بررسی Data Warehouse

بررسی انباره داده بخش بیست و چهارم

توسط maryam | گروه مقاله های کامپیوتر | 1394/09/10

نظرات 0

 همانطور که می بينيم پاسخگويی به چنين درخواستهايی مستلزم جمع آوری کليه اطلاعات در يک نقطه می باشد.البته روشهای ديگری نيز برای پاسخگويی وجود دارد. روشهای زير مبين اين هدف می باشند:

الف -  تجميع در يک Data Segment  و تحليل
ب   -  اجرای درخواستهای تحليل روی Data Segment های انتقال يافته به صورت مجزا
ج    -  اجرای درخواستها به صورت توزيع شده
 
البته روشهای فوق مزايا و معايب خودرادارد بدين منظور بهتراست به جدول مقايسه ای زير توجه کنيد:

 

ج

ب

الف

هزينه تحليل و طراحی

زياد

زياد

کم

هزينه پياده سازی

زياد

زياد

کم

کارايی پردازش

کم

زياد

زياد

هزينه امکانات لازم سخت افزاری

کم

متوسط

زياد

صحت اطلاعات

کم

کم

زياد


همانطور که در شمای Star در فصل دوم گفته شد ، در اين با دو مفهوم کلی جدول Fact  و جدول بعد مواجه هستيم.بدين منظور برای پاسخگويی به در خواستهايی اعم 
از چه تعداد کارمند زن در کليه شعب مشغول به کارند؟ 
مشخصات کامل کارمندان با سمت مدير عامل و مدير بخش نرم افزار را در هر شعبه چيست؟
مدل می تواند شبيه مدل زير باشد:
لازم به ذکر است مدل حاضر قادر به پاسخگويی به چند درخواست حول موارد و مشخصات کارمندی است .اما درخواستهايی نيز وجود دارد که بااين مدل قادر به پاسخگويی به آنها نخواهيم بود مثل:
حقوق دريافتی در شعبه B چند در صد حقوق دريافتی در کل شعب می باشد؟
مجموع کل حقوق پرداختی شرکت از سال 1370 تا سال 1380 چقدر بوده است؟
بيشترين و کمترين ميزان کل حقوق پرداختی از سال 1380 تا 1383 در کدام شعبه بوده است؟به کدام کارمندان؟با چه سمتی؟در کدام ماه ؟
بدين منظور جداولی مثل جدول پرسنل که برای چند درخواست پيشين جدول Fact  مطرح بود برای درخواستهای بالا به عنوان يک جدول  بعد مطرح است .
بنابر آنچه گفته شد مدل کلی انبار داده طراحی شده در ابزار Oracle Designer 9i  به صورت زير است.
 
انباره داده

 پيکربندی محيط پياده سازی
همانطور که در بخش مدل بانک اطلاعاتی بحث شد،محيط در نظر گرفته شده دارای سه بانک اطلاعاتی سيستم حقوق و دستمزد است.هدف کلی جمع آوری کليه اطلاعات اين سه بانک با توجه به مدل بالا در يک بانک اطلاعاتی می باشد.
جداول Fact در واقع جداولی هستند که دائما در حال تغيير و دگرگونی هستندو بار تراکنشی زيدی روی آنها قرار دارد.در عين حال جداول بعد کمتر دچار تغيير می شوند.با درنظر گرفتن پيکربندی محيط پياده سازی که در فصل سوم توضيح داده شد ، محيط پياده سازی را به صورت زير براساس پيکربندی Multi Master Site  و Multi Materialized View   طراحی می کنيم.دراين طراحی جداول بعد که درواقع همان جداول پايه می باشند در سايت Master قرار گرفته ويک Materialized View  از هر يک از اين جداول در سايت Materialized View  قرار می گيرند. در عين حال ساير جداول که جداول Fact  می باشند در سايت  Materialized View بوده و ويک Materialized View  از هر يک از اين جداول در سايت Master  قرار می گيرند.
انباره داده
پياده سازی پيکر بندی محيط طراحی شده
دراين بخش با توجه به مدل طراحی شده سعی در ايجاد يک انبار داده به صورت گام به گام می نماييم.
گام اول : ايجاد بانک اطلاعاتی
پيش از ايجاد محيط مورد نطر فدرابتدا می بايست چهار بانک اطلاعاتی در جهار مکان فرضی شبيه سازی کرد. به دليل آزمايشی بودن اين پروژه خصوصيات اين بانکها مثل فضای لازم برای ذخيره سازی ، و تنظيم ساير پارامترها کمتر مورد توجه است ولی شايان ذکر است که در محيطهای عملياتی مديريت فضای ذخيره سازی و تنظيم پارامترهای آن به منظور کارايی بهتر انبار داده بايد به درستی تخمين زده شده و اعمال گردد.به منظور ايجاد بانک اطلاعاتی به نامهای DB1 ، DB2 ،DB3 و GDB از ابزارAssistant  Database Configuration  استفاده شده است.برای نمونه چند صفحه از توليد يکی از اين بانکها و صفحاتی که برای تنطيم پارامترهای بانک وجوددارد ،آورده شده است.
انباره داده
 
انباره داده

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر