بررسی Data Warehouse

بررسی انباره داده بخش بیست و ششم

توسط maryam | گروه مقاله های کامپیوتر | 1394/09/10

نظرات 1

 روش بالا را برای بانک GDB  نيز تکرارکنيد.

انبار داده

انبار داده
 
 همچنين کليه فعاليتهای بالا اعم از ايجاد شما و ايجاد   DBLinkرا نيز می توان از طريق اجرای مجموعه script های زير در SQL*PLUS  نيز انجام داد.کل script ها به شرح زير می باشند.
انبار داده
بدين ترتيب می توانيم دوشمای RepAdmin1 بانکهای اطلاعاتی DB1 و GDB را به هم متصل کنيم.همين روش را برای بانکهای ديگر انجام می دهيم.
 
انبار داده

 

1 نظر

ارسال شده توسط u
1397/03/14

uuuuu

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر