آموزش Ajax بخش ششم

آموزش Ajax بخش ششم

توسط amin8505 | گروه مقاله های آموزشی | 1394/07/18

نظرات 0

 AJAX Server Page

صفحه ِي سرورِي که توسط جاوا اسکرِيپت فراخوانِي شد , ِيک فاِيل ASP با نام"getcustomer_xml.aspx" است. کد زِير به زبان C# نوشته شده است.
اِين کد به جاِي اجراِي ِيک دِيتابِيس، ِيک SQL queryرا اجرا مِي کندو نتِيجه را مانند ِيک XML documentبر مِي گرداند.
<%@Import Namespace="System.IO" %>
<%@ Import Namespace="System.Xml" %>
<%@ Import Namespace="System.Xml.XPath" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>

<%
Response.Expires=-1;
Response.ContentType="text/xml";

SqlConnection myConnection =
new SqlConnection("Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=E:\\Class C#\\ northwind.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True");

myConnection.Open();
SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT * CUSTOMERS  WHERE  CUSTOMERID =" + "'" + Convert.ToString(Request.QueryString.Get("q")) + "'", myConnection);
SqlDataReader datareader = command.ExecuteReader();

datareader.Read();

Response.Write("<company");
for (int i = 0; i < datareader.FieldCount; i++)
{

switch (i)
{
case (0):
Response.Write("<compname>" + Convert.ToString(datareader.GetValue(0)) + "</compname>");
break;

case (1):
Response.Write("<contname>" + Convert.ToString(datareader.GetValue(1)) + "</contname>");
break;
case (2):
Response.Write("<address>" + Convert.ToString(datareader.GetValue(2)) + "</address>");
break;
case (3):
Response.Write("<city>" + Convert.ToString(datareader.GetValue(3)) + "</city>");
break;
case (4):
Response.Write("<country>" + Convert.ToString(datareader.GetValue(4)) + "</country>");
break;
}
}
Response.Write("</company>");
%>

به خط دوم در کد ASP بالا (response.contenttype=”text/xml” )توجه کنِيد. خصوصِيت ContentType نوع متد HTTP را براِي شي response تنظِيم مِي کند.مقدار پِيش فرض براِي اِين پراپرتِي "text/html"است. اما ما مِي خواهِيم مقدارش  اِين بار XML باشد.
سپس ِيک داده ر انتخاب مِي کنِيم ، وِيک XML document با داده مِي سازِيم.
Ajax با تلفیق جاوا اسکریپت ، XML و ASP.NET یک سری کنترل های موجود در ASP.NET را بسط داده و بخشی از کار آن کنترل را با استفاده از جاوا اسکریپت در سیستم کاربر انجام میدهد. 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر