آموزش Ajax بخش هفتم

آموزش Ajax بخش هفتم

توسط amin8505 | گروه مقاله های آموزشی | 1394/07/18

نظرات 0

 مقایسه ی معماری Asp.net AJAX Extensions و Asp.net 2

معماری Asp.net AJAX Extensions :
1- کنترلهای server
2-  اتصال کننده ی سرویسهای کاربردی
3- ارتباطات  ناهمزمان
 
معماری Asp.net AJAX Extensions

معماری Asp.net 2 :
1- Page Framework و کنترلهای سرور 2- سرویسهای کاربردی
 
معماری Asp.net 2 :

Server Controls :
کنترلهای سرور را به دو دسته تقسیم می شوند: 
1- Script Managent : که شامل کنترلهای  ScriptManagerو  ScriptManagerProxy می شود.
2- Partial-Page Rendering(تفسیر قسمتی از صفحه) :که شامل کنترلهای UpdatePanel و UpdateProgressوTimer می شود.
حال به توضیح کامل هر کدام از این کنترلها می پردازیم:
1- ScriptManager  :
1- نقطه ی شروعی برای صفحات Asp.net AJAX  است.
2- فایلهای JavaScript رادر Client دانلود می کند.
3- مارا قادر می سازد تا برای تعبیر و به روز رسانی قسمتی از صفحه از کنترل UpdatePanel استفاده کنیم.
4- دسترسی به سرویس های وب را از طریق پروکسی های سمت Client  فراهم می سازد.
5- مدیریت زمان انجام Callback وهچنین مدیریت خطاها را بر عهده دارد.
6- متدهای ثبتی برای Scripts فراهم می کند. 
7- حیطه وموضع Asp.net Ajax را پشتیبانی وحمایت می کند.
نکته: هر صفحه فقط وفقط  یک نمونه از ScriptManager  نیاز دارد.
 
شمای ScriptManager:
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" Runat="server"
  EnablePartialRendering="true|false"
  EnablePageMethods="true|false"
  AsyncPostBackTimeout="seconds"
  AsyncPostBackErrorMessage="message"
  AllowCustomErrorsRedirect="true|false"
  OnAsyncPostBackError="handler"
  EnableScriptGlobalization="true|false"
  EnableScriptLocalization="true|false"
  ScriptMode="Auto|Inherit|Debug|Release"
  ScriptPath="path">
  <Scripts>
    <!-- Declare script references here -->
  </Scripts>
  <Services>
    <!-- Declare Web service references here -->
  </Services>
</asp:ScriptManager>
 
 

Service References - 1 :
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" Runat="server">
  <Services>
    <asp:ServiceReference Path="ZipCodeService.asmx" />
  </Services>
</asp:ScriptManager>
2- ScriptManagerProxy :
 "Proxy" برای کنترلهای ScriptManager در master pages  اعلان می شود.همچنین اجازه می دهد content pages (صفحات content) اسکریپت و مرجع های سرویس را بشناسند ودر آنها ظاهر شوند.
<asp:ScriptManagerProxy ID="ScriptManagerProxy1" Runat="server">
  <Scripts>
    <!-- Declare additional script references here -->
  </Scripts>
  <Services>
    <!-- Declare additional service references here -->
  </Services>
</asp:ScriptManagerProxy>

3 _ Update Panel :
1-  از Trigger های تعریف شده  پشتیبانی می کند: به طور پیش فرض ، postback تمام کنترلها در یک UpdateControl به  callback های غیر همگام تبدیل می شوند.trigger ها حیطه ودامنه ی postback->callback را منقبض یا منبسط  می کنند.
2- در تمام حالات به درستی کار می کند.

شمای UpdatePanel:
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" Runat="server"
  EnablePartialRendering="true" /> …
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" Runat="server"
  UpdateMode="Always|Conditional"
  ChildrenAsTriggers="true|false">
  <Triggers>
    <!-- Define triggers (if any) here -->
  </Triggers>
  <ContentTemplate>
    <!-- Define content here -->
  </ContentTemplate>
</asp:UpdatePanel>
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر