كد C/A (coarse and acquisition )

همه چیز در مورد جی پی اس بخش هفتم

توسط alirezaZ | گروه الکترونیک | 1395/04/21

نظرات 0

 Almanac  ها پارامترهاي تقريبي اطلاعات مدار براي همه SV ها هستند. Almanac هاي 10 پارامتري مدارات SV را در زمانهاي اضافي (قابل استفاده در چند ماه براي مواقعي)تشريح نموده و يك مجموعه از آنها براي تمام SV ها توسط هر SV در زماني بمدت 5/12 دقيقه (حداقل) فرستاده مي شود 

زمان گرفتن سيگنال در موقع شروع بكارگيرنده را مي توان بطور مشخصي با حضور almanac  ها ي جاري (current ) متناسب تر نمود. اطلاعات مداري تقريبي را مي توان براي تنظيم اوليه گيرنده با موقعيت تقريبي و فركانس داپلر حامل هر يك از SV هاي موجود در مجموعه بكار برد(تغيير فركانسي كه بوسيله ميزان تغيير در دامنه به سمت SV در حال حركت ايجاد مي شود)
هر مجموعه اطلاعات كامل SV شامل مدل يونسفري است كه در گيرنده استفاده مي شود تا تاخير فاز در يونسفر در هر مكان و زمان را مشابه سازي نمايد .
هر SV مقداري را مي فرستد كه زمان GSP بر حسب آن از زمان مختصات شده جهاني offset باشد(universal coordinated time )- اين اصلاح مي تواند توسط گيرنده براي تنظيم UTC به 100 نانو ثانيه بكار رود .پارامترهاي ديگر سيستم و پرچم ها (FLAGS )كه جزئيات سيستم را مشخص مي نمايند ارسال مي شوند.
دقت سيستم خيلي به اين وابسته است كه تركيب سيگنالها دقيقا با ساعتهاي اتمي كنترل شود. ماهواره هاي بلوك II داراي چهار ساعت استاندارد روي خود هستند كه دو تا از اين ساعتها رابيديوم و دو تا سزيم هستند.
دوسیگنال ارسالی ماهواره ای GPS
به علت پايداري فركانسي خيلي زياد ، خطا در اين ساعتها   تا   در هر روز است. در ماهواره هاي بلوك IIR ساعت از نوع هيدروژني است ، كه پايداري در محدوده   تا  در هر روز است. ساعتهاي اتمي اساس كارشان در قابليت اتم براي نوسان كردن مي باشد كه از تغييرات حالت انرژي كوانتومشان استفاده مي كنند.
فركانس پايه سيگنالهاي ماهواره اي GPS ،10/23 MHZ است. با ضرب كردن اين فركانس در 120 و 154 دو فركانس حامل  و بوجود مي آيند.
                                   
در دو فركانس در باند L انتقال داده مي شود. در سيگنالهاي حاصل  داراي طول موج 19 سانتيمتر و  داراي طول موج 24/5 سانتيمتر مي باشند. 
براي داشتنم گيرنده كوچك نياز به داشتن آنتهاي ك.ك داريم و لذا بايد با سيگنالهاي خيلي ضعيف كار كنيم. براي برآورده شدن اين مشكل، دو سيگنال حامل با سيگنال نويز شبه تصادفي ( PRN ) (    pseudo random noise) مدوله شده و ارسال مي گردد. كدهاي PRN اين قابليت را براي گيرنده ها ايجاد مي كنند كه آنتنهايي با طول چند اينچ نيز بتوانند سيگنالهاي با توان خيلي پايين را از نويز تشخيص دهند و بتوانند سيگنالها را آشكارسازي نمايند . علاوه بر اين خاصيت اين آنتنها مي توانند امكان دسترسي چند گانه ( multiple access ) را فراهم كنند .
هر ماهواره يك كد مخصوص را ارسال مي كند و گيرنده ها مي توانند سيگنالهاي تمام ماهواره هاي در ديد كه بطور همزمان به آنتن مي رسد را تشخيص دهد. البته بسته به نوع گيرنده و تعداد كانالهاي ورودي گيرنده ، تعداد ماهواره هاي رديابي شده متفاوت مي باشند، گيرنده هاي امروزي بطور معمولي تا 12 كانال مي توانند ماهواره ها را رديابي كنند .
كدهاي PRN از پارازيتهاي عمدي و غير عمدي كه ممكن است توسط مزاحمين ايجاد گردد ايمن مي باشد زيرا اين كدها دقيقا در گيرنده نيز توليد شده و با كدهاي دريافتي مقايسه مي شود. كدهاي PRN به دو صورت ارسال مي گردند كه در ادامه آورده شده است . 
1-1-2-1-كد C/A (coarse and acquisition ) 
كد C/A فقط با استفاده از فركانس حامل   فرستاده مي شود. اين كد شامل يك رشته كد PRN است كه با سرعت 1.023MBIT/SEC اعمال مي شود و با استفاده از يك رجيستر ده بيتي توليد مي شود . پريود كد C/A ،يك ميلي ثانيه است و از اين كد براي استفاده هاي غير نظامي استفاده مي شود . نحوه عمل اين كد بدين گونه است كه هر ماهواره داراي يك كد C/A يكتا مي باشد با استفاده از اين كد ارسال شده ، و كد C/A توليد شده در گيرنده، فاصله بين ماهواره و گيرنده زميني مشخص مي شود . طول موج پالس اين كد ، سيصد متر مي باشد . كد C/A براي سرويس موقعيت يابي استاندارد (SPS ) (standard positioning service )طراحي شده است . 
نحوه تولیدC/A

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر