بررسی Data Warehouse

بررسی انباره داده بخش بیست و نهم

توسط maryam | گروه مقاله های کامپیوتر | 1394/09/10

نظرات 0

  6- گام ششم : ايجاد Materialized View Site

شايان ذکر است تا اينجای بحث تنها چهار بانک اطلاعاتی متصل به هم با چهار کاربر ايجاد کرديم. اکنون نوبت به پياده سازی محيط اصلی سايتها و پيکربندی يک محيط کپی سازی به منظور تجميع اطلاعات توزيع شده سه بانک اطلاعاتی در يک بانک سراسری است. لذا به سايت DB1 متصل شده و از هر جدول پايه موجود در سايت GDB يک Materialized View ايجاد می نماييم. توجه داشته باشيد همانطور که قبلا گفته شد اين کار را می توان به چندين روش انجام داد.
استفاده از محيط Designer9i و طراحی Materialized View ها و سپس Generate آنها در سايت مقصد
استفاده از ابزار Enterprise Manager  و ايجاد Materialized View از روی جداول شمای ديگر توسط DBLink مربوطه
استفاده از محيط SQL*PLUS واجرای script هايی که در زير ليست آنها آورده شده است.
 
استفاده از محيط Designer9i
انباره داده

انباره داده


انباره داده
 
استفاده از ابزار Enterprise Manager  
انبار داده

استفاده از محيط SQL*PLUS واجرای script
در زير ليست کامل script  های لازم برای ايجا سه سايت Materialized  View به نامهای DB1 ،DB2 ،DB3 آورده شده است.
--- 
---
SQL>CONNECT REPADMIN1/REPADMIN1@DB1

SQL>CREATE MATERIALIZED VIEW MV_WORK_UNIT
         REFRESH
         WITH ROWID
         FOR UPDATE
        AS
 SELECT 
               UNIT.PK_WORK_UNIT_ID                 UNIT_PK_WORK_UNIT_ID
                            ,UNIT.WORK_UNIT_NAME                 UNIT_WORK_UNIT_NAME
                            ,UNIT.FK_WORK_UNIT_TYPE_ID     UNIT_FK_WORK_UNIT_TYPE_ID
               FROM TBL_WORK_UNIT@GDB.COM UNIT
/

SQL> CREATE MATERIALIZED VIEW MV_CATALOG
           REFRESH
           WITH ROWID
 
 
Script بالا می بايست برای دو سايت ديگر با همين ساختار در دو شمای مربوطه اجرا شود.
 
7- گام هفتم : ايجاد Master Site
با توجه به فعاليتهای انجام شده در بالا بر طبق آنچه در فصل سوم به آن اشاره شد تاکنون يک محيط کپی سازی با پيکربندی Single Master Site ,MuliMaterialized View Site  ايجاد کرديم که درشکل کاملا موارد آن رعايت شده است.
انبار داده


 
در اين پيکربندی سايتهای Materialized View  قادر به مشاهده اطلاعات يک سايت Master می باشند. اين پيکربندی نيز در مواردي که استفاده می شود که در يک محيط توزيع شده قصد داريم تنها داده های خاص ومتمرکزی در جندين نقطه قابل مشاهده باشند . همچنين برای تغيير اطلاعات لازم نيست در چندين نقطه اين اطلاعات تغيير پيدا کند، بلکه با تغيير اصل اطلاعات که در سايت Master واقع شده انجام يک عمل Refresh  در کليه سايتها اطلاعات به روز و صحيح رويت شود

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر