دانلود پرسشنامه اختلالات نارسایی

پرسشنامه اختلال های نارسایی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/08/07

نظرات 1

 مقياس درجه بندي مانز براي والدين 

متداول ترين روش ارزيابي فزون جنبشي درکودکان ، تکميل پرسشنامه هاي کانرز از سوي والدين است .  اگرچه معلمان براي ارزيابي اين اختلال کافي است . با اين حال ، دانستن نظر والدين به برطرف کردن اختلاف نظر در تشخيص کمک مي کند. اين اختلال هاي کودکان راشامل ناتواني هاي يادگيري ، اختلال هاي سلوک ، مشکل هاي رواني تني ، فزون جنبشي – تکانشگري ، اضطراب را ارزيابي کرد . 10 سوال براي اختلال فزوني جنبشي است . اين مقياس براي محدوده سني 3 ( کمي ) و . . . . ( تقريبا زياد ) ، ( زياد ) پاسخ داده مي شود و برحسب مورد به انها از سفر تا 3 نمره داده مي شود . به دست اوردن ميانگين 5/1 يا بالاتر بر وجود اختلال فزون جنبشي دلالت دارد . به طورکلي ، دختران در انها کاهش بيشتري مي يابند . براي مثال ، دختران 3 تا 5 سال ، ميانگين به علاوه ي دو انحراف معيار در حدود 1 /2 مي شود . در حاليکه براي دختران 13 تا 15 سال ، ميانگين به علاوه دو انحراف معيار در حدود 1/1 مي شود .   ، اين مقياس مي تواند 74 درصد ازکودکان داراي اين اختلال شناسايي کند اين مقياس در صفحه بعد امده است . 
والدين گرامي لطفا به تمام پرسش ها پاسخ بدهيد . ميزان شدت را با علامت ضربدر مشخص کنيد . 
نام کودک                                     سن کودک                                جنس کودک 
هيچ وقت کمي تقريبا زياد زياد
1- هيجاني و تکانشي است
2- بي قرار است و مداوم وول مي خورد
3- بي قرار است و همواره به اين طرف و ان طرف مي رود
4- به راحتي داد و فرياد مي کند
5- خرابکاري مي کند
6- نمي تواند کارها را تمام کند
7- حواس پرتي دارد و نمي تواند حواسش را جمع کند
8- خلق و خوي او زود عوض مي شود
9- به راحتي از تلاش کردن مايوس مي شود
10- بچه هاي ديگر را اذيت مي کند

نمره : ...................................................................................................
توضيح : ...............................................................................................

مقياس درجه بندي کارنز براي معلمان 
نتايج پژوهش ها نشان داده است که معلمان مي توانند اختلال نارسايي توجه / فزون جنبشي را در  ک . دکان 6 تا 13 ساله شناسايي کنند و نظرشان هم معتبر است   . در اين مقياس که داراي 28 پرسش است ، به هر پرسش به صورت ( هيچ وقت ) ، ( کمي ) ، ( تقريبا زياد ) ، يا ( زياد ) پاسخ داده شود و به ترتيب نمره هاي 0 تا 3 به انها داده مي شود . 7 سوال براي ارزيابي اختلال فزون جنبشي است . پژوهش انجام شده توسط ترايتز و همکاران ( 1982 ) نشان مي دهد که اين مقياس ، در مورد کودکان 4 تا 12 ساله از بهترين اعتبار اندازه گيري برخوردار است . دوپل و همکاران ( 1992 ) اظهار مي کنند که استفاده از ازمون هاي والدين و معلمان در فرايند ارزيابي ، مي تواند ميزان اطمينان تشخيص را بالاتر ببرد . 

مقياس درجه بندي کانرز براي معلمان 

 معلم گرامي لطفا به تمام پرسش هاي زير پاسخ بدهيد . در مقابل هر پرسشي ، با توجه به شدت رفتار کودک علامت بزنيد . 
نام کودک                                         سن کودک                              جنس کودک 
هيچ وقت کمي تقريبا زياد زياد
1- بي قرار است و مداوم وول مي خورد
2- وقتي که بايد ساکت باشد سر و صدا مي کند
3- درخواستهايش بايد فوري براورده شود
4- بچه هاي ديگر را اذيت مي کند
5- بي قرار است و مدام به اين طرف و ان طرف مي رود
6- هيجاني و تکانشي است
7- خيلي سعي مي کند تا توجه معلم را به خودش جلب کند

نمره : ...................................................................................................
توضيح : ...............................................................................................

 

1 نظر

ارسال شده توسط وحید برنجی
1398/11/28

1 - پرسشنامه مهارت نوشتن آزمودنی¬ها با آزمون املا نویسی سیف نراقی و نادری، مورد سنجش واقع خواهند شد تا گروه¬های نارسانویس مشخص شوند. نظر به اینکه دانش¬آموزان در طی جریان پژوهش دوبار در معرض املانویسی قرار خواهند گرفت (پیش آزمون و پس آزمون)، لذا محقق به اجبار از دو آزمون متفاوت که هر دو از سیف نراقی و نادری هستند، استفاده خواهند شد، روایی و پایایی این آزمون را با استناد به استفاده متعدد در تحقیقات مختلف مانند جعفریان (1385) در نظر خواهیم گرفت.

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر