دانلود پروژه کارآفرینی گل و گیاهان زینتی

طرح توجیهی گل و گیاهان زینتی بخش 3

 ج) سرمايه در گردش

 سرمايه در گردش، سرمايه جاري مورد نياز براي توليد، توزيع يا هر دو است. در فعاليت‌هاي صنعتي، وجود ماشين‌آلات و تأسيسات به تنهايي براي توليد محصول كفايت نكرده و بايد علاوه بر آن مواد اوليه‌ي لازم، قطعات يدكي و مواد متفرقه، خريداري و انبار شود. به علاوه در فراگرد توليد، هميشه مقداري كالا در حال توليد، مقداري ساخته شده و آماده فروش و مقداري در راه است و طرف‌هاي بدهكار نيز وجود دارند و اين مجموعه نمايان‌گر نياز به سرمايه ی جاري است. در فعاليت‌هاي كشاورزي نيز بايد بين دو فصل برداشت، سرمايه ی جاري لازم براي خريد بذر و كود و ساير نيازهاي توليد و هم‌چنين تأمين معاش در اختيار كشاورز قرار گيرد. در غير اين صورت كِشت دوره‌ي بعد بسيار دشوار است.

در واقع سرمايه در گردش شامل كليه‌ي دارايي‌هاي جاري مانند موجودي مواد اوليه، سوخت و غيره، محصول نيم‌ساخته و ساخته شده، وجوه نقد و حساب بانكي، پيش پرداخت فروشندگان و مانند آن مي‌شود. از ديد حسابداري و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، سرمايه در گردش خالص معادل تفاضل دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري است (نظرپور، 1384، ص 35 و 36).

بدهي‌هاي جاري – دارائي‌هاي جاري = سرمايه ی در گردش
2. بررسي درآمدهاي طرح
درآمد طرح هر سال با استفاده از مقدار توليد كالا يا خدمت و قيمت آن قابل برآورد است. مقدار توليد به ظرفيت و نسبت در صد استفاده از آن بستگي دارد. با معلوم بودن ظرفيت و با فرض نوسان نداشتن قيمت فروش، مقدار درآمد در هر سال به تناسب استفاده از ظرفيت نصب شده تغيير مي‌كند.
قسمت مورد استفاده در برآورد درآمد همان قيمتي است كه در مطالعه‌ي بازار پيش‌بيني شده است. ارزش اسقاطي نيز بايد به عنوان درآمد مطرح شود و هم‌چنين ماليات بر فروش از درآمد كسر مي‌شود. 
3. تأمين ماليِ طرح
شيوه‌هاي تأمينِ ماليِ طرح بايد كاملاً شفاف و روشن باشد. وجوه مورد نياز طرح‌ها به‌طور كلي از دو منبع فراهم مي‌شوند:
الف) سود توزيع نشده، استهلاك و ساير ذخاير كه در مؤسسه‌هاي داير زير عنوان «منابع داخلي» طبقه‌بندي مي‌شوند.
ب) بازار سرمايه: بانك‌ها و مانند آن كه به منابع خارجي موسوم اند.
استفاده از منابع داخلي وقتي قابل طرح است كه سرمايه‌گذاري جديد توسط مؤسسه‌اي داير، به اجرا در مي‌آيد. آن‌چه پس از پرداخت ماليات و سود سهام (يا سود مشاركت) در مؤسسه باقي مي‌ماند به سود توزيع نشده موسوم بوده و جنبه ی پس‌انداز دارد.
انواع وام‌گيري و فروش سهام، منبع اساسي خارجيِ تأمينِ ماليِ سرمايه‌گذاري را تشكيل مي‌دهد.
4. تحليل ماليِ يکپارچه
اطلاعاتي که در فراگرد تهيه و تنظيم طرح جمع‌آوري شده است، براي تنظيم جدول تحليل مالي يکپارچه استفاده مي‌شود. پس از جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي طرح، لازم است اين اطلاعات طبقه‌بندي و تنظيم شود. جدول تحليل مالي يكپارچه به اين منظور تنظيم مي‌شود. با توجه به اطلاعات مندرج در اين جدول، مي‌توان طرح سرمايه‌گذاري را از لحاظ سودآوري جريان نقدينگي مورد سنجش و ارزيابي قرار داد. در اين جدول حداقل اطلاعات مورد نياز براي تحليل و سنجش و تعيين فايده و هزينه‌ي طرح، مورد استفاده قرار گرفته است. 
1.بررسي بازار طرح از اهميت بالايي برخوردار است يعني شناخت كليه‌ي عوامل اثرگذار بر محصولي كه طرح تهيه مي‌كند. اطلاعاتي كه براي بررسي بازار نياز داريم شامل مواردي از قبيل عرضه و تقاضاي كالا، تفكيك تقاضا بر حسب نوع كالا، اطلاعات در مورد پراكندگي تقاضا، قيمت کالا، عوامل توليد، كالاهاي جانشين و مكمل، كِشش کالاها، سياست‌هاي دولت و... است (نظرپور، 1384، صص 14ـ 9).
به دليل فقدان اطلاعات لازم و با تكيه بر اطلاعات موجود در پرسشنامه‌ها براي محاسبه‌ي درآمدها و هزينه‌هاي آتي طرح از روش تعميم روند گذشته به آينده  استفاده شده است. پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌هاي هر سال با توجه به نرخ تورم انجام شده است. يعني درآمدها و هزينه‌هاي هر دوره از مجموع درآمدها و هزينه‌هاي دوره قبلي و تورم همان دوره به‌دست آمده است. نرخ تورم سالانه در اين تحقيق 15% محاسبه مي‌شود.
2.يكي از اقلام هزينه‌هاي دوره‌ي بهره‌برداري، هزينه‌ي استهلاك و نابابي است. در استهلاك هر ساله به دلايل فيزيكي (مثل فرسودگي دارايي) و اقتصادي ارزش دارايي‌هاي ملموس كمتر مي‌شود و نابابي به معني از رده خارج شدن فناوری است. گرچه از نظر فيزيكي امكان توليد وجود دارد ولي با توجه به پيشرفت فناوری، استفاده از روش قديمي از نظر اقتصادي به صرفه نيست. هر چند كه اين فناوری را اخيراً وارد كرده باشيم. در طرح حاضر نرخ استهلاك در حالت مسقف 15% و در حالت غير مسقف 20% در نظر گرفته شده است. بنابراين در پايان دوره‌ي اجراي طرح در حالت مسقف 25 % سرمايه ثابت به عنوان ارزش اسقاطي محاسبه شده و در حالت غيرمسقف كليه‌ي دارايي‌هاي طرح، به‌طور كامل مستهلك مي‌شود.
3.هزينه‌ي تعمير و نگهداري ابزار، ماشين‌آلات و ساختمان 2% كل هزينه‌هاي ثابت محاسبه شده است. 
4.هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده 10% درنظر گرفته شده است. يعني در هر سال به ميزان 10% هزينه‌هاي دوره‌ي بهره‌برداري آن سال، به عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده محاسبه مي‌شود.
5.هزينه‌ي دوريز در حالت مسقف 5% و در حالت غيرمسقف 25% درآمد حاصل از فروش گل درنظر گرفته شده است.
6.ارزيابي طرح يك بار با احتساب هزينه‌ي اجاره ی زمين و يك بار بدون احتساب اين هزينه، انجام شده است. 
7.با توجه به اطلاعات موجود در پرسش‌نامه‌ها، اكثر گل‌كاران اظهار كرده‌اند، منابع مالي طرح از طريق وجوه داخلي تأمين شده و كليه ی مراكز پرورش گل، از معافيت مالياتي برخوردار بوده‌اند.
8.با توجه به اطلاعات به دست آمده در جريان تحقيق، بيشترين فراواني در بين انواع گل‌ها مربوط به توليد گل‌هاي رز، مريم، ميخک، داوودي و پِتوس (گل آپارتمانی) است. از اين‌رو در اين تحقيق براي توليد اين گل‌ها ارزيابي اقتصادي انجام شده است.
9.با توجه به تعيين‌کننده بودن هزينه‌ي امکانات و تجهيزات توليد گل در فضاي گلخانه‌اي، براي گل‌هاي ياد شده در بند قبل، اين پارامتر به عنوان يک عامل مؤثر بررسي شده است. با توجه به موارد ياد شده در اين تحقيق 10 طرح به شرح زير مورد ارزيابي اقتصادي قرار گرفته است: 
طرح1) توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
طرح2)  توليد گل رز در 1000مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
طرح3) توليد گل رز در 1000 مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
طرح4) توليد گل رز در 1000 مترمربع غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
طرح 5) توليد گل داودي در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
طرح 6) توليد گل داودي در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
طرح 7) توليد گل باغچه‌اي و گل پتوس ( گل آپارتماني ) در 1000مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين 
طرح1) توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
 
جدول 1
 

جدول 1

تحليل مالي يكپارچه                                                     (ارقام به تومان)

شرح

سال

صفر

1

2

3

4

1. سرمايه‌گذاري

20.700.000

-

-

-

-

1-1. سرمايه‌گذاري اوليه

20.700.000

-

-

-

-

2. هزينه‌ي

بهره‌برداري

14.333.448

16.017.715

17.954.622

20.182.065

22.743.625

2-1. هزينه‌هاي نقدي به استثناي سود سرمايه در گردش

10.025.400

11.529.210

13.258.591

15.247.380

17.534.487

2-2. هزينه‌ي استهلاك

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3-2. سود سرمايه در گردش

1.203.048

1.383.505

1.591.031

1.829.685

2.104.138

3. درآمد

25.000.000

28.750.000

33.062.500

38.021.875

48.900.156

3-1. درآمد فروش

25.000.000

28.750.000

33.062.500

38.021.875

43.725.156

3-2. ارزش اسقاط و بازيافتي

-

-

-

-

5.175.000

4. درآمد نقدي خالص

 

 

 

 

 

4-1. سود

10.666.552

12.732.285

15.107.878

17.839.810

26.156.531

سود سرمايه در گردش لحاظ می شود

12.030.48

1.383.505

1.591.031

1.829.685

2.104.138

اضافه مي‌شود استهلاك

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

جمع

14.974.600

17.220.790

19.803.909

22.774.495

31.365.669

5. جريان نقدي خالص

5.725.400-

17.220.790

19.803.909

22.774.495

31.365.669

6. منابع مالي

20.700.000

-

-

-

-

6-1. سرمايه‌ي پرداخت شده

20.700.000

-

-

-

-

6-2. وام

-

-

-

-

-

7. تعهدات مالي

-

-

-

-

-

7-1. اقساط بازپرداخت وام

-

-

-

-

-

7-2. سود سرمايه در گردش

-

-

-

-

-

7-3. سود سهام

-

-

-

-

-

8. مانده‌ي خالص نقدي

14.974.600

17.220.790

19.803.909

22.774.495

31.365.669

9 . جمع تراكمي مانده ی خالص نقدي

14.974.600

32.195.390

51.999.299

74.773.794

106.139.463

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر