شناخت کاربردی Iptable بخش پنجم

شناخت کاربردی Iptable بخش پنجم

 6-4 : اتصالات ICMP

بسته هاي ICMP از جريان حالتي دور هستند زيرا فقط براي كنترل استفاده ميشوند و هرگز نبايد اتصال را برقرار كنند 4 نوع ICMP وجود دارد كه بسته هاي برگشتي توليد كىكند و اينها 2 حالت متفاوت دارند اين نيازهاي ICMP ميتواند حالتNEW و ESTABLISHED داشته باشند انواع ICMP عبارتند از تقاضا وپاسخ ECHO ،  تقاضا وپاسخ it imestamp تقاضا وپاسخ INFORMATION و تقاضا وپاسخ آدرس . و بين آنها تقاضاي timestamp و Information  دور هستند و ميتوانند حذف شوند با اين وجود پيام ECHO و چندين نصب مانند ميزبان pinging استفاده مي‌شود تقاضاي آدرس استفاده نمي‌شود ولي مىتواند در زمان خاص مفيد باشد براي بررسي چگونگي اين حالت به تصوير زير مراجعه كنيد . 
همانطور كه ميتوان ديد ميزبان يك تقاضاي ECHO به هدف ارسال مىكند كه در واقع از سوي Firewall به صورت NEW در نظر گرفته ميشود اين هدف پاسخ به تقاضاي ECHO است كه ESTABLISHED خواهد بود وقتي اولين تقاضا ECHO ديده شد ورودي زير به ip - conntrack ميرود.  

برنامه  
اين ورودي كلي متفاوت با حالات استاندارد TCP و UDP است پروتگل در اين جا ظاهر مي‌شود و آدرس مقصد و منبع مشخص ميگردد اين مسائل بعداً ظاهر خواهند شد ما داراي 3 فيلد جديد به نام id , code , type هستيم آنها خاص هستند و فيلد type داراي نوع ICMP است و code داراي كد ICMP است اينها در ضميمه ICMP TYPE آمده اند وفيلد نهايي id  داراي ICMP ID است هر بسته ICMP داراي id  است و در اين جا پيام ICMP دريافت مي‌شود و يك id در پيام جديد ICMP قرار مىگيرد به طوري كه فرستنده جواب را بشناسند و بتواند با تقاضاي ICMP ارتباط برقرار كند .
فيلد بعدي به صورت [UNREDLTIED] است كه قبلاً ديده نشده در اين جا علامت مىگويد كه رديابي اتصالچگونه است ترافيك در يك جهت صورت مىگيرد توقعات جواب براي بسته ICMP ديده شده است و اين خود وارونگي آدرس IP منبع و مقصد است اينها مانند كد و نوع به مقادير صحيح بسته برگشتي تبديل مىشوند بنابراين هر تقاضاي ECHO  به جواب ECHO تبديل ميشود ICMP ID از بسته تقاضا حفظ ميشود .  
بسته جواب ESTABLISHED است با اين وجود بعد از جواب ICMP قطعاً هيچ ترافيك قانوني در يك اتصال وجود ندارد به اين علت ورودي رديابي اتصال در زمانكد است پاسخ از ساختار Netfilter تخريب مي‌شود . 
در هر يك از اين موارد تقاضا NEW است اگر چه پاسخ ESTABLISHED است اكنون آنها را بررسي خواهيم كرد وقتي Firewall  يك بسته تقاضا دارد يك NEW فرض مي‌شود وقتي ميزبان بسته پاسخ را به تقاضا ارسال ميكند ESTABLISHED است . 
تقاضاي ICMP داراي زمان پيش فرض 30 ثانيه است كه ميتواند در ورودي PROC/… تغيير كند اين بطور كل يك مقدار دست زماني است زيرا ميتواند در بسته هاي را در حالت انتقال قرار دهي بخش