آموزش Ajax بخش هشتم

آموزش Ajax بخش هشتم

توسط amin8505 | گروه مقاله های آموزشی | 1394/07/18

نظرات 0

 راه اندازها (Triggers)  :

*راه انداز غیر همگام postback  (AsyncPostBackTrigger):
 1- تبدیل postback ها به callback های ناهمزمان.
 2- هنگامی که کنترلها بیرون UpdatePanel هستند و post back و رویدادهای اتفاق می افتد,از triggerبرای به روز رسانی استفاده می شود .
3-اگر     ChildrenAsTriggers="false" , می تواند در کنترلهای داخل UpdatePanel که callback بیشتری نسبت به postback دارند, استفاده شود.
 
*راه انداز PostBack ((PostbackTrigger
:1- اجازه ی postback  به کنترلهای داخل Updatepanel می دهد .2- به طور نمونه اجازه postback  به برخی کنترلها  وقتی ChildrenAsTrigger="true" باشد, میدهد.
مثالی از Trigger :
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" Runat="server"
  UpdateMode="Conditional">
  <Triggers>
    <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="Button1" />
    <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="TreeView1"
      EventName="TreeNodeExpanded" />
    <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="TreeView1"
      EventName="TreeNodeCollapsed" />
    <asp:PostBackTrigger ControlID="Button2" />
  </Triggers>
  <ContentTemplate>
    ...
  </ContentTemplate>
</asp:UpdatePanel>
 
4-Timer :
آمیختن و ترکیب کنترلهای  UpdatePanel و Timer باعث پیاده سازی به روز رسانی دوره ای می شود.
رویدادهای کنترل Timer مانند Triggerها استفاده می شوند:
<asp:Timer ID="Timer1" Runat="server" Interval="5000"
  OnTick="OnTimerTick" />
    ...
<asp:UpdatePanel UpdateMode="Conditional" ...>
  <Triggers>
    <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="Timer1" />
  </Triggers>    ...
</asp:UpdatePanel>
 
5-UpdateProgress:
این کنترل بهمراه  کنترلUpdatePanel استفاده می شودو وظایفش به شرح زیر است:
 1-مشخص کننده ی این است که یک Update غیر همگام درجریان است.
2-متوقف کردن یک Update غیر همگام که در جریان است.
وقتی عمل Update شروع می شود یا پس از وقفه ای UpdateProgress, به طور خودکارنمایش داده می شود. 

شمای UpdateProgress  :
<asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" Runat="server"
  DisplayAfter="milliseconds"
  DynamicLayout="true|false"
  AssociatedUpdatePanelID="UpdatePanelID">
  <ProgressTemplate>
    <!-- Declare UpdateProgress UI here -->
  </ProgressTemplate>
</asp:UpdateProgress>
مثالی از UpdateProgress: 
                  
 
<asp:UpdateProgress DisplayAfter="500" ...>
  <ProgressTemplate>
    <asp:Image ID="ProgressImage" Runat="server"
      ImageUrl="~/Images/SpinningClock.gif" />
  </ProgressTemplate>
</asp:UpdateProgress>
توقف عمل Update:
<asp:UpdateProgress DisplayAfter="500" ...>
  <ProgressTemplate>
    <b>Working...</b>
    <asp:Button ID="CancelButton" Runat="server" Text="Cancel"
      OnClientClick="cancelUpdate(); return false" />
  </ProgressTemplate>
</asp:UpdateProgress>
<script type="text/javascript">
function cancelUpdate()
{
    var obj = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();
    if (obj.get_isInAsyncPostBack())
        obj.abortPostBack();
}
</script>
 
 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر