بررسی Data Warehouse

بررسی انباره داده بخش بیست ویکم

توسط maryam | گروه مقاله های کامپیوتر | 1394/09/10

نظرات 0

 مروري بر کپی سازی داده (Replication) 

پردازش Replication ، عمل كپي و نگهداري اشياء بانك اطلاعاتي مثل جداول در چندين بانك اطلاعاتي است كه يك سيستم بانك اطلاعاتي توزيع شده را ايجاد مي‌كند. تغييرات داده ای انجام شده در يك سايت به صورت محلی قبل از ارسال و قرار گيري در مکانهای Remote، ذخيره مي‌شود.پردازش Replication در اوراکل يك ويژگي درونی شده درOracle Server است؛ و يك سرويس دهنده جداگانه‌ نيست. 
پردازش Replication در تكنولوژي بانك اطلاعاتي توزيع شده استفاده مي‌شود تا داده را بين چندين سايت به اشتراك گذارد. اما يك پايگاه داده کپی سازی شده و يك بانك اطلاعاتي توزيع شده يكسان نيستند. در يك بانك اطلاعاتي توزيع شده ، داده در چندين مكان وجود دارد، اما يك جدول خاص فقط در يك مكان قرار دارد. براي مثال جدول Person فقط در بانك اطلاعاتي شماره 1 در يك سيستم بانك اطلاعاتي توزيع شده قرار دارد كه شامل بانكهاي اطلاعاتي شماره 2و3 نيز هست. کپی سازی يعني همان داده در چندين مكان موجود است. براي مثال جدول Person در بانكهاي اطلاعاتي شماره1، شماره2 و شماره 3 موجود است. 
بعضي دلايل ‌کاربرد کپی سازی به شرح زير است:
- دردسترس بودن
 کپی سازی قابليت استفاده از نرم افزار را بالا مي‌برد، چرا كه ويژگي دسترسي جايگزيني را برای داده فراهم  مي‌كند. اگر يك سايت آماده يا دردسترس نباشد، پس كاربران پرسجوهای خود را به مكانهاي باقيمانده ارسال مي‌كنند. به بيان ديگر،پردازش کپی سازی پشتيباني از اطلاعات را در زمان از کارافتادگی يک يا چند سيستم ارائه مي‌کند. 
- كارايي
پردازش کپی سازی قابليت دستيابي محلي و سريع را به داده مشترک ايجاد مي‌كند. چرا كه تعادل انجام فعاليتها را در چندين سايت برقرار مي‌كند. بعضي كاربران مي‌تواند به يك سرور در حالي دسترسي داشته باشد كه ساير كاربران به سرورهاي ديگر دسترسي دارند، كه در نتيجه باراضافی در كليه سرورها کاهش می يابد. همچنين كاربران مي‌توانند به داده از سايت Replication دسترسي يابند كه كمترين هزينه دسترسي را دارد، که عموماً همان سايتي است كه به صورت جغرافيايي نزديكترين فاصله مكانی را به آنها دارد. 
- انجام عمليات روی داده بدون اتصال به بانک اطلاعاتی اصلی
 يكMaterialized view درواقع يك كپي كامل يا جزئي (Replica)‌ از يك جدول مورد نظر در يك لحظه خاص از زمان است.  Materialized view‌ها اين قابليت را به كاربران مي‌دهد كه در يك زير مجموعه از يك بانك اطلاعاتي كار كنند كه مي‌تواند به سرور بانك اطلاعاتي مركزي متصل نباشد. سپس وقتي اتصال برقرار شد، كاربران مي‌توانند در صورت نيازMaterialized view ها را Refresh کنند. وقتي كاربران Materialized view ‌ها را Refresh می کنند، بانك اطلاعاتي مركزي را با كليه تغييراتش به روز رساني مي‌كنند و هر تغيير كه در زمان قطع اتصال اتفاق افتاده است را دريافت مي‌كنند. 
- کاهش بار شبكه‌
پردازش کپی سازی مي‌تواند براي توزيع داده در چندين مكان مورد استفاده قرار گيرد. در نتيجه ، نرم افزارها مي‌توانند به سرورهاي مناطق مختلف به جاي يك سرور مركزي دسترسي يابند. اين پيكر بندي در واقع مي‌تواند بار شبكه را کاهش ‌دهد. 
- توسعه انبوه
 باتوسعه روزافزون، سازمانها نياز به توسعه نرم افزارهايي دارند كه احتياح به قابليت استفاده و اصلاح داده دارند. از طريق روش کپی سازی Oracle، و گزينه‌هاي مختلف توسعه پذيری ، ايجاد سريع محيطهاي Materialized view ممکن است. مي‌توان از متغييرهايي استفاده كرد تا هر محيط Materialized view براي يک کاربرد خاص خود سفارشي سازی شود. در اين مورد، مي‌توان به عنوان مثال شامل متغييرهايي براي نواحي فروش و فروشنده‌هاي مختلف را نام برد. 

 اشياء، گروهها و سايتها در پردازش کپی سازی 
در بخشهای بعدی اجزاء اصلی يک سيستم نرم افزاری شامل اشياء کپی سازی ،گروه های کپی سازی ،و سايتهای کپی سازی شرح می دهد.  
 گروههاي کپی سازی 
در يك محيط Replication ،اوراکل اشياء کپی سازی شده را با استفاده از گروههاي کپی سازی مديريت مي‌كند. يك گروه کپی سازی مجموعه ای از اشياء کپی سازی شده است كه منطقاً با هم مرتبطند.
ازطريق سازماندهي ارتباط اشياء بانك اطلاعاتي در يك گروه کپی سازی ، مديريت چندين شي با هم آسان است. معمولاً يك گروه کپی سازی را ايجاد واستفاده کرده تا شماي اشياء مورد نياز براي پشتيباني از يك نرم افزار بانك اطلاعاتي خاص را سازماندهي كنيد. به هرحال، شماها و گروههاي کپی سازی لازم نيست تا با سايرين در ارتباط باشند. يك گروه کپی سازی مي‌تواند حاوي اشياء چندين شِما باشد و يك شِما مي‌تواند اشياءی در چندين گروه کپی سازی را دارا باشد. هرچند هر شي کپی سازی شده مي‌تواند عضو يك و فقط يک از گروه کپی سازی باشد. 
سايتهاي کپی سازی 
يك گروه کپی سازی مي‌تواند در چندين سايت وجود داشته باشد. محيط Replication دو نوع سايت بنيادي را پشتيبانی می کنند: سايتهاي Master و سايتهاي Materialized view . يك سايت مي‌تواند براي يك گروه کپی سازی سايت Master و براي يك گروه ديگر سايت Materialized view باشد. اگر چه يك سايت نمي‌تواند براي همان گروه کپی سازی هم سايت Master و هم سايت Materialized view باشد. 
 
تفاوتهاي بين سايتهاي Master و Materialized view به شرح زير هستند:
- يك گروه کپی سازی به ويژه در يك سايت Master بيشتر به عنوان يك گروه Master مورد مراجعه قرار می گيرد. يك گروه کپی سازی در يك سايتView Materialized در يك گروه Master پايه گذاري شده و بيشتر به عنوان يك گروه Materialized view به آن مراجعه مي‌شود. به علاوه، هر گروه Master دقيقا يك سايت تعريف شده Master دارد. يك سايت تعريف شده Master برای گروه کپی سازی يك سايت Master است كه به عنوان مركز كنترل براي مديريت گروه کپی سازی و اشياء گروه خدمات را ارائه می کند. 
 
- يك سايت Master يك كپي كامل از كليه اشياء يك گروه کپی سازی است، در حاليكه Materialized view‌ها در يك سايت Materialized view مي‌تواند شامل همه يا يك زير مجموعه داده جدولي در يك گروه Master باشد. براي مثال اگر گروه Master با نام hr-reg داشته باشيم كه حاوي جداول Employees وDepartments  باشد، كليه سايتهاي Master شركت كننده در يك گروه Master بايد يك كپي از Departments, Employees را نگهداري كنند. هر چند يك سايت Materialized view مي‌تواند حاوي فقط يك Materialized view از جدول Employees‌ باشد در حاليكه ساير سايتهاي Materialized view مي‌تواند حاوي هم Materialized view‌ ها و هم هر دو جدول Departments, Employees باشد.
 
- همه سايتهاي Master در يك محيط کپی سازی MultiMaster مستقيما با سايرين در ارتباطند تا مرتباً تغييرات داده را در گروه کپی سازی انتشار مي‌دهد. سايتهاي Materialized view شامل يك تصوير يا Materialized view از داده جدولي در يك لحظه خاص زماني است. عموماً يك Materialized view به صورت دوره‌اي براي انطباق با سايت Master خود Refresh مي‌شود. همچنين مي‌توان Materialized view‌ها را درون گروههاي Refresh سازماندهي كرد. Materialized view‌ ها در يك گروه Refresh مي‌تواند متعلق به يك يا چند گروه Materialized view باشد، و آنها در همان زمان Refresh مي‌شوند تا مطمئن شويم كه داده در كليه Materialized view‌ها در گروه Refresh‌ با تراكنش انجام شده درهمان لحظه مطابقت دارد. 

 انواع محيطهاي کپی سازی Replication 
پردازش کپی سازی در اوراکل از انواع محيطهاي Replication زير پشتيباني مي‌كند: 
کپی سازی Multimaster
کپی سازی Materialized view
- پيکربندي ترکيبی Multimaster و Materialized view

 کپی سازی Multimaster 
کپی سازی Multimaster (كپی سازی يك به يك يا n نيز گفته مي‌شود) به سايتها اين امکان را می دهند تا به صورت يک جزء واحد عمل كنند ودرنتيجه گروههاي اشياء کپی سازی شده بانك اطلاعاتي را مديريت كند. هر سايت در يك محيط کپی سازیMultimaster  يك سايت Master است و هر سايت با ساير سايتهاي Master ارتباط دارد. 
نرم افزارهايي وجود دارند که مي‌توانند هر جدول کپی سازی شده را در هر سايت در پيكر بندي Multimaster به روز رساني كنند. سرورهاي بانك اطلاعاتي Oracle‌ كه به عنوان سايت Master در يك محيط Multimaster به کار می روند به طور خودكار براي همگرايي داده ای كليه کپی های جدول اصلی عمل مي‌كنند و سازگاري تراكنش سراسري و يكپارچگي داده را تضمين مي‌كنند. 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر