بخش كاربران

همه چیز در مور جی پی اس بخش دهم

توسط alirezaZ | گروه الکترونیک | 1395/04/21

نظرات 0

                                     محل قرار گرفتن ایستگاه هایی مختلف                                                                           

يكي از پارامترهاي مهم در ماهواره ها ، خطاي زماني است. جهت  پرهيز از اين خطا بايد ساعت ماهواره ها با دقت نانو ثانيه تصحيح شوند. براي انجام اين كار مركز كنترل اصلي يك استاندارد زماني كلي كه به زمان سيستم GPS مشهور است دارد كه با استفاده از ساعتهاي اتمي سزيم خيلي دقيق بدست مي آيد. همچنين هر ماهواره از دو ساعت اتمي سزيم بسيار دقيق و دوساعت اتمي رابيديم بصورت اضافي استفاده مي كند . مركز كنترل اصلي ، به طور منظم به هر ماهواره مقدار انحراف ساعتش را ارسال مي كند. سپس اين انحراف ساعت ماهواره ها ( توسط خود ماهواره ها ) به گيرنده ارسال مي شود.
                                             
1-1-5-بخش كاربران:
بخش كاربرGPS شامل گيرنده GPS و ارتباط با كاربر (user community) مي باشد. گيرنده هاي GPS سيگنالهاي SV را به تخمين هاي مكان ، سرعت و زمان تبديل مي نمايد. چهار ماهواره براي محاسبه چهار بعد x,y,z,t لازم است ( x,y,z براي مكان و t براي زمان ) . گيرنده هاي GPS براي رهيابي (navigation )، موقعيت يابي (positioning)و انشار زمان (time dissemination )و تحقيقات ديگر بكار مي رود.
رهيابي درسه بعد هدف اصلي gps است.
گيرنده هاي رهيابي براي هواپيما – كشتي ها و وسايط نقليه زميني و براي حمل دستي توسط نفر ساخته شده اند .
با استفاده از گيرنده هاي GPS  در موقعيت هاي تعيين شده ، موقعيت يابي دقيق امكانپذير است كه بدين ترتيب اصلاحات و اطلاعات موقعيت يابي نسبي را براي گيرنده هاي راه دور فراهم مي نمايد. مطالبات مساحي ، كنترل كره سنجي (GEODETIC CONTROL ) ، و زمين ساختي مسطح (PLATE TECTONIC ) مثالهايي از اين دست مي باشند.
انشار زمان و فركانس كه براساس ساعت ها دقيق روي SV ها قرار داشته و بوسيله ايستگاههاي مشاهده (MONITOR STATIONS ) كنترل مي شوند يك استفاده ديگر از GPS است.رصد خانه هاي نجومي ، تسهيلات ارتباط راه دور و استاندارد هاي آزمايشگاهي را مي توان روي سيگنالهاي دقيق زمان تنظيم نموده يا براي فركانس هاي دقيق بوسيله گيرنده هاي GPS كاربرد ويژه را كنترل نمود.
پروژه هاي تحقيقي از سيگنالهاي GPS براي اندازه گيري پارامترهاي جوي استفاده نموده اند .
كاربران GPS به دو نوع نظامي و غير نظامي تقسيم مي شوند. اين قسمت شامل گيرنده هايي مي باشد كه در نقاط مختلف چه در