بررسی Data Warehouse

بررسی انباره داده بخش بیست و پنجم

توسط maryam | گروه مقاله های کامپیوتر | 1394/09/10

نظرات 0

 انباره داده

 گام دوم : ايجاد کاربر

برای پياده سازی مدل طراحی شده بايد سه شما در هر بانک اطلاعاتی ايجاد کرد.اين سه شما به نامهای RepAdmin1 برای بانک DB1 واقع شده در مکان A ، RepAdmin2 برای بانک DB2 واقع شده در مکان B ،RepAdmin3 برای بانک DB3 واقع شده در مکان C می باشند.همچنين برای تجميع کليه اطلاعات در يک مکان و در بانک اطلاعاتی GDB می بايست اين سه شما در اين بانک هم ايجاد شوند.ايجاد يک شما از چندين روش امکانپذير است .يک از اين روشها استفاده از ابزار Enterprise Manager Console می باشد که در زير اين روش نشان داده شده است.

مشخصات شما اعم از نام شما و رمز عبور و Tablespace  در نظر گرفته شده برای شمادر اين بخش تنظيم می شود.

رلهای اين شمادر اين بخش تنطيم می شود.

انباره داده

 

انباره داده
انباره داده

در اين بخش حقوق دسترسی به اشياء بانک به اين شما داده می شود.

انباره داده


گام سوم: ايجاد Database Link

شکل زير بيانگر محيط ساخته شده توسط بانکها وشما تااينجای بحث می باشد.

انباره داده

ر هر محيط توزيع شده (از نظر بانک اطلاعاتی ) به منظور اتصال چند بانک اطلاعاتی از Database Link استفاده می شود .يک Database Link  روشی برای رجوع ودسترسی يک نمونه بانک به اشياء نمونه بانک ديگر است. ابتدا نيازمند ايجاد يک Database Link به صورت Public از سايت Materialized View به سايت Master  هستيم .سپس برای هر شما مثلا RepAdmin1 در بانک DB1 يکDBLink  به شمای RepAdmin1 در بانک GDB  تعريف می کنيم.با استفاده از ابزار Enterprise Manager Console نحوه ايجاد يک DBLink  در زير نشان داده شده است.

دراين قسمت می توانيم يک Public DBLink برای بانک DB1 ايجاد کنيم.

انباره داده

انباره داده

در اين قسمت نيز برای اتصال دوشمای RepAdmin1 در دو بانک DB1 و GDB از طريق DBLink اقدام می کنيم.

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر