آموزش Circuit maker بخش اول

آموزش Circuit maker بخش اول

توسط amin8505 | گروه معماری کامپیوتر | 1394/07/20

نظرات 0

 مروری بر گیتهای منطقی و نرم افزار Circuit maker


1-1- مقدمه

در سیگنال دیجیتال، یک گیت منطقی روی یک یا دو ورودی منطقی عملیات منطقی انجام می دهد و سرانجام یک خروجی منطقی را تولید می کند. ین منطق معمولا طبق منطق بولین است که به طور مشترک در تمام مدار های دیجیتالی یافت می شود.گیت های منطقی عمدتا از قطعات الکترونیکی مانند دیود ها و ترانزیستور ها تشکیل می شوند ، ولی می توانند از قطعات الکترومغناطیسی مانند رله ها ، قطعات اپتیکال یا حتی مکانیکی ساخته شوند.


1-1-1سطوح منطقی 
یک ورودی یا خروجی منطقی بولین فقط یک از دو حالت منطقی را قبول می کند.این دو سطح در هر مطلبی نام خاص خود را دارند از جمله : 
- خاموش / روشن 
- بالا (H) / پایین (L) 
- یک / صفر 
- درست (T) / غلط (F) 
- مثبت / منفی 
- مثبت / زمین 
- مدار باز / مدار بسته 
- YES / NO.
بنا به قرارداد ، در این متن از 1 و 0 استفاده خواهیم کرد.

1-2- گیت NOT
این گیت هر عبارتی که در ورودی دریافت کند در خروجی عکس آن را برمیگرداند. به عنوان مثال در صورت دریافت عدد 0 خروجی آن 1 خواهد بود.
 گیت NOT
گیت NOT یک مدار منطقی ساده است که فقط یک ورودی و یک خروجی دارد .این مدار را  مدار معکوس کننده یا متمم کننده نیز می نامند.
خروجی این گیت همواره عکس مقدار ورودی است.اگر ورودی یک یا HIGH باشد.،خروجی آن LOW یا صفر است.و اگر ورودی آن LOW یا صفر باشد.خروجی آن HIGH یا یک می شود.
گیت NOT 
 
1-3- گیت AND 
گیت AND یک مدار منطقی ساده است که حداقل دو ورودی مختلف و یک خروجی دارد.عملکرد گیت منطقی AND معادل یک اتصال سری در جبر کلیدی است و به صورت ضرب در جبر بولی نمایش داده می شود. 
گیت AND  
y=a.b
این گیت می تواند بیش از دو ورودی داشته باشد. در گیت AND فقط در صورتی خروجی ما یک می شود که همه ی ورودی ما یک باشد.
 
گیت AND 

1-4- گیت OR
گیت OR یک مدار منطقی ساده است که دو یا چند ورودی مختلف و یک خروجی دارد. عملکرد گیت منطقی OR معادل یک اتصال موازی در جبر کلیدی است و به صورت جمع در جبر بولی نمایش داده می شود. 
 گیت OR
y=a+b
این گیت می تواند بیش از دو ورودی داشته باشد. در گیت OR در صورتی خروجی ما یک می شود که حداقل یک ورودی ما یک باشد. 
 گیت OR
 

1-5- گیت NAND
این گیت به عنوان یک المان منطقی ساده، عمل دو تابع AND و NOT را با هم ادغام کرده، و در یک گیت نشان می دهد.این مدار شامل دو یاچند ورودی و یک خروجی است.
 گیت NAND
در گیت NAND در صورتی خروجی ما یک می شود که همه ی ورودی ها صفر باشند.
  گیت NAND
 
 

1-6- گیت NOR
گیت NOR
این گیت به عنوان یک المان منطقی ساده، عمل دو گیت OR و NOT را با هم ادغام کرده، در یک گیت نشان می دهد این گیت شامل دو یا چند ورودی و یک خروجی می شود. در گیت NOR در صورتی خروجی ما یک می شود که همه ی ورودی ها صفر باشند.
گیت NOR 
 

1-7- گیت XOR
این گیت که یکی از پر اهمیت ترین گیت های منطقی است. این گیت را گیت جمع با پیمانه دو نیز می نامند. این گیت شامل دو یا چند ورودی و یک خروجی است. در گیت XOR در صورتی خروجی ما یک می شود که فقط و فقط یکی از ورودی ها یک باشد.
گیت XOR 
 
 
1-8- گیت XNOR
گیت XNOR 
این گیت عمل دو گیت XOR و NOT را باهم ادغام کرده و در یک گیت نشان می دهد. این گیت شامل دو یا چند ورودی و یک خروجی است. در گیت XNOR در صورتی خروجی یک می شود که یا هر دو ورودی صفر و یا هر دو ورودی یک باشد. تابع منطقی گیت XNOR به صورت زیر است.
گیت XNOR 
 

1-9- مروری کلی بر فصل
	مروری کلی بر فصل 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر