دانلود پروژه کارآفرینی گل و گیاهان زینتی

طرح توجیهی گل و گیاهان زینتی بخش 5

 طرح بستگي به سودآوري آن دارد. تحليل سودآوري تجاري شامل دو مرحله است: 

تحليل سودآوري تجاري طرحِ سرمايه‌گذاري:
ارزيابي سودآوري تجاري طرح با معيارهاي زير انجام مي‌گيرد:
دوره‌ي برگشت سرمايه (POP) ؛
ارزش فعلي خالص (NPV) ؛
شاخص سودآوري (PI) ؛
دوره‌ي برگشت سرمايه (POP )
مدت زماني است كه سود خالص حاصل از اجراي طرح، مجموع سرمايه‌گذاري را جبران مي‌كند. بنابراين دوره‌ي برگشت برابر با تعداد سال‌هايي است كه طي آن مجموع سود به‌دست آمده با مقدار سرمايه‌گذاري برابر مي‌شود يا مدت زماني كه سرمايه برگشت داده نشده صفر مي‌شود.
از ديدگاه اين معيار، هر چه طول اين مدت كمتر باشد طرح مورد نظر در اولويت بالاتري قرار مي‌گيرد. در عمل مشاهده شده است برخي از شركت‌ها سقفي براي حداكثر دوره‌ي برگشت سرمايه تعيين كرده‌اند كه براساس آن طرح‌هايي كه دوره‌ي برگشت سرمايه‌ي آن‌ها از اين مدت بالاتر باشد، اجرا نخواهد شد.
دوره‌ي برگشت سرمايه با فرمول زير محاسبه مي‌شود:
کارآفرینی
كل سرمايه گذاري، ft سود خالص سالانه‌ي طرح، p دوره‌ي برگشت سرمايه و t سال فعاليت طرح است. 
براي رتبه‌بندي طرح‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري، دوره‌ي برگشت سرمايه‌ي آن‌ها محاسبه شده، و با هم مقايسه مي‌شود.
 
دوره‌ي برگشت سرمايه به شرح جدول شماره (3) محاسبه مي‌شود.

دوره‌ي برگشت سرمايه به شرح جدول شماره (3) محاسبه مي‌شود.

جدول 3

دوره برگشت سرمايه                                                   (ارقام به تومان)

4

3

2

1

0

t

طرح

-

-

-

12732285

10033448-

CF

1

-

-

-

2698837-

10033448+

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

-

-

15565885

7569448-

CF

2

-

-

-

7996437-

7569448

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

2571272-

2423714-

2295403-

2183829-

9286808-

CF

3

18761026

16189754

13766040

11470637

9286808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

1738279

1323722

963237

649771

6822808-

CF

4

2147799

3886078

5209800

6173037

6822808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

-

8495379

6982285

15033448-

CF

5

-

-

442216-

8051163

15033448

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

-

11754018

9815885

12569448-

CF

6

-

-

9000455-

2753563

12569448

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

4511136

982273-

1259150-

1499913-

22409272-

CF

7

21639469

26150605

25168332

23909182

22409272

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

8820688

2765163

1999490

1333688

19945272-

CF

8

5026243

13846931

16612094

18611584

19945272

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

2873493

2310864

1821621

5803808-

CF

9

-

1202170-

1671323

3982187

5803808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

-

-

4655221

3339808-

CF

10

-

-

-

1315413-

3339808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

               

طرح (1): توليد گل رز در 1000 متر مربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين


در جدول شماره (3) CF (Cash Flow) جريان وجوه نقدي، طرح است. منظور از جريان وجوه نقدي يك طرح در حقيقت كليه‌ي درآمدها و هزينه‌هايي است كه در طول عمر طرح، در سال‌هاي مختلف برآورد مي‌شود. براي محاسبه‌ي دوره‌ي برگشت سرمايه، ابتدا سود سال اول (در صورت وجود)، سپس سود سال دوم و به همين ترتيب سود سال‌هاي بعد، از سرمايه‌گذاري كم مي‌شود تا جايي كه مانده‌ي سرمايه‌گذاري صفر شود.
بر اساس محاسبه‌ي صورت گرفته، دور‌ه‌ي برگشت سرمايه‌ي اين طرح بين 1 تا 2 سال است. براي تعيين دقيق دوره‌ي برگشت سرمايه، فرض مي‌كنيم سود خالص سال بعد (در اينجا سال اول) به‌طور يكنواخت در طول ماه‌ها و روزهاي اين سال ايجاد شده باشد. سپس سرمايه‌ي برگشت داده نشده را بر سود خالص متوسط ماهانه‌ي سال اول (كه از تقسيم سود خالص اين سال بر عدد 12 به دست مي‌آيد) تقسيم مي‌كنيم. اين عمل مقدار ماه‌هايي را كه در سال اول لازم است تا دقيقاً سرمايه‌گذاري اوليه برگشت داده شود، مشخص مي‌كند.
بنابراين مي‌توان نوشت:
12732285 ÷ 12 = 1061023
10033448 ÷ 1061023 = 4/9
يعني دوره ی برگشت سرمايه‌ي اين طرح برابر يك سال و نه ماه و دوازده روز (30×4/0) است.
طرح (2): طرح توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
15565885 ÷ 12 = 1297157
7569448 ÷ 1297157 = 8/5
بنابراين دوره‌ي برگشت سرمايه برابر با يك سال و پنج ماه و بيست و چهار روز است، يعني پس از اين مدت مجموع سود به دست آمده با مقدار سرمايه‌گذاري برابر مي‌شود، با انجام محاسبات فوق دوره‌ي برگشت سرمايه در طرح‌هاي ديگر به شرح زير است.
طرح (3): طرح توليد گل رز در 1000 مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
جريان نقدي خالص در کليه‌ي سال‌هاي بهره‌برداري طرح منفي است. يعني در هر دوره به ميزان سرمايه‌ي برگشت داده نشده، اضافه مي‌شود. بنابراين طرح ياد شده نه تنها قادر به برگرداندن سرمايه‌ي اوليه نيست، بلکه به دليل جريان خالص نقدي منفي در هر دوره، سرمايه‌ي برگشت داده نشده از سرمايه‌گذاري اوليه نيز فزوني مي‌يابد. پس، از ديدگاه اين معيار، طرح ياد شده ناموفق ارزيابي مي‌شود. 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر