پایگاه داده رابطه ای بخش دهم

پایگاه داده رابطه ای بخش دهم

توسط amin8505 | گروه برنامه نویسی | 1394/09/24

نظرات 0

 تمرین مهارت

5-1 فرض کنید الگوی رابطه های زیر بصورت:
R = (A,B,C)
S = (D,E,F)
باشد و رابطه های r(R) و s(S) معلوم باشند. در حساب چندگانه رابطه ای عبارتی ارائه کنید که با هر کدام از موارد زیر برابر باشد.
a. ПA(r)
b. σB= 17 (r)
c. r × s
d. ПA,F(σC=D(r × s))
5-2 فرض کنید R = (A,B,C) و r1 و r2 هر دو رابطه هایی برای نمودار R باشند. در قلمرو حساب رابطه ای عبارتی بدهید که برابر با هر کدام از موارد زیر باشد. 
a. ПA(r1)
b. σB= 17 (r1)
c. r1 U r2
d. r1 ∩ r2
e. . r1 - r2
f. ПA,B(r1)   ПB,C(r2)
5-3 بگذارید  R = (A,B)و S = (A,C) بوده و r(R) و s(S)رابطه باشند. عبارتی در QBE و دیتالوگ برای هر کدام از پرس و جوهای زیر بنویسید.
 

5-4 پایگاه داده رابطه ای شکل 5-14 را که درآن کلیدهای اصلی زیرشان خط کشیده شده است، را ملاحظه کنید. و در دیتالوگ برای هر کدام از پرس و جوهای زیر عبارت بیاورید.
شکل 5-14 پایگاه داده کارکنان
 
 
الف) همه کارکنانی را که (مستقیم یا غیر مستقیم) در شکل5-14 تحت مدیریت «Jones» کار    می کنند را بیابید. 
ب) همه شهرهای محل اقامت تمام کارکنانی را که (مستقیم یا غیر مستقیم) تحت مدیریت «Jones» کار می کنند پیدا کنید.
ج) هر دو کارمندی را که (مستقیم یا غیر مستقیم) مدیر مشترک دارند بیابید.
د) هر دو کارمندی را که (مستقیم یا غیر مستقیم) مدیر مشترک دارند و در سطح برابری در زیر نظارت مدیر مشترک هستند بیابید.
5-5 توضیح دهید که چگونه دستور دیتالوگ قراردادی را می توان دیدگاه جبری – رابطه ای مبسوط ایراد کرد.

تمرین ها
5-6 پایگاه داده کارکنان شکل 5-14 را بررسی کرده و با حساب چندگانه رابطه ای و قلمرو حساب رابطه ای برای هر یک از پرس و جوهای زیر عبارت بیاورید.
الف) نام همه کارکنانی را که برای First Bank Corporation کار می کنند را بیابید.
ب) نام و شهرمحل اقامت همه کارکنانی را که برای First Bank Corporation کار کرده اند، بیابید.
ج) نام، آدرس خیابان و شهر همه کارکنانی را که برای First Bank Corporation کار می کنند و سالیانه بیش از10,000  دلار درآمد دارند بیابید.
د) همه کارکنانی را که در همان شهری زندگی می کنند که شرکت در آن واقع است پیدا کنید.
ه) همه کارکنانی را که در همان شهر و همان خیابانی که مدیرشان زندگی می کند، زندگی می کنند، بیابید.
و) همه کارکنان درون پایگاه داده را که برای First Bank Corporation کار نمی کنند، بیابید.
ز) همه کارکنانی را که بیشتر از هر کارمندموسسه بانکی کوچک  درآمد دارند، پیدا کنید.
ح) فرض کنید شرکتها در چند شهر واقع شده اند، همه شرکتهایی را که در هر شهری واقع اند که در آن شهر موسسه بانکی کوچک واقع شده است بیابید.
5-7 فرض کنید (B,A) = R و (C,A) = S باشد و(R)r و(S)s رابطه باشند. وعبارتهای جبری رابطه ای برابر با قلمرو حسابهای رابطه ای زیر بنویسید:
 
5-8 تمرین 5-7 را با نوشتن پرس و جوهای SQL به جای عبارت های جبری _ رابطه ای تکرار کنید.
5-9 فرض کنید (B,A) = R و (C,A) = S بوده و(R)r و(S)s رابطه باشند. با استفاده از ثابت خاص null عبارتهای حساب رابطه ای متغییری بنویسید که با هر کدام از موارد زیر برابر باشند.
5-10 پایگاه داده بیمه شکل شماره 5-15 را که کلیدهای اصلی در آن زیرشان خط کشیده شده است بررسی کنید. پرس و جوهای GQBE زیر را برای این پایگاه داده رابطه ای ایجاد نمائید.
الف) تعداد کل افرادی که مالک ماشینهایی بودند که در تصادف سال 1989 شرکت داشت، بیابید.
ب) تعداد تصادف هایی را که در آن اتومبیل های متعلق به «جان اسمیت» شرکت داشت، بیابید.
5-11 عبارت حساب چندگانه رابطه ای ارائه کنید تا مقدار ماکزیمم را در رابطه (A)r بیابید.
5-12 تمرین5-6 را با استفاده ازQBE و دیتالوگ تکرار کنید.
5-13 فرض کنید (C ,  B,A ) = R و r2 وr1 هر دو رابطه هایی برای نمودار R باشند. با QBE و دیتالوگ عبارتهایی بنویسید که با هر کدام از پرس و جوهای زیر مساوی باشند.
الف) r2 U r1 
ب) r2 ∩r1
ج) r2 - r1 
د)BC(r2)П   ПAB(r1) 
5-14 دیدگاه جبری _ رابطه ای توسعه یافته ای بنویسید که مساوی با دستور دیتالوگ
1 + B = D , (B , 4) q3 , (C , B) q2 , (B , A) q1 _: (C ,  B,A )P
Person (driver-id , name , address)
Car (license , model , year)
Accident (report-number , date , location)
Owns (driver-id , license)
Participated (driver-id , ear , report-number , damage-amount)
                                        شکل 5-15 پایگاه داده بیمه

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر