آموزش Circuit maker بخش چهاردهم

آموزش Circuit maker بخش چهاردهم

 5-2- توابع استخراج شده مربوط به ثبات AR از جدول 6- 5 و مدار مربوطه

  ثبات AR
 
توابع
 
توابع استخراج شده مربوط به ثبات AR
 
5-3- توابع استخراج شده مربوط به ثبات PC از جدول 6- 5 و مدار مربوطه
 
LOAD: D4T4 + D5T5
INC:    INC:
 
CLR: RT1
 
توابع استخراج شده مربوط به ثبات PC
 
5-4- توابع استخراج شده مربوط به ثبات DR از جدول 6- 5 و مدار مربوطه
LOAD: D0T4 + D1T4 + D2T4 + D6T4
INC: D6T5
 
توابع استخراج شده مربوط به ثبات DR

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر