آموزش اکسز

آموزش اکسس بخش یازدهم

توسط amin8505 | گروه مقاله های آموزشی | 1394/07/28

نظرات 0

امنیت سیستم

 مطلب زير در زمينه افزايش امنيت سيستم ها است. نكته اي كه در زمينه امنيت هر نوع سيستمي بايد به آن توجه داشت اينست كه بطور كلي امنيت يك امر نسبي است . 

بعبارت ديگر يك راه حل امنيتي ، قطعا جلوي بسياري از حملات عليه سيستم را خواهد گرفت ولي هيچگاه بطور كامل حملات را خنثي نخواهد كرد و هميشه حفره هاي امنيتي وجود خواهند داشت .
در بخش های قبلی اشاره شد كه به هنگام باز شدن فايلهاي اكسس، Startup اجراء مي شود . به كمك گزينه هاي Startup مي توانيم از دسترسي كاربران به محيط طراحي برنامه جلوگيري كنيم . ولي همانطور كه قبلا گفته شد ميكرو سافت با انگيزه ايجاد سيستم امنيتي چند مرحله اي يك روش ضد امنيتي براي آن ايجاد كرده است و كاربران برنامه ما مي توانند با پايين نگه داشتن دكمه Shift از اجراء Startup جلوگيري كنند و وارد محيط طراحي شوند . حال اگر بخواهيم دكمه شيفت را غير فعال كنيم تا كسي نتواند وارد محيط طراحي شود بايد به اين طريق عمل كرد :

استفاده از خاصيت AllowByPassKey
خاصيت AllowByPassKey يكي از خواص شيء Database است كه:
اگر مقدار آن True باشد دكمه شيفت فعال است .
و اگر مقدار آن False باشد دكمه شيفت غير فعال است .

اين خاصيت عملا در ليست خواص يك Database نيست و بايد آنرا فقط براي اولين بار ايجاد (Create) كرد . بعد از ايجاد آن مي توان مقدار آنرا False يا True كرد .

تذكر : حتما يك كپي از فايل خودتان قبل از اجراء اين برنامه برداريد چون ممكن است ديگر نتوانيد وارد محيط برنامه خودتان شويد . 

سه دكمه روي يك فرم مطابق شكل بالا ايجاد كنيد و كدهاي زير را در آن بنويسد.
(نمايش كدهاي نوشته شده مناسب نيست ولي اگر آنرا در حافظه كپي كنيد و در ماجول فرمتان كپي كند بدرستي تمايش داده مي شود .)


'براي اولين دفعه :
Private Sub Create_Click()
On Error GoTo Er

Dim db As Database
Dim prp As Property
Set db = CurrentDb
Set prp = db.CreateProperty("allowbypasskey", dbBoolean, False)
db.Properties.Append prp
db.Close

Ex:
Exit Sub
Er:
If Err.Number = 3367 Then
MsgBox "اين خاصيت ايجاد شده و لازم نيست مجددا ايجاد شود"
End If
Resume Ex

End Sub

'جهت غير فعال كردن شيفت
Private Sub ShiftNo_Click()
Dim db As Database
Set db = CurrentDb
db.Properties("allowbypasskey") = False
db.Close
End Sub

'جهت فعال كردن شيفت
Private Sub ShiftOk_Click()
Dim db As Database
Set db = CurrentDb
db.Properties("allowbypasskey") = True
db.Close
End Sub

روشهاي ضد امنيتي ديگري هم هست كه همين خاصيت توسط كاربران برنامه تغيير داده شود.
 
 
مثال:چطوري پيغام Error مربوط به ورود ركورد تكراري را در اكسس فارسي كنيم . 
(توجه داشته باشيد كه در زير كدهاي نوشته شده از راست به چپ نمايش داده مي شوند)

جواب :
در رويداد OnError مربوط به فرم ورود اطلاعات اين كد را مي نويسيم:

If DataErr = 3022 Then
MsgBox "اطلاعات وارده تكراري است"
Response = acDataErrContinue
End If

جواب كلي :
اساسا ، هر خطا در اكسس يا VB يك كد توليد مي كند . برنامه نويسان بايد يك بانك اطلاعات از كد خطاهايي كه رخ مي دهد داشته باشند تا بتوانند با چك كردن شماره خطا پيغام فارسي مناسب آن خطا را صادر كنند .

بطور كلي دو روش كنترل خطا از اين قرارند:

1- اگر خطا مربوط به كل فرم باشد بايد از طريق رويداد OnError فرم كنترل شود .
معمولا خطاهايي كه مربوط به كدنويسي ما نبوده و صرفا توسط اكسس و در واكنش به اشتباهات كاربر صادر مي شود در اين رويداد كنترل مي شود . در اين رويداد ، پارامتر DataErr حاوي كد خطاست. (بعبارت واضح تر اگر مي خواهيد كد مربوط به هر Error را شناسايي كنيد مي توانيد اين دستور در رويداد OnError فرم بنويسيد: MsgBox DataErr )

بطور كلي بعد از اينكه كد خطاها را شناسايي كرديد با نوشتن قالب برنامه زير در رويداد OnError فرم مي توانيد خطاها را كنترل كنيد :

Dim Str as String

Select Case DataErr
Case 3022
Str="اطلاعات وارده تكراري است"
Case 2237
Str = "اطلاعات وارده در ليست وجود ندارد"
'خط فوق براي مواردي است كه يك مقداري كه در كمبو باكس وجود ندارد ، تايپ شده باشد
Case ...
Str=...
....
End Select

Msgbox Str
Response = acDataErrContinue


2- اگر خطا مربوط به كدهايي باشد كه خودمان در يك Sub نوشته ايم :
در اين روش بايد در ابتداي Sub با دستور : <اسم زير روال كنترل خطا> On Error Goto ، كنترل خطا را به يك روال كنترل خطا ارجاع دهيم. 
( تمام كدهايي كه ويزارد Command Button بطور خودكار در رويداد OnClick دكمه ها ايجاد مي كند نمونه خوبي براي اين روش هستند. ضمنا در اين روش بكمك Err.Number كد خطا شناسايي مي شود )
 
در بانك اطلاعاتي Access فيلدهاي نوع Date پاسخگوي نياز كاربران فارسي كه با تاريخ هجري شمسي كار مي كنند نيست . البته برنامه هايي مثل پارسا ۹۹ تقويم سيستم را به تقويم هجري شمسي تبديل مي كند و بعد از آن كاربران فارسي مي توانند از فيلدهاي نوع Date اكسس استفاده كنند .بدين ترتيب پارسا مشكل تاريخ هجري شمسي را حل ميكند ولي بعضا تاريخ شمسي سيستم بنا به دلايلي از بين ميرود . مثلا اگربعد از نصب پارسا، Officeنصب شود تاريخ هجري شمسي سيستم به هم مي خورد. براي رهايي از وابستگي برنامه هاي شما به پارسا و ... ، توابع زير مي تواند مشكل شما را بطور كامل حل كند .
اين ماجول در چندين برنامه تست شده و جواب گرفته است شما هم مي توانيد از آن استفاده كنيد.
(توجه داشته باشيد كه كدهاي نوشته شده ، در اينجا از چپ به راست نمايش داده شده اند ولي با كپي آن در اكسس ، نمايش آن از چپ به راست خواهد شد)

در صورت استفاده از اين ماجول ، فيلدهاي از نوع تاريخ را بايد از نوع Number تعريف كنيد. توضيحات بيشتر جهت استفاده از ماجول ، درون خود ماجول نوشته شده است.
براي استفاده از اين ماجول ، از دو خط پايين تر تا انتهاي متن را در حافظه كپي كرده (Copy) و سپس در يك ماجول جديد در اكسس يا VB قرار دهيد (Paste): 

 
' 1- تعريف كنيد Number(Long) است را بصورت Date فيلدهايي كه نوع آنها
' 2- اين فيلدها را بصورت 00/00/00 تنظيم كنيد InputMask خاصيت
' بدليل 6 رقمي در نظر گرفتن فيلد تاريخ ، اين توابع تا سال 1399 كارايي دارد
' ...
' تاريخ جاري سيستم را به هجري شمسي تبديل مي كند Shamsi() تابع
' بكار ببريد Now() را مي توانيد در گزارشات بجاي تابع Dat() تابع
' :براي جلوگيري از ورود تاريخ غلط به درون يك فيلد بترتيب زير عمل ميكنيد
' :بشكل زير بكار ببريد ValidationRule را در خاصيت ValidDate() تابع
' ValidDate([نام فيلد])=True
' ...
'
Public Function Rooz(F_Date As Long) As Byte
'اين تابع عدد مربوط به روز يك تاريخ را برمگرداند
Rooz = F_Date Mod 100
End Function
'*******************************************
Function Mah(F_Date As Long) As Byte
'اين تابع عدد مربوط به ماه يك تاريخ را برمگرداند
Mah = Int((F_Date Mod 10000) / 100)
End Function
'*******************************************
Public Function Sal(F_Date As Long) As Byte
'اين تابع عدد مربوط به سال يك تاريخ را برمگرداند
Sal = Int(F_Date / 10000)
End Function
'*******************************************
Public Function Kabiseh(ByVal OnlySal As Variant) As Byte
'ورودي تابع عدد دورقمي است
'اين تابع كبيسه بودن سال را برميگرداند
'اگر سال كبيسه باشد عدد يك و درغير اينصورت صفر را بر ميگرداند
Kabiseh = 0
If OnlySal >= 75 Then
If (OnlySal - 75) Mod 4 = 0 Then
Kabiseh = 1
Exit Function
End If
ElseIf OnlySal <= 70 Then
If (70 - OnlySal) Mod 4 = 0 Then
Kabiseh = 1
Exit Function
End If
End If

End Function
'*******************************************
Function ValidDate(F_Date As Long) As Boolean
Dim M, S, R As Byte
' اين تابع اعتبار يك عدد ورودي را از نظر تاريخ هجري شمسي بررسي مي كند
' را برمي گرداند False واگر نامعتبر باشد True اگر تاريخ معتبر باشد
ValidDate = True
S = Sal(F_Date)
M = Mah(F_Date)
R = Rooz(F_Date)
'********
If F_Date < 100101 Then
ValidDate = False
Exit Function
End If

If M > 12 Or M = 0 Or R = 0 Then
ValidDate = False
Exit Function
End If

If R > MahDays(S, M) Then
ValidDate = False
Exit Function
End If
End Function
'*******************************************
Public Function AddDay(ByVal F_Date As Long, ByVal add As Integer) As Long
Dim K, M, S, R, Days As Byte
R = Rooz(F_Date)
M = Mah(F_Date)
S = Sal(F_Date)
K = Kabiseh(S)

'تبديل روز به عدد 1 جهت ادامه محاسبات و يا اتمام محاسبه
Days = MahDays(S, M)
If add > Days - R Then
add = add - (Days - R + 1)
R = 1
If M < 12 Then
M = M + 1
Else
M = 1
S = S + 1
End If
Else
R = R + add
add = 0
End If

While add > 0
K = Kabiseh(S) 'كبيسه: 1 و غير كبيسه: 0
Days = MahDays(S, M) 'تعداد روزهاي ماه فعلي
Select Case add
Case Is < Days
'اگر تعداد روزهاي افزودني كمتر از يك ماه باشد
R = R + add
add = 0
Case Days To IIf(K = 0, 365, 366) - 1
'اگر تعداد روزهاي افزودني بيشتر از يك ماه و كمتر از يك سال باشد
add = add - Days
If M < 12 Then
M = M + 1
Else
S = S + 1
M = 1
End If
Case Else
'اگر تعداد روزهاي افزودني بيشتر از يك سال باشد
S = S + 1
add = add - IIf(K = 0, 365, 366)
End Select
Wend
AddDay = (S * 10000) + (M * 100) + (R)

End Function

'***********************************************
Public Function Shamsi() As Long
'تاريخ جاري سيستم را به تاريخ هجري شمسي تبديل مي كند
Dim Shamsi_Mabna As Long
Dim Miladi_mabna As Date
Dim Dif As Long
'در اينجا 80/10/11 با 2002/01/01 معادل قرارداده شده
Shamsi_Mabna = 791012
Miladi_mabna = #1/1/01#
Dif = DateDiff("d", Miladi_mabna, Date)
If Dif < 0 Then
MsgBox "تاريخ جاري سيستم شما نادرست است , آنرا اصلاح كنيد."
Else
Shamsi = AddDay(Shamsi_Mabna, Dif)
End If
End Function
'***********************************************
Public Function DayWeek(F_Date As Long) As String
Dim a As String
Dim N As Byte
N = DayWeekNo(F_Date)
Select Case N
Case 0
a = "شنبه"
Case 1
a = "يكشنبه"
Case 2
a = "دوشنبه"
Case 3
a = "سه‌شنبه"
Case 4
a = "چهارشنبه"
Case 5
a = "پنج‌شنبه"
Case 6
a = "جمعه"
End Select
DayWeek = a
End Function

'***********************************************
Public Function Dat()
Dim D As Long
D = Shamsi
Dat = DayWeek(D) & " 13" & Sal(D) & "/" & Mah(D) & "/" & Rooz(D)
End Function

'***********************************************
Public Function Diff(ByVal FromDate As Long, ByVal To_Date As Long) As Long
'اين تابع تعداد روزهاي بين دو تاريخ را ارائه مي كند
Dim Tmp As Long
Dim S1, M1, r1, S2, m2, r2 As Integer
Dim Sumation As Single
Dim Flag As Boolean
Flag = False
If FromDate = 0 Or IsNull(FromDate) = True Or To_Date = 0 Or IsNull(To_Date) = True Then
Diff = 0
Exit Function
End If

If FromDate > To_Date Then
'اگر تاريخ شروع از تاريخ پايان بزرگتر باشد آنها موقتا جابجا مي شوند
Flag = True
Tmp = FromDate
FromDate = To_Date
To_Date = Tmp
End If
r1 = Rooz(FromDate)
M1 = Mah(FromDate)
S1 = Sal(FromDate)
r2 = Rooz(To_Date)
m2 = Mah(To_Date)
S2 = Sal(To_Date)
Sumation = 0

Do While S1 < S2 - 1 Or (S1 = S2 - 1 And (M1 < m2 Or (M1 = m2 And r1 <= r2)))
'اگر يك سال يا بيشتر اختلاف بود
If Kabiseh((S1)) = 1 Then
If M1 = 12 And r1 = 30 Then
Sumation = Sumation + 365
r1 = 29
Else
Sumation = Sumation + 366
End If
Else
Sumation = Sumation + 365
End If
S1 = S1 + 1
Loop

Do While S1 < S2 Or M1 < m2 - 1 Or (M1 = m2 - 1 And r1 < r2)
'اگر يك ماه يا بيشتر اختلاف بود
Select Case M1
Case 1 To 6
If M1 = 6 And r1 = 31 Then
Sumation = Sumation + 30
r1 = 30
Else
Sumation = Sumation + 31
End If
M1 = M1 + 1
Case 7 To 11
If M1 = 11 And r1 = 30 And Kabiseh(S1) = 0 Then
Sumation = Sumation + 29
r1 = 29
Else
Sumation = Sumation + 30
End If
M1 = M1 + 1
Case 12
If Kabiseh(S1) = 1 Then
Sumation = Sumation + 30
Else
Sumation = Sumation + 29
End If
S1 = S1 + 1
M1 = 1
End Select
Loop

If M1 = m2 Then
Sumation = Sumation + (r2 - r1)
Else
Select Case M1
Case 1 To 6
Sumation = Sumation + (31 - r1) + r2
Case 7 To 11
Sumation = Sumation + (30 - r1) + r2
Case 12
If Kabiseh(S1) = 1 Then
Sumation = Sumation + (30 - r1) + r2
Else
Sumation = Sumation + (29 - r1) + r2
End If
End Select
End If

If Flag = True Then
Sumation = -Sumation
End If
Diff = Sumation
End Function

Public Function DayWeekNo(F_Date As Long) As String
'اين تابع يك تاريخ را دريافت كرده و مشخص مي كند چه روزي از هفته است
'اگر شنبه باشد عدد 0
'اگر 1شنبه باشد عدد 1
'......
'اگر جمعه باشد عدد 6
Dim day As String
Dim Shmsi_Mabna As Long
Dim Dif As Long
'مبنا 80/10/11
Shmsi_Mabna = 801011
Dif = Diff(Shmsi_Mabna, F_Date)
If Shmsi_Mabna > F_Date Then
Dif = -Dif
End If
'با توجه به اينكه 80/10/11 3شنبه است محاسبه ميشود day متغير
day = (Dif + 3) Mod 7
If day < 0 Then
DayWeekNo = day + 7
Else
DayWeekNo = day
End If
End Function


Function MahName(ByVal Mah_no As Byte) As String
Select Case Mah_no
Case 1
MahName = "فروردين"
Case 2
MahName = "ارديبهشت"
Case 3
MahName = "خرداد"
Case 4
MahName = "تير"
Case 5
MahName = "مرداد"
Case 6
MahName = "شهريور"
Case 7
MahName = "مهر"
Case 8
MahName = "آبان"
Case 9
MahName = "آذر"
Case 10
MahName = "دي"
Case 11
MahName = "بهمن"
Case 12
MahName = "اسفند"
End Select
End Function

Function SalMah(ByVal F_Date As Long) As Integer
'چهار رقم اول تاريخ كه معرف سال و ماه است را برمي گرداند
SalMah = Val(Left$(F_Date, 4))
End Function

Function MahDays(ByVal Sal As Byte, ByVal Mah As Byte) As Byte
'اين تابع تعداد روزهاي يك ماه را برمي گرداند
Select Case Mah
Case 1 To 6
MahDays = 31
Case 7 To 11
MahDays = 30
Case 12
If Kabiseh(Sal) = 1 Then
MahDays = 30
Else
MahDays = 29
End If
End Select

End Function

Function Make_Date(ByVal F_Date As Long) As String
'يك تاريخ را بصورت يك رشته 10 رقمي با ذكر چهار رقم براي سال ارائه مي كند
Dim D As String
D = Trim(Str(F_Date))
If IsNull(F_Date) = True Or F_Date = 0 Then
Make_Date = ""
Else
Make_Date = "13" & Mid(D, 1, 2) & "/" & Mid(D, 3, 2) & "/" & Mid(D, 5, 2)
End If
End Function

Function NextMah(ByVal Sal_Mah As Integer) As Integer
If (Sal_Mah Mod 100) = 12 Then
NextMah = (Int(Sal_Mah / 100) + 1) * 100 + 1
Else
NextMah = Sal_Mah + 1
End If
End Function

Function PreviousMah(ByVal Sal_Mah As Integer) As Integer
If (Sal_Mah Mod 100) = 1 Then
PreviousMah = (Int(Sal_Mah / 100) - 1) * 100 + 12
Else
PreviousMah = Sal_Mah - 1
End If
End Function


Function SubtractDay(ByVal F_Date As Long, ByVal Subtract As Long) As Long
'به تعداد روز معيني از يك تاريخ كم كرده و تاريخ حاصله را ارائه ميكند
Dim K, M, S, R, Days As Byte

R = Rooz(F_Date)
M = Mah(F_Date)
S = Sal(F_Date)
K = Kabiseh(S)

'تبديل روز به عدد 1 جهت ادامه محاسبات و يا اتمام محاسبه
If Subtract >= R - 1 Then
Subtract = Subtract - (R - 1)
R = 1
Else
R = R - Subtract
Subtract = 0
End If

While Subtract > 0
K = Kabiseh(S - 1) 'كبيسه: 1 و غير كبيسه: 0
Days = MahDays(IIf(M >= 2, S, S - 1), IIf(M >= 2, M - 1, 12)) 'تعداد روزهاي ماه قبلي
Select Case Subtract
Case Is < Days
'اگر تعداد روزهاي كاهش كمتر از يك ماه باشد
R = Days - Subtract + 1
Subtract = 0
If M >= 2 Then
M = M - 1
Else
S = S - 1
M = 12
End If
Case Days To IIf(K = 0, 365, 366) - 1
'اگر تعداد روزهاي كاهش بيشتر از يك ماه و كمتر از يك سال باشد
Subtract = Subtract - Days
If M >= 2 Then
M = M - 1
Else
S = S - 1
M = 12
End If
Case Else
'اگر تعداد روزهاي كاهش بيشتر از يك سال باشد
S = S - 1
Subtract = Subtract - IIf(K = 0, 365, 366)
End Select
Wend
SubtractDay = (S * 10000) + (M * 100) + (R)

End Function
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر