آموزش اکسز

آموزش اکسس بخش هفدهم

توسط amin8505 | گروه مقاله های آموزشی | 1394/07/28

نظرات 0

 •عملگر هاي رشته اي : 
تنها عملگر رشته اي ( & ) است. از اين عملگر براي ترکيب رشته ها استفاده ميشود. 

• عملگر هاي آدرس : 
از اين عملگر زماني استفاده ميشود که بخواهيم محدوده اي را مشخص کنيم که ابتدا آدرس ابتداي محدوده را نوشته و سپس علامت ( : ) را ميگذاريم و بعد آدرس انتهاي محدوده را مينويسيم. 

ايجاد فرمول و مشاهده نتيجه : 
در Excel به چند روش ميتوان فرمولها را نوشت : 
1- در خط فرمول ( يا در سلول ) قبل از فرمول علامت = را تايپ کرده سپس فرمول را تايپ ميکنيم و بعد Enter ميزنيم.
2- فرمول را در خط فرمول يا سلول نوشته ( بدون علامت = ) سپس بر روي علامت  و بعد علامت = در خط فرمول ، Click ميکنيم. پنجره اي باز ميشود که نتيجه را نمايش ميدهد. در صورتي که بخواهيم نتيجه نمايش داده شود ، OK را ميزنيم. 
3- در خانه اي که ميخواهيم فرمول نوشته شود، Click ميکنيم ، علامت تساوي را تايپ کرده ، سپس با ماوس بر روي خانه اي که ميخواهيم عمل بر روي آن انجام شود Click ميکنيم ، سپس عملگر را تايپ کرده و سپس بر روي عملوند بعدي Click ميکنيم. فرض كنيد در سلول A1 عدد 2 و در سلول A2 عدد 5 را نوشتيم و ميخواهيم در سلول A3 حاصل جمع اين دو را بدست آوريم ، براي اين كار ابتدا در سلول A3 علامت = را تايپ كرده سپس بر روي سلول A1 ( اولين عملوند ) كليك كرده تا آدرس آن در سلول A3 نوشته شود. سپس علامت + ( عملگر ) را تايپ كرده و بعد بر روي سلول A2 ( دومين عملوند) كليك ميكنيم و در انتها Enter ميكنيم.
 
ويرايش سلول : 
براي ويرايش محتويات يك سلول به يكي از روشهاي زير عمل ميكنيم : 

روش اول : 
بر روي سلول كليك كرده و سپس در نوار فرمول در محل مورد نظر كليك كرده ، ويرايش را انجام ميدهيم. 

روش دوم : 
بر روي سلول double Click كرده و ويرايش را انجام ميدهيمانتخاب يک يا چند خانه 

1- توسط صفحه کليد : 
- براي انتخاب يک خانه کافي است با جهت نما (Arrow key)بر روي آن برويم.
- براي انتخاب تعدادي خانه مجاورکافي است دکمه Shift را پايين نگه داشته و با كليد هاي جهت نما ( Arrow Key)بر روي آن حرکت کنيم.
- براي انتخاب سطر جاري کافي است کليد هاي Shift + Spacebar را بفشاريم.
- براي انتخاب يک ستون کافي است کليد هاي Ctrl+ Spacebar را بزنيم.
- براي انتخاب کاربرگ جاري کافي است کليدهاي Ctrl + Shift+ Spacebar را بزنيم. 

2- توسط ماوس : 
- براي انتخاب يک خانه کافي است با ماوس بر روي آن کليک کنيم.
- براي انتخاب تعدادي خانه مجاور کافي است دکمه سمت چپ ماوس را پايين نگه داشته و روي خانه ها Drag کنيم.
- براي انتخاب يک سطر کافي است روي شماره سطر Click کنيم.
- براي انتخاب يک ستون کافي است روي حرف ستون Click کنيم.
- براي انتخاب يک کاربرگ کافي است از منوي Edit ، گزينه Select All را انتخاب کنيم. 
 
نکته :
براي انتخاب تعدادي خانه غير مجاور با ماوس به تنهايي يا صفحه كليد به تنهايي نميتوان انتخاب را انجام داد و بايد از ماوس و صفحه كليد ،هر دو استفاده كنيم. براي اين كار کافي است کليد Ctrl را پايين نگه داشته و روي خانه هاي مورد نظر Click کنيم. 

دستور برگشت : 

ميتوانيم عمل انجام داده شده را برگردانيم . فرض كنيد در سلول A1 عدد 10 را مي نويسيم و سپس آنرا پاك مي كنيم . اگر در اين زمان ازدستور Undo استفاده كنيم . عدد 10 بر ميگردد . براي استفاده از Undo به يكي از روشهاي زير عمل مي كنيم. 

روش اول: 
1- انتخاب منوي Edit 
2- انتخاب Undo 

روش دوم : 
فشردن همزمان كليدهاي ctrl+z 

روش سوم : 
استفاده از آيكون Undo در نوار ابزار Standard ( ) 

دستور Redo : 
با اين دستور مي توانيم عمل Undo را برگردانيم .براي اجراي اين دستور به يكي از روشهاي زير عمل مي كنيم: 

روش اول : 
1- انتخاب منوي Edit 
2- انتخاب Redo 

روش دوم : 
فشردن همزمان كليدهاي ctrl+y 

روش سوم :
استفاده از آيكون Redo در نوار ابزار Standard ( )نسخه برداري و انتقال سلولها 

نسخه برداري از سلولها : 
1- موضوعات مورد نظر را انتخاب ميکنيم. 
2- به يکي از روشهاي زير Copy را انتخاب ميکنيم : 

الف- استفاده از آيکون Copy 
ب- انتخاب منوي Edit، گزينه Copy
ج- Right Click بر روي موضوع و انتخاب گزينه Copy
د- فشردن همزمان کليدهاي Ctrl+C 

3- Click بر روي مکاني که ميخواهيم اطلاعات اضافه شوند. 
4- با يکي از روشهاي زير Paste را انتخاب ميکنيم : 

الف- استفاده از آيکون Paste ( )
ب- انتخاب منوي Edit ، گزينه Paste
ج- Right Click بر روي موضوع و انتخاب گزينه Paste 
د- فشردن همزمان کليد هاي Ctrl+V 

انتقال سلولها : 
1- انتخاب موضوعات مورد نظر 
2- به يکي از روشهاي زير Cut را انتخاب ميکنيم : 

الف- استفاده از آيکون Cut ( )
ب- انتخاب منوي Edit، گزينه Cut
ج- Right Click بر روي موضوع مورد نظر و انتخاب گزينه Cut
د- فشردن همزمان کليدهاي Ctrl +X

3- Click بر روي محل انتقال موضوعات 
4- به يکي از روشهاي گفته شده در حالت قبل گزينه Paste را انتخاب ميکنيم
 
حذف سلول 
وقتي يك سلول را حذف ميكنيم محتويات آن به همراه خود سلول حذف ميشود كه جاي اين سلول يك فضاي خالي ايجاد ميشود. اين فضاي خالي بايد توسط سلولهاي مجاور پر شود. براي حذف يك سلول به يكي از روشهاي زير عمل ميكنيم : 

روش اول : 
1- انتخاب موضوعات 
2- انتخاب منوي Edit 
3- انتخاب گزينه Delete

روش دوم : 
1- انتخاب موضوعات
2- Right Click بر روي خانه
3- انتخاب گزينه Delete
با انتخاب گزينه Delete پنجره اي ظاهر ميشود که شامل چهار گزينه زير است ( در اين پنجره ميتوانيم تعيين كنيم كه محل خالي سلول حذف شده با كدام يك از سلولهاي مجاور پر شود. ) : 

الف- Shift Cell Left : 
باعث انتقال خانه سمت راست خانه پاک شده به جاي آن ميشود. 

ب- Shift Cells Up :
خانه زيرين خانه پاک شده را بجاي آن منتقل ميکند. 

ج- Entire Row : 
سطر زيرين خانه پاک شده را به جاي سطري که خانه پاک شده در آن قرار دارد منتقل ميکند. 

د- Entire Column : 
ستون سمت راست خانه پاک شده را به جاي ستوني که خانه پاک شده در آن قرار دارد منتقل ميکند. 

نکته :
اگر محيط فارسي باشد بجاي ستون سمت راست , ستون سمت چپ جايگزين ميشود. 

پاک کردن سلول : 
در اين حالت خود سلول حذف نميشود و فقط محتويات داخل آن يا قالب بندي آن يا توضيحات آن و يا هر سه پاك ميشوند. 
1- خانه هاي مورد نظر را انتخاب ميکنيم.
2- از منوي Edit ، گزينه Clear را انتخاب ميکنيم.
3- زير منويي باز ميشود که شامل گزينه هاي زير است : 

الف- All : هم محتواي خانه ، هم Format خانه و هم توضيحات را پاک ميکند. 
ب- Format : فقط Format خانه هاي انتخابي را پاک ميکند.
ج- Comment : فقط توضيحات را پاک ميکند.
د- Content : فقط محتواي خانه هاي انتخابي را پاک ميکند. 
 
ویرایش سطر و ستون 

اضافه کردن سطر :
روش اول : 

1- بر روي سطري که ميخواهيم سطر جديد قبل از آن اضافه شود ، کليک ميکنيم. 
2- منوي Insert را انتخاب ميکنيم.
3- گزينه Rows را انتخاب ميکنيم.

روش دوم : 
1- بر روي سطري كه ميخواهيم سطر جديد قبل از آن اضافه شود كليك راست ميكنيم. 
2- از منوي باز شده Insert را انتخاب ميكنيم. 

نکته:
سطرهاي زيرين به پايين رانده ميشوند.

اضافه کردن ستون : 
روش اول : 
1- بر روي ستوني که ميخواهيم ستون جديد قبل از آن اضافه شود ، کليک ميکنيم.
2- منوي Insert را انتخاب ميکنيم. 
3- گزينه Column را انتخاب ميکنيم. 

روش دوم : 
1- بر روي ستوني که ميخواهيم ستون جديد قبل از آن اضافه شود Right Click ميکنيم.
2- گزينه Insert را انتخاب ميکنيم. 

نکته :
ستون قبلي به جلو رانده ميشود. 
 
تغيير ارتفاع سطر :
براي تغيير ارتفاع سطر به دو روش ميتوان عمل کرد : 

روش اول : 
کافي است به مرز بين سطر مورد نظر و سطر بعدي رفته تا مکان نما به صورت يک فلش دو سر در آيد. سپس مرز سطر را به محل مورد نظر Drag ميکنيم. 

روش دوم : 
در اين روش ارتفاع به اندازه دقيق تنظيم ميشود . براي اين کار مراحل زير را انجام ميدهيم:
1- انتخاب منوي Format
2- انتخاب زير منوي Row
3- انتخاب گزينه Height
4- در کادرباز شده اندازه دلخواه را وارد ميکنيم. 

نکته :
به طور پيش فرض ارتقاع سطر 12.75ميباشد. 

تغيير پهناي ستون :
براي تغيير پهناي ستون به يکي از دو روش زير عمل ميکنيم : 

روش اول : 
کافي است به مرز بين ستون مورد نظر و ستون بعدي رفته تا مکان نما به صورت يک فلش دو سر در آيد سپس مرز ستون را در جهت مورد نظر Drag ميکنيم. 

روش دوم : 
در اين روش پهنا را به صورت دقيق تنظيم ميکنيم . براي اينکار مراحل زير را طي ميکنيم : 
1- انتخاب منوي Format
2- انتخاب زير منوي Column
3- انتخاب گزينه Width
4- در کادر باز شده مقدار دلخواه را وارد ميکنيم. 

نکته :
به طور پيش فرض پهناي ستون 8.43ميباشدتغيير پهناي استاندارد ستون :

ميدانيم که پهناي استاندارد ستونها 8.43 ميباشد اگر بخواهيم اين پهناي استاندارد را کم يا زياد کنيم به ترتيب زير عمل ميکنيم : 
( فقط به ياد داشته باشيد اين تغيير بر روي ستونهايي اعمال ميشود که پهناي آنها را تغيير نداده باشيم.)
1- انتخاب منوي Format 
2- انتخاب زير منوي Column
3- انتخاب گزينه Standard Width
4- در کادر باز شده پهناي مورد نظر را وارد ميکنيم. 
کار در کارگاه 3 
1- اعداد 1 تا 9 را در خانه هاي A1 تا C3 وارد کنيد. 
2- اعداد 1 تا 9 را در خانه هاي B5 تا D7 کپي کنيد.
3- محتواي خانه B3 را حذف کنيد. 
4- مجدداً اين مقدار را برگردانيد.
5- خانه C6 را حذف کنيد. ( گزينه Shift Cell Left ) را انتخاب کنيد.
6- چه تغييري مشاهده ميکنيد.
7- اعداد 1 تا 9 را در خانه هاي H4 تا J6 کپي کنيد. 
8- خانه I5 را حذف کنيد. ( گزينه Shift Cell up را انتخاب کنيد. ) 
9- چه تغييري مشاهده ميکنيد؟
10- اعداد 1 تا 9 را در خانه هاي M10 تا O12کپي کنيد. 
11- خانه N11 را حذف کنيد . ( گزينه Entire Row ) را انتخاب کنيد.
12- اعداد 1 تا 9 را در خانه هاي A11 تا C13 کپي کنيد.
13- خانه B12 را حذف کنيد. ( گزينه Entire Column را انتخاب کنيد. )
14- در سلول A1 مقدار 2 ، در سلول A2 مقدار 3 ، در سلول B8 مقدار 20 و در سلول B9 مقدار 5 را وارد كنيد. 
15- در سلول A3 حاصل جمع A1 , A2 را بدست آوريد. 
16- سلول A3 را كپي كرده و در سلول C3 Paste كنيد. 
17- چه حاصلي بدست مي آيد؟ چه نتيجه اي ميگيريد؟ 
18- سلول A3 را كپي كرده و در B10، Paste كنيد. 
19- چه نتيجه اي ميگيريد؟ 
20- سلول A3 را كپي كرده و در سلول C3 ، Formulas , Paste Special را انتخاب كنيد. 
21- چه نتيجه اي ميگيريد؟
22- سلول A3 را كپي كرده و در سلول C3 Paste Special ، Value را انتخاب كنيد. 
23- چه نتيجه اي ميگيريد؟ 
24- سلول A3 را انتخاب كرده و در سلول B8 Paste Special ، Value و Add را انتخاب كنيد. 
25- چه نتيجه اي ميگيريد؟
26- در سلولهاي F1 تا J1 ، اعداد 1 تا 5 را وارد كنيد. 
27- اين سلولهاي را كپي كنيد. 
28- در سلول F10، Right Click كرده و Paste Special ، Transpose را انتخاب كنيد. 
29- چه نتيجه اي ميگيريد؟
30- بين سطر 11 و 10 يک سطر ايجاد کنيد. 
31- بين ستون B و A يک ستون ايجاد کنيد.
32- اندازه ستون C را 20 كنيد. 
33- سايز استاندارد ستونها را 4 كنيد.
34- به ستون C دقت كنيد آياسايز استاندارد را به خود گرفته؟ 
 
جستجوی داده ها 
اگر بخواهيم رشته کاراکترهاي خاصي را در کاربرگ خود پيدا کنيم، مشاهده هر يک از سلولها کار سختي خواهد بود. پيدا کردن يك رشته از کاراکتر ها که بايد تغيير يابند نيز مشکل تر ميباشد. اکسل ويژگيهايي دارد که به ما در يافتن داده ها و تعويض آنها کمک ميکند. 

استفاده از Find :
براي فعال كردن Find به يكي از دو روش زير عمل ميكنيم : 

روش اول : 
1- انتخاب منوي Edit 
2- انتخاب find 

روش دوم : 
فشردن همزمان كليد هاي Ctrl + F 
جهت جستجوي داده ها مراحل زير را انجام ميدهيم : 
1- لغتها يا عددهايي را که ميخواهيم مکان يابي کنيم در کادر متن Find What وارد ميکنيم.
2- دکمه Find Next را کليک ميکنيم و Excel اولين مورد از شرط جستجو را پيدا ميکند و آن را انتخاب مينمايد. کادر مکالمه Find بر روي صفحه نمايش باقي مي ماند تا بدين ترتيب بتواند جستجو براي متن يا اعداد مشخص شده را ادامه دهيم. 
3- جهت جستجو براي مورد بعدي داده هاي مشخص شده Find Next را مجدداً کليک ميکنيم.
4- جهت برگشت به محيط دكمه Esc را فشرده و يا بر روي دكمه Close كليك ميكنيم. تا کادر مکالمه Find بسته شود و سپس با داده هاي داخل سلول به کارمان ادامه ميدهيم.
5- جهت جستجو پس از بستن کادر مکالمه ، با فشار دادن Ctrl + F کادر مکالمه را ميتوانيم مجدداً باز نماييم. 

نکته
اگر محدوده اي از سلول ها را در يک کاربرگ , قبل از باز نمودن کادر مکالمه Find را انتخاب کنيم ، جستجو را براي اين سلولها محدودكرده ايم . 
برقراري شروط بيشتر براي Find :

کادر مکالمه Find با ارائه گزينه هاي زير جستجو را با تخصصي تر نمودن آن محدود ميسازد. 
• Search : ميتوان جهت جستجو را مشخص کرد. جستجو به صورت سطري باشد (By Row) يا به صورت ستوني باشد(By Column)
• Look In : با استفاده از اين گزينه ميتوانيم جستجو را به يک عنصر خاص محدود کنيم در اين كادر گزينه هاي Formula , Values, Comments را خواهيم داشت. 
 
• Match Case : با انتخاب اين گزينه محيط به حروف بزرگ و کوچک حساس شده و کلماتي را پيدا ميکند که از نظر حروف بزرگ و کوچک مطابق متن تايپ شده در کادر Find What باشد. 
 
• Find Entire Cell Only : اين گزينه از Excel ميخواهد سلولهايي را که داده هاي اضافه بر رشته کاراکتر جستجو دارند ناديده بگيرد.
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر