دانلود پروژه کارآفرینی گل و گیاهان زینتی

طرح توجیهی گل و گیاهان زینتی بخش 7

 شاخص سودآوري (PI)

در اولويت‌بندي طرح‌ها از طريق NPV لازم است به اين نكته توجه شود كه ضرورتاً طرحي كه ارزش کنونی آن بيشتر باشد از اولويت برخوردار نيست. زيرا تنها در صورتي كه سرمايه‌ي اوليه يكسان باشد، طرح داراي NPV بیشتر ترجيح دارد. بنابراين در صورتي كه سرمايه‌ي اوليه يكسان نباشد بايد براي تعديل NPV از شاخص سودآوري استفاده نمود. PI به صورت زير استخراج مي‌شود:
کارآفرینی 
بر اين اساس شاخص سودآوري طرح به شرح جدول شماره (4) محاسبه مي‌شود.
 

جدول 4

شاخص سودآوري طرح                                                           (ارقام به تومان)

شرح

NPV

ارزش حال سرمايه گذاري اوليه

PI

نتيجه ی ارزيابي

طرح 1

56964433

18464400

97/2

قابل قبول

طرح 2

65321186

18464400

53/3

قابل قبول

طرح 3

3466727-

6422400

53/0-

غيرقابل قبول

طرح 4

6895411

6422400

07/1

قابل قبول

طرح 5

31426374

18464400

7/1

قابل قبول

طرح 6

41783120

18464400

26/2

قابل قبول

طرح 7

3540357-

18464400

19/0-

غيرقابل قبول

طرح 8

6816387

18464400

36/0

قابل قبول

طرح 9

11803588

6422400

8/1

قابل قبول

طرح 10

22160336

6422400

45/3

قابل قبول

 
با ملاحظه جدول بالا:
الف-  طرح‌هاي (3) و (7) قبول نمي‌شوند. به عبارتي طرح کشت گل رز در 1000 متر غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين و طرح کشت گل باغچه‌اي و پتوس (گل آپارتمانی) در 1000 متر مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين صرفه اقتصادي ندارد.
 
ب- در شرايط محدوديت بودجه اولويت 8 طرح باقيمانده به ترتيب عبارت است از: 
طرح (2)، طرح (10)، طرح (1)، طرح (6)، طرح (9)، طرح (5)، طرح (4)، طرح (8)، به عبارت ديگر ترتيب اولويت طرح‌ها به شرح زير است:
1.طرح کشت گل رز در 1000 متر مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
2.طرح کشت گل مريم و ميخک در 1000 متر غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
3.طرح کشت گل رز در 1000 متر مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
4.طرح کشت گل داودي در 1000 متر مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
5.طرح کشت گل مريم و ميخک در 1000 متر غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
6.طرح کشت گل داودي در 1000 متر مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
7.طرح کشت گل رز در 1000 متر غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
8.طرح کشت گل باغچه‌اي و پتوس (گل آپارتمانی) در 1000 متر مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين.
منظور از نرخ بازگشت داخلي يك طرح سرمايه‌گذاري در حقيقت نرخ تنزيلي است كه در آن ارزش خالص کنونی طرح(NPV) برابر با صفر شود. اگر به جاي i در فرمول مربوط به NPV، يك نرخ تنزيل مجهول m قرار دهيم، رابطه‌اي به صورت زير به وجود مي‌آيد:
کارآفرینی
حال بايد نرخ تنزيل m را طوري محاسبه كرد كه NPV=0  يعني ارزش خالص کنونی‌ پروژه صفر باشد. m كه به‌صورت بالا به‌دست آيد نرخ بازگشت داخلي ناميده مي‌شود.
طبق اين معيار، معمولاً سرمايه‌گذاران يك حداقل نرخ بازگشت مورد انتظار را براي خود تعيين مي‌كنند. چنان‌چه طرح مورد نظر بتواند بازگشت مناسب را به‌وجود آورد قابل قبول بوده و در غير اين‌صورت طرح اجرا نخواهد شد. در بسياري از موارد، براي تصميم‌گيري در مورد سرمايه‌گذاري، مقايسه‌اي بين نرخ بازگشت و نرخ بهره‌ي موجود در بازار انجام مي‌شود. نرخ بهره‌ي موجود در بازار در حقيقت بازگشت ناشي از وجوه در حالتي كه عمل سرمايه‌گذاري صورت نگيرد و در واقع فرد بخواهد از فرصت موجود در بازار استفاده كند را نشان مي‌دهد. بديهي است كه با مقايسه‌‌ي اين دو نرخ، هنگامي سرمايه‌گذار طرح را اجرا مي‌كند كه نرخ بازگشت داخلي طرح از نرخ بهره‌ي موجود در بازار بيشتر باشد.
چنان‌چه چندين طرح وجود داشته باشد آن‌گاه سرمايه‌گذار مي‌تواند اين طرح‌ها را با توجه به نرخ‌هاي بازگشت داخلي آن‌ها به ترتيب درجه‌بندي كرده، با اين اولويت و با در نظر گرفتن مسأله‌ي بودجه، آن‌ها را اجرا كند. 
يكي از روش‌هاي محاسبه‌ي نرخ بازده داخلي، روش آزمون و خطا است. يعني با آزمون‌هاي مكرر و استفاده از نرخ‌هاي متفاوت تنزيل، محاسبه آن قدر ادامه مي‌يابد تا براساس يك نرخ تنزيل معين، ارزش خالص کنونی طرح برابر صفر شود. به عنوان نمونه طرح 1و 2 که مربوط به توليد گل رز است در اين قسمت ارائه مي‌شود و محاسبه‌ي نرخ بازگشت داخلي براي ساير طرح‌ها، به همين شکل انجام مي‌شود. 
طرح 1 ) توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين 

جدول محاسبه ی نرخ بازگشت داخلی
جدول 5

محاسبه ی نرخ بازگشت داخلي

 

 

 

 

NPV

i

 

 

 

 

8692

310%

 

X=0

i

 

36800-

320%

 

 

 

 

 

 
نرخ سودي كه NPV اين طرح را صفر مي‌كند بين 310% و 320% است. با استفاده از روش نسبت‌يابي داريم: 
a / b = c / d ->a = bc/d 
IRR = 310% + 9/1% = 9/311%
بنابراين: 
چنان‌چه نرخ سود 9/311% باشد، ارزش خالص کنونی طرح برابر صفر مي‌شود. مفهوم عبارت ياد شده اين است كه حتي اگر بانك‌ها و مؤسسات مالي نرخ سودي معادل 9/311% از سرمايه‌گذاران دريافت كنند باز هم اجراي طرح ياد شده، مقرون به صرفه خواهد بود. بنابراين معيار نرخ بازگشت داخلي نيز بيانگر موفق بودن طرح ياد شده است، يعني طرح بايد اجرا شود. 
طرح2 ) توليد گل رز در 1000 متر مربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
جدول 6 محاسبه ی نرخ بازگشت داخلي 

محاسبه ی نرخ بازگشت داخلي

 

 

 

 

NPV

i

 

 

 

 

26595

540%

 

X=0

i

 

1101-

550%

 

 

 

 

 

 

 
نرخ سودي كه اين رابطه را صفر مي‌كند، بين 540% و 550% است. با استفاده از روش نسبت‌يابي داريم: 
a / b = c / d -> a = bc/d -> a = 9/6
IRR= % 540 + % 9/6 = % 549 / 6 
نرخ بازگشت داخلي مي‌گويد حتي اگر نرخ سود بازار 6/549% باشد، باز هم اجراي اين طرح مقرون به صرفه است و اين خود حاكي از بازگشت بسيار زياد طرح ياد شده است.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر