وجود داشته باشد که نشان می دهد اسمیت به عنوان یک گوینده در شعبه دان تون  عمل می کند.
همچنین تعداد گروه های موجودیت ها که دریک گروه رابطه شرکت می کند درجه میزان گروه رابطه است. یک گروه رابطه دوطرفه دارای درجه 2 است. و گروه رابطه سه طرفه درجه 3 دارد.
 صفات مرکب نام مشتری و آدرس مشتری
شکل 6-4 صفات مرکب نام مشتری و آدرس مشتری

 
6- 2- 3 صفات
برای هر صفت، مجموعه ای از اعداد مشخص به نام دامنه با مجموعه اعداد آن صفات وجود دارد. ممکن است دامنه صفت تعداد وام، ممکن است مجموعه ای از همه مجموعه های به شکل «L-n»  باشد که n از اعداد صحیح مثبت است.
معمولاً ، صفات یک گروه  موجودیت، کارکردی است که گروه  موجودیت را به دامنه مربوط    می سازد. از آنجائیکه یک گروه  موجودیت ممکن است بسیاری از صفات را دارا باشد، هر موجودیت 
می تواند با یک گروه از(صفت- تاریخ عدد) زوج ها، یک زوج برای هر صفت گروه  موجودیت توصیف شود. برای مثال یک مشتری خاص ممکن است توسط گروه  {( شماره شناسایی 9011- 89- 677) (نام مشتری ، هایز) , (نام خیابان مشتری ، ماین) , (شهر مشتری ، Harrison)} توصیف شود که به این معنی است که این موجودیت، شخصی به نام هایز را توصیف می کند که شماره شناسایی او
9011- 89- 677 است و در خیابان ماین در شهر Harrison  زندگی می کند. در این مورد، متوجه        می شویم که ترکیبی از طرح انتزاعی با پروژه واقعی مدل سازی شده است، رقم های مربوط به صفت که یک موجودیت را توصیف می کند، شامل قسمت مهمی از داده هایی است که در پایگاه داده ذخیره شده است.
یک صفت را همانگونه که در مدل E-R استفاده شد، می توان به شکل زیر تقسیم بندی کرد.
صفات ساده و صفات مرکب(ترکیبی). در مثالهایی که تاکنون داشته ایم صفات ساده بودند، به عبارت دیگر به قسمت کوچکتر تقسیم نمی شوند. از طرف دیگر صفات ترکیبی را می توان به قسمت کوچکتر تقسیم کرد (یعنی صفات دیگر). برای مثال یک صفت نام را می توان به عنوان صفت مرکب تنظیم کرد که شامل اسم کوچک – اسم میانی و فامیل است. اگر کاربری مایل باشد در بعضی مواقع همه صفات و یا فقط از یک قسمت از صفات را در دیگر مواقع نشان دهد استفاده از صفات ترکیبی در چهارچوب طراحی، انتخاب خوب مناسبی است. فرض کنید ما باید صفات گروه  موجودیت های مشتری –  خیابان مشتری –  شهر مشتری و صفت ترکیبی آدرس را با صفات خیابان شهر- ایالت و کد پستی عوض کنیم. صفات ترکیبی به گروه بندی صفات کمک می کند و مدل را ساده تر می کند.
همچنین توجه کنید که صفت ترکیبی ممکن است نوعی ساختار یا طبقه بندی باشد. در صفت ترکیبی آدرس، می توان اجزای صفت خیابان آن را به شماره خیابان – نام خیابان و شماره آپارتمان تقسیم کرد. جدول 6-4 این مثالها از صفات ترکیبی را برای گروه  موجودیت مشتری نشان می دهد.
صفات تک مقداری و صفات چند مقداری. در مثالهای ما، صفات برای یک موجودیت خاص تک مقداری است. برای مثال صفت شماره وام در یک موجودیت وام مشخص، تنها یک شماره وام را نشان می دهد. به این صفات تک مقداری گفت می شود. ممکن است نمونه هایی وجود داشته باشد که بجای یک موجودیت خاص صفت، مجموعه از مقادیر داشته باشد.
موجودیت کارمند با صفت Phone-number را در نظر بگیرید. یک کارمند ممکن است صفت یک یا چندین Phone-number داشته باشد و کارمندهای مختلف ممکن است Phone-number مختلف داشته باشند. این نوع صفت را چند مقداری می نامند. مثال دیگری از این نوع صفت، dependent-name موجودیت کارمند است، که هر کارمند خاص ممکن است صفر، یک یا بیشتر از یک dependent داشته باشد.
در جایی مناسب، حالا در بالا و پائین صفات (حدود) ممکن است شمار مقدارها در صفت چند مقداری جای گیرد. مثلاً ممکن است یک بانک محدود به شماره تلفن ثبت شده برای یک یا دو مشتری باشد. صفت Phone-number  موجودیت مشتری ممکن است بین صفر و دو مقدار جای گیرد.
صفت مشتق شده : مقدار برای این نوع صفت می تواند از مقادیر صفات مرتبط دیگر مشتق شده باشد. برای نمونه، می گویم که گروه موجودیت مشتری یک صفت Loans-held دارد که نشان می دهد یک مشتری از بانک چه مقدار وام دریافت کرده است. می توانیم مقدار این صفت را با شمارش مقدار موجودیت وام مرتبط با مشتری استخراج کنیم. مثال دیگر، فرض کنید که  برای موجودیت مشتری، صفتی به نام age در نظر می گیریم که هم سن مشتری را نشان می دهد. همچنین اگر مشتری تاریخ تولد داشته باشد می توانید سن را از تاریخ تولد و تاریخ رایج محاسبه کنید. بنابراین age یک صفت مشتق شده است. در این مورد، تاریخ تولد ممکن است به یک صفت پایه یا صفت ذخیره شده اشاره کند. مقدار صفت مشتق شده، ذخیره نمی شود اما در مواقع نیاز محاسبه می شود.
یک صفت مقدار تهی می گیرد زمانیکه موجودیت مقداری برای آن ندارد. وقتی که مقداری برای موجودیت وجود داشته باشد، این مقدار تهی ممکن است به شکل نامناسب نشان داده شود مثلاً یک نفر ممکن است اسم میانی  نداشته باشد. همچنین تهی می تواند مقدار صفتی که ناشناخته است تعیین کند. مقدار ناشناخته ممکن است مقدار از دست رفته (یعنی مقداری که وجود دارد اما اطلاعاتی درمورد آن نداریم) یا نا معلوم (نمیدانیم دقیقاً مقدار وجود دارد یا نه) باشد. مثلاً اگر مقدار name برای یک مشتری تهی باشد، آن وقت هر مشتری باید یک اسم داشته باشد که فرض می کنیم مقدار از دست رفته است. مقدار تهی برای صفت شماره آپارتمان می تواند به این معنی باشد که آدرس شامل شماره آپارتمان نیست (نامناسب) شماره آپارتمان وجود دارد اما نمیدانیم آن چه چیزی است (از دست رفته)  یا اینکه نمیدانیم آیا شماره آپارتمان در قسمت آدرس مشتری وجود دارد یا نه.
 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر