آموزش Ajax بخش چهارم

آموزش Ajax بخش چهارم

توسط amin8505 | گروه مقاله های آموزشی | 1394/07/18

نظرات 0

 AJAX Server Page

صفحه ِي سرورِي که توسط جاوا اسکرِيپت فراخوانِي شده است، ِيک فاِيل ASP به نام "getcustomer.aspx"  است. اِين کد به زبان C# نوشته شده است و نتِيجه را مانند ِيک جدول HTML بر مِي گرداند.
<%
Response.Expires = -1;
System.Data.SqlClient.SqlConnection myConnection = new                                                   System.Data.SqlClient.SqlConnection("Data  Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=E:\\Class C#\\northwind.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True");
myConnection.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand command = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(SELECT * FROM CUSTOMERS WHERE  CUSTOMERID="+ "'" + Convert.ToString(Request.QueryString.Get("q")) + "'", myConnection);

System.Data.SqlClient.SqlDataReader drEmp =
command.ExecuteReader();

drEmp.Read();
Response.Write("<table>");

v
Response.Write("<tr><td>" );
Response.Write(Convert.ToString(drEmp.GetName(i)));
Response.Write("</td><td>");
Response.Write(Convert.ToString(drEmp.GetValue(i)));
Response.Write( "</td></tr>");
}

Response.Write("</table>");

        myConnection.Close();   
     %>
مثال 4: AJAX XML
آجاکس مِي تواند ارتباط تعاملي و محاوره اِي با ِيک فاِيل XML داشته باشد.در مثال زِيرقصد دارِيم نشان دهِيم چگونه ِيک صفحه ِي web مِي تواند اطلاعات را از ِيک فاِيل XML با استفاده از تکنولوژِي آجاکس واکشي (fetch)کند.
 
توضِيح مثال:
مثال بالا شامل ِيک فرم HTML وِيک لينک به ِيک فاِيل JavaScript است.
<html>
<head>
<script src="selectcd.js"></script>
</head>
<body>
<form> 
Select a CD:
<select name="cds" onchange="showCD(this.value)">
<option value="Bob Dylan">Bob Dylan</option>
<option value="Bonnie Tyler">Bonnie Tyler</option>
<option value="Dolly Parton">Dolly Parton</option> 
</select>
</form>
<p>
<div id="txtHint"><b>CD info will be listed here.</b></div>
</p>
</body>
</html>

همانطور که مِي بِينِيد اِين ِيک فرم HTML با ِيک drop dpwn list به نام"cds" است . پاراگراف پاِيِين فرم شامل ِيک تگ div  به نام "txtHint" است. در اِين مثال, از divهمچون مکانِي براِي نگهدارِي اطلاعات بازِيابِي شده از ِيک web server استفاده مِي شود.
وقتِي کاربر داده اِي را انتخاب مِي کند, تابعِي با نام "showCD" فرا خوانِي مِي شود. روِيداد "onchange" راه اندازِي  براِي اجراِي اِين تابع است.به عبارت دِيگر: هر بار که که کاربر مقدار باکس drop down list را تغِيِير دهد، تابع showCD فراخوانِي مِي شود.

JavaScript آجاکس
در زِير کد جاوا اسکرِيپت نشان داده شده است . اِين کد در فاِيل "select.js" ذخِيره شده است:
var xmlHttp
function showCD(str)
xmlHttp=GetXmlHttpObject();
if (xmlHttp==null)
  {
  alert ("Your browser does not support AJAX!");
  return;
  } 
var url="getcd.asp";
url=url+"?q="+str;
url=url+"&sid="+Math.random();
xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged;
xmlHttp.open("GET",url,true);
xmlHttp.send(null);
}
function stateChanged() 
if (xmlHttp.readyState==4)
document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.responseText;
}
}
function GetXmlHttpObject()
{
var xmlHttp=null;
try
  {
  // Firefox, Opera 8.0+, Safari
  xmlHttp=new XMLHttpRequest();
  }
catch (e)
  {
  // Internet Explorer
  try
    {
    xmlHttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    }
  catch (e)
    {
    xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
  }
return xmlHttp;
}

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر