دانلود پروژه کارآفرینی گل و گیاهان زینتی

طرح توجیهی گل و گیاهان زینتی بخش 6

 طرح (4): طرح توليد گل رز در 1000 مترمربع غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

به دليل پايين بودن ميزان سود در سال‌هاي بهره‌برداري طرح، مجموع سود به دست آمده تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري، قادر به جبران سرمايه‌گذاري اوليه نبوده است. چنان‌چه روند درآمد و هزينه‌هاي طرح در سال پنجم نيز همانند گذشته باشد مي‌توان انتظار داشت در اواخر سال پنجم مجموع سود به دست آمده، سرمايه‌گذاري اوليه را جبران کند در حالي که دوره‌ي بهره‌برداري طرح، تا پايان سال چهارم مي‌باشد. پس، از ديدگاه اين معيار، طرح مردود شناخته مي‌شود.
 طرح (5): طرح توليد گل داودي در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
دوره ی برگشت سرمايه برابر با دو سال و يازده ماه و نه روز است. يعني پس از اين مدت، مجموع سود به دست آمده با مقدار سرمايه‌گذاري، برابر مي‌شود.
طرح (6): طرح توليد گل داودي در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
دوره‌ي برگشت سرمايه‌ي اين طرح برابر دو سال و دو ماه و بيست و چهار روز است.
طرح (7): طرح توليد گل باغچه‌اي گل پتوس(گل آپارتماني) در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
ملاحظه مي‌شود كه در كليه‌ي سال‌هاي بهره‌برداري طرح به جز سال آخر، سود خالص منفي بوده است كه در نهايت، سرمايه برگشت داده نشده مبلغ 21639469 تومان شده است. اين بدان معناست كه نه تنها در طول سال‌هاي بهره‌برداري طرح، مجموع سود به دست آمده، سرمايه‌گذاري اوليه را جبران نكرده، بلكه ميزان سرمايه‌ي برگشت داده نشده، از سرمايه‌گذاري اوليه نيز فزوني يافته است.
پس طرح ياد شده از ديدگاه اين معيار ناموفق ارزيابي مي‌شود.
طرح (8): طرح توليد گل باغچه‌اي و گل پتوس(آپارتماني) در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
پس از پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح، ميزان سرمايه‌ي برگشت داده نشده، مبلغ 5026243 تومان است. يعني حتي پس از پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح، مجموع سود به دست آمده، نتوانسته سرمايه‌گذاري اوليه را جبران كند. پس، از ديدگاه اين معيار، طرح ياد شده مردود شناخته مي‌شود.
طرح (9): توليد گل مريم و ميخك در 1000 مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
دوره‌ي برگشت سرمايه سه سال و شش ماه و بيست و هفت روز است.
طرح (10): توليد گل مريم و ميخك در 1000 مترمربع غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
دوره‌ي برگشت سرمايه يك سال و هشت ماه و هجده روز است.
 
ارزش خالص کنونی(NPV)
ارزش خالص کنونی در حقيقت تفاوت بين ارزش کنونی منافع يا عايدي‌هاي يك طرح و ارزش فعلي هزينه‌هاي طرح است. بنابراين براي محاسبه‌ي ارزش فعلي نياز به نرخ تنزيل است. چنان‌چه ارزش کنونی درآمدهاي يك طرح را با B و ارزش کنونی هزينه‌‌هاي آن را با C نمايش دهيم، در اين صورت ارزش خالص کنونی طرح برابر است با:
کار آفرینی
طبق اين معيار، هر پروژه‌ي سرمايه‌گذاري در طول n سال فعاليت آن، داراي جريان درآمدها و جريان هزينه‌ها است كه بايد ارزش فعلي درآمدها منهاي هزينه‌ها به عنوان ارزش خالص کنونی محاسبه شود.
بر اين اساس، معيار طرحي در اولويت بالاتر قرار مي‌گيرد كه داراي ارزش خالص کنونی بيشتر ‌باشد. چنان‌چه ارزش کنونی يك طرح مثبت باشد و محدوديت بودجه نيز وجود نداشته باشد، آن‌گاه طرح از ديدگاه اين معيار قابل قبول است. در مقابل چنان‌چه ارزش خالص کنونی طرح منفي شود اين طرح پذيرفته نمي‌شود. درشرايطي كه ارزش خالص کنونی صفر باشد هيچ‌گونه برتري براي اجراي آن وجود ندارد و فرد نسبت به اين‌گونه طرح‌ها، بي‌تفاوت است.
وقتي كه فقط يك طرح امكان اجرا دارد، بر مبناي اين معيار طرحي انتخاب مي‌شود كه داراي بيشترين ارزش خالص کنونی باشد (جعفري صميمي، 1376، ص 130).
با استفاده از اطلاعات مندرج در جداول شماره (1و2) ارزش خالص کنونی را محاسبه مي‌كنيم. توجه شود كه در اين مرحله، سودآوري سرمايه‌گذاري مطرح است، بنابراين جريان واقعي منابع مورد توجه قرار گرفته است. اين مطلب بدان معني است كه جريان‌هاي نقدي حاصل از عمليات مالي مانند دريافت وام و پرداخت سود سرمايه در گردش و بازپرداخت وام از محاسبه‌ها خارج مي‌شود. به علاوه هزينه‌ي استهلاك به دو علت، جزء پرداخت‌هاي نقدي محسوب نمي‌شود. يكي اين كه از احتساب مضاعف هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري پرهيز شود، و ديگر اين كه در واقع از اين بابت هيچ مبلغ نقدي به كسي خارج يا داخل مؤسسه پرداخت نمي‌شود. محاسبه نشدن استهلاك، به عنوان پرداخت نقدي منجر به انتقال اين مبلغ به دريافت‌هاي نقدي شده و در نهايت موجب افزايش جريان نقدي خالص مي‌شود (پاکزاد، 1371، ص 220).
پس از تعيين جريان نقدي خالص سالانه، ارزش خالص کنونی طرح با نرخ سود 12 درصد به صورت زير محاسبه مي‌شود: 
 
طرح (1): توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:
 
NPV = -5725400  (892/0) + 17220790 (797/0) + 196803909 (635/0) + 22774495 (635/0) + (313656696) (567/0) = 54694433
 
چون ارزش خالص کنونی جريان نقدي مثبت است، پس طرح بايد اجرا شود. 
طرح (2): توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:
 
NPV = -3525400 (892/0) + 19750790(797/0) + 22713409(712/0) + 26120429 (635/0) + 35213483 (567/0) = 65321186
 
چون ارزش خالص کنونی طرح مورد مطالعه مثبت است، طرح قابل قبول است. 
طرح (3): توليد گل رز در 1000 مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:
 
NPV = -6572150 (892/0) + 722028 (797/0) + 830332 (712/0) + 954881 (635/0) + 1098113 (567/0) -3466727
 
چون ارزش فعلي خالص طرح منفي است نبايد اجرا شود. 
طرح (4): توليد گل رز در 1000 مترمربع غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:
 
NPV = -4372150 (892/0) + 3252028 (797/0) + 3739832 (712/0) + 4311806 (635/0) + 4945926 (567/0) = 6895411
 
از آنجا که ارزش کنونی مثبت است پس طرح ياد شده قابل اجرا است. 
طرح (5): توليد گل داودي در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:
 
NPV = -10725400 (819/0) + 11470790 (797/0) + 13191409 (712/0) + 15170121 (635/0) + 22620640 (567/0) = 31426374
 
چون ارزش فعلي خالص طرح مثبت است پس بايد اجرا شود.
طرح (6): توليد گل داودي در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:
 
NPV = -8525400 (892/0) + 14000790 (797/0) + 16100909 (712/0) + 18516045 (635/0) + 26468452 (567/0) = 41783120
 
ارزش فعلي اين طرح نشان دهنده‌ي بازدهي بالاي آن است. پس از ديدگاه اين معيار، طرح قابل اجرا است.
طرح (7): توليد گل باغچه‌اي و گل پتوس (آپارتماني) در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:
 
NPV = -18153100(892/0) + 2928935 (797/0) + 3368275 (712/0) + 3873516 (635/0) + 9629543 (567/0) = - 3540257
 
از آنجا كه ارزش فعلي خالص طرح منفي است، پس نبايد اجرا شود.
 
طرح ( 8): توليد گل باغچه‌اي و گل پتوس (آپارتماني) در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:
 
NPV = -15953100 (892/0) + 5458935 (797/0) + 6277775 (712/0) + 7219441 (635/0) + 13477357 (567/0) = 6816387
 
چون ارزش فعلي خالص طرح مثبت است. بنابراين طرح ياد شده موفق ارزيابي مي‌شود.
طرح (9): توليد گل مريم و ميخك در 1000 مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:
 
NPV = -3328400 (892/0) + 4452340 (797/0) + 5120191 (712/0) + 5888219 (635/0) + 6771451 (567/0) = 1103588
 
چون ارزش فعلي خالص طرح مثبت است پس اجراي آن مقرون به صرفه است.
طرح (10): توليد گل مريم و ميخك در 1000 مترمربع غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:
 
NPV = -1128400 (892/0) + 6982340 (797/0) + 8029691 (712/0) + 9234145 (635/0) + 10619266 (567/0) = 22160336
ملاحظه می شود که ارزش فعلي خالص طرح مثبت است پس اجراي آن مقرون به صرفه است.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر