دانلود پروژه کارآفرینی لاک مصرفی در قوطي صنايع غذايي

طرح توجیهی لاک مصرفی در قوطی صنایع غذایی بخش هفتم

11 . تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد

با بررسي هاي انجام شده و مطالعات انجام گرفته در قسمتهاي توجيه بازار و اقتصادي در طرح ارائه شده مشخص مي شود که احداث يک واحد توليد لاک  مورد مصرف در قوطي صنايع غذايي در استان سمنان با ظرفيت 500  تن در سال داراي بازار فروش مناسبي مي باشد و داراي صرفه اقتصادي است . البته استفاده از کارشناسان مجرب و متخصص در امر توليد لاک و مواد شيميايي و محصولات مشابه مي تواند در رساندن هرچه سريعتر محصول به استاندارد هاي نام برده در طرح کمک شاياني باشد. با توجه به اين که اين محصول هنوز در بازارهاي ايران جاي گسترش و بازار خوبي دارد و با در نظر گرفتن اين موضوع که انواع کارخانجات کمپوت و کنسرو و غذاي آماده نيازمند محصول لاک  مورد مصرف در قوطي با انواع متفاوتي مي باشند، بازار رو به گسترشي را خواهيم داشت.
همان طور که بيان شد لاک موارد استفاده زيادي را خواهد داشت با توجه به انواع متفاوت محصول ، مثلاً لاک داخل قوطي کنسرو با لاک داخل قوطي رب گوجه متفاوت است. زيرا مواد شيميايي متفاوتي را به ميزان متفاوت نياز دارد..
بازار داخل ايران کاملاً کمبود اين محصول را احساس مي کند. تا سال 1390 پيش بيني مي شود کارخانجات توليد کنسرو به ميزان 500 کارخانه افزايش يابد. که يکي از مراحل براي ساخت اين قوطي ها لاک زني لاک زني داخل آنها است.
جدول شماره(25)- تعداد کارخانجات توليد قوطي کنسرو و ظرفيت اسمي آنها{14}
 

تعداد کارخانجات

واحد سنجش

ظرفيت اسمي

294

تن

1149287

114

تن

468472

40

تن

70998

25

تن

28200

13

تن

21000


محاسبات مربوط به تحليل نقطه سر به سر، توليد و سود
جدول شماره(26)- برآورد هزينه ثابت : 

جدول شماره(26)- برآورد هزينه ثابت :

- هزينه هاي  سرمايه اي

شرح

مبلغ (ميليون ريال )

موجود

پس از توسعه

  زمين

0

360

  محوطه سازي

0

110

  ساختمان سازي

0

1834.6

ماشين آلات

0

1733

  تاسيسات

0

1265

  وسايل حمل و نقل

0

540

  وسايل دفتري 10 الي 20 درصد هزينه ساختمان اداري

0

240

  پيش بيني نشده ( 10درصد اقلام بالا )

0

608.26

جمع

0

6690.86

جمع كل

 

6690.86

جدول شماره(27)- هزينه هاي قبل از بهره برداري

شرح

مبلغ ( ميليون ريال‌)

موجود

پس از توسعه

هزينه هاي تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوز، حق ثبت قراردادهاي بانكي ( 4درصد هزينه هاي سرمايه اي )

0

267.6344

هزينه آموزش پرسنل ( 1درصد كل حقوق سالانه )

0

7.91

هزينه هاي راه اندازي و توليد آزمايشي (15روز هزينه هاي آب / برق / سوخت / مواد اوليه / حقوق / دستمزد)

0

109.4166667

جمع

0

384.9610667

جمع كل

 

384.96

(هزينه هاي قبل از بهره برداري + هزينه هاي سرمايه اي = سرمايه ثابت )

سرمايه ثابت مورد نياز براي توسعه :(ميليون ريال‌)

 

 

 

 

 

 

384.96

=

0

-

384.96

 

6690.9

=

0

-

6690.9

 

7076

=

6690.86

+

384.96

 


جدول شماره(28)- برآورد سرمايه در گردش :
عنوان شرح مبلغ (ميليون ريال‌)

 

جدول شماره(28)- برآورد سرمايه در گردش :

عنوان

شرح

مبلغ (ميليون ريال‌)

موجود

پس از توسعه

مواد اوليه / بسته بندي

1 ماه مواد اوليه / بسته بندي

0

150

حقوق و دستمزد

1 ماه حقوق و دستمزد

0

65.91666667

تنخواه گردان

15 روز هزينه هاي آب برق سوخت تعميرات

0

1.458333333

جمع

0

217.375

جمع كل

217.38

سرمايه در گردش مورد نياز براي توسعه: (ميليون ريال)

 

217.4

=

0

                             217.375    -

 

جدول شماره(29)-نحوه سرمايه گذاري (ميليون ريال‌)

 

 

شرح

سهم متقاضي

تسهيلات بانكي

جمع

 

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

 

سرمايه ثابت

2052.0

29.0

5023.8

71.0

7075.8

 

سرمايه در گردش

141.3

65.0

76.081

35.0

217.4

 

جمع كل سرمايه گذاري

2193.3

 

5099.9

 

7293.2

 

جدول شماره(30)-برآورد هزينه استهلاك پس از اجراي توسعه

 

شرح

ارزش دارايي
(ميليون ريال) قبل از توسعه

ارزش دارايي
(ميليون ريال) پس از توسعه

درصد

هزينه هاي استهلاك ساليانه قبل موجود
( ميليون ريال )

هزينه هاي استهلاك ساليانه پس از توسعه
( ميليون ريال )

محوطه سازي

0

110

5%

0

5.5

ساختمان

0

1834.6

5%

0

91.73

ماشين آلات

0

-

5%

0

 

تاسيسات

0

1265

10%

0

126.5

وسايل حمل و نقل

0

540

10%

0

54

وسايل اداري

0

30

10%

0

3

پيش بيني نشده

0

10

5%

0

0.5

جمع كل

 

0

281.2

جدول شماره(31)-هزينه هاي توليد ساليانه

شرح

مبلغ ( ميليون ريال )

موجود

پس از توسعه

  هزينه مواد اوليه و بسته بندي

0

1800

  هزينه حقوق و دستمزد

0

791.00

  هزينه انرژي ( آب ، برق ، سوخت )

0

35

  هزينه تعميرات و نگهداري

0

590.4

  هزينه پيش بيني نشده توليدات درصد اقلام بالا

0

90

  هزينه اداري و فروش ( 1درصد اقلام بالا )

0

33.06

  هزينه تسهيلات مالي

0

93.92

  هزينه بيمه كارخانه ( دو در هزار  سرمايه ثابت )

0

18.78

  هزينه استهلاك

0

281.2

  هزينه استهلاك قبل از بهره برداري ( 10درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري)

0

38.50

جمع

5485.8

3772

جمع كل

0

3772

 

 

جدول شماره(32)-قيمت تمام شده واحد محصول(ميليون ريال)

 

0.019

=

200000

/

3771.9

 

 

0.020

=

1.05

*

0.0189

 

با احتساب ضايعات

 

قيمت فروش محصولات بر اساس متوسط قيمت كالاي مشابه در بازار در نظر گرفته شود . (ميليون ريال)

7700

=

200000

*

0.039

 

 

 

* سود ساليانه

 

 

در نتيجه سود ساليانه برابر است با: (ميليون ريال)

 

 

 

 

3740

=

)

0.020

-

0.039

(

200000

 

 

* دوره بازگشت سرمايه

 

 

سال

1.95

=

3739.5

/

7293.2

 

*محاسبه نقطه سربه سر

 

 

 

 

جدول شماره(33)-محاسبه نقطه سربه سر ، در 100درصد راندمان 

 

 

 

شرح هزينه

هزينه متغير

 

هزينه ثابت

 

هزينه كل

 

مقدار

درصد

مقدار

درصد

 

 

مواد اوليه / بسته بندي

1800

100

 

 

1800

 

حقوق / دستمزد

158.2

20

632.8

80

791

 

هزينه انرژي (آب برق ، سوخت)

28

80

7

20

35

 

تعميرات و نگهداري

472.29

80

118.07

20

590.368

 

پيش بيني شده

76.5

85

13.5

15

90

 

اداري و فروش

33.06

100

 

 

33.06368

 

هزينه تسهيلات مالي

 

 

93.92

100

93.924368

 

بيمه كارخانه

 

 

18.785

100

18.7848736

 

هزينه استهلاك

 

 

93.92

100

93.924368

 

استهلاك قبل از بهره برداري

 

 

38.50

100

38.49610667

 

جمع هزينه هاي توليد

2568.1

 

1016.5

 

 

درصد فروش در نقطه سربه سر 

 

 

 

0.20

=

)

2568.06

-

7700.0

(

/

1016.50

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر