بررسی Data Warehouse

بررسی انباره داده بخش سی و دوم

توسط maryam | گروه مقاله های کامپیوتر | 1394/09/10

نظرات 0

 درخواست 4 :مجموع ساعات کارکرد شعبه شماره 1 در ماه فوريه چقدر بوده است؟

SELECT
       SUM((TO_CHAR(OUT_WORK_TIME,'HH24')*60+TO_CHAR(OUT_WORK_TIME,'MI'))/60)  SUM
FROM      TBL_WORK_TIME       OUT

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر